22:07

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 14 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

20:41

19:23

އަރުމޭނިއާއިން އިތުރު 31 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2,121 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1,248 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 133,594 އަށް އަރާފައި

19:23

ގަތަރުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް މިބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ 237 މީހެއް. މިއަދު 227 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 138,491 އަށް އަރާފައި

19:21

ކުވެއިތުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 875 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 329 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 142,195 އަށް އަރާފައި

19:21

ބޮލީވިއާއިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8,943 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 104 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 144,494 އަށް އަރާފައި

19:21

ޔޫއޭއީއިން އިތުރު 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 569 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1,252 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 166,502 އަށް އަރާފައި

19:20

ހަންގޭރީ އިން އިތުރު 152 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 4,516 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 6,268 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 204,708 އަށް އަރާފައި

19:19

ނޭޕާލުން އިތުރު 19 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1,454 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1,380 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 230,723 އަށް އަރާފައި

19:18

އޮސްޓްރިއާއިން އިތުރު 132 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3,018 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 4,669 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 275,661 އަށް އަރާފައި

19:18

ސުވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 26 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 4,597 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ފައްސިވެފައިވަނީ 318,290 މީހުން

19:18

ސައުދީ އަރަބިޔާއިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5,870 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 220 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 356,911 އަށް އަރާފައި

19:17

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 45 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 7.942 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 3,045 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 392,356 އަށް އަރާފައި

19:17

ފިލިޕިންސް އިން އިތުރު 79 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8,333 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1,893 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 427,797 އަށް އަރާފައި

19:16

ބަންގްލަދޭޝްއިން އިތުރު 36 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 6,580 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1,908 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 460,619 އަށް އަރާފައި

19:16

ރޮމޭނިއާއިން އިތުރު 161 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 11,045 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 8,134 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 465,982 އަށް އަރާފައި

19:13

ނެދެލޭންޑްސް އިން އިތުރު 59 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 9,326 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 4,459 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 513,325 އަށް އަރާފައި

19:12

އިންޑޮނޭޝިއާއިން އިތުރު 125 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 16,646 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 5,418 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 527,999 އަށް އަރާފައި

19:11

އިރާގުން އިތުރު 33 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 12,200 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 1,606 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 548,821 އަށް އަރާފައި

19:11

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 120 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 12,093 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 3,297 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 570.829 އަށް އަރާފައި

19:10

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 184 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 12,093 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 16,294 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 709,701 އަށް އަރާފައި

19:09

އިރާނުން އިތުރު 391 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 47,486 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 13,402 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 935,799 އަށް އަރާފައި

19:09

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 599 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 16,746 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 15,178 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 973,593 އަށް އަރާފައި

19:08

ޖަރުމަނުން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 16,193 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 956 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 1,028,281 އަށް އަރާފައި

19:08

މެކްސިކޯއިން އިތުރު 631 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 104,873 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 12,081 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 1,090,675 އަށް އަރާފައި

19:07

ރަޝިއާއިން އިތުރު 510 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 39,068 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 27,100 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 2,242,633 އަށް އަރާފައި

19:07

އިންޑިއާއިން އިތުރު 61 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 136,299 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 5,595 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 9,358,819 އަށް އަރާފައި

18:07

16:55

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ދިރުން 2 ދޯނީގެ ފަޅުވެރިން ކަރަންޓީންވުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް، އެންގުމާއި ހިލާފަށް އެރަށުން ފުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި،

16:23

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގަތަރު އެއާވޭސްއިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި.

08:27

އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި.

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އައިނަމަވެސް މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހާއްސަކޮށް ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ލުއިތައް ދިނުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުންތަކުގެ އަޑު ވަނީ ވަރަށް ގަދަވެފައެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުނުވާނަމަ އިތުރު ލުއިތައް ދެވެން ނެތްކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއަދު ވެސް ރާއްޖެ އިން 44 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު އޭގެ ތެރެއިން 37 މީހަކު ފައްސިވީ މާލޭ ސަރަހައްދުންނެވެ. މިއަދު ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ އިއްޔެއަށްވުރެ މަތީގައެވެ. އިއްޔެ މުޅި ރާއްޖެ އިން 35 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު އޭގެތެރެއިން މާލޭ ސަރަހައްދުން ފައްސިބީ 28 މީހުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ހުރިގޮތައް ބަލާއިރު އިތުރު ލުއިތަކެއް އަވަހަށް ލިބިދާނެ ކަމަކަށް އުއްމީދެއް ނުކުރެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ އިޓަލީވިލާތުން މިއަދު ވެސް 827 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އިން މިއަދުގެ މިހާތަނަށް 334,893 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ 6,863 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ގެރިމޯދީ

  ވަކި ބަޔަކަށްް ކަން އެނގޭ ދެވޭނީ ވެސް. ކޮމިއުނިސްޓް ސަރުކާރުގަ ނިކަމެތި މީހާއަށް އޮންނާނީ ނިކަމެތި ގޮތް. ވޯޓު ހޯދަން ޖަނަވާރުތައް ނާންނާތި

  3
  1
 2. އެޖެންޑާ ކާފަ ހިކަނދި

  އެޗްޕީއޭ މީ ގައުމަށް ޖެހިފައޮތް ބޮޑު ބަލާވެރިކަމެއް

  1
  1
 3. ޕާޓޭ

  ކޮމިއުނިސްޓް ވަގު ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ

 4. ބަކަރި

  ގެރިމޯދީ ނޫން ވީމަދޯ ކަރަންޓީނު ވާން ޖެހެނީ

 5. ހާޕިއޯ

  ކޮވިޑު ކިތަންމެ ގިނަވިއަސް އިންޑިޔާ މީހުން އައުން ހުއްޓާނުލާތި... ހުރިހާ އުނދަގުލެއް ދިވެހިންނަށް.