20:41

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އައްޑޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އިން އައި 128 މީހުންގެ ތެރެއިން 53 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

18:03

އިންޑިއަން ޓެލެވިޜަން އިންޑަސްޓްރީގެ ދެ އެކްޓަރުންކަމަށްވާ ގުރުމީތު ޗައުދަރީއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ޑެބީނާ ބޮނަރޖީ ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

16:19

ފަނަރަ މިނެޓު ތެރޭގައި ކޮވިޑުގެ ނަތީޖާ ލިބޭނޭހެން ތައްޔާރު ކުރި "ބައިނެކްސްނައު ކޮވިޑް 19 އޭޖީ ކާޑު" ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރި ނަމަވެސް، އެންޓިޖެން ޓެސްޓުތައް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި.

15:00

އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ސަވަޔަލެންސް 272 ސުންކު (ސާމްޕަލް) ވެސް ނައްސިވެއްޖެ.

11:55

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އައްޑޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޕޮލިސް އެކެޑެމީގެ މަސައްކަތަށް މިމަހުގެ އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އިން އައި 128 މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

08:33

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ބެލްޖިއަމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ދިހަހާހަށް އަރައިފި.

05:37

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 80500 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1178 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6223519 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 97529 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:37

އެމެރިކާއިން އިތުރު 38651 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 887 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7400570 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 210685 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:37

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 31990 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 849 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4780317 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 143010 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 13477 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 406 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 736609 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 16519 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 9906 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 203 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 758172 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31614 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 8232 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 160 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1167805 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 20545 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:20

ފްރާންސުން އިތުރު 8051 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 85 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 550690 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31893 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:20

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 7143 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 71 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 466156 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 42072 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 5839 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 187 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 824042 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 25828 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

އިރާގުން އިތުރު 4724 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 70 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 358290 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9122 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 4002 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 128 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 282724 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10601 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

04:59

އީރާނުން އިތުރު 3677 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 207 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 453637 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 25986 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:59

އިސްރާއީލުން އިތުރު 3661 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 236926 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1528 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:58

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 3627 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 69 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 204932 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4065 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:46

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 3400 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 173 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 733717 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 76603 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:44

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 3011 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 117551 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6393 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:43

މޮރޮކޯ އިން އިތުރު 2076 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 39 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 121183 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2152 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:43

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 2025 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 68 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 309303 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5448 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:07

02:53


ރާއްޖެ އިން މިއަދު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ފާއިތުވި ދެދުވަހާއި އަޅައި ބަލާއިރު މަދެވެ. މިއީ ރާއްޖެ އަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ހާލަތު ފެންނަނީ ނުރައްކާތެރިކޮށެވެ.

އިންޑިއާ އިން މިއަދު ވެސް 76000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވިއެވެ. މިހާރު ހާލަތު އެންމެ ބޮޑަށް ގޯސްވަމުންދާ ޔޫރަޕަށް މިއަދަކީ ވެސް "ބިރުވެރި" ދުވަހެވެ. މިއަދު ފްރާންސުން އަށް ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވިއިރު އިނގިރޭސިވިލާތުން ވެސް ވަނީ ހަތް ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވެފައެވެ.

ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލިބެން ނެތް އިރާޤުން ވެސް މިއަދު ވަނީ ހަތަރު ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވެފައެވެ. އީރާނަށް "ތިންވަނަ ރާޅެއް" އަރާފައިވާއިރު އެގައުމުގެ ހާލަތު ވެސް ފެންނަނީ ބިރުވެރިކޮށެވެ. އީރާނުން މިއަދު 3600 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. އެލެކްސް

    ޢެހެންވީމަ ދެން ގެސްޓް ހައުސް ތަށް ހޮޅުވާލާފަ އެމީހުން އެތެރެކޮށް ރާއްޖެ ހާލަތުވެސް ކޮއްލަންވީނު.. އެކަން އެހެން ނުވެގެންނޭނު ތިއުޅެނީ..

  2. ޑޯޒް

    ގެސްޓް ހައުސް ތަކައި ރިޒޯޓް ހުޅުވާ ....ގެސްޓުން އަންނާނެ ކޮވިޑަށް ފިލަން ... އޭރުން ދެން މިގައުމު ހަނާވާނީ ކޮވިޑުން

  3. ހުސޭނުބެ

    ބަލަގަ މިތާކު ތިޔަބުނާ ކޯވިޑެއް ނެތޭ. އެއީ ސަރުކާރުން ލާރި ކާން ވެގެން ދައްކާއިގެން އުޅޭ ބުހުތާނު ދޮގެކޭ.