22:01

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 63 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

21:49

ސްޕޭންގެ މެޑްރިޑްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފެށުމުން އެ ސިޓީ ފުރަބަންދުކޮށްފި.

14:50

އިންޑިއާއިން އިތުރު 2317 އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 6312584 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް މަރުވީ 980708 މީހުން.

14:49

އެމެރިކާއިން އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 211752 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 411 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 7447693 އަށް އަރާފައި.

14:48

ރަޝިއާއިން އިތުރު 169 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 20891 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 8945 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1185231 އަށް އަރާފައި.

14:45

މެކްސިކޯއިން އިތުރު 483 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 77646 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 5053 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 743216 އަށް އަރާފައި.

14:44

ފިލިޕީންސްއިން އިތުރު 59 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5562 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 2415 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 314079 އަށް އަރާފައި.

14:44

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6484 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 543 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 312806 އަށް އަރާފައި.

14:43

އިސްރާއީލުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1571 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 2639 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 248133 އަށް އަރާފައި.

14:43

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 64 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4193 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 4069 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 213028 އަށް އަރާފައި.

14:41

ބޮލީވިއާއިން އިތުރު 34 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 7965 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 670 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 135311 އަށް އަރާފައި.

14:40

ބެލްޖިއަމުން އިތުރު 15 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10016 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1337 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 118452 އަށް އަރާފައި.

14:40

ޗައިނާއިން އިތުރު 11 އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 85414 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް މަރުވީ 4634 މީހުން.

14:39

ކަޒަކިސްތާނުން އިތުރު 71 އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 107979 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް މަރުވީ 1725 މީހުން.

14:38

ޕޮލެންޑުން އިތުރު 30 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2543 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1967 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 93481 އަށް އަރާފައި.

14:37

ހޮންޑޫރަސް އިން އިތުރު 30 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2353 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 802 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 76900 އަށް އަރާފައި.

14:22

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 21 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 57،786 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 27 މީހުން.

 

14:21

އުޒްބަކިސްތާންގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 471 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 280 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 56،997 އަށް އަރާފައި.

 

14:20

އަރްމޭނިއާ އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 963 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 491 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 50،850 އަށް އަރާފައި.

 

14:19

ކިރިގިސްތާންގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،065 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 172 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 46،841 އަށް އަރާފައި.

\

14:19

އޮސްޓްރިއާ އިން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 802 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 873 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 45،686 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

 

14:12

އަފްޣާނިސްތާންގައި އިތުރު 17 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 39،285 އަށް އަރައިފި. އަދި މިހާތަނަށް މަރުވީ 1،458 މީހުން.

 

14:11

އެލް ސަލްވާޑޯ އިން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 848 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 98 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 29،175 އަށް އަރާފައި.

 

14:10

ހަންގޭރީ އިން އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 781 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 848 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 27،309 އަށް އަރާފައި.

 

14:10

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 888 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 18 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 27،096 އަށް އަރާފައި.

 

14:09

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 415 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 77 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 23889 އަށް އަރާފައި.

 

14:08

ކްރޮއޭޝިއާ އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 284 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 234 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 16،827 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

 

14:07

ޖޯޖިއާގައި އިތުރު 448 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 6،640 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 39 މީހުން.

 

14:07

ލިތުއޭނިއާ އިން އިތުރު 91 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 4،784 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 92 މީހުން.

 

14:06

ބަހާމަސް އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 96 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 101 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4،123 އަށް އަރާފައި.

 

14:05

ތައިލެންޑުން އިތުރު ފަސް މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3،469 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 59 މީހުން.

 

14:05

އެސްޓޯނިއާ އިން އިތުރު 81 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3،450 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް 64 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި.

 

14:04

ބެލީޒް އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 27 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 49 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،992 އަށް އަރާފައި.

 

14:03

ލެޓްވިއާ އިން އިތުރު 44 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،868 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 37 މީހުން.

 

14:02

ނިއު ޒިލެންޑުން އިތުރު 12 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،848 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 25 މީހުން.

 

14:02

ޓައިވާނުން އިތުރު އެކަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 515 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ ހަތް މީހުން.

 

14:01

ބޫޓަނުން އިތުރު އެކަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 282 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

 

12:05

މޫދު ލޮނުން ކޮވިޑް-19 ފެނިއްޖެ.

11:08

އެންޓިޖެން ޓެސްޓު ހެދުމާއި ބެހޭ ގައިޑްލައިނެއް ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާން ޑރ.ފާތުމަތު ނަޒްލާ ރަފީގް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ.

05:35

05:19

04:24

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 86748 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1179 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6310267 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 98708 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:24

އެމެރިކާއިން އިތުރު 37947 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 890 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7444300 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 211675 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:24

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 33269 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 952 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4813586 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 143962 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 14392 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 418 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 751001 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 16937 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

ފްރާންސުން އިތުރު 12845 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 63 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 563535 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31956 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 11016 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 177 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 769188 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31791 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

އިސްރާއީލުން އިތުރު 8568 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 41 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 245494 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1569 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 8481 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 177 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1176286 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 20722 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 7108 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 71 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 453264 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 42143 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:21

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 5637 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 170 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 829679 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 25998 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

އިރާގުން އިތުރު 4691 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 59 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 362981 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9181 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 4446 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 560 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 738163 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 77163 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 4284 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 139 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 287008 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10740 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 4027 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 64 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 208959 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4129 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

އީރާނުން އިތުރު 3582 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 183 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 457219 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 26169 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:18

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 3291 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 120845 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6406 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:18

މޮރޮކޯ އިން އިތުރު 2470 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 42 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 123653 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2194 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:18

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 2445 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 292911 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9571 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 2426 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 58 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 311694 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5504 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު 2158 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 33 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 127572 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4825 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

04:16

03:16


މިއަދަކީ ފާއިތުވި ދެހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖެ އިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދުވަހެވެ. މިއަދު 97 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 44 މީހުންނަކީ ޕޮލިސް ޓްރޭނިސް ސްކޫލްގެ މަސައްކަތައް ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާ މީހުންނެވެ. އެމީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ ކަރަންޓީން ނިންމުމަށްފަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރިއިރުއެވެ. އެ ކްލަސްޓާ އިން މިހާތަނަށް 53 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ.

އައްޑޫގައި ކަރަންޓީންގައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ނަމަވެސް އެޗްއީއޯސީން މިރޭ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ބިދޭސީން ތިބީ ކަރަންޓީންގައި ކަމުން އިތުރު ބިރުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންނާއި އެކު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 10،291 އަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 9108 އަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ޢަދަދު 1142 އަށް މިއަދު ވަނީ އަރާފައެވެ. 585 މީހަކު މިހާރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި އެބަތިއްބެވެ. ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު 75 އަށް މިހާރު ވަނީ މަދުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.