23:56

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައިޒާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިން އަންނަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 11 ނުވަތަ 12 ދުވަހު އާއްމުންނަށް ދޭން ފަށަން ޕްލޭންތައް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ބުނެފި.

23:42

އިޓަލީވިލާތުން މިއަދު އިތުރު 562 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ.

23:03

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، މިހާރު ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ކުރިއަށް އޮތް 2-3 މަސް ދުވަހުވެސް ދޫކޮށްލެވޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ.ފާތުމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެ.

22:52

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު 86 އަށް އަރައިފި.

22:41

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްސީތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ނުދާ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެ.

22:08

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 30 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

21:53

ބަނގުރަލުގެ ބަދަލުގައި ސެނެޓައިޒާ ބުއި ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

20:19

ގަތަރުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 236 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 167 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 137،229 އަށް އަރާފައި

20:19

ކުވެއިތުން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 866 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 322 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 140,056 އަށް އަރާފައި

20:19

އިސްރާއީލުން އިތުރު 216 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 328,613 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު މި ބަލި ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

20:18

އޮސްޓްރިއާއިން އިތުރު 60 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2,388 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 5,226 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 247,188 އަށް އަރާފައި

20:17

ފިލިޕިންސްއިން އިތުރު 43 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8,123 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1,968 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 414,818 އަށް އަރާފައި

20:16

ބޮލީވިއާއިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8,904 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 68 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 143,922 އަށް އަރާފައި

20:16

ޔޫއޭއީއިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 552 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1,205 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 158,990 އަށް އަރާފައި

20:15

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިތުރު 19 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5،780 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 244 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 355،258 އަށް އަރާފައި

20:15

ހަންގޭރީ އިން އިތުރު 111 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3,800 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 4,320 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 174,618 އަށް އަރާފައި

20:14

ނޭޕާލުން އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1,321 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1,669 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 220,308 އަށް އަރާފައި

20:14

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 59 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 7,662 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 2,665 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 374,173 އަށް އަރާފައި

19:58

ބަންގްލަދޭޝްއިން އިތުރު 38 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 6,388 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 2,060 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 447,341 އަށް އަރާފައި

19:57

ނެދެލޭންޑްސްއިން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8,891 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 5,388 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 484,648 އަށް އަރާފައި

19:57

އިންޑޮނޭޝިއާއިން އިތުރު 110 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 15,884 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 4,360 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 497,668 އަށް އަރާފައި

19:56

އިރާގުން އިތުރު 33 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 11,958 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1,766 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 535,321 އަށް އަރާފައި

19:56

ޗިލީއިން އިތުރު 39 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 15,069 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1,497 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 540,640 އަށް އަރާފައި

19:55

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 138 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10,951 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 12,079 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 624,744 އަށް އަރާފައި

19:55

އިރާނުން އިތުރު 475 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 44,802 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 13,053 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 854,361 އަށް އަރާފައި

19:55

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 330 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 13,618 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 18,467 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 861,331 އަށް އަރާފައި

19:55

ޖަރުމަނުވިލާތުން އިތުރު 9 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 14,248 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1,626 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 919,897 އަށް އަރާފައި

19:42

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 550 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 101,373 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 6,719 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 1,032,688 އަށް އަރާފައި

19:41

ރަޝިއާއިން އިތުރު 401 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 36,179 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 24,581 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 2,089,329 އަށް އަރާފައި

19:40

އިންޑިއާއިން އިތުރު 122 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 133،385 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 11,714 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 9,107,622 އަށް އަރާފައި

19:38

އެމެރިކާއިން އިތުރު 53 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 261,843 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 7,017 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 12,457,683 އަށް އަރާފައި

18:16

ކ. މާފުއްޓަށް އައިސް އުޅުނު ގެސްޓަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ނަމަވެސް، އޭނާ އާ ގާތުން އެއްތާވި މީހުން ހޯދަން އެއްބާރުލުން ދީފައި ނުވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި.

17:50

ހެލެތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ކ. މާފުއްޓަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފި.

15:31

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 77 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ.

14:29

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 129.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފި.

11:30

"ބެޓް ވުމެން" ބުނަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ލެބޯޓްރީ އާއި އަދި ވާލާއިވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް!

10:26

ޓްރަމްޕް އަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން ދިން ބޭސް އާއްމުންނަށް ދިނުމުގެ ހުއްދަދީފި.

10:08

09:48

އަހަރެންނަށް ވެރިކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ އެމެރިކާ މީހުންނަށް ވެކްސިނެއް ނުލިބޭނެ - ޓްރަމްޕް

09:13

21 މަންޒިލްގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތް ކުރަން ބޭނުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް.

08:09

އެންމެ ރަނގަޅު ސިއްހީ ނިޒާމެއް އޮތް ޖަރުމަންގެ އައިސީޔޫތައް ފުރިއްޖެ.


ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މައްޗަށް ދާން ފެށުމުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް މިހާރު އަޅާފައި ވީނަމަވެސް ހާލަތު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ މަންޒަރު ފެނުމުގެ ބަދަލުގައި ފެންނަނީ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާ މަންޒަރެވެ. އިއްޔެ ވެސް ދުނިޔެ އިން 6.62 ލައްކަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ 11000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އިއްޔެ އަކީ މިހާތަނަށް އެއްދުވަސް ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދުވަހެވެ. އަދި އެގާރަހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވަމުން އަންނަތާ ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނައަށްވީ ދުވަހެވެ.

މިއަދުގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު މިއަދު މިހާތަނަށް 384,590 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ހަހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު މިއަދު 32 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.