ހައިކޯޓުން އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ހައިކޯޓުން ވިދާޅުވީ، އެ ކޯޓުން އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި ވަނީ‏ އެ ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ހައިކޯޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ފޮޓޯ އަދިވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޢާއްމުންނަށް ފެންނާނޭހެން ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

އަދި މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުން ކަމަށް އެ ކޯޓުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ދިވެހޮ ރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރަން ފެށި ފުރަތަމަ ހފަހަރެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ޖުމައިނާ

    މިދާވަރުން ދަންޏާ ޓިކްޓޮކްވެސް ބޭނުންކުރާނެ.އަނެއްހެން ރަނގަޅު ކަމެއް.

  2. ސަންޕަ

    ހަނދާންކޮށް ކައިޒީން ފޮލޯ ކުރާތި

  3. ސސ

    ހައިކޯޓް ސްޓަންގުރާމަށް ލީމަ ތިތާހުރި މައްސަލަ އަވަސްވެ ރައްޔިތުންނަށް އަދުލު އިންސާފު އަވަހަށް ލިބޭނެތޯ ؟ ރައްޔިތުން އުޅެނީ މައްސަލަ އަވަސް ނުވެގެން ނުންތޯ ސްޓަންގުރާމް ނުބެލިގެން ބަޔަކު އެބައުޅޭތޯ ؟