23:43

ފްރާންސުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

22:34

ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތައް ގޮސް ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭގޮތް ހަދައިފި.

22:00

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 42 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

18:58

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ބޭރު މީހުންނަށް ހުޅުވާލަން އެގައުމުން ނިންމައިފި.

18:09

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯއާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ހެދި ކޮވިޑުގެ ދެވަނަ ޓެސްޓުންވެސް އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

18:01

ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުން އަންނާތީ ކޮލަމްބޯގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ކަރަންޓީނު ކޮށްފި.

10:04

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީ އާއި ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނި އެސްޓްރާޒެނެކާ ގުޅިގެން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންގެ ތަހްލީލްތަކުގައި ބައިވެރިވި މީހަކު މަރުވި ނަމަވެސް ވެކްސިންގެ ތަހްލީލްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އިދާރާތަކުން ބުނެފި.

09:48

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ދިރާސާގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ނިމިފައިވާ ކަމަސް އެޗްއީއޯސީއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ.

08:49

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން އާއްމުންނަށް ލިބެން ފަށާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދީފި.

05:21

އެމެރިކާއިން އިތުރު 59297 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1140 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8580453 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 227324 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:21

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 56000 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 703 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7705158 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 116653 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:20

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 26688 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 191 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 789229 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 44158 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:20

ފްރާންސުން އިތުރު 26676 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 163 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 957421 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34048 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:20

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 25832 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 571 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5300649 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 155459 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:19

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 18326 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 419 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1037325 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 27519 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:19

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 16973 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 156 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1046641 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34366 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:19

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 15700 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 317 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1447335 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 24952 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:18

އިޓަލީން އިތުރު 15199 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 127 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 449648 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 36832 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:18

ޗެކް ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 14969 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 120 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 208915 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1739 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:17

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 10457 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 44 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 391355 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9999 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:17

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 10040 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 130 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 202579 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3851 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:17

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 9679 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 240159 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10489 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:16

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 8743 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 59 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 253134 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6873 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:16

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 7561 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 192 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 981700 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29464 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:15

04:26

03:49

03:00

02:00

01:02

00:11

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭ މީހުން ކަަރަންޓީނުގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތު ކުރު ކުރުމާއި މެދު އަދި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އެއީ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫންކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ.އިބްރާހީމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެ.


ކުޅުދުއްފުށިން ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތައް ގެނެސްފައި ވީނަމަވެސް ރަށުތެރޭގައި ބަލި ފެތުރެމުން ދޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި 120 ސުންކު އާއި އަދި އެރަށުން އެންމެ ފަހުން ފައްސިވި މީހުންނާއި ގާތުން އެއްތާވި މީހުންގެ ތެރެއިން 78 މީހެއްގެ ސުންކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ނައްސިވުމުން މިރޭ ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިފައެވެ.

ނަމަވެސް އަދިވެސް ކުޅުދުއްފުށި އޮތީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައެވެ. އެރަށުގެ މޮނިޓަރިން އުވާލާނެ ދުވަހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެއެވެ.

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު 45 މީހަކު މިއަދު ފައްސިވެފައެވެ. މިއަދަކީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ފަހު ރާއްޖެ އިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދުވަހެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. އަހްމަދު

  މިހާރު އަނެއްކާ މިދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް މައްޗަށް.

  • Premier

   Yeah

 2. ކުޑަކާށި

  އަންނަމަހު އިދިކޮޅުން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަވާހަކަ ދެއްކެވީމަ އިތުރުވާފެށީބާ ؟