22:15

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

21:18

ތުރުކީވިލާތުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ސުލައިމާން ސޯލޫ އާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ހަމީދިއްޔާ އަދި އަންހެން ދަރިކަނބަލުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

20:49

20:04

19:44

10:36

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ގިނަ މީހުން މަރުވުމަކީ ދުނިޔޭގައި ދެން ތިބި މީހުންނާއި އަދި ޑޮކްޓަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބުނުމުން އޭނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ.

10:18

ހާއްސަ ޑިވައިސްއެއްގެ ކޮޅުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ހޮޅިކޮޅެއްގައި އަނގަ ޖެހުމަށް ފަހު ފުން ނޭވާއެއް އަނގައިން ލުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް ސިންގަޕޫރުގެ ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީން އީޖާދުކޮށްފި.

07:48

07:32

07:16

އެމެރިކާއިން އިތުރު 101461 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 988 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 9316297 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 235159 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:15

ފްރާންސުން އިތުރު 49215 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 545 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1331984 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 36565 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:15

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 48120 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 550 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8136166 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 121681 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:15

އިޓަލީން އިތުރު 31084 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 199 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 647674 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 38321 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:15

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 25595 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 239 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1264517 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 35878 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:14

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 24405 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 274 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 989745 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 46229 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:14

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 23921 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 138 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 392258 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11308 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:14

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 23126 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 529 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5519528 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 159562 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:14

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 21629 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 202 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 340834 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5351 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:13

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 19367 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 88 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 517720 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10523 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:13

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 18283 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 355 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1599976 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 27656 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:13

ޗެކް ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 13605 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 216 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 323673 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3078 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:13

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 13379 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 350 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1157179 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 30792 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:12

ނެދަލޭންޑްސް އިން އިތުރު 11119 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 87 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 341374 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 7345 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:12

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 10029 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 209 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1063151 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31135 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:12

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 9207 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 77 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 154251 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2277 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:12

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 8312 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 173 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 379729 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 7041 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:11

އީރާނުން އިތުރު 8011 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 365 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 604952 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34478 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

07:09

06:38

06:30

06:10

05:59

05:49


ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުނު ނަމަވެސް މާލެ އިން ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ މިހާރު މަދުވަމުންނެވެ. މިއަދު ވެސް މުޅި ރާއްޖެ އިން 27 މީހަކު ފައްސިވިއިރު މާލޭ ސަރަހައްދުން ފައްސިވެފައި ވަނީ 18 މީހުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ވަމުން އަންނަ ކަމުގެ އިތުރު ނިޝާނެކެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ރާއްޖެ އަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާއިރު ފަތުރުވެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިއަދު ވެސް ހަފަތުރުވެރިޔަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. 26 ރިސޯޓެއްގައި 37 ފަތުރުވެރިންނާއި 82 މުވައްޒަފުން މިހާރު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި އެބަތިއްބެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.