22:22

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) ގެ ރައީސް ޖިއަނީ އިންފަންޓީނޯ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

22:01

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 35 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

15:59

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ.

15:11

ކިރިގިސްތާނުން އިތުރު 568 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 56,738 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1,136 އަށް އަރާފައި.

15:10

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު ހަތް މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 57,980 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 28 މީހުން.

15:09

ހަންގޭރީން އިތުރު 2,079 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 63,642 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 63 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1,535 އަށް އަރާފައި.

15:09

އުޒްބަކިސްތާންގައި އިތުރު 98 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 65,765 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 554 އަށް އަރާފައި.

15:08

އަރްމޭނިއާއިން އިތުރު 1,600 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 80,410 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 26 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1,222 އަށް އަރާފައި.

14:56

ހޮންޑޫރާސްގައި އިތުރު 752 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 93,966 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 10 މީހުން މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2,633 އަށް އަރާފައި.

14:55

ކަޒަކިސްތާންގައި އިތުރު 142 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 110,684 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 1,796 މީހުން.

14:54

ބޮލީވިއާއިން އިތުރު 99 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 140,952 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8,658 އަށް އަރާފައި.

14:53

އިސްރާއީލުން އިތުރު 462 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 311,313 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 2,452 މީހުން.

14:52

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 773 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 329,375 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6,745 އަށް އަރާފައި.

14:52

ބެލްޖިއަމުން އިތުރު 12,687 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 333,718 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 89 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10,899 އަށް އަރާފައި.

14:51

ޔޫކްރެއިނުން އިތުރު 6,677 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 355,601 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 126 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6,590 އަށް އަރާފައި.

14:50

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 1,524 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 373,144 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 7,053 އަށް އަރާފައި.

14:49

އިންޑޮނޭޝިއާ އިން އިތުރު 3,520 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 396,454 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 101 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 13,512 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

14:48

ޖަރުމަނުން އިތުރު 95 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 450,353 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10,184 އަށް އަރައިފި.

14:45

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 4,166 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 895,326 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 247 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 89,171 އަށް އަރާފައި.

14:44

ރަޝިއާ އިން އިތުރު 16,550 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1,547,774 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 320 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 26,589 އަށް އަރާފައި.

14:41

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 541 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 7,946,429 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 119,535 މީހުން.

11:39

ބ.އަތޮޅު ރީޖަނަލް ކޮވިޑް ސެންޓަރުގައި 6 މީހަކަށް މިވަގުތު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު ދެރަ ކަމަށް އެއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފި.

09:10

ޗައިނާގެ ކަޝްގަރް އިން އެންމެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ފައްސި ވުމުން އެ ސަރަހައްދުން 4.75 މިލިއަން މީހުންގެ ސުންކު ނަގައިފި.

05:01

04:17

އެމެރިކާއިން އިތުރު 64,209 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 471 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8,957,070 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 230,987 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 36,838 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 505 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7,945,888 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 119,535 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

ފްރާންސުން އިތުރު 20,890 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 102 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 894,690 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 44,998 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:14

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 20,890 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 102 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 894,690 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 44,998 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:14

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 17,440 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 28 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 121,093 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2,111 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 17,396 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 93 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,156,498 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 35,031 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 17,347 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 219 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,531,224 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 26,269 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

އިޓަލީން އިތުރު 17,012 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 141 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 542,789 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 37,479 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:12

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 15,726 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 234 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5,409,854 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 157,397 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:12

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 15,622 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 73 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 321,031 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10,810 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:12

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 12,530 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 43 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 450,167 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10,181 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:11

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 10,343 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 301,597 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 7,072 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:11

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 10,241 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 45 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 263,929 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4,483 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:07

03:13

01:20

01:04


ކޮވިޑް-19 އާއި އެކު އުޅެން ދަސްކުރަން ސައިންސްވެރިންނާއި ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ދެމުން އަންނަ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލު ނުކުރެވި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ގޯސްވަމުންނެވެ. އެމެރިކާ އިން މިއަދު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުން އެއީ ވެކްސިނެއް ނުލިބެނީސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އަދިވެސް އިތުރު ވަމުންނެވެ.

މިއަދު މިހާތަނަށް ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވާއިރު، އޭގެތެރެއިން އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވެފައި ވަނީ ޔޫރަޕުންނެވެ.

ފުރަބަންދު ކުރުން އެއީ އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި އަދިވެސް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިތައް ދީފައެވެ. ނަމަވެސް ސްޕޭންގައި ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު ރ.އަތޮޅު އުނގޫފާރުން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ އެރަށް އޮތީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައެވެ. މިއަދު ރާއްޖެ އިން އިތުރު 27 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.