23:33

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލިވަޕޫލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

15:52

ދުނިޔޭގެ 213 ގައުމަކާއި ސަރަހައްދު ހިމެނޭ ގޮތަށް މި ބަލި މިހާރު ވަނީ ފެތުރިފައި، އޭގެ ތެރެއިން މިއަދާއި ހަމައަށް ނުވަ ގައުމަކާއި ސަރަހައްދު ހިމެނޭހެން ބަލި ޖެހިފައިވާ އެންމެން މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި.

15:47

12:50

ބ. އޭދަފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

11:11

މެލޭޝިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފެށުމުން އެސަރަހައްދުތައް ފުރަބަންދުކޮށްފި.

05:34

05:07

05:04

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 69671 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 777 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6143019 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 96351 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

އެމެރިކާއިން އިތުރު 34748 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 303 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7358941 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 209756 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 16018 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 385 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4748327 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 142161 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 11807 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 364 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 723132 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 16113 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 8135 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 61 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1159573 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 20385 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 5147 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 153 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 818203 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 25641 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

އިރާގުން އިތުރު 4116 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 62 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 353566 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9052 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

ފްރާންސުން އިތުރު 4070 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 81 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 542639 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31808 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 4044 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 439013 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 42001 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 3886 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 187 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 730317 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 76430 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

އީރާނުން އިތުރު 3512 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 190 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 449960 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 25779 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 3509 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 87 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 278722 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10573 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:00

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3412 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 62 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 808714 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 32324 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:00

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 3073 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 37 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 307288 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5381 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:00

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 2914 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 114540 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6380 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:59

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 2671 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 37 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 201305 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3996 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:59

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 2425 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 59 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 748266 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31411 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:59

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 2280 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 288618 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9545 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:58

އިސްރާއީލުން އިތުރު 2239 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 41 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 233265 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1507 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:58

ކެނެޑާއިން އިތުރު 2176 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 155301 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9278 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:19


ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި އެޗްޕީއޭ އިން މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ "ޕްރިއޮރިޓީ އީޒް ޕްލޭން އިންޑިކޭޓާ ސްކޯ" ހަތަރަކަށް ދަށްވެ، ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ އަދަދުތަކެއް ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ދެވިދާނެކަން އަންގައިދޭ ސްކޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި "މޫވް އޭޒް އިން އީޒް ޕްލޭން" މިންގަނޑަށް އިންޑިކޭޓާ ސްކޯ މިހާރު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

ރާއްޖެ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 10157 އަށް އަރާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 8950 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ބަލިޖެހިފައި ތިބީ 1166 މީހުންނެވެ.

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައި ވަނީ 82 މީހުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ސިއްތި

    މޮޔަސަރުކާރު އަވަހަށް ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ސާކިއުލާ ފޮނުވައި ބޮޑު ޚަރަދުކޮށް ޕާޓީ ބާއްވާށެވެ. އެކަން ނުވެގެން މި އުޅެނީ

  2. އަޙްމަދް

    ކޮވިޑް-19: އަދަދުތައް މަދުވެ، ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް!
    ހިތްހަމަޖެހުން އޮތީ ކުރިއަށް! (ވެކްސިން ވެކްސިން) ލިބެނީ ހުރިހާ އެއްމެންނަށް ވެކްސިން ދެވުނީމަ ކޮވިޑު ކަލޯ ބިރުން ފިލާފާނެތެވެ.