22:53

ހުޅުމާލޭ ފޭސް-2 އިން 72 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

22:15

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 30 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

15:53

13:59

ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަސް ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާ އިން އިތުރު ދެ ލައްކަ ހަތް ދިހަ ހަތް ހާސް މީހުން މަރުވެދާނެ ކަމަށް ކަމުގެ މާހިރުން ބުނެފި.

10:55

އެމެރިކާ އިން އިއްޔެ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

07:07

05:03

04:45

04:26

04:24

އެމެރިކާއިން އިތުރު 72,358 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 843 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8,738,101 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 229,224 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 54,028 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 656 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7,813,668 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 117,992 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

ފްރާންސުން އިތުރު 42,032 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 298 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,041,075 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34,508 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:23

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 21,022 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 509 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5,353,656 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 156,471 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 20,530 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 224 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 830,998 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 44,571 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 19,851 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 231 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,110,372 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34,752 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:22

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 17,340 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 283 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,480,646 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 25,525 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

އިޓަލީ އިން އިތުރު 19,143 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 91 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 484,869 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 37,059 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 16,746 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 270,132 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10,588 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 15,718 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 381 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,069,368 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28,338 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:20

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 13,632 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 153 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 228,318 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4,172 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 13,476 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 417,350 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10,090 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 9,996 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 45 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 272,401 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6,964 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 8,672 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 166 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 998,942 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29,802 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:18

ޗެކް ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 8,081 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 96 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 231,146 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,941 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:18

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 7,517 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 121 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 330,396 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6,164 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:18

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 6,634 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 103,653 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2,067 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 6,612 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 479 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 874,171 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 87,894 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

އީރާނުން އިތުރު 6,134 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 335 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 556,891 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31,985 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު 5,028 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 82 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 201,032 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6,245 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:06

03:21

02:59

02:28

02:17

01:49


ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު މިއަދަކީ މިހާތަނަށް ޔޫރަޕަށް އައި އެންމެ ބިރުވެރި އެއްދުވަހެވެ. މިއަދަކީ ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދުވަހެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު މިއަދު މާލޭ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ 24 މީހުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.