22:22

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި ދެދުވަހު އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ.

21:59

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

16:18

"ކޮރޯނާ ގޯ" އޭ ކިޔައިގެން މުޒާހަރާ ކުރި އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރ ރަމްދާސް އަތަވާލޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

15:51

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާގެ ވުހާންހައި ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށި ކޮވިޑް-19ގެ ދެވަނަ ރާޅެއް ޕާކިސްތާނަށް އަރާފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި.

14:24

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ކ. މާފުށިން ގެސްޓަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

05:11

04:37

04:17

03:53

އެމެރިކާއިން އިތުރު 69,369 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 945 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 9,032,327 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 231,990 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:52

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 42,965 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 519 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7,988,853 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 120,054 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:52

ފްރާންސުން އިތުރު 33,417 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 523 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,198,695 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 35,541 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:52

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 28,091 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 495 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5,439,641 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 157,946 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:51

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 22,885 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 367 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 917,575 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 45,365 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:51

އިޓަލީން އިތުރު 21,994 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 221 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 564,778 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 37,700 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:51

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 18,418 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 267 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,174,916 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 35,298 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:51

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 16,550 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 320 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,547,774 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 26,589 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:50

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 16,300 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 132 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 280,229 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 280,229 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:50

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 14,308 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 429 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,116,609 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29,730 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:50

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 13,161 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 81 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 463,419 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10,263 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:49

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 12,687 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 89 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 333,718 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10,899 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:49

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 10,292 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 70 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 311,889 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 7,142 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:49

ޗެކް ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 8,845 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 152 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 277,215 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2,517 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:48

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 8,166 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 217 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,033,218 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 30,565 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:45

02:11

01:46

01:20


ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރު ވަމުން އަންނައިރު މިއަދަކީ އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވެފައިވާ ދުވަހެވެ. މިއަދު މިހާތަނަށް 334,990 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ 4,897 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ހުރިހާ ގައުމަކުން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދުތައް ސާފުވާއިރު މިއަދު ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ބައި މިލިއަނަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

މިއަދު ވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވެފައި ވަނީ ޔޫރަޕުންނެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން މިވަގުތާއި ހަމައަށް މިއަދު ވަނީ ދެލައްކަ ދިހަހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވެފައެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވެފައި ވަނީ ފްރާންސުންނެވެ.

ފްރާންސުން 33,417 މީހަކު މިއަދު ފައްސިވެފައި ވާއިރު އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ 22,885 މީހަކު މިއަދު ފައްސިވެފައެވެ. އިޓަލީވިލާތުން މިއަދު 21,994 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ސްޕޭނުން ވަނީ 18,418 މީހަކު މިއަދު ފައްސިވެފައެވެ. ރަޝިއާ އިން ވެސް މިއަދު 16,550 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.