ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ 30 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މިސްރުގައި ހުންނަ އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީއިން ތައުލީމު ހާސިލް ކުރެއްވި "މުދިމަކު" ވެރިކަން ކުރެއްވުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލަތް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަލީމް ވިދާޅުވީ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ނުވެ ރާއްޖެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އޮތް ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ހަލީމް އިޝާރާތް ކުރެއްވީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތަށް ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމަށެވެ. ރައީސް މައުމޫނަކީ މިސްރުގައި ހުންނަ އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީ އިން އިސްލާމީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ދީނީ އިލްމުވެރިއެކެވެ.

މީގެ ސާޅީހަކަށް އަހަރު ކުރިން، 1978 ގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި މައުމޫންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައީ ފެހި ގާނޫނުއަސާސީގެ ވުޖޫދުވި ފަހުން 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

އެފަހަރު މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯއްދެވީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

މަޖިލީހުގައި އަބަދުވެސް ވާހަކަ ދައްކަވާ އިރު ރައީސް މައުމޫނަށް ފާޑު ވިދާޅުވާ މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވީ "ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ އަޒްހަރުން އައި މުދިމަކަށް 30 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ވެރިކަން ކުރަން ލިބުން،" ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު ހަލީމް ރައީސް މައުމޫނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވާ އިރު ރައީސް މައުމޫނަކީ މިހާރު ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ އެއް ލީޑަރެވެ. ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ޒަމާންވީ ދެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ކަމުގައިވާ މައުމޫން އާއި ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

87 ކޮމެންޓް

 1. ލޮލް

  ސެވޭޖް

  9
  29
 2. ގެެރިމަސް

  ރާއްޖެއަށް ޖެހިފައޮތް އެންމެ ބޮޑު ބަލާވެރިކަމަކީ އެމްޑީޕީ

  234
  250
  • ޒަަކީ އަބުދޯ

   ބަަލަ މި ކޮމެންޓަށް 220 މީހުން ލަ އިކު ދިނީ ކަމެއް ވެގެންނޭ. ވިސްނަބަލަ ނިކަން

 3. ޅަބޭ

  ކަލޭމެން އަދިވެސް ކިނބިގަނސްދޮށުގޭ މީހުންގެ މަސްކައި ނުނިމެނީތަ<؟ އެހާ މީރީތެ؟

  188
  4
 4. ޕާކިންސްޓިކާ

  މިސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޖެހިފައޮތް ވަބާއަކީ

  209
  24
 5. ރާގޮޑިރާޖަ

  ލިބުނުއެއް މެބޮޑުގެއްލު މަކީ ކަނޑުކޮހުންނާއި ޖެހުނު އެއްޗެއް ކައިބޮއެހަދާ މީހުން މަޖްލިސްއަށް ކޮން މެސްބަޔަކު ހޮވުން.

  212
  2
 6. ބަކަރިކޮށި

  ބަލަ އެ މުދިމަށް ވީ ވަރު މިހާރު ހުންނެވި ބޭފުޅާއަށް ނުވާތީދެރައީ. ޒުވާނުން ފެލުން ނޫންކަމެއް ކުރަންވެއްޖިއްޔާ ހުންނާނީ ހިތްޕުޅަށް ތަދުވެގެން ކީރިތިކުރައްވަން

  188
  3
 7. ބަލަލަ

  ދޮންބިލެއް ތިޔަވިދާޅުވީ ވަރައްރަގަުވާހަކައެއް ޒުވާނަޖީލް ވެރިކަމާއަރާފާފެއަތީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގާ ޖެހުނީ މިމުދިމުގެ ލައިންސާނީ ބަލިމަޑުކަންވެސް ހަމި މުދިމު؟؟

  10
  75
  • ޚަލީލު

   މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން ފެށީ ރައީސް ނާޞިރުގެ ދައުރުގައި. މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކޮށް އަރުވާލި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން. އޭގެ ބޮޑަކަށް ހުރީ އަންނިގެ ރައީސްކަމުގައި އޭނާގެ ސްޕޯކްސް ޕަރސަންއަކަށް ހުރި ޖުހާ. އެކަލޭގެ އަރުވާލީ ބ.އަތޮޅު މާޅޮހަށް. ހުރިހާ ނުބައި ކަމެއް މި ގައުމުގައި ފެށި މީހުން ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީގައި.

   34
   2
   • ޕުތުރީ

    ޖުހާ ޔަކީ ކާކު

 8. ކޮވިޑް

  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބަކަރިކޮށްޓަށް މިއަށްވުރެ ނުބައި ޖަނަވާރުން ވަދެތިބި ފަހަރެއް މިނޫނީ ނުދެކެން .

  112
  2
  • ކިލޯ

   ޙަގީގަތަކީ މިފަހަރުގެ މަޖިލީހުގަ ތަންދޮރު އޮޅުންފިލާ ހަމަ އެކަކުވެސް ނެތުން. ޙިތާމައަކީ ކަނޑުކޮހެއްވިޔަސް ޕާޓީ ވިއްޔާ ރަނގަޅުކަމަށް ދެކި ވޯޓްދިނުން. ތެދުތެދަށް ދަންނަވަންޏާ މައްސަލައަކީ މަޖިލީހެއްނޫން. ޢަޅުގަނޑުމެން ރައްޔަތުންގެ ވިސްނުން ކޮށިކަން.

 9. ހަލީލަ

  ޢެއްމެބޮޑު ގެއްލުމަކީ ބިލެތްގަނޑެއް ދޮންވަދެން ގަހުގަ އިނުން!

  99
 10. ކޮމެންޓު

  އަންނިގެ މައުތު ޕީސް ޕަޕެޓު. އަންނި ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ މަޖިލީހުގަ ދައްކަނީ މީނަ. ދަ ބައިކިލޯ

  85
  2
 11. ވެރިން

  ރާއްޖެޔަށް ލިބުނު އެއް މެބޮޑު ދުވަހަކުވެސް ފޫނުބެދޭނެ ގެއްލު މަކީ ކެނެރީގޭ ނަށީދު

  104
  1
 12. ކޮމެންޓު

  ހުރިހާ ކަމެއް މައުމޫނު ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އެކަމު އެވެރިކަން 30 އަހަރު އޮތުމަކީ ނިއުމަތެކޭ މަ ބުނާނީ

  96
  4
 13. ަކުރަފިދާދާ

  ކޮބާ! މ. އަތޮޅުގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް؟ ނަމަވެސް ތިހުންނަނީ ބަރާބަރަށް ރިސޯޓުން ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްކޮށް! ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަށް ހަރާން ކޯރުވެގެން! މި ހީހުނަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް ނޯވޭ! ދެން ކޮން މުދިމެކޭ ގޮވާކަށްތަ؟

  81
 14. މާމި

  ގައުމައް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ އަސާސީ ތަޢުލީމު ފެންވަރައް ލިޔަން ކިއަން ނުދަންނަ ބަޔަކައް ބަޔަކު އަމިއްލަ އެދުމައް ބޮޑު ޚަރަދު ކޮއްގެން ގައުމުގެ ހިންގުން އަތުޖެހުނު ކަން.. މީ ހަގީގަތަކީ..

  93
  1
 15. އަލީ

  މުދިމު ވެރިކަން ކުރިއިރު އަހަރުމެން އަތުން ޓެކުސް އެއްވެސް ނުނަގާ ރައްޔިތުން ފެލާލައިގެނެއްނޫން 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރީ. މިހާރު ޒުވާން ވެގެން އަދިވެސް ވެރިކަން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރިއަސް....

  83
  1
 16. މަޖިލިސްއެދުރުހަލީމް

  "މުދިމު" ތީ ކޮއްލި މަލާމަތެއްތަ!. ތިކަމުންވެސް ދޭހަވޭ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ އިސްލާމް ދީން އާއި ވަރަށް ބީރައްޓެހި ފިކުރެއްކަން.

  94
  2
 17. ގުއިދައިތަ

  ރާއްޖެއަށް އަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ ތިޔަ ކަހަލަ ދިއުޅިއެއް ނުވާ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގަ ތިބުން.

  84
  1
 18. ކޮވިޑް

  ރާއްޖެއަށް ޖެހިފައޮތް އެންމެ ބޮޑު ބަލާވެރިކަމަކީ ދޮންވެގެން ވެއްޓޭ އެއްޗެހި ގައުމުގެ ޤާނޫން ހަދަން ނުކުމެތިބުން......

  76
 19. ދެލޯ

  ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ، ތިޔަކަހަލަ މީހުން ރާއްޖޭގަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ފެތުރުން، ތިޔަބުނާ ވެރިކަމުގަ ދިވެހިން އުޅުނީ މާ ހިތްހަމަޖެހިގެން. ދަރާ އޮތްވަރު މާ ކުޑަ، އަމާންކަން ބޮޑު... ދެން މިރާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ ތިޔަކަހަލަ މީހުން މަޖިލިހުގަ ތިބުން.

  73
 20. ކުޑޭ

  އެމީހުން ކުރާ ނުބައިކަންކަން ބޮޑެތިވައްކަން ނުކުރާ ކޮންމެމީހަކީ ބޮޑުވަގުންނޭ ކިޔާނެކަމެއްނެތް ފެރީވަގު

  54
 21. ލާމު

  މިކަހަލަ ކަނޑުކޮހުން ގާނޫނު ހަދަން ހޮވުމަކީ ރާއްޖެއަށް ޖެހިފައި އޮތް ބަލާވެރިކަމެއް އަދި މުސީބާތެއް.

  61
  1
 22. ގުދުސް

  އިހްތިރާމް ލިބޭނީ އިހްތިރާމް ކޮއްގެ ންނެވެ.އެމްޑީޕީ އަކީ ވަކަރުގެ ޕާޓީއެކޭ މިބުނަނީ އެހެންވެގެންނެވެ.

  62
 23. ޖަނާޒާ

  މައުމޫނަށް ފުރިހަމަ އިޙްތިރާމްކުރުމަށްގޮވާލަން@ ހަލީމް މޮޔަފުޅުވީތޯ

  59
  2
 24. ޒާ

  މައުމޫން އޭރު ކޮށްދިންވަރުން ކަލޯ ތިމަޖިލިސްގާ ބޭކާރު އަނގަތަޅަން ތިހުރެވުނީވެސް. ތައުލީމެއްގެ ބިންގާއެޅީ މައުމޫން. މިއަދު ސަރުކާރުން ގަޔަށް........ ހެހެ.

  57
 25. އަކްމެޑް

  މުދިމު ދައުރުގަ 5000 ރުފިޔާ ލިބުނަސް ފުދިގެން ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅެވުނު

  72
 26. ކަޅުބިލަތް

  ތިކަހަލަ މީހުން މަޖިލީހުގަ ތިބުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ

  64
 27. ތާކިހާ

  ދެން މައުމޫނަށް ބައެއްފަހަރު ތިޔަހެން ވައްބަހުން ޖަހާލުން މިހާރު މައްސލައެއްނެތް. އެފުރުސަތު ކަލޭމެންނަށްދިނީ ސީދާ މައުމޫނު. އެއްގޮތަކުން ބަހުންޖެހޭލެއް ކުޑައީ . މައުމޫނަށް ރަގަނގަޅު ފިލާވަލެއް ނަންގަވާދެއްވަބައްލަވާ. މަޖިލިސްތެރެއިން.

  42
  4
 28. އައިމަން

  ލިބޭވަރު ބޮޑުވީމަ ތިމާހިތުހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިގެން ފައިސާ ހޯދާޖާހިލުން ދައްކާކަހަލަވާހަކަ މިބޭފުޅުން މިދައްކަވަނީ މީތޯ މިބޭފުޅުންގެފެންވަރަކީ އެހެންވިއްޔާ މިކަހަލަ ބަޔަކުތިބެގެން ހަދާ ޤާނޫނަކީ ހިންދީބަހުގައިބުނާ ގޮތައް އަންދާޤާނޫން ދެއްތޯ؟ މުދިމުންނަކީ ﷲ ގެ ހަޟުރަތުގައި ކޮންފަދަ މަތިވެރި ބައެއްކަން
  މި ބޭފުޅުންނަށް ނޭނގޭކަމީ ޖާހިލުކަމުގެ ސިފައެއް.

  41
 29. ގުއްދޫސް ކަޅޭ

  ކަލޭ އަނގަޔައް ކިޔަންވީ ހިތުން ނުބަލާކިޔަން ދަސްކޮއްދީފަ ފޮނުވީ ބުޢްޅަބޭ ޅަހުއްތުދޯ އޭނަޔަކީ މާމޮޅުމީހެކޯ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަންކުރަން ގުއްދޫސުން ބުއްދޫސުން ހުންނާނީ ކުޑައިރު ގޭތެރެއިން ފެނުނީ ނުފެންނަންޖެހޭ މަންޒަރުތައް އެހެންވެ ދޮންބިލެއް ފީބިލެތައް ބަދަލުވެފަވީ

  33
 30. އަޙްމަދު

  އެމްޑީޕީ އަކީ މިޤައުމަށް ޖެހިފައިވާ އެންމެ ނުބައިބަލީ! މުދިމުންނަށް ކަލޭމެން ރުޅިއަންނަކަށް ނޭނގޭ ކުޑަކުއްޖަކުވެސް ނޫޅޭނެ!

  54
  1
 31. ކަންބަޅި

  ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އަޔަސް ވަގުން އުޅޭނެ މިސަރު ކާރަކީ ހިންހެޔޮ ރައްޔަތުންނާގުޅޭ ތަރައްގީ ގެނެސްދޭނެ ސަރުކާރެއް ރައްޔަތުންގެ ފުރިހަމަ އަގުލަބިއްޔަތެއް އޮތް ސަރުކާރެއް

  4
  48
  • ރައިހާނާ އަލީ

   ވަގުންގެއަޤުލަބިއްޔަތުވެސްތިއޮތީނެގިފަ!

   31
   1
 32. ވަހިދު

  ފާއިތުވި 15 އަހަރު ޓޫރިޒަމް ބޮއިކަޓް ކުރަން އުޅުނީ ކޮންބައެއްތޯ؟ ެެެެެެެެެ

  52
  1
 33. މަރީ

  ދޮން ބިލެތާ، ފައު ބަނބުކޭލާ ދީނުގެ ދުޝްމަނުން މަޖިލީހަށް ހޮވި ކަމީ ރާއްޖެއަށް ދުވަހަކުވެސް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުން.

  48
  1
 34. ބިންގޯ

  ކަލޯ އަދިވެސް ތިޔަ އުޅެނީ އެމުދިމު އަޅައިދިން ބިންގަލުކަން ކަލޮޔައް އެގޭތަ.

  45
 35. ރާފިޢު

  ދެން އެހްނވެގެންދޯ ބިލެތްދޫ މީހުންތައް ރޯދަނުހިފަނީވެސް . ލަދުހަޔާތް ކުޑަ

  33
 36. ސާމިޔާ

  ކަލޯ ބިލެއްގަނޑާ .. އެ މުދި މު މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަ މަށްނައައިނަ މަ ކަލޯ މެންނަށް އަލިފުބާދަސްވާނީކިހިނެތް؟، މާލޭގެ ބޭފުޅަކަށް މާލެއިންނޫން އެހެންރަށަކުން ކިޔަވާލާނެ މަދަރުސާގަނޑެއްހާހިސާބުވެސް ހެދުނީ އެ މުދިންބެ ވެރިކަ މުގަހުރީ މަނޫންތަ؟ އަދިވެސް އެއްޗެއްބޮވޭތޯބަލާ ކަނޑުކޮހު

  34
 37. ކަންބުލޮ

  ދަތުރުފަތުރުގެހިދުމަތްދޭގޮތައް 2 ރައްދިރުވާލައިގެން ހިދުމަތްނުދީހުރިމީހަކު ދައްކަންއެންމެރީތިވާހަކަތީ އަދި ޓުވަރިޒަމްމިނިސްޓްރީ މުވައްޒަފުމްބުނާގޮތުން އަދީބުމިނިސްޓަރަކައްހުރިއިތު ގިނަވަގުތު ދޮންވިލެއްހޭދަކުރީ މިނިސްޓްރީތެރޭގަ.

  31
 38. ޖިންނި

  ތިޔަ މުދިމުގެ ތައްޕާހުގަ ވެރިކަމަށް އައިސް ތި ތިބީ ވެސް ހުޅު ޕާޓީ

  38
 39. ވަހީދުބެ

  ތިކަހަލަ ތަންދޮރުނުދަންނަ ޖާހިލުން ލާރިބަހައިގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރިކަ މަށް އައު މަށްވުރެ ބޮޑު ބަލާއެއް މިޤައު މަށް އެއްއިރަކުވެސް ނުޖެހޭ.

  42
 40. ސަޓޯ

  ކާފަރުންނަށް ގޯސްވާނެ ދެއްތޯ ؟؟؟

  37
 41. ކަލޭގެ އޯލެވެލް ފެންވަރުވެސް އެބަހުރިތަ؟

  ދެން ކަލޭތަ ވެރިކަމުގަ ހުންނަންވީ! ތިއުޅެނީ ކުރިން އަގައިން ދައްކާފަ ހުރި މޮޔަ ވާހަކަތައް މަތިފުއްޖެހޭތޯ.

  35
 42. ހަނި

  އެމްޑީޕި ހަރުގެގާ ތިޔައީއޭ ޒައިމަކި ޖެހިދުވަސް މިހަ އަވަ ހަށް ހަދަން ނެތު ނިހެ ދޮންބިލެތް

  44
 43. އަލްޖިބްރާ

  ދޮންބިލެތެއް ހުދުބިލެތެއް ކިއާނެކަމެއްނެތް ! މިހާރު ތިޔަ " މަހާނަމައްޗައް މަޑިއަށް" ޖެހެނީ !
  މައުމޫނު ވެރިކަމުގައި ހުރިއިރު ތައްބައްދައިގެން ހުރެފާ އެތިވަރު ގޮވާނީ މިހާރަކު ނޫން ! ތިއީ އެންމެ ފިޑިމީހުންވެސް ކަން ކުރާނެ ގޮތެއްނޫން ! މައުމޫނު އެވެނި ކަމެއްވީ މިވެނިހެން ވެގެންނޭ ބުނިނަމަ މީހަކު އެކަމާވިއްދާ އެއްޗެއް ބުނިނަމަ ރަގަޅުވީސް ކަންނޭގެ !

  23
 44. ޑެރަވެއްޖެ

  ކަލޭގެ ބަފާ ވަގުވިޔަފާރި ކުރުން މިގައު މު މިހިސާބައް ދިއު މުގެ އަސްލަކީ! ޢެވަގު ފައިސާއިން ކައިގެން ބޮޑުވި މީހުން ވާނީ ވަގުންނަށް

  33
 45. ގޯރޯ

  މިގައުމަށް ޖެހިފައިއޮތް އެންމެބޮޑު ގެއްލުމަކީ ހަލީމުމެންކަހަލަ ތަންދޮރު ނޭނގޭ މީހަކު ވާނުވާނޭނގި ވެރިކަންކުރަން އުޅޭތީ އެއީ އެންމެބޮޑު ގެއްލުން .

  38
 46. މަޖިލިސް މޮންކު ގެ ކަޅުބިލެއް

  ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރަން ޖެހެނީ ގެރި މޯދީގެ މޮންކަކު ބުނަާ ގޮތައްތަ ފުކެއްބޮޑުވަރު

  34
 47. ހުސޭނުބޭ

  ކާކުތަ ފާދިއްޕޮޅުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދޭނަމޭ ކިޔާފަ އެންމެ ދަތުރެއްވެސް ނުކޮށްދީ ގެއްލުވިކަމަށް ހަދާފައި ބައިތުލްމާލުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ކާލީ!

  34
 48. ހިމް

  ކަލޭމެން ތި ގެންގުޅޭ ލާދީނީ ބައިގަނޑު ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެ ލާދީނިއްޔަތު ފަތުރަން އުޅުމުން މިގައުމު މިހާ ބިކަވެފަ މިއޮތީ. ސާހީ އާއިލީ ރޭޕް ކަހަލަ ޖަރީމާތަށް ހިންދާލައިގެން ވެރިކަންކުރުމަށްވުރެ، މުދިމަކު ތަރައްގީ ނުކޮށް 100 އަހަރު ހުރުން މާ އޯކޭ.

  38
 49. ޕީޖޭ

  ރައްޔިތުން އެއަށް ތަބާވާންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ހެދުމަށް މަޖިލީހަށް ހޮވާ މެމްބަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރެއް ކަނޑަނާޅާ ހިނދަކު ކުރިމަގެއް ނެތް..އަމުދުން މިހާރު މިފެންނަނީ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ އަގުވައްޓާލަން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު...ބަޔަކު މީހުން ހަލާކުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެތަނެއްގެ އިލްމުވެރީންގެ އަގު ވައްޓާލާ.. މީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަކީ...

  27
 50. ދޮންބިލެތް

  މިއަދު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ، ތައުލީމެއްނެތް ޖާހިލުން މަޖިލީހަށް ހޮވިފައި ތިބުން. މިއަދު މިފެންނަނީ ފައިސާއަށް ވޯޓު ވިއްކީމައި ފެންނާނެ މަންޒަރު.

  34
 51. މިއަދު

  ސާބަސް ދޮންބިލަތަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ރ އަލިފުއްޓަށް އަރުވާލިދުވަހު އެމުދިމުގެ ބޭނުން ވ ބޮޑުވި އެހުކުމުގެ ބާކީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޖަލުގޮޅިއަށް ފޮނުވާލަންފެނޭ

 52. މޫސަ

  ރާއްޖޭގެ ބަރުލަ މާނީ ހަޔާތަށް ލިބުނު އެން މެ ބޮޑު ގެއްލު މަކީ ދޮންބިލެތް މެންކަހަލަ ނުކިޔަވާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގައި ދުވުނު ޖާހިލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވުން.

  33
 53. ޖޮނަތަން

  ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އަދި ލިބެމުންދާ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ ތިކަހަލަ ތަންދޮރު ނުދަންނަ މީހުން މަޖިލިހަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުން.

 54. ޒިލޭބި އައިސަ

  ރައްޔިތުންގެ ބަކަރިކޮށީގަ އަސާސީ ފެންވަރު ނެތަސް ތިބެވޭކަން. ޢެކަމަކު މަސައްކަތު މީހަކަށް ކުރިމަތިޅެވެނީ އޭލަވަލް ފެންވަރުހުރެގެން.މިވަރުގެ ކޮހުން ގާނޫނު ހަދަނީ.

 55. ޚަލީލު

  މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން ފެށީ ރައީސް ނާޞިރުގެ ދައުރުގައި. މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކޮށް އަރުވާލި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން. އޭގެ ބޮޑަކަށް ހުރީ އަންނިގެ ރައީސްކަމުގައި އޭނާގެ ސްޕޯކްސް ޕަރސަންއަކަށް ހުރި ޖުހާ. އެކަލޭގެ އަރުވާލީ ބ.އަތޮޅު މާޅޮހަށް. ހުރިހާ ނުބައި ކަމެއް މި ގައުމުގައި ފެށި މީހުން ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީގައި.

 56. ދެބޯގެރި

  ދުޢާ ދެއްވި ވެރިއެކޯ

 57. ޙިޔަޅުން

  ޜރާއްޖެއަށް ޖެހިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ދުއްޕާނިކީ ސަލީބީންގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި ތިބި ޕޯޕުން

 58. ބޯޖަލީލު

  މުދިންބޭ ވެރިކަމުގައި ދޮންބިލެއް ހަކުރު ކެއީމަ މައާފުދީފައި ދެއަންބަށް މީހަކާ ދެވީ

 59. ގަލޮޅު

  ނުކިޔަވާތިބި ބަޔަކު މަޖުލިސްއަށް ހޮވީ މަ ފެންނަ ގޮތް މީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުނަސް ބައްޓެއް ނުކުޅެވޭނެ މިހާރު ތިހިރީ ފީވެފަ ބިލަތްނުލާ ދޮފަންޖެހުނަސް ދޮންބިލަތެއް މީހަކު ނުލާނެ. ދޮންބިލެތް ކިޔެވި މަކުތަބެއް ސްކޫލް އެއްހުންނާނެބާ. ؟؟؟؟؟؟

 60. ދަރަނި ދަންތުރަ

  މިގައުމަށް ލިބުނު އެއްމެބޮޑު ގެއްލުމަކީ އެމް ޑީ ޕީ ކިޔާބަޔަކު މިގައުމުގައި އުފެދުން އެއީ މިގައުމަށް ޖެހުނު ބޮޑު މުސީބާތެއް ބޮޑު ބަލާއެއް...

  6
  2
 61. ސަމްސިއްޔާ

  ތިޔަ ކަހަލަ ތަންދޮރުނުދަންނ ބޯހަމަ ނުޖެހޭ މީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހޮވީމަ އެންމެ ގެއްލުންވަނީ.

 62. އަލިބެއްޔާ

  ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ އޮތް ޙާލަތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަން ކުރި ދުވަހެއް ނަމަ ދިވެހި ރާއްޖެ ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ އަޅުވެތި ކަމުގައި 30 އަހަރު ނިމިދިޔައީސް.. 21 ވަނަ ޤަރުނުގައި މިފަދަ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ދުނިޔެ އެއްގައި ވެރިކަމަށް އައިސްވެސް މި އުޅެނީ ނުކުރެވިގެން.. ކުރީސަރުކާރޭ ކިޔަ ކިޔާ 2 އަހަރު.. ބާކީ 3 އަހަރު މައުމޫން 30 އަހަރޭ ކިޔާލަ ކިޔާލާ ދުއްވާލާތި.. އެމީހުންނަށް ނުވިކަމެއް ކުރަން އައި ބަޔަކު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ހަމަ ކުރީ ސަރުކާރޭ..

 63. ކުޑަކާށި

  ކިތައްމެ ބޭނުމަސް ދޮންބިލެތަކަށް 30 އަހަރު ވެރިކަމެއްނުކުރެވޭނެ ........

 64. ޕާޓޭ

  މުދިމުންނަކީ ކަޑަބައެއްތަ؟ ޕާޓޭ!

  4
  1
 65. ޙަސީ

  ޑޮންބިލަތަކަސް ރޯބިލަތަކަސް ،ޙަޔާތްކުޑަ ވިޔަސް ބޮޑުވަރު މިއީ

  6
  1
 66. އަބްދޫ

  އެމުދިމުވެރިކަން ކުރީމަ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގަ ހުކުމް ކުރުމުން ދޫކޮށްލާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ބެހެްއްޓީ

 67. Anonymous

  ތަންދޮރުނުދަނައް ބޮލުރޮދިކެޑިފަތިބޭ ދަބަންދިޔާރުން މަޖިލިސްއަށްހޮވީ މަވާނެހައެތި މިދަނީފެންނަ މުން

 68. އިޒުރޭލު

  ޑޮންބިލަތް ކޮބާކަލޭގެ ހުރިލަދުހަޔާތް ކަލޭމެންގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރު ގެންނަން އެންމެބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ތިބުނާ ނުދިމާއި ގާސިމް އިބްރާހީމްޢާ އިމްރާން އެމަސައްކަތް ނުކުރިނަމަ ކަލެއަށް ބިމަޖިލީހުގަ ހުރެވޭނެތަ ތިމުޑުދާރު އަގަގަދަކުރަން މައުމޫނަކީ 30 އަހަރުވަންދެން ދިވެހިރާއްޖޭގަ ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސް ކަލޭގެ އަންނިއަކީ ވެރިކަން ދޫކޮށް ބޭހަށޭ ކިޔާފިލައިގެން ދިޔަ ފިލި ރައީސް ކަލޭގެ ހުންނަ ލަދުހަޔާތް ކުޑަކަމުން މައުމޫނާ ތިބެހެނީ ރާއްޖެއަށް ހެހިފައޮތް ބަލާވެރި ކަމެށް ތިއެމްޑީޕިއަކީ

 69. ﷲއަށްބިރުވެތިވޭ އަނިޔާވެރިންނާދުރައްދޭ

  ތަންދޮރުނުދަނައް ބޮލުރޮދިކެޑިފަތިބޭ ދަބަންދިޔާރުން މަޖިލިސްއަށް ހޮވީ މަވާނެހައެތި މިދަނީފެންނަ މުން

 70. މުހައްމަދު

  ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އެން މެބޮޑް ދެރައަކީ ތިޔަކަހަލަ ބީތާއިން ތިކަހަލަ މަޖިލިސްތަކަށް ވަދެތިބުން

 71. އަލިބިޔާއްކަލޯ

  ކަލޯ ބިލެއްގަނޑާ އެ މުދިމު މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަ މަށް ނައައިނަމަ ކަލޯ މެންނަށް އަލިފުބާދަސްވާނީކިހިނެތް؟، މާލޭގެ ބޭފުޅަކަށް މާލެއިންނޫން އެހެންރަށަކުން ކިޔަވާލާނެ މަދަރުސާގަނޑެއްހާހިސާބުވެސް ހެދުނީ އެ މުދިންބެ ވެރިކަ މުގަހުރީމަ ނޫންތަ؟ އަދިވެސް އެއްޗެއްބޮވޭތޯބަލާ އެއިރުބުއި އެއްޗެިހީގެ އަލާ އަދިވެސްނުކެނޑެނީތަ؟ ކަނޑުކޮހާ

 72. މުފައްކިރު.

  ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ފުރޮޅާލުން. މައުމޫނު އެވެރިކަމަށް ތާއީދު ކުރުމާ ތާއީދު ދެމެހެއްޓުމޭ ބުނި ނަމަ މާރަގަނޅުވީސް.

 73. ޞަނބުކެޔޮ

  މުދިމެއް ވިޔަސް މުންޔެއްވިޔަސް ކޮއްދިން ހިދުމަތް ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެ!

 74. ރަދީފް

  ހަލީމް އެއީ ރާއްޖެއަށް ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ވަބާ.ބޮޑު ރޯނުއެދުރެއް ނިކުމެހުރެ ކުރީގެ ރައީސަށް ނިސްބަތްކޮށް މިފަދަ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ހާމަވަނީ މީނަގެ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަން.

 75. މައިނާ

  އުޑެއްބުޑެއް ނުދަންނަ އިސްލާމީ ތައުލީމް ނޭންގޭ މީހުން މަޖިލީހަށް ލީމަވާނީ ގަޅި. ހިއްކިބިމުގަ ދާދާހެދިގެން ތިރީހަކަށް އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ބަނޑުއަޅާލައިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ފުރުޞަތުނުދީ ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ބަނޑުދަށުލައިގެން ބަނގުރޫޓްކޮށްލިއިރު އޯކޭ. އަދި ވެސް ފާޑުފާޑުގެ އަނގަތަޅަމުން ދުވޭ. އަދި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމުގެ ނަމުގަ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ލަންކާއާއި އިންޑިޔާ އަދި ބެންކޮކްގެ މަސާޖްޕާލާތަކަށްގޮސް ތަޅާބުރުވިއިރު އޯކޭ. އަނގައިގަ ތަޅަންހެދީމަ މިހެންވެސް މިބުނީ އަދިވެސް ވާހަކައެބަހުރި.

 76. ކުޑަމުހައްމަދުބޭ

  ތިގޮތަށްވާހަކަނުދައްކައިފިނަމަ މ،ފ،ދ، އަތޮޅުތަކުގެ ފެރީކުރުންދިންރިސޯޓްއަތުލާނެ ދޮންބިލެތާހަނދާކުރާތި މިހާރުފެރިކުރަނީ އެމްޓީސީސީ ރައްޔަތުންގެ ކުންފުނިން އެހެންކަމުން ހަރާންމެނަބރުންމިވާކަދައްކަނީ މައުމޫނޭކިޔާގެ ގައުމުވިއްކާލައި ދިރުވާލި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ސަލާން

 77. ހަސަންބޭބެ

  ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ބިއްދޮށުން ތަމްރީނުލިބިގެން ތިބި ރޯނުއެދުރުން ގައުމުގެ ގާނޫންހަދާ މަޖްލީސްގެ މެމްބަރުން ނަށްވީމަ، ދެން ގައުމު ދާނީ ނާނެގޮތަކަށް. ގަރާޖު މަސައްކަތްކުރާ ނުކިޔަވާ ކުދިންނަށް މަޖްލީހަށް އާދެވުނީމަ، ގައުމުގެ ނާ ދުވާނީ ދުވާނެ ގޮތަކަށް. އުތުރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެންނަ ބަކަރި ބަޑުން މަސްތުވާތަކެތި ވިއްސާމީހުން މަޖްލީހުގަ ތިބޭނަމަ ހުރިހާކަމެއް ހަމަ ހަބޭސްވާނެ! ވަޑާންގެއެއްހިންގަން ލިބުނީމަ އެތަން ބަގުރޫޓްކުރުމާި ދޮގުހެދުމުން ޕޮލިޓެކެއްގެ ވަލުދޮރުން ޔުނިވަރސިޓީއަކަށްވަދެ، ފުޅިމަދު ބޯޓް ދުއްވުމުން ޑިގްރީހަދާ މީހުންނަށް ރައްޔިތުން އަޅުކަންކުރާ ހިސާބަށްދިޔާމަ، ދެން ގައުމަކާ ގައުމެއް. އެންމެ ފަހުން އަބިމީހާ ކިޔަވަން "ދުނިޔޭން ބޭރުގަ" ހުރި އިރު ގޭގަ ރޮށިފިހެން ހުރި ފިރިސޮރަށް ކައްޕިކަން ލިބުނީމަ، ފްލައިޓް ދެން ހޫރޭނީ ހޫރޭނެ ގޮތަކަށް

 78. ބިންގޯ

  ކަލޯ ނޫސް ތަކުގެ ކޮމެންޓް ތައް ކިޔާލަބަލަ މުދިމަ މަކީ ކާކު ކަން ކަލޮޔަށް އެގޭނެ.

 79. އާނީ

  ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް. އޭނާ މުދިމަކަށް ވޭމެ ދީނީ ކަންކަމަށް އިސްކަން ނުދީ ބިލެތްތައް ހެދޭނެ ގޮތަކަށް ހެދެން ފުރުސަތު ދިން ކަން އެއީ މުދިމު ހެދި ގޯހެއް. އެހެން ނޫން ނަމަ ދީން ދެކެ ރުޅިއަންނަ ދޮންވެފައިވާ މިފަދަ ބިލެތް ނުއުފެދުނީސް.

 80. ބްލަޑް

  މިރާއްޖެއަށް ލިބޭހާ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ މަޖްލިސްްއަށް ބޭނިގަނެގެން މިއުޅޭ ރޮނގާލި ބައިގަނޑު.

 81. ލލ

  ދޮންބިލަށް ދޮންވެ ފައްކާވީވެސް 30 އަހަރު ތެރޭގައި ނުންތޯ ލިބުނުހާ ދޮންބިލަތެއް ލިބުނީވެސް 30 އަހަރު ތެރޭގައި !

 82. ބަރަބޯ

  މި ގައުމަށް ޖެހިފަވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވަބާއަކީ ގޮނޑުން ވިއްސައިގެން އައި ފީބިލެތްގަނޑެއް މަޖިލީހުގަ އިނުން..