ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ފިލްމީތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ބަރަހަނާ މަންޒަރުތަކެއް ލީކްވެއްޖެއެވެ.

ލީކްވެފައިވާ ބަރަހަނާ މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މީހަކު "ވަގުތު" އަށް ކިޔައި ދިން ގޮތުގައި އޭނާ އަށް ފެނުނު މަންޒަރުތަކަކީ ޔުނާންގެ މަންޒަރުތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވެއެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި އެމަންޒަރުތަކުން ޔުނާން އަމިއްލަ އަށް ޖިންސީ އެދުން ފުއްދާތަން ފެނެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ޔުނާން އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ރިހުލާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އަމުރު ކޮށްފައެވެ.

އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވެނީ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. ފުލުހުންނަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެމައްސަލައިގައި އެމީހުން ހައްޔަރު ކުރީ މިމަހުގެ 05 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ފުރަތަމަ އެމީހުންގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެމީހުންގެ ބަންދަށް ދިނީ ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

ޔުނާން މިހާރު ވެސް ހުރީ މާލޭ ޖަލުގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އޭނާގެ އަންހެނުން ހުރީ ދޫނިދޫ ޖަލުގައެވެ.

ޔުނާން އާއި ރިހްލާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ޔުނާންގެ އާއިލާ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. ސަޓޯ

  ދަރި ބަލިވެ ސަލާން ޖަހަން ޖެހުން ކަހަލަ ސުންޕާ ކަންތައްތައް މެދުވެރިވާ ސަބަބު އެނގިއްޖެ އެންމެނަށް..

  154
  11
 2. ކައިޒީން

  ރަނގަޅަށް އެކްޓްކުރަން ނޭނގޭ އެންމެ ދެތިން ފަހަރު ކެމެރާކުރިމައްޗަށް އަރާލީމަ ފިލްމީ ތަރިއަކަށްވޭތަ؟ ބލއއ

  155
  6
 3. ނަސީރު

  އަވަހައް ޝަރީޔަތް ނިންމާފަ ބޮޑު ހުކުމެއް އިއްވާފަ ގޮޅިޔައްލާފަ ބޭތިއްބީމަ ރަނގަޅުވާނެ.

  138
  5
 4. ދިހާމް

  އައްޗީޑި މިވަރުގެ މީހުން ފިލްމުސްޓާރުންނަށް ހަދައިގެން މިމީހުންގެ ފިލްމުތައް ބަލަން ދިވެހިން ދަނީ އޮލިޕްމަހަށް 🤮🤮

  165
  5
  • ފެކްޓް

   ހީވަނީ ފިލްމް ސްޓާރުންނަނީ މާތާހިރު ކަމެއް ކުރާމީ ބައެއް ހެން.
   ތިފެންނަނީ ގިނަ މީހުންގެ ހަޤީޤަތް

   114
   6
 5. ނަސޭހަތް

  ޕިސް.ޕިސް... ތާހިރު ވެއްޖެއެއްނުން. އަދިވެސް މީ " ފިލުމީ ތަރިއެެއްތަ"؟؟؟ މަހިތައް އަރާ ދެން މީނަގެ ދިފާއުގަ ދައްކާނީ ކޮން ހާސަރެއްބާއޭ. މީނާގެ ވާހަކައިން އާމުންނަށް ފާޅުކަން ބޮޑު އިބުރަތަކަށް ފުދޭ. ނިކަން ވިސްނާލަބަ މަދު ދުވަސްކޮޅެެއްތެރޭގައި ބޭޒާރުވެގެންއެދިޔައީ. ގެއްލުނު އަބުރަކީ މި ދުނިޔެމަތީ އަނބުރާ ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫން، އެކަމު ތައުބާއަކީ ލައްވާފައިވާއެއްޗެއް. ތައުބާވެ ﷲގެ މަގަށް ރުޖޫއަވެ، މިބިންމަތީގެ ޒީނަތާ އަރާމަށް ނުހެއްލި ދިރިއުޅުން އިސްލާހުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން. އަދި ދޮގުހެދުމާއި ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ދުރުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން، އެހެނީ ދޮގުހެދުމާއި ބޮޑެތި ފާފަ ކުރުމުގައި ހަޔާތް ހޭދަ ކުރާމީހާ ﷲ ބޭޒާރުކުރައްވާނީ ވަރަށްވެސް ނިކަމެތިކޮށް.

  170
  4
 6. ސަންތިި

  މަލީހާ ޖުމައްޔިލު އާޝާ ޔުނާނު ހުސް ބަޑި ބިޑި ބޯ މީހުން މިމީހުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް ކުށްވެރިއެއް ނުކުރާނެ އެކަކުވެސް ކިތަންމެ ބަރަހަނާ ވިޔަސް މިމީހުންނަށް އަދަބުދެވޭ ވަރުގެ ޤާނޫނެއް ނެތް ކަންނޭނގެ. 2 ހަފްތާ ނުނަގާނެ ތިބޭނީ ގޭގަ.......

  137
  4
 7. ދެން

  މީ ވަރެއްގެ ޔުނާނެއްނު ދޯ! ނުކުރާކަ ކަމެއްނެތް؟ އަދިވެސް މައްސޫރު ވާން ފިލްމީ ތަރިޔަކަށް ވެވޭތޯ ބަލާ. މީނާއަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި!

  99
  5
 8. ސަންތި

  ލަދުން ބޯ ހަލާކު

  83
  3
 9. ދ

  ރޭޕިސްޓުން ދޫނުކުރާތި

  86
  2
 10. ޟީމާ

  ސާބަސް ސާބަސް ހަމަ. ޙާދަ ފޫހި މީހެކޭ. ޢައްޗީޑި

  77
  3
 11. ސުއްޕަރު އިސްޓާރު

  ތިވާނީ އޭނާގެ ނުކުންނަން އޮތް ފިލުމު ލީކުވީ ކަމަށް. މިހާރު ދިވެހި ފިލްމުތައް ބެލޭވަރެއްނޫން އާއިލާ އާއި އެކު. ޔޫސޭ، އީސާ ޝަރީފް، ހާޖަރާ މެން ކަހަލަ މީހުންގެ ފިލްމުތައް ބަލާލަން ކެރިފަ މާ ޝައުގުވެރި. މިހާރުގެ ފިލްމުތައް ވަރަށް ވައި ވެފަ ބެލޭވަރެއްނޫން.

  166
  3
 12. އަލިބެއްޔާ

  މުލިއާގެ ކައިރި ހައްޤު ހޯދަން މުޒާހަރާ ކުރި މީހުންގެ ފެންވަރު..

  107
  2
 13. ކަމަނަ

  އަދި ކިރިޔާތަރި އެރީ

  85
  5
 14. ޒުވާނުން

  އޭނަ ލައްވާ ބަރަހަނާ ޝޮޓް ކުޅުވި މީހާ ނޫންބާ ތިވާހަކަ ތިބުނީ. ތީ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެއް އަނެއްކާ. ކިހެނެއް ކަށަވަރުވީ؟ ވެ ދާނެ އެއީ ކުޅުވާ ފިލްމެއްގެ ޝޮޓެއް ކަމަށްވެސް.

  34
  4
 15. ޙިޔކކ

  ފިލްމީ ތަރި އޭ ބުނީމަ އާމުން ރަތައް އަރަނީ ކީއްވެތަ..ތި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސަކައް ކުރާ އެންމެންނަށް ވެސް މަ ވަރަށް ފޫހިވޭ... އެމީހުންނެކޭ ހަބަރު ތުންފުއްސެކޭ ނުހުރޭ ތަފާތެއް...

  78
  5
 16. ލިޗީ

  އެހެނަސް ކުޅެ ކުޅެ ގޮސް އެކަހަލަ ކަން ކަން ކުރެވުނީ އެ އެސޮރައް

  55
  6
 17. މޫސަ

  މުލިއާގެ ދޮށަށް ގޮސް ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާން ޖަހާލި ކަމަށްޓަކައިބާ މިކުދިންނަށް މިވަރު މިކޮށްލަނީ. ސަރުކާރުގެ ރޭވުމެއް މިކަންކަމުގައި ވޭތޯ ބަލަންޖެހޭ ވަގުތު ކަންނޭގެ މިއީ

  24
  64
  • ކޮސް

   ސަރުކާރު އެއްޗެއްތަ މީނަ އަތުގަ އޮންނަނީ ސަރުކާރު ބޭނުންވާއިރަށް އޭތި މޫވީ ކުރަން

   43
   2
   • އަަަހުމަދު

    ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭނެ ޝިއުނާ ކިޔާ ބަރަހަނާ ފިލްމުކުޅުވާާ ވީޑިއޯ ކުރާސްޓާރެއް. ޝާހިދު އާއި އިމްރާން އާއި ފަރީދު މެން އެތިބީ ލިސްޓްގަ ލީކް ނުކޮއް

 18. ސުނާނު

  މާދަން އަހަރެމެން ހިނގާ ދަރި ކިހިލިފަތަށް ޖަހައިގެން ރޯން ތިބެން މުލިޔާގޭގަ

  42
  6
 19. ކަމަނަ

  މިއީވެސް ތަރިންތަ؟

  33
  4
 20. ޝަބާ

  ލަދުހަޔާތްވެސް ނެތީތަ!! ތިކަހަލަ ނުބަ އި ނުލަފާ މީހުން މި ރާ އްޖެ އިން ބޭރުކުރަން ޖެހޭނީ ..ލާދީނީ.ސަރުކާރަކުން ތި މަ އްސަަލަތަ އް ނުބަލާނެ

  33
  11
 21. އަންނި

  އަޅުގަނޑަކީ މީއެއްވެސް ވަރަކައް ދިވެހި ފިލުމު ބައްލަވާ ބޭފުޅެއްނޫން.

  17
 22. ށަޒަން

  ތެެދެއްކަމެއްނެތްއެގޭކަށް ތިބުނާމީހަކާށް އެކަނި ހީވާގޮތުން ތިޔައެއްޗެއް ތިފެނުނީ ހެޔޮނުވާނެ ތިކަހަލަ ދޮގުވާހަކަ ފަތުރަން ...އެއްވެސް އެއްޗަކުން ތިބުނާއެއްޗެއް ފެންނާކަށްނެތް ދޮގުކަމަށް ބެލެވެނީ...

  6
  9
 23. ނަޖްވާ

  މީ ކޮން ޔުނާނެއްތަ؟ އަހަރުމެންނަކަށް ނޭނގޭ ތި ޔުނާނެއް އަސްލު! އަހަންނަށް އިނގެނީ ރީކޯ މޫސަމެން ކަހަލަ މީހުން!

  15
  2
 24. ރޓ

  ރާއްޖޭގަ ލިބޭމީހުންނައް ވުރެއް ނުލިބޭ މީހުން ނިކަން ފޮނި ދައްކާނެ....