ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަހުދަތު ނަގާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިލްޔާސް ހުސެއިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް މި ޓުވީޓް ކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ. މި ވެރިކަން ފެށުނު ފަހުން ރާއްޖެ އިން އިންޑިއާއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން ފެށި ފަހުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑު ކިޔުން ސަރުކާރަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ހާއްސަކޮށް އިންޑިއާ އިން ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ދިނުމާއި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަން ފެށުމަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭތީ، އެއީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެ އެމީހުން ގައުމަށް ދިއުމަށް ބާރު އަޅައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ އަބަދުވެސް ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެކަމަކު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހަތިޔާރު އެޅި ބޭރުގެ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ.

އިލްޔާސް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަތައް ފެތުރިޔަސް ހަގީގަތް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި އިސްތިގުލާލް ނަގާލަން މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ދާދި ފަހުން ދެއްވި ހިތޯބުގައި ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކާ އެކުގައި ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރަނީ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރިކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއާއި ލާބަ ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރާއި ބޭރުގެ ގައުމުތަކާއި އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވެ ރާއްޖެ އެކަހެރިވެފައި އޮތުމުން ރާއްޖެ އަށް ލިބެން ހުރި އެހީ އާއި މަންފާ ލިބުމަށް އެތައް ހުރަސްތަކަކާއި ދިމާވި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ޓައްޕު

  ޢޯ މައި ގޯޑް ކޮންކަހަލަ ބީތާއެއް ތި ދޮގު ހަދަނީ ގަސްތުގަތަ ނުވަތަ ކެރަފާ އާއިލާ ނޭގެނީތަ މަވާ ސަލާން ކަލޭގެ ފަތުވާ އަޑުއަހަންވެސް ބޮޑު ބިރު ހުންނަނީ

  49
  2
 2. ވާނުވާ

  ވަހުދަތު ކިޔަނީ ކޯންޗަކަށްތޯ ޝޭޚް .
  ޤުރްއާނަށް ހަޖޫޖަހާ ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރި އިރު މިރައީސް ކޮބާތޯ.
  މި ރޢީސް އުޅެނީ އެމީހުން ދިފާއުކޮށް ސަރުކާރު ބޮޑެތި މަޤާމްތައްދީގެން

  45
  2
 3. ބޯހަލާކު

  މުނާފިގުންގެ ސިފަތައްއިނގޭތަ.؟؟!
  މުރުތައްދުވާގޮތް މިހާރު އިނގޭތަ.؟؟
  އޮފިސަލް ޕާސްޕޯޓް، މަސްދޯނިއިނގޭތަ އިނގޭތަ..؟ވައިޔާޒްބިﷲ..ނުލަފާކަން..!!!!!

  31
 4. Anonymous

  ޝެއިޚް އަދިވެސް ހަމަ ހޭފުޅު ނާރާތޯ.
  ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެ. ދެން ކީއްވެގެންނޯ ލާދީނީ ރިޕޯޓް ނެރުނީމަ ޖަމިއްޔާ އުވާލީއޭ ކިޔާ އެކަމަކު އެމީހުން އަޑުއުފުލާ އެބަ. ޝެއިޚް މެންނަށް އޯކޭތޯ. ދުޢާދެއްވާފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެވުނީމަ އެގޮތުގައި ތޯ އަދިވެސް.

  37
  2
 5. ވަހުދަތް

  ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާއި ގުޅުން ކަނޑާލާ - ޝެއިޚް އިލްޔާސް މިކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކިމީހަކު މިއަދު އެހެންވާހަކަ އެއްދެއްކީމާ ދާނީ ހުޅުނބުކަން އެގިވަޑައިނުގަންނަވަނީތޯ ކޮބާތޯ ސަހިންދާ އިސްމާއީލް ކިޔާ މީހަކު ދީނައް ފުރައްސާރަކޮއްފައި އެފިލީ ކާކުތޯ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ރުފިޔާ ފެނުނީމާ އާޙިރައް ހަދާންނެތޭ ޝެއިޙުން އުޅޭކަމެއް ކުރަޔަކުން ނޭންގޭ މިހާރި ޔަގީން ވެއްޖެ ނޫނޭ އެބަހުރި ދެއްވެއްހިފާފައި ރުފިޔާޔައް

  35
  1
 6. ކޮރޯނާ

  ބުރާންޗާ، އިސްލާމީ ވަހުދަތު ނަގާލިޔަސް ކަލެޔަކަށް ނޭންގޭނެ، ލާދީނީ އެމްޑީއެން އަށް ކަމެއް ކުރަން ނުކެރުނު ވެރިޔަކު ކޮން އިސްލާމް ދީނެއް ދެކެ ލޯބިވަނީ؟ ބޮލެއް ނެތް ގަމާރުންތަ މީ؟

  36
 7. ޢ

  ޜާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައި ވެސް މިވަރަށް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ދުވަސް ވަރެއް ކަލޭ ދުށިންތަ އަދި އެފަދަ މީހުންނަން މަތީ މަގާމު ދިން ދުވަސް ވަރެއް ދިޔަތަ...ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަލޭ މަށަށް ބުނެދީބަލަ...މިނިސްޓަރުން ފާޅުގައި
  މި ގައުމު ހިފޭނެ އޭ ބުނާއިރުވެސް ކަލެއަށް އޯކޭ ދޯ
  ޢަހަރެމެންނަށް ވެސް ދުވަހެއް އަންނާނެ ހަދާން ކުރާތި ލާދީނީ ސަރުކާރަށް ތާއިދު ކުރާމީހުން ޖަވާބު ދޭންޖެހޭނެ

  37
 8. ހަނި

  އިލިޔާސް ގަސިމް ބުނާގޮ ތައް ވަހަކަދަކަންމަޖުބުރުވާނެ އެވެސް މިނިވަން ކަމެ ތް ނެ ތް އަގައިންބަސްބުނުމުގެއިލިޔާސް އަކަށް ގަސިމްގެ ޕަޕަޓެ

  30
 9. ދިވެހިމީހާ

  ޤައުމުގެޢިލްމުވެރިން މިހާބޮޑަށް ލޯއަދިރިވެ އަމިއްލައެދުންބޮޑުވީމާ ޤައިމުގެ ޙާލަތާއިމެދު ލޮލުން ކަރުނަ ނާންނާނީކޮންލޮލަކުންތޯއެވެ. ޤައުމުގެޙާލަތާ މެދުސަހަރޯވެރިނުވާނީ ކޮންފަރުދެއްތޯއެވެ.

  32
 10. މަބި

  އިލްޔާސް ޤަބޫލު ނުކުރިޔަސް އެކަން އެބަ ހިނގާ. ތިޔަ އައިނު ބާލައިފަ ބޭލީމަ ފެންނާނެ

  34
 11. މާމީ

  ބަލަގަ އެހެންވެދޯ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮއް ގުރުއާނައް ހަޖޫޖެހި މީހުނައް ތިބުނާރައީސްމީހާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ބޮޑުމުސާރަދީގެން ރައީސްމީހާގެ އޮފީސްކިއާތަނުގަ ގެންގުޅޭކަން ކަލެއައް ބުރާނތިވެފަ ހުރީމަނޭގެނީ ދޯއެވެ .. ތިވެސް މުނާފިގުންގެ ވައްތަރެއް...

  28
 12. ސައްތަ

  މަނިކު ފާނު ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް މިހާރު ދައްކަފާނެ ދަހިވެ ތިކަމުގަ....

  27
 13. އަޙްމަދް

  މުދަލާއި ފައިސާގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހައްދަވައިގެން އުޅުއްވާ ދޫފަރިތަ ސިޔާސި ހަރަކާތް ތެރިޔާ ޝޭޙް އިޔާސް.

  27
 14. ބޯގޯސް

  ރައިސް ގެރިކިރު ގިރާގެން ބުޔަސް ކަލޭ ގަބޫލުނުކުރާނެ އެހެނީ ކަލޭ ތީ ލާދީނީ ބައިގަނޑައް ވާގިދޭ ލާރިޔައް ދީންވިއްކާ ސޭކެއްވީމަ ސާފުވެއްޖެ ތަ

  31
 15. ސިއްތި

  އެމްޑީއެންގެ ވާހަކަދެއްކީމާ މި މީހުން ބަހެއް ނުބުނެއި ދެން މި ބުނަނީ އިސްލާމްދީން ދަމަހައްޓާ ރައީސެކޭ ހުރީ އިލްޔާސް ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއް

  20
 16. ޑައެލޯގް

  ކުރީސަރުކާރާ ބޭރުގެ ގައުމުތަކާ އެކަހެރިވާންށާއި ޓުވަރިޒަމް ބޯއިކަޓްކުރާށާއި އިގްތިޞާދު އިދަޖެއްސުމަށް ބޭރުގައި މަސައކަތްކުރީ މިހާރުއޮތް ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންނެވެ. ވީމާ އިބޫގެ ވާހަކަރަގަޅެއްނޫނެވެ. އަދި އިލިޔާހަކީވެސް އިޙްލާސްތެރި ޝޭހެއްނޫނެވެ.

  11
 17. ޥައިޑީ

  ޟަނިކުފާނަށް ކިހިނެއްވރފަތޯ ތިހުރީ

 18. Anonymous

  މިފަހަރު ކަންނެލި އޮޑިއެއް ނޫން މަސްކިރާ ބޯޓެއް ކަންނޭނގެ ލިބުނީ. މިކަހަލަ ބަސްތައް ބުނަމުން ގޮސް ފިރުއައުނު އަކީ އިޚްލާޞްތެރި އަޅެކޭ ބުނަން ދެން ޝައިތާނާ އެމީހުން މަގު ފުރައްދާނެ.

  13
 19. ވަހީދުބެ

  މި ޝެއިޚްއަކީ އަމިއްލަ އެދުމެއް އޮތިއްޔާ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށްދިވެހިން ގެ ބަޔަކު ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް ލޮލަށްފެނުނަސް ނުފެންނަކަމަށް
  ހަދާ އެކަންކުރާމީހުނަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުންނަށްވެސް ސަނާކިޔާ ފައްކާ ރޯނުއެދުރެއް. އެނ ގިތިބެ ނޭނ ގޭކަމަށް ހަދާމީހުންނަށްވުރެ ނުބައިބަޔަކީ ކޮބައިބާ؟

 20. ޤާދިރު

  އިންޑިއާއަށް ގޮސް އެތާ ހުރެ ޓުއިޓު ކުރުމުން ތި ސޭކުގެ ދީނީ ފެން ވަރު ވަޒަން ކުރެވިއްޖެ. ލަދު ހަޔާތް ކޮބާ؟ ފައިސާއަށް ވިކޭ މި ކަހަލަ ޤައްދާރުންނާ ހެދި މި ޤައުމު މި ދަރަޖައަށް މި ވެއްޓުނީ..

  • ޢަންދާދުން

   މިހާރު މެލޭޝިއާގަ އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓަކާ ، ހުންނާނެ ގެޔަކާ ދުއްވާނެ ކާރަކާކެއިން ބުއިމާ ބޭހުގެ ޚަރަދު ސަރު ކާރުން ދޭކަމްށްވަނީ މުސާރަ އެއްނޯވެޔޯ ، މުސާރަ އަކަށް ވުރެ މާ ރަގަޅެއްނު

 21. އަޙްމަދު

  ކަލޭގެފަތުވާއެއްބޭނުމެއްނުވޭނުވީދިމައތިރިވެހުރެބަލަ

 22. ޖައްސާސާ

  ދައްޖާލުގެ ނިއްކުރީގަ ލިޔެވިފަ އިންނަ 'ކާފިރު' ނުފެންނަނީ ލޮލައް ނުފެންނާތީކީ ނޫން! އެއީ ހިއް ކަނުވީމަ.....

 23. ހަޑިމިލޭރު

  މަތި އޮމާން ކުރާނެ ކަމެއް. ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ނުބެނެވޭނެތާ. ނަންނެތްވަޒީފާގެއްލިދާނެ. އެހެންނޫނަސް މިވެރިކަން ގެންނަން އިންޑިޔާއަށް ދަރާވިކިފަ ތިބިވަރު ތިއެނގެނީ. ދެންތިބޭ ދެސޭކުން ބާރަށް އަތްޖަހަން. މީނާމީ ފުރަތަމަ މަޝްހޫރުވެގެން އައިދުވަސްވަރު މައުމޫނަށް އެހާ އެއްޗިހިކީމީހެއް ހުސެންރަޝީދާ މީނާޔާ. ރެކޯޑުތަކުންއެހެރީ އެނގެން އިވެން. ލަދުކޮބާ. ޝޭހުންނޯ.

 24. ސޭކޫ

  އެއްޗެއް ގެއްލުވާލަން އުޅެދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނީ ތިމާގެ މަގާމު ގެއްލޭ ދުވަހު. އޭރުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ގެއްލިއްޖެކަމަށް ފެންނާނެ. މިހާރު ސަރުކާރުން ފަންޑުކޮށްދީފަ ދީން ސިޔާސީކޮށްގެން ބަސްބުނުވަން ތިހެން ބަހައްޓާފަ ހުންނަހާ ދުވަހު ދައްކާނީ ތިޔަކަހަލަ ވާހަކަ.