ރާއްޖެ އެެތެރެކުރުން މަނާ ބާވަތެއްގެ މަހެއް އެެތެެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗާ އެންޑް މެެރިން ރިސޯސަސް އިން ދީފިއެވެ.

ހުއްދަ ދެވިފައި ވަނީ ކޮން ބާވަތެއްގެ މަހެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ކަމަށް އަދި އެ މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެެވެ. އަދި އެެ މަސް މިހާތަނަށް އެތެރެކޮށްފައިވާކަމެއް ވެސް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއްވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީ އިން ވިދާޅުވީ މިބާވަތުގެ މަސް އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައި ވަނީ އޮޅިގެން ކަމަށެވެެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެެދުވެެރިކޮށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެެތެެރެކުރުމަށް އެެދިފައިވާ މިބާވަތުގެ މަސް އެެތެރެެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެެވިފައި ވަނީ އެ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެެ.

ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ދެވިފައިވާ ހުއްދަ އަނބުރާ ނެެގުމުގެ މަސައްކަތް އެ މިނިސްޓްރީ އިން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެެ.

އެ މިނިސްޓްރީ އިން މިހާރު އެކަން ވަނީ މަސް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތަށްވެސް އަންގާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ފާނަ މަސް

  އެ މަހަކީ ޖެނުއަރީ މަސް

  41
 2. ސަލީމް

  އެގިއެގި ހުރެ ނުވަތަ ގަސްދުގައި އެތެރުރަންޏާ އޮކޭވާނެތޯ؟

  17
  21
 3. ރޯމިޔޯ

  މީކާކު؟

  14
 4. މުލުވަގު

  މީ ވަރަށް އޮޅޭ ސަރުކާރެއް

  27
  25
 5. ދޮންކާނަ

  އޮލޭ ސަރުކާރު ގަ ވުޒާރާ ތަކުގެ ވެެރިން ގެ ފެންވަރު ތިހާމަވަނީ

  27
  21
 6. ޑީދ

  މަތިމަސް

  25
 7. ބުއްޅަބޭ

  މިނިމަސް ...

  13
 8. ކެކުރި

  އަނެއްކާ މާމެއިޑެއްބާ

  19
 9. ައޯ އެމް

  އޫރު

  4
  1
 10. ޖޮބޭ

  އެމްޑީޕީ ސަރުކާރެއއ އްގަ އރޯދަމަސް ؟

 11. ާްމޮހޯ

  އެތެރެ ކުރީ ސްޱިންގުރޭ !! ހުއްދަ ދިީފައިވަނީ ގަސްތުގަ! ފަޅާ އެރީމަ މިކަން މަތި އޮއްބަން ނެރުން ބަޔާނެއް މީ

  5
  1
 12. ފިލާވާޅު

  މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު ނޭންގޭ މީހަކު ލައިގެން ދިވެހި މަސްވެރި ޢާއިލާތައް ހަލާކު ކުރަނީ ކަނޑައެޅިގެން ގަސްތުގަ އިބޫ ކުރުވަކަމެއް

 13. ލާދީނީ އަންނި

  އޮޅިގެން ބޫއީން މަނާ އެއްޗެއް ބޮވުމަކީވެސް މައްސަލައެއްނޫން. އެހެންވީމަ ކާއެއްޗެހި ވާހަކަ އަދި ބަހައްޓާ.