ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޝައިނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖެސް: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ

2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވޯޓުލައިގެން ޤާއިމުކުރި އިންތިހާބީ ވެރިކަމެއް ވައްޓާލުމަށް، "އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޭ އޮހޮރުވާފައި ނޫނީ" ފުރުޞަތެއް ނެތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވުމުން، އެކަމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށް ސިފަކޮށް އަދާލަތު ޕާޓީއިން ބަޔާނެއް ނެރެ، ޑރ. ޝައިނީގެ ވާހަކަފުޅު އެހެން ދިމާލަކަށް އަނބުރާލަން އެ ޕާޓީއިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ އިތުރުން އާންމުންގެ މެދުގައިވެސް އެ ޕާޓީގެ ނޫސްބަޔާނުގެ ނިޔަތާމެދު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY SHEESHA

ވަގުތަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސަންގު ޓީވީއިން ފޮނުވި "ޚަބަރަށް ފަހު" ޕްރޮގްރާމްގައި ޑރ. ޝައިނީގެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއިރު، ލޭ އޮހޮރުވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް، ޑރ. ޝައިނީ ވިދާޅުވީ އިންތިހާބީ ސަރުކާރު ވައްޓާލެވޭނީ އެ ސަރުކާރަށް ތާޢީދުކުރައްވާ (ޑރ. ޝައިނީ ފަދަ) ފަރާތްތަކުގެ ލޭއޮހޮރުވާލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، އޭގެ މުރާދަށް ބަލާއިރު އަދާލަތު ޕާޓީއިން ޑރ. ޝައިނީގެ ވާހަކަފުޅު އެކޮޅުކޮޅުން ޖަހައިގެން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުމުން ވަރަށްބޮޑަށް ހައިރާންވި ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޑރ. ޝައިނީ ހުންނެވީ އިންތިހާބީ ސަރުކާރުގެ ހިމާޔަތުގައި ކަމަށާއި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިސްވެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ދެއްވުމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ޑރ. ޝައިނީގެ ވާހަކަފުޅުން ދޭހަވެފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ޑރ. ޝައިނީގެ ވާހަކަފުޅާމެދު ބަހުގެ މާހިރަކާ ވާހަކަދައްކާލުމުން ވިދާޅުވީ، ދިފާޢުގައި ހުންނެވި ފަރާތެއްގެ ލޭ އޮހޮރޭނީ އިސްވެ ހަމަލާދޭ ފަރާތެއް ވާނަމަ ކަމަށާއި، ޑރ. ޝައިނީގެ ލޭ އޮހޮރޭ ނަމަ އޮހޮރޭނީ ބަޔަކު ހަމަލާ ދިނުމުން ކަމުގައިވާތީއާއި ހަމަލާ ނުދީފި ނަމަ އެއްވެސް މީހެއްގެ ލޭ އޮހޮރިގެން ނުދާނެތީ، އަދާލަތު ޕާޓީއިން ޑރ. ޝައިނީގެ ވާހަކަ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައި އެވަނީ ދޮގުވާހަކައެއް ކަމަށެވެ. ބަހުގެ މާހިރު ވިދާޅުވީ އަދާލަތު ޕާޓީއިން އިސްވެ ބަޔަކަށް ހަމަލާދީފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރަން ދަތިކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް، ޑރ. ޝައިނީގެ ވާހަކަފުޅު އޮޅުވާލައިގެން ގެނެސްދީފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު، އެ ޕާޓީއިންވެސް ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަކައި ގޮރިއްލާ ވިސްނުމުގައި ހަރަކާތްތެިވަމުންދާ ކަމުގެ އިހުސާސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަމަވެސް ކުރެވެން ފަށައިފިކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސަންގު ޓީވީއިން ފޮނުވި "ޚަބަރަށް ފަހު" ޕްރޮގްރާމްގައި ޑރ. ޝައިނީ ވިދާޅުވީ ފަރަންޖީންގެ ނިވަލުގައި ތިބެގެން ބަޔަކު ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީފެނި އެކަން ހަޖަމުނުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ޑރ. ޝައިނީ ވިދާޅުވީ ދިވެހިންނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ކަންކަން ދަސްކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި، އޭނާއަކީވެސް ދިވެހި ބިމަށް އުފަން ދިވެއްސެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމަށްވާއިރު، މިރާއްޖޭގައި ބަޔަކު މީހުން އަލުން ބަޣާވާތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ޑރ. ޝައިނީގެ އެ ވާހަކަފުޅާ މެދު އަދާލަތު ޕާޓީއިން ބުނެފައިވަނީ އެއީ "ސަރުކާރުގެ ނާތަހުޒީބުކަމާއި ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ މިންވަރު" ދައްކައިދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމެވެސް، ޤާނޫނީގޮތުން އުފެދިފައިވާ އިންތިހާބީ ވެރިކަމެއްގެ ދިފާޢުގައި ހުންނެވުން "ނާތަހުޒީބު" ވަނީ ކިހިނެތްކަމެއް އަދި އެކަން "ހައްދުފަހަނަޅާ" ދަނީ ކިހިނެތް ކަމެއްވެސް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނޫސްބަޔާނުގައެއް ނުވެއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނޫސްބަޔާނާ މެދު ވަގުތަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި އެހެން ފަރާތަކުން ވިދާޅުވީ، ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުން ފުރަތަމަ ބަލައިގަތް އެ ޕާޓީގެ ކަންކަން މިހާރު ބޮއްސުންލާފައިވާ ކަމަށާއި ސިޔާސީ މަންފާއަށްޓަކައި މިވަގުތު އެ ޕާޓީއަކީ ލާދިނީ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ސުލްހަ މަސްލަހަތު ނަގާލައި، ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދަށް ލޮޅުން އަރުވާލުމަށް މަސައްކަތް ބައެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެން ފަށައިފިކަމަށެވެ.

ADS BY SHEESHA

އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ވަގުތަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑރ. ޝައިނީ ވިދާޅުވީ އިންތިހާބީ ސަރުކާރެއްގެ ހިމާޔަތުގައި ހުންނެވި ވާހަކަ ވިދާޅުވުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ސިފަކުރުމަކީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކިތެންމެ ވަރަކަށް ވާހަކަތައް އޮޅުވާލަމުން ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށްވިޔަސް، އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރުގެ ހިމާޔަތުގައި ހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ADS BY ASTERS

11 ކޮމެންޓް

 1. ޝައިނީގެ ވާހަކަ ޓެރަރިޒަމަށް ހިއްވަރުދިނުން ކަމަށް ނުވާނަމަ ޢިމްރާނުގެ ވާހަކަވެސް ޓެރަރިޒަމުގެ އަމަލަކަށް ނުވާނެ..

 2. ސާބަހެ ވަގުތު ތިޔަ ކުރާ ނޫސްވެރިކަމަށް ، އާޓިކަލްއާދެކޮޅަށް ލިޔާ އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ޖަހަންނުކެރޭދޯ.މުޅިންވެސް މަދަހަސަނާދޯ ކިޔަންވީ.

 3. ވަގުތު ހާދަވަރަކަށް މަޒަމޫނުތިޔަލިޔަނީ މިނިސްޓަރު ހިމާޔަތްކުރަން.

 4. ކޮލަމާފުށިއަހުމަދުއާދަނު

  ގައުމުގައި ވައްކަންކޮށް އެތައްބަޔަކު ފުރާނަ ދުއްވާލާ, އެއްބަޔަކަށް ނުހައްޤުން ހުކުމްކޮށް ހުރިހަާ ޖަރީމާއެއް ހިންގަނީ ކޮންބައެއްކަން ރައްޔަތުންނަށް ވަރަށް ސާފު.

 5. ޝުހުމާ ޙަމީދު / މާލެ

  މަވާ ތިޔަ އަދާލަތުޕާޓީއަށް ސަލާން! މަގޭ ޢާއިލާގެ 9 މީހުންނަކީވެސް އަދާލަތުގެ މީހުން! މިހަފްތާ ތިޔަޕާޓީން ކެނޑޭނަށް! ކަށަވަރުވެ އެގިއްޖެ މިމީހުންގެ ނިޔަތާއި ޙާލަތު! އަލުން ޕާޓީގެ ބޮޑަކު އެއުޅެނީ ވައްކަންކޮށްގެން! ލަދުންވެސް ހަލާކު!!!!

 6. އަދާލަތުގެ ބޮޑުސޯބު ލަންކާއިން ހައްޔަރުކުރީ ޑޮލަރު ވަގަށް ބޭރުކުރަނިކޮށް. ތުބުޅިތެރޭގަ ޑްރަގުފޮރުވައިގެންވެސް އެތެރަކުރަންމަސައްކަތްކުރޭ.

 7. ޔަހޫދީންނަންހީވާނެ އެހެންމީހުންވެސްއެއީޔަހޫދީންހެން

 8. ލާދީނީ ލާއަދާލަތުޕާޓީ. މުޅިންދޮގާ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުން ނޫންކަމެއް ތިޔޕާޓީއަކުން އަދި ނުކުރޭ.

 9. އަދާލަތު: ޤައުމުގެ ހަލާކު. ފަސާދަ ޕާޓީ

 10. ތި އަދާލަތު ޕަޓީއަކީ ޔަހޫދީން ހިންގާ ފާޓީއެއް

  • މިހާރު އަދާލަތު ސަކަރާތްވީ ދޯ، އެކަމަކު ގައުމާ ދީނަށްޓަކާ ގޮވިއިރު އަދާލަތު ވަރަށް ގަދަ. ތިއީ އަސުލު ސޭކުސްތާން މީހުންގެ ގޮތަކީ