މިހާރުގެ ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޙާލަތައް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަން ހުރި ކަންކަން ކަނޑައަޅުއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ 'ޕޮލިސީ ޕްރަޔޮރިޓީ ލިސްޓް' އާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާފައި ވަނީ މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

އެގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 2019-2023 (އެސްއޭޕީ) އާ ގުޅޭގޮތުން މިދިޔަ މަހުގައި ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރައްވާފައިވާ މަޝްވަރާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވިގެން ގޮސްފައިވާ ކަަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ސަރުކާރުން ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި، އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޮގެން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ އެކި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ވެއެވެ.

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ ސެކްޓަރުތަކުންވެސް ކުރިއަށްއޮތް ދެ އަހަރަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން ކުރައްވާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން މިކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްވެސް މިއަދުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. އަލީ

  ބާކީ އޮތްތަން ތަން ވިއްކާ ނިއްމުން

  43
  3
 2. މަހާ

  ކުރާނެ ކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ނުބުނެވުނު.

  49
  2
 3. ކެޔޮޅު

  ކުރެވޭނީ ވައްކަން އެނޫންކަމެއް މިހާތަނައް ކުރެވިފައެއް ނެތް!

  40
  4
 4. ހުސޭނުބޭ

  ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެންމެ އިސްކަންދީގެން ކުރާނެ ކަންކަމަކީ
  1- ބައިތުލްމާލުން ވައްކަންކުރުން
  2- އިންޑިޔާއަށް ރާއްޖެ ވިއްކާލުން
  3- ރޯޔަލް ފެމިލީ ހިމާޔަތްކުރުން
  4- މީހުންނަށް ދެއްކުމަށް ކީރިތިކުރެއްވުން

  16
  2
 5. އަލީ

  1. ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގި ވައްކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ރޭވުން
  2. އިންޑިޔާއަށް އުތުރުގެ ރައްތައް ޙާއްސަކުރުން.
  3. އެއްވެސް މިސްކިތެއް ނޭޅުން.
  4. ލާދީނީ ކަންތައްތައް ކުރާތަން ނުފެންނަކަމަށް ހަދައިގެން ހުރުން.
  5. ރައްޔިތުން ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ސަރުކާރަށް ބަޖެޓް ހޯދުން.

  14
  2
 6. ޙަސަނު

  ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން އޮންނާނެ ޔަޤީނުން ވެސް ބުއްޅަ ބެ އަދި އަތް ޖަހާ މީހުން

  12
 7. ބުއްޅަބޭ

  1. ވެރިކަމުން ފޭބުން

  12
 8. ޝޮކްތެރަޕީ

  އިންޑިޔާއަ އިގްތިސޯދު ދިނުން.

  12
  1
 9. ކަންނައްރާޖާ

  މަލިކުތަރައްގީ ކޮއްފައި އޮންނަ ހެން އިންޑިއާއައްދީގެން އަތޮޅުތައް ތރައްގީ ކުރާށޯ

  7
  1
 10. ޑެއިލް

  މުވައްޒަފުންގެ ހައްގު އަދާކޮށްދީބަލަ.

  8
  1
 11. ހަނި

  ކުރިޔައޮތް2އަހަރުކުރަންސަރުކާރުންއެކުލަވާލަފާވަަނީ 1 އިންޑިޔާ ރާޖެގެތަންތަންހަވާލުކުރުން 2އިންޑިޔާ ރާޖެބަޅަ ހަޓަން ރަމީ ކޮން ހަވާލުކުރުން 3ބޭރު،މީހުންދިވެހިރާާާާޖޭގާ ވަޒަންވެރިކުރުން 4 ދިވެހިރައިތުން ޖޫރިމަނާކުރުން 5 ދިވިހި ރައިތުން އަޅުވެތި ކުރުން 6 އިތުރު ލޯނުނެގުން އިތުރަށް ވަކަން ކުރުން 7 ސި ޔާ ސީ މަގާމު އި ތު ރު ކު ރު ން

  7
  1
 12. ޚާރު

  ބޮޑް މޮނިޓާރ ސްކްރީން ބެހެއްޓިޔަސް އޭގައިން ކަމެއް ކުރަން ނޭގޭނެ ...

  12
  1