ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ 4.63 ބިލިއަން ރުފިޔާ (300 މިލިއަން ޑޮލަރު) ހޯދަން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަހުނު ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ސޮއިކޮށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބައިނަލް އަގްވާމީ މާލީ ބާޒާރަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޯ ދި ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ (އައިސީޑީ)އާއެކު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި އިސްލާމީ ޝަރީއާގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން މި ސްކޫކް ވިއްކުމަށް 100 އިންސައްތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ސްޕެޝަލް ޕަރފޮސް ވެސަލް (އެސްޕީވީ)އެއް ހެއްދުމަށް ސްކޫކުގެ 51 އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިން އަގު ކުރެވޭ އެސެޓެއްގެ ބެނެފިޝަލް އޯނަރޝިޕް މި އެސްޕީވީ އަށް ޓްރާންފަރ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ސިޓީގައި ވެއެވެ.

"މި ވަގުތު ސަރުކާރުގެ ހުރި އެސެޓްތައް ބެލުމަށްފަހު މިކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެސެޓަކީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ކަމުން، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުން ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ". ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ސިޓީގައި ވެއެވެ.

އެ ސިޓީގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ، ޝަރީއާ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މި ސްކޫކު، އިޝޫ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ އެެސެޓަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެސެޓަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިވަގުތު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ސްކޫކު އިޝޫ ކުރުމަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންމައްޗަށް ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދަންނަވައިދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށް އެ ސިޓީގައި ވެއެވެ.

ދަރުމަަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަކީ ސިއްހީ ޚިދުމަތަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނަން އިމާރާތްކުރި އިމާރަތެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

99 ކޮމެންޓް

 1. ޢާލިމް

  އިންޑިޔާއަށް ދެނީތޯ؟

  220
  2
  • ހިމް

   ޢިންޑިޔާ އަށް ދޭން އެ އުޅެނީ، ދިވެހިންފެލަިއގެން ލާރިނަގަން. ނަންވެސް ބަދލުކުރެވެން އޮތީ އެގޮތަށް. ފަހު ވަގުތު ލޯނު ނުދެއްކިގެން ވިއްކާލީއޭވެސް ބުނެދާނެ.
   ކޮންމެ އަކަސް މިތިބަ ނާގަބިލް ބަޔަކު ވިއްކާފަ ނުވިއްކާނެ އެއްޗެއް ނެތް. ޢަމިއްލަ އަށް އެއްޗެއް ހޯދައިގެން އެއްކަމެއްވެސް ވާކަށް ނެތް. ޢެވަރު އެއްޗެއް ކަމެއްވެސް ކުރެވިފަ އޮތީ ރޔ އަށް.

   104
   3
  • ރަހީނު

   އާދެ. އާދެ. އާދެ. އިންޑިޔާމީހުން ރަހުނުގެ ނަމުގައި ތަން ރަހީނުކުރަނީ.

   8
   1
 2. ޙހހހ

  ޜައީސް އޮފީސްވެސް ވީނު އިންޑިޔާއަށް ރަހުނުކުރަން

  201
  3
  • ޥަނަވަރު

   ޜަހުނުކޮށްފަ ތޯއްޗެ މިހާރު ވެސް ހުރީ ރައީސްމީހާއާ މަޖްލިސް ރައީސާ އެކު

   87
   2
 3. ޖޫދު

  މި ސަރުކާރު ގެންނަން ތެޅުނު އާލާތުންނަށް އެއްޗެކޭ އެބަ ހީވޭހެއްޔެވެ؟ ރައީސް ޔާމީން ހޯދި އެސެޓްތައް މިތިބަގެން ވިއްކަނީއެވެ.

  275
  6
  • ޣގގގ

   އެއްކަލަ އަގުނެތް 280 މިލިއަންޑޮލރުގެ ބައިކުޅަބައިގެ ތަނެއް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގަ 300 މިލިއަނަށް ރަހުނަށް މިބެހެއްޓި. ރަހުެއް ނަމަ ނަގާ ފައިސާގެ ޑަބަލް، މާނައަކީ 600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގު ހުންނަ އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭނެ.

   7
   1
  • ޖޖޖޖޖޖ

   އަމީރު މިކިޔާއެއްޗެއް އެނގޭތަ؟ ސުކޫކަކީ ބޮންޑް. ބޮންޑް ވިއްކޭނީ މާލީ އިދާރާތަކަށް. ސްކޫކް ގަންނ ކަމަށް ވަންޏާ މިގައުމުގައި ލާރި ގިނަވެގެން ގައުމތަކަށް ފައިސާ ދެނީއޭ. މިމީހުން ބޮޑު ދޮގެއް އެބަހަދާ. ބޮޑަށް ައްތަރީ ރަހުނު ކުރުންނޫންކަން މިކުރާ ކަމަކީ. މިގަންނަ ގަނޑަކީ، 300 މިލިއަނަށް ދަރުމަވަންތަ ވިއްކާލުން.

   3
   1
 4. ޅަގުރާ

  އަމާ ފޫޅު! ކިހިނެއް ވެގެން ބީތާ އަރައިގެން ތިއުޅެނީ؟؟؟

  234
  2
 5. ސީލާވަތީ

  ޔާމީނު ވައްކަން. ޢެކަމު ހަ ދާނެ ގޮތެއްނެތި ޔާމީނު ހެ ދި އަގެއްނެތް ހޮސްޕީޓާ ނީލަމަށް. ދެން ނީލަމަށް ލާ ބުރިޖް. ޢޭގެ ފަހުން ކޮތަރު ކޮށި. ޢެގެ އެހާ އަގުނެތް ތަންތަން ކަން.

  222
  7
 6. ށ

  މިއއަދު އެއްނު ބުނީ ބޮޑު ޕޮރޮޖެކްޓުތަކަށް ފައސާހުރީ ހަމަޖެހިފައޢޭ.
  މިމަހު މުސާރަދައއްކަން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓާ އިންޑިޔާއށް ތިވިއްކާލަނީ
  މިއަންނަ މަހު ބުރިޖު
  ދެން އަންނަ މަހު ސަލްޓަން ޕާކު
  ދެން އަންނަ މަހު މުލިއާގެ
  ދެން ހުޅުމާލެ
  ނުވްންޏާ ރައްކާވޭ!

  214
  2
 7. އަލިބެއްޔާ

  ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.

  190
  2
 8. ޖަނާޒާ

  މީ ވާ ބައެއް ކަލޭނޭ. ހޭއަރާދިވެހިން#

  186
  3
 9. ޙަސަނު

  ނާޤާބިލް ސަރުކާރު އިސްތިޢުފާ

  210
  2
 10. ޟމ

  ވިއްކާލާ ރައްޔިތުން ބޮލުގަ ދަރަނި އަޅުވާ ބަޔަކަށް ނުވާނަމޯ ލަދުން ބޮއިހަލާކު

  170
  2
 11. ޖަޒީރާވަންތަ ކެހެރި ނުފަޅާ ޖަނަވާރު

  މި ޖަނަވާރުން ރައީސް ޔާމީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅައިދެއްވި ތަންތަން ވިއްކާ ހުސްކުރަނީ

  177
  4
 12. ގެރިމޯދީ

  ޖަނަވާރު ހުރި ނުބައިނުލަފާކަން ބަލާބަލަ

  162
  3
 13. ޖޯން

  އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ކާޅު ހާލިހެދީމާ ކޮވެލި ބިސްއަޅާ އުސޫލުން ވެރިކަންކުރާ ބައެއް. އަމިއްލައަކަށް މަސައްކަތެއްކުރާކަށް ނޭނގޭނެ. މިދިޔަފަހަ ވިއްކާލީ އެއާޕޯޓް. މިފަހަރު ހޮސްޕިޓަލް. ވަރަށް ސަލާން...

  199
  1
 14. އަލީ

  ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަކީ 300 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އެސެޓެއްކަން އެގެން ހުރިކަމުގެ ހެކި މިއޮތީ ލިބިފައި. ކޮބައިތޯ އަގުހެޔޮކޮށް ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅޭނެ ކަމަށް ބުނެ އަޑުއެރުވި ޕޮލިޓިޝަނުން؟

  196
  1
  • ނުރަބޯ

   51%ގެ ވެލިއު 300 މިލިޔަން +، އެހެންވީމަ 600+ މިލިޔަން ޖުމްލަ ވެލިއު އަރާނެ

   6
   1
 15. ބަކަރި

  ކުޑަމޯދީ މީ ގައުމަށް ޖެހިފަ އޮތް ވަބާއެއް

  155
  3
 16. ބުއްޅަބެ

  ބުރިޖުއެޅުމުގެ އަލާމަތްތަށް ފާޅުވާންފަށަނީ ފުރަތަމަ ދަރުމަވަންތަ އޭގެފަހުގައި ސިނަމާލެ ބުރިޖު މިހުރިހާތަކެތި އިންޑިއާއަށް އިސްލާމީ އުސޫލުން ރަށްޔަތުންލޮލުގަ އަނދުންއެޅުވުމަށް އިސްލާމް ލައިގެން ވިއްކާލަނީ.

  146
  1
  • ނީމު.

   ޢަވަހަ އަބިދަރީން ކުއްޔަދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކުރޭ ރަާއްޖެ އަރަގުކުރާ އިރުގަ ބަލަހައްޓާ އިގެންތިބެން ވީތޯ....

   54
   1
 17. ހދ. ނަސްރީނާ

  އެމްޑީޕީ އަކީ ގައުމަށް ޖެހިފަ އޮތް ބޮޑު ބަލާވެރިކަމެއް

  199
  1
 18. ކޮމެންޓު

  ކުރިނަވެސް ފެނުނު މަންޒަރު ހިންގަން ނޭންގިގެން ހަރުމުދާ ވިއްކުން

  146
  2
 19. ކޯޗު

  މީވާސަރުކާރެއް. ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވިޔަފާތަށްފުޑި ބޭރުމީހުންގެ ވިޔަފާރިތަށްކުރިޔަށްގެންދާބައެއް. ދިވެހިންގެ ދުވަސްދާންކައިރިވަނީއެވެ.

  131
  1
 20. ސިއްތި

  ސުބުޙާނަﷲ މިތިބަބަޔަށް ޤައުމު ހިންގަން އުޅޭކަމަށް ހެދިގެން ރައްޔިތުން ތިރިކުރަނީ ދެންފެންނާނީ ދިވެހިން މަރާތަން ނޫންކަމެއްވެސްނޭނގެއި

  123
  1
 21. ބަކަރި

  ނޭގެ މިވަރުން ދަންޏާ ޕުއްޕުލާން އިންދަ ލާ ނުނިމެނިސް އެ އެތިކޮވެސް ދަމައިގަންނާނެ

  128
  1
  • My

   😂😂😂😂😂😂😂

   34
   1
 22. ބަކަރި

  ގެރި މޯދީއަށް ދެނީތަ

  111
  2
 23. Anonymous

  300000 މީހުންވެސް ރަހުނު ކޮށްލާ. އޯކޭވާނެ. ޔާމީންގެ ކިބައިން ސަލަމަތްވެއްޖެނު. މޑޕ ބުނެފިނަމަ ކައްވަޅަށް އެރިތިބެންވެސް ދިވެހިންނަށް އޯކޭވާނެ.

  159
  1
  • Anonymous

   ޙަމަ ތެދެއް ތިބުނީ. ޢެމީހުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް އޯކޭ

   89
   1
 24. މޯލްޑީ

  ސުއްބޫހު. އެއްޗެއް ކިޔާފަ އިންޑިޔާއަށް ދިގު މުއްދަތަށް ދީ. ކުރިން އެއާރ ޕޯޓު އެކަނި ދެވުނީ. މިހާރު މުޅި ގައުމު ބުޑުން ލުހެލާފަ ވިއްކާލަނީ. ޔާމީނު ނަމަ ކައިފަ އެއްބައި ގައުމަށް ދިން. މިހާރު ނަމަ ނޯ ޓޮލަރަންސް ގެ ނަމުގަ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގަ އަނދުން އަޅުވާފަ ލިބެން ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ކާލަނީ. އަދިވެސް މިބައި މީހުންނަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުން މަދެއް ނުވާނެ.

  124
  1
  • ބުޅާވަތީ

   ޢަ ދިވެސް ވޯޓް ލާނަން. ޢަން ދާ ގާނުން.

   31
   4
  • ކާޅުލޭ

   ޢެއްކަލަ ބޮނޑިބަތްކޭ މީހު ނަށް ފެންނާނީ ނުކާ މީހުނަށް ފެންނަ ގޮތާއި ދި ކޮޅަށް

   33
   1
 25. ޒުހުރާ

  ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުން ދިޔައިރު ސޮވެރިންގ ފަންޑުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާ ރިޒާވުން މި 2 އަހަރު މިހިފރހެއްޓީ. ކުރިއަސް އޮތް އަހަރުވެސް ރައޯސް ޔާމީންގެ ސަބަބުން ދިވެހިން ބަނޑަށް މަރުނުވެ ސަލާމަތްވާން މިއަންނަނީ. ރައީސް ޔާމީނަށް ޝުކުރުން ނުފުރޭނެ ހިތެއް މިދިވެހި ގައުމުގައި ނެތް.

  148
  1
 26. އާޒިމް

  އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ރަހުނު ކުރޭ. ދަރުމަވަންތައަކީ ރައީސް ޔާމީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހައްދަވައި ދެއްވޮ 5 ސްޓަރ ހޮސްޕިޓަލް އެއް.

  139
  2
 27. Anonymous

  މި ވެރިކަން ނިމޭއިރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މުދަލެއް ނުހުންނާނެ. ރަހުނު ކޮށްގެން އެތަންތަން އިންޑިޔާއަށް އެދެނީ. މިގައުމު ނިމި މިއޮއްދަނީ. ޔާﷲ ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެ. ޣާފިލް ދިވެހިން ނިކަމެތިވެ ނިމިއްޖެ.

  135
  1
 28. ޙަަހ

  އެއްކަލަ ހޮހަޅަ ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކާލަނީތޯ ؟

  124
  1
  • ބީޖޭޕީ މޯދީ

   ކޮންކުރިޓު ފުންޔެކޭ ކީއަޑުވެސް މަމެން އަހީމު 🤔

   93
   3
 29. ރައްޔިތުން ފެލުން ހުއްޓާލާ!

  އާދައިގެ ނިކަމެތި މީހާއަށް ދިހަވަރަކަށް ހާހުން ފުދޭއިރު ސިޔާސީ މީހުންނަށް އެވަރުން ނުފުދެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތް. ރައްޔިތުން ފެލުން ހުއްޓާލާފައި ސިޔާސީ މީހުންގެ މުސާރަތައް ތިރީސް އިންސައްތަ އަށް ކުޑަކުރޭ!!

  112
  1
 30. ހހހހ

  ދައުލަތެއް ތަމްސީލް ކުރާނީ ދައުލަތް. މިނިސްޓްރީތަކަކީ ދައުލަތުގެ ބައެއް. ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށުގަ ހުއްޓަސް އެއީ ދައުލަތުގެ މުދާ. މި އަމީރު މިއުޅެނީ މޮޔަވެގެންތަ. ތިއީ ހުސްދޮގު. ކަލޭ ބޭނުން ބަޔަކަށް އެތަން ދޭން ތިއުޅެނީ. ބޮޑެތިވަގުންއުޅޭގޮތަށް މިމީހުން މިއުޅެނީ. ރައްޔިތުންނޭ އަހަރެމެންގެ ގައުމާ ގައުމުގެ ހުރިއްޔާ ހުރި މުދަލެއް މި މުލުވަގުންތައް ކައި ވިއްކާ ހުސްކޮށްފި.

  98
  1
 31. Anonymous

  ކޮބާތޯ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ގެ ލަދުފުޅު

  112
  1
  • Anonymous

   ރޮނީ. ތަޅާ ބިމާ ހަމަކޮށްލަން އުޅުނު ތަނުގެ އަގު އެނގި ހަމަ ރޮވެނީ.!

   69
   1
 32. މަބޭ

  މިވެރުނަނިމޭއިރު ދިވެހިންވެސް ތިބޭނީ ބޭރުބަޔަކައް ވިްކާލާފަ.

  88
  2
 33. މކލރށ

  بأمين ލާފައިވާހައި ޖަނގިޔާތަކަށް ދަންދެން ވިއްކާލަން ފެނޭ! އަދި تاءيد!

  55
  4
 34. ހުސޭނުބޭ

  ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަޅެއްގެ ގޮތުގައި ވިއްކާލުން!

  116
  1
  • Anonymous

   ބަރާބަރު ކޮމެންޓެއް

   59
   2
  • Anonymous

   ލޯލާރިއެއްގެވެސް އަގުނެތް އެއްޗެއް. ގަންނާނެ މީހުންނަކީ 5 ކުޅަނދާ 7 ކުޅަނދު މަދު ދިވެހިން.

   49
   2
 35. ހަނި

  މިސަރުކާރުން އަބި ދަރިން ވެސް ރަހުނު ކުރާނެ މުލި ގަމް ވިކާލާއިރު ވެސް އެމްޑީޕި ކު ދިން އަތްޖަހަތިބޭށެވެ

  95
  2
 36. Anonymous

  ސަންދޯކޭ ކިބުލާ މި ގައުމު ވެސް ރަހުނު ކުރާ ހިސާބަށް ކަންތައް ދާނެ

  57
  2
 37. އިބްސާނާ

  ރައީސްއޮފީހާއި ވެލާނާގެވެސް ރަހުނުކުރާނެ. ޢެންމެފަހުން ގައުމުވެސް ރަހުނުކުރާނެ. މިނިވަންކަން ވިއްކާނުލަނީސް ރައްޔިތުން ނިދިންތެދުވެ ގައުމު ހަމައަކަށްއަޅުވަންވީ.
  ސަހަރޯހީވޭ!!

  59
  1
 38. ޒާ

  ރައީސް ޔާމީނަކީ ދައުލަތަށް އެސެޓް ހޯއްދަވައިދެއްވި ލީޑަރެއް. މީ ކަހާލައިގެން ކާސަރުކާރު. ލަދެއް ނެތި ސޯލިހުބޭ ބުނިދޯ އެއީ ހޮހޮޅައެކޭ. ހޮހޮޅަތަ ތިހާ ބޮޑު އެސެޓަކަށްވެގެން އުޅެނީ.

  70
  1
 39. ސަޅިބެ

  އަލިފާންފޮށި ދޯހުރީ ބޭރުމީހުން ކިރިޔާވެސް ބަލައިގަންނަ ތަނަކަށް

  54
  1
 40. ޢިކުރާމު.

  ބަލަހޮހޮޅަޔައް ކިހިނެއް ތިޔަވަނީ މިހާރު އެންމެ އެކަށީގެންވާތަން ކަމައް މިހާރުތިބުނީ ދައްކާ ވާހަކަޔާ އަމަލާ ދިމަލެއްނުވޭ

  59
  1
 41. ޖ

  މިވެރިކަންނިމޭއިރު އޮންނާނީ މުޅިގައުމު ވިއްކާފަ ރީ ދޫކު ދިން ކޮޅު ތިބޭނެ އަތްޖަހަން ފަހުންރޯނެ

  55
  1
 42. އިންޑިއާ އައުޓް

  ނުލާހިކު ފަރި ޗާލުކޮށް ހިނގަ ހިނގައޮތް ގައުމެއް ތަންދޮރު ނުދަންނަ މޮޔައިންނާ ރައްޔިތުން ހަވާލު ކުރުމުން ރައްޔިތުންގެ ފައްޓަރުބައިވެސް ވިއްކާދުވަސް އަންނާނެ

  70
  1
 43. ޟަ

  ހޫމް ތިޔާ ކުރެވުނި ދެން ނުކުރެވި އޮތް ކަންތައް..ލަ ދެއް ހަޔާތެއްވެސް ނެތޭ..🤨😒

  55
  1
 44. ޢަލީކޮއި

  ސަރުކާރު ބަނގުރޫޓު ވެއްޖެކަމަށް މިހާރު ގަބޫލު ކޮށްފިން.

  68
  2
 45. ޖހހއ

  ރައްޔިތުން ވިއްކާލަންވީނުން

  60
  1
 46. ޖހހއ76

  ރައްޔިތުން ވިއްކާލަންވީނުން

  51
  1
 47. އަހުމަދު

  މިއީ އުމްރާނީ ތަރައްގީ ގޯސްވެގެން އުޅުނު މީހުން. ރިބާ ގެ ކަނޑަކަށް ގެނބެނީ މިއޮއް އެންމެން

  57
  2
 48. އިންޑިއާ އައުޓް

  އެދުވަހު ބުނީ ގައުމުވިއްކާލިޔޯ އެހެންކިޔާފަ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ 2 އަހަރުވީއިރު ވިއްކާނުލާ އޮތީ މޮޅައް ގަތާމީހަކު ގަތާފައޮތް ފައްޓަރުބައެއް އެވޮއްކާލަނީ އެފައްޠަރުބައި ހަހަހަހަހަހަހަހަ

  61
  1
 49. ވަޑި

  ވެރިކަމުގަ މިތިބަ
  ހީލަތްތެރި ބާޣީންނޭ..
  ކަލޭމެންނަށް ކިހާ ދުވަހަކު ތިހެން އުޅެވިދާނެބާވައޭ މިހިތަށް އަރަނީ

  44
  1
 50. ސްކިޕަރ332

  ހިޔާލު ފާޅުކުރަން މުޒާހަރާއްށް ނިކުންނަން އިމްރާނެއް ބޭނުން ނުވާކަން ދިވެހީންނަށް އެނގެން އެބަޖެހޭ

  42
  2
 51. ފެއިލް

  އިފް ދަ ގަވާމަންޓް ފެއިލްސް ވީ އޯލް ފެއިލް!

  42
  2
 52. ޢަދުރޭ

  ލަދު ދޯ ؟ އިތުރު އެއްޗެއް ނެތް ބުނާކަށް . އަނގައަކީ ފަހަރުވާ ލާ ތަނަށް ވީމަ ދެން ކީކޭ ބުނާނީ

  40
  1
 53. ޥާރޭ

  ގައުމުވެސް ވިއްކާލާނެ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ހޭއަރާކަށްނުވޭތަ؟

  41
  1
 54. ކުޑޭ

  ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަޅައިފައިވާ ތަންތަންމިސަރުކާރުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހަދާލިގޮތް

  42
  1
 55. ދިރާސާ

  ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ރަހުނު ކުރަންވީނު.

  47
  1
 56. 6އޭ

  ދައުލަތުގެ އެސެޓްވެސް ވިއްކަން ޖެހުނީމަ ޖެހޭނެ ވިއްކަން ވެރިކަން ހިންގޭނީ ފައިސާ ހޮދައިގެން

  8
  56
 57. ޒީރޯ ޓޮލަރަންސް

  ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދާ ރަށްޔިތުމީހާ ގާތު އަހާލުމެއްނެތި ދެވިދާނެބާ؟ ރަގަޅަށް ވިއްޔާ އިންޑިއާއަށް މިހާރުވާނީ ތިތަންދީފަ. އެކަން ހަމަޖައްސަން ތޯއްޗެ އެކިޔާ ފޮރިން ސެކެޓްރީއަކު ރާއްޖެއެއައީ.

  45
  1
 58. ކަނބުލޮ

  މާތް ކަލާއްކޯ!!! ކަލޭނޭ މިތިބަ މީސްތަކުންނަށް އެނގޭބާ މި މީހުން މިކުރާކަމެއް... އެންމެފަހުން އަނެއްކާވެސް ތި ހުރިހާ ދަރަންޏަކާ ހަވާލުވާންޖެހޭނީ އަހަރުމެންގެ ރައީސް ޔާމީނުއަށް.. ޤައުމު ވިއްކާލާފަ ހަރުމުދާ ވިއްކާފަ ރަހުނު ކޮއްފަ އަނެއްކާ ރައްޔިތުންކޮޅު ސަލާމަތް ވާނެބާ...

  41
  1
 59. ހުސެން

  ވެރިކަން ނިމޭއިރު ރައްޔަތުން ޖެހޭނީ ރައްރަށުން ފާބައިގެން ގޮސް އަލިފުދާލުގެ ރެފިއުޖިންނަ ވާން އައްޖަހާފަ ވޯޓުދޭތިި....

  41
  1
 60. އަރީ

  ފައިސާ ހޯދަން ހޮސްޕިޓަލާ ބުރިޖު ވިއްކާލަބަލަ

  33
  2
 61. ނަސީދު

  ކޮބައިތަ އިންޑިޔާ އިން ދިން 300 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހުސް ދޮގުހަދައިގެން ދެނަމޭކިޔާއިގެން މިލިޓަރީ ބެސް މިތާގައި އެއަޅަނީ ތިލާރި ނުވެސް ދޭނެ އަދި ނުވިތާކައް ދައުލަތުން ތިލާރި އެމީހުންނައް ދޭންޖެހޭނީ ބަލަން ތިބޭ

  40
  2
 62. މުހައްމަދު އަންޖުމް

  ސާބަހޭ ކިނބުލާ އަހަރެމެން ރައްޔިތުން މިތިބީއުފަލުން ފޮޅިފަ ނަމަނަމަ މުނިމާމަގެކަނޑިއްކާ މުނިކާފަގެހުދުފޮށާވެސް ދޫނުކުރާތި ހަމަވިއްކާލާތި ތިކަންކުރަންވެގެން ވޯޓްދިނީ ކުރިންވެސް ކަލޭމެން ކުރީހަމަ ތިޔަކަހަލަ ވެރިކަމެއް ވީމާ އެކަންޖެހޭނެ ދަމަހައްޓަން އެކަމު ތީގެތެރެޔަށް އިތުރުކޮށްލާ ރައީސް ޔާމިންވެސް އޭނަގެ ވިސްނުމުން ތިވަރުގެ އެސެޓެއް ވިއްކާލަން ތިޔަލިބުނީ ވީމާ ޔާމިން ވިއްކާލީމަ ލިބޭވަރު މާގިނަވާނެނޫންތޯ އަދި އެހެރަ އަގުމާތް ޖަވާހިރު ކަޅުވަކަރު މިސްކިތާ ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކުވެސް ލާފަވިއްކާތި އަދިވެސް އިތުރުކޮށްލާ މުއިއްޒު އަދި ކުރިމަތީމަގާ ފަހަތުންއޮތްމަގުވެސް ހަމަވިއްކާލާ ނޫނޭވާ އެރިކަމެއް ތިޔޮތީލިބިފަ އަތްޖަހަމާ ބާރަށް އަތްޖަހާލަމާ ކިނބުލަށް ވޯޓްލީ އެންމެންނަށް މަރުހަބާ

  4
  1
 63. މިއަދު

  މިދާ ސްޕީޑްގައިގައުމުކުރިއަށްދާނަމަ މިސަރުކާރުން2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާހޯދާނީ ގައުމު ވިއްކާލައިގެން

  3
  1
 64. ރާވެރިބެ

  މިވެރިން ވެރިކަން ދޫކޮށްލާއިރު ސަލާމަތުން އެކައްޗެއްވެސް ނޯންނާނެ ހެން ހީވާން ފަށައިފި

  35
  1
 65. ހާުލުގެދުލުން

  ކޮބާ؟؟؟ ދިވެހީންނޭ! އަދިވެސް ހޭ އަރާކަށް ނުވޭތަ؟ ރައީސް ޔާމީން ދިވެހިންނަށް ހޯދައިދިން ހުރިހާ ހަރުމުދާ އެ ވިއްކާލަނީ.މިވަރުން ދެން ޤައުމު ހިންގަން އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަންވީނުން

  3
  1
 66. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ކަލޭނޭ ގައުމެއް ނެތް ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް މޯދީ ޔަށް ހިބަކޮށްދީފި އިބޫ އިސްތިއުފާ

  38
  1
  • Anonymous

   ތިހެން ކިޔަކިޔައި ތިއްބަ އުނުއޮތް ފެރާންވެސް މިވެރިން ވިއްކާލަފާނެ. މިވެރިން ބޭރުކުރަން ދިވެހިން ހިތްވަރާއެކު ނުކުންނަންވީ.

   2
   1
 67. Anonymous

  ޔާﷲ . އަމާނާތްތެރި ކަންނެތް ނާޤާބިލް ވެރިންގެ ކިބައިން މިލޮބުވެތި ފަސްގަނޑުގައި ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭވެ. އާމީން

  4
  1
 68. ގލ

  ރ ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ކޮށްފައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓް
  ތައް ވިއްކައިގެން ދައުލަތް ހިންގަން އުޅުމަކީ މިސަރުކާރު ފޭލްވެ އިނދދ ދަޖެހިއްޖެ ކަމުގެ ސާފް ހެއްކެކެވެ.

  5
  1
 69. އައްޑޫ މީހާ

  އަދިވެސް މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ޕްރޮމޯޓް ކުރަންވީ ގިނަގިނައިން! ނާގާބިލް ސަރުކާރު މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދޭންވީ ނުވާވަރުން ވެރިކަންކުރަން ގައުމާއި ހަވާލުވީ ކީއްކުރަންތަ މިފެންނަނީ ބޮަޑުމަންޒަރު މިމީހުން ފައިބައިގެން ދާއިރު ވެލިފުކެއްވެސް ނޯންނާނެ ނުވިއްކާ

  4
  1
 70. ށިޔާމް 2

  ރައްޔަތުން ކުއްޔަދޭން ބިލްފާސްކުރޭ އައްޖަހާ؟

  2
  1
 71. އިންޑިއާ އައުޓް

  25 ބުރީގެ ހޮހޮޅައެއްކަމައް ބުނިމީހުންނައް މިއަދު އެހޮހޮޅު ފެންނަނީ ޖަވާހިރު ފަރުބަދައެއްގޮތައް ހަހަހަހަ

  5
  1
 72. ޥެސް

  ޢަގާނުބައްދަލު ތަންތޯ ބޮޑުއަގުގަ ތިނީލަން ކިޔަނީ

  3
  1
 73. ނައީން

  ތިޔަހަރީވާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރެއް،

  2
  1
 74. ރަދީފް ހުސެން

  މިވަރުންދަންޔާ ވިއްކާނެ ކުއްޔައްދޭނެ މޯގޭޖްކުރާނެ ތަންތަންހުސްވެ 2021 މެދުތެރޭގަ އެއަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިސްކޮއް ސަޕްލި މެންޓްރީ ބަޖަޓެއް ހަދާ ދައުލަތައް ލާރިހޯދު މައް ވަޒީރުންނާ ސިވިލް ސަރވަންޓުން ދުވަހުކުއްޔައް މޯގޭޖެ ކުރާނެ.

  10
  1
 75. ކައްނެލި އޮޑި

  މިއީ ތަންދޮރު ފިލާވަރަށް ޢިލްމު ލިބިފައިވާ މީހުން ނިޞްބަތުން ގިނަ ގައުމެކެވެ. ތިޔައީ ސުމެއްގެ ވިސްނުމެކެވެ. ތިޔައީ ޝަރުޠުހަމަނުވާ ވިސްނުމެކެވެ. މިރާއްޖޭގައި މިހާރަކު ތިޔަކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ޖީއެމްއާރުގެ މަތިން ހަނދާންކޮށްލާށެވެ.

  11
  1
 76. މުޖޭ

  ވަނަވަރު ބުނިހެން ރަހުނުކޮއްފަހުރީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޭނަ ބުންޏޯ ތިމަންނަ މިޖޭއްސި ހާލު ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޖިއްސާނަމޯ އޭގެކޮޅުމަތި ފެނިގެންއެދަނީ މިހާރު ރައީސްކަނަ ކުރަނީ މަޖިލީސް ކުރާގޭގަ ދިވެހީންނޭހޭއަކާކަށް އަދިވެސް ނުވޭތަ

  13
  1
 77. ރަހީނު

  ތިޔަ ތަން ރަހުނު ކުރަނީއެއް ނޫން. ތިޔަ ކުރަނީ ރަހީނު. ރަނގަޅަށް ވިއްޔާ އައިޖީއެމްއެޗް އެއީ އިންޑިޔާ އަންހެނެއްގެ ފޮޓޯ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަނަކަށްވާތީ، އެތަނަށްވުރެ ރީތިކޮށް ތަނެއް ހުރީމާ އެތަން ހަލާކުކޮށްލަންވެގެން އެތަން ތިޔަ ރަހީނުކުރަނީ.

  3
  1
 78. ކައްނެލި އޮޑި

  ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއްގައި ކޯލިޝަންގެ ރައީސްގެ ރައުޔާއި ތަދުބީރުގެ މައްޗަށް އެކަނި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިލަޓަލްވެސް އަދި އެހެން އެއްވެސް ސަރުކާރުގެ ތަނެއްވެސް އޮފީހެއްވެސް ވިއްކާލެވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ. ޑރ.ޖަމީލަކީ، ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް ނުބައި ކަންތައް ނަހީކުރާމީހެކެވެ. ކަންއޮތްގޮތް ބުނެދެއްވާނީ ޑރ. ޖަމީލެވެ.

  1
  1
 79. ށުމަން

  ރައްޔިތުން މަގުމަށްޗަށް ނި ކުމެގެން ނޫނީ ދެން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ. މިތާ ކޮމެންޓް ކުރަން ނުތިބެ ނި ކުންނަވާ.

  1
  1
 80. ޅަބޭ

  ކޮބޭ ރައްވެހި ފަތިހައް ވޯޓުދިން ބައިވަރުތައް؟؟! މީރުތޭ އަދުގެ ހާލަތު؟! ލަދުގަންނަން އިނގޭތޭ ކަލޭމެނައް...

  8
  2
 81. Anonymous

  މިޖަރައް ރައްޔިތުންނުކުމެ ހެދުނު ކޮއްމެގޮތެއް ހަދައިގެންވެސް މިގައުމުން ނައްތާލެވޭތޯ ބެލުމައް ގައުމައް ހެޔޮއެދޭ ރައްޔިތުންނަށް އާދޭހާއެކު އިލްތިމާސްކުރަން. ވވ އަވަސް

  1
  1
 82. އަބްދޫ

  ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރޭ .އާމްދަނީގެ މިންވަރަށް ތިރިކުރޭ.2021 ގަޓޫރިޒަމް ރަނަޅެއްނުވާނެ.2021 ގަދަވްލަތުގެ އެސެޓް ވިއްކާފަ 2022 ގަ ވިއްކާނެ ފައްޓަރު ބައެއްވެސް ނޯންނާނެ. މުސާރަތައް ކުޑަނުކޮށް ދަވްލަތުގެސިޔާސީމަގާމް މަދުނުކޮށް އެސެޓް ވިއްކާ މުސާރަދިނުމަކީ ބަޔަކަށް ނާހާއިޒު ފައިދާހޯދާދެވުނީ ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމެއް.

  1
  1
 83. އަނެއްދިވެހި ރާއްޖެ

  ތި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މިސަރު ކާރުން ކުރާނެ

  3
  1