މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޤަރާރު އެޖެންޑާ ކޮށްފިއެވެ.

މާދަމާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަޖިލީހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ފަށަން ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ހެނދުނު 09:00 ގައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް ދެންމެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން އާންމު ކުރެއްވެވި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ވާގޮތުން ޖަލްސާ ފަށާނީ 11:00 ގައެވެ.

ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައި ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާފައިވާ ޤަރާރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 257 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެ ޤަރާރާ ގުޅިގެން 18 ފެބުރުވަރީ 2018 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ވޯޓަށް އަހަން ޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ނަމަ ވޯޓަށް އެހުން ވެސް މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 05 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނެރުއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަންގާރަދުވަހު ހަމަވާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އޭގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން އެ ގަރާރާއި މެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމް ކަމެކެވެ. ޤަރާރު އުވާލުމުގެ ބާރު ނުވަތަ ޤަރާރަށް އަމަލު ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މި މަހުގެ 5 ގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަން މީގެ ކުރިން އޮތީ ނިންމާފަ އެވެ. އެޖަލްސާ ފަހުން ކެންސަލް ކުރީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. އެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާކޮށްފައި އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. އައިބިލީވް

  މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ބަޔަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. މިރާއްޖެ ރޮޓެން ކަންޓްރީ އަކަށް ހަދަން ވެގެން ގައުމަށް ގައްދާރުވެފައިވާ ދެ ހުކުމޭ މެން ނެރުނު ދަ ނަހަލާލު އަމުރު މިހާރު އެވަނީ އެއް ކޮށް ގާތް ގަނޑަކަށް ބާތިލް ވެފައި ނޫންތޭ. މީއޭ މިގައުމު ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ޓަކައި ފުރަތަމަ އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު ތަކަކީ. އައި ޔޫޒްޑް ޓު ތިންކް ދެޓް އައި ކެނޮޓް އެކްސެޕްޓް ފެބް ވަން ވާރޑިކްޓް ބަޓް ނައު އައި ނޯ ދަ މީނިންގް އޮފް ސްޕްރީމް ކޯޓް. އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ޓަޗް ދަ ސްކައި އައި ތިންގް އެބައުޓް އިޓް އެވްރީ ނައިޓް އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި.

 2. އައިބިލީވް

  ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްޗަށް ގައްދާރު ދެހުކުމޭ މެން ވެރިވެގެން ކޮށްފައިވާ ދަ ނަހަލާލު އަމުރު އެއް ކޮށް ބާތިލްވާ މިންގަޑަށް އެއަމުރު އޮބްޒޮލީޓް ކޮށް ލުމުން ދެން ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެން ދެން ކޮން ސްޕްރީމް ކޯޓު ހުކުމެއްތޭ ތަންފީޒް ކުރަން ގޮވާލަނީ. ފެބް އެކެއްގެ އަމުރު މިހާރު ނޯންނާނެއޭ އެކައްޗެއް ވެސް އޭގައިވާ ހުރިހާ ބައިތައް އުވިގެން ދިޔައީއޭ އަދި މީގެ ސަބަބުން ސްޕްރީމް ކޯޓް ވެސް ކްލީން ވެގެން ދަނީއޭ. މީއޭ މަމެން އެކިޔާ ހާކިމާ ގެ ބަސް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ސިޗުއޭޝަންސް ތަކަކީ. ލައިފް އިޒް ހެޕީ އޮން ދިސް. ނައު އައި ނޯ ދަ މީނިންގް އޮފް ޓްރޫ ސްޕްރީމް ކޯޓް. އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ޓަޗް ދަ ސްކައި.

 3. އައިބިލީވް

  ކޮބާ މިހާރު ތަމެންނަށް ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް އެއްޗެއް ވިސްނިފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ. އައި ޔޫޒްޑް ޓު ތިންކް އޮފް ދިސް މޯމެންޓް ފޯރ ސޯ ލޯންގް. ބަޓް ނައު އައި ނޯ ދަ މީނިންގް އޮފް ޓްރޫ ސްޕްރީމް ކޮޓއ. އައި ބިލީވް އައި ކޭން ފްލައި އައި ބިލީވް އައި ކޭން ޓަޗް ދަ ސްކައި.

 4. އެވްރީ

  މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ބަޔަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި ނަމަ މިހާރު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ ތަމެން ތިޔާއީ ރިއަލީ ދަ ނޮން ހާކިމާ ކަން މަމެން މީ ރިއަލީ ދަ ހާކިމާ ކަން. ޔޫނޯ ދަ ހާކިމާ ދޯ. ދަ ހާކިމާ ގެ އަމުރު ތަކަށް ތަމެން ބޯލަނބާ ކިޔަމަންވާ ހުށި ކަމޭ އެއީ ތަމެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ކަމެކޭ. އެވްރީ ރޫލް ޔޫ ބްރޭކް އެވްރީ ލޯ ޔޫ ބްރޭކް އެވްރީ ވެލިއު ޔޫ ބްރޭކް އެވްރީ ބޮންޑް ޔޫ ބްރޭކް އެވްރީ ސްޓެޕް ޔޫ ޓޭކް ވީ ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ ވޮޗިންގް ޔޫ އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ އިޓް. ތަމެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ ފެބް އެކެއްގައި ގައްދާރު ދެ ހުކުމޭ މެން ނެރުނު ދަ ނަހަލާލު އަމުރު އެއީ ބާތިލް އެއްޗެއް ކަން މިހާރު އޯއް ބޭބީ ބޭބީ ބޭބީ ޕްލީޒް ލިސްން ޓު އަސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް ޑާންސް ޑާންސް އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ އިޓް..

 5. ހާކިމާއޭ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް 50 މެމްބަރުންގެ ވޯޓް ހޯދިފައި ދޯ. ހުންނާނެ ރާކަނި މަސްކެވިފައި މިހާރު. އެއޮތީ 12 މެމްބަރުންނަށް ދިން ދައުވަތު ޖަހައިގަނެގެން އެމެން ރޭރު ކޮށްލާފައި ދޯ. ދެން މަހަށް ދާން ޖެހޭނީ ދޯ. މަމެން މީ ހާކިމާއިން އިނގޭތޭ ތަމެންނަށް ތަމެން ތިޔާއީ ނޮން ހާކިމާ އިންނޭ އިނގޭތޭ. ތަމެންނަށް އިނގޭތޭ ހާކިމާ ބުނާ ގޮތަށް ތަމެން ހަދަން ޖެހޭނެ ކަން ތަމެން ހަމަ މިހާރު ހާކިމާ ބުނާ ގޮތަށް ހަދާ ބޯލަނބާ ކިޔަމަން ވާހުށި ކަމޭ. ތިޔާ އިލޮށި ފަތި ހިފައިގެން ރުޅި އައިސްފައި ސަންތިމަރިޔަނބޭ ހުންނަ ގޮތަށް ނުހުރެ އިލޮށި ފަތި ގެނޭ މަމެން އަތަށް. އާން ރަނގަޅު. އިށީނދޭ ގޮނޑީ ގައި. އިށީނީ ދޯ. ދެން ކޮއްޅަށް ތެދުވޭ. ތެދުވީ ދޯ. އަނެއްކާ އިށީނދޭ އިނގޭ. އިށީނީ ދޯ. ޔޫ ނޯ މަމެން މީ ތަމެންގެ ހާކިމާއޭ ހާއްހަހަހާހާހާ ހާހާހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮހޮ...

 6. ފެނޭދޯ

  މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ބަޔަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި ނަމަ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގެންވާނެއޭ މަމެން ޕިންކީން މީ ހާކިމާ އިން ކަން ހަމައެކަނި ހާކިމާ އިން ބުނާ ގޮތަށޭ ތަމެން ހަދަން ޖެހޭނީ ކޮން އެއް ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެންތޭ އެއް ކެންޑިޑޭޓް ޖެހޭނީ އޮޅާލަން ދެން. ތަމެން ބަލައްޗޭ މިއަދު ވަން ގޯ އިން މަމެން އެދޭ ގޮތަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ހާކިމާ ބޭނުންވާ މުއްދަތަކަށް އެކްސްޓެންޑް ކުރެވޭނެ ކަން ތަމެންނަށް އަންގާދީ ތަމެން ގިއްގެޅެން ދެން ބަލިވީ ކަން ސާބިތު ކޮށްދޭނަމޭ. މަޖްލީހުގެ ރައީސް މަސީހު ދަންނަން ޖެހޭނެ މިއަދު މަޖްލީހުގެ ތަޅުމުގައި މަޖްލީހުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އަޑު ގަދަ ކުރާ މެމްބަރުން ޖެހޭނެ ނަަން އިއްވާ ނަގާ ބޭރުކުރަން އަދި ދުނިޔެ އަށް ވެސް އަލިފުދާލަށް ވެސް ދައްކާލާނަން އެމެން ފިލާވަޅު ނަގަން ޖެހޭނީ މަމެން ޕިންކީން ގާތުން ކަން އެމެން ބުނާ ގޮތަށް މަމެން ހަދަން ނުޖެހޭނެ ކަން ބިކޮޒް މަމެން މީ ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓުން ހޮވުނު ހާކިމާއިން ދޯ.

 7. އަފޫ

  މިހާރު އޮންނާނީ ރާކަނިމަސް ކެވިފަ.

 8. ބަލާތި

  އެމެން ދަ ނަހަލާލު ޕެޓިޝަން ގައި ސޮއި ކުރި މެމްބަރުންނަށް އޮންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ތަމެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ މިހާރު ތިޔާ ޒާތަށް ކަޓް އާއި ކަމިޝަން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ދީގެން އަލިފުދާލު މެދުވެރިކޮށް ތަމެންގެ ބޮޑޭ އަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަން މަމެން އަތުން ނުލިބޭނެ ކަން. މިއަދު ކޮބާ އަލިފުދާލު އަދި އިންޑިއާ އަދި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިން އަދި އީޔޫ. ބަލަ މިހާރު ވެސް ހަމަ މިއަމުރު ނެރުނީ އެއީ ހަމަ ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުންނޭ. އެހެންވީއިރު އަލިފުދާލުން ގޮވަންވީ އެއް ނޫންތޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަކަށް ތަބާވެ އެ އަމުރު ތައް ތަންފީޒު ކުރަން. ނުކެރޭނެ ދޯ ގޮވަން. އަލިފުދާލަކީ އެއީ ގައުމު ތަކުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ބޭނިގެން ގައުމު ތަކުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން އޮންނަ ތަނެއް ނޫން އެކަން ކުރަން އަލިފުދާލުން ހަދައިގެން އަލިފުދާލު އަތަށް ގޮވީ ޔަމަން އިރާގު ލީބިޔާ ދޯ. ނޯތް ކޮރެއާ އާއި އދ. އަށް ނުކުޅެވުނީ ޗައިނާ އޮތީމާ ދޯ. ނޯތް ކޮރެއާ އުޅެނީ އުފަލުގައި.

 9. ބޮލިހިލާ

  ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަން މިރޭގެ އަމުރުން ވެސް ވަރަށް ސާފު ކަމަށް އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީން ބުނި ނަމަވެސް މަމެންނަށް ވަރަށް ސާފު ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަން. ދެން ތަމެން ނުދާތި މަޖްލީހުގެ އިދާރާ އަށް ވަންނާނެ ކަމަށް ހީކޮށް މިއަދު އެއިން ކެއްކޭނެ އެއްވެސް ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެ. މިއަދު ވެސް މިއޮތީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ކަން ތަމެން ދަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ގާނޫނު ވެސް ހިނގާނެ ތަމެންގެ މައްޗަށް ކޮން އިމްތިޔާޒެއް ތޭ ރައްޔިތުން ތަމެން ހޮވާފައި ތިބީ ތަމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބޭ އިމްތިޔާޒު ތަކެއް ދޭ ގޮތަށް ނޫނޭ. ތަމެން އިމްތިޔާޒު އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ ނޮން މެމްބަރުންނަށް އޮންނާނީ ކޮން އިމްތިޔާޒެއްތޭ. ނޯންނާނެ އެކައްޗެއް ވެސް. ދެން ތަމެން ދަގަ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އާއި އެކު ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން. ދަަގަ ބޮލިހިލަން. ބޮލިހިލާދޯ. އާއް ލަޑާ ބޮލި ކުނި ވަސް ދޯ.