އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންނާއި ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު ފައިސާއާއި މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެދިއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންނާއި ރިޝްވަތު ގަބޫލު ކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ރ. ފުއްގިރި ތަރައްގީ ކުރަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރައްވައި 1.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައި ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ސަން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބޭނުންކޮށް އެ ފައިސާ ލޯންޑަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ މައްސަލައެއްގައެވެ.

މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ރިޝްވަތު ގަބޫލު ކުރުމުގެ ދައުވާ އިއްވަވާފައެވެ. އެ ދައުވާ އިއްވަވަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ނެންގެވި ކަމަށް ބެލެވޭ 1،118،000 ޑޮލަރާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު ފައިސާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވެސް ދައުލަތުން ލިޔެކިއުންތަކެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެ ލިޔެކިއުންތައް ލިބެންދެން ދައުވާ އިއްވުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ. އެ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގައިވާ ލިޔެކިއުމަކާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ލިޔެކިއުމެއް ހޯދަން އެ ދެ ތަނަށާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްއަށް ވެސް ލިޔުންތައް ދިނުމަށް އެދި ސިޓީއެއް ފޮނުވިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލް އެ ކަމުގެ ރައްދުގައި ވިދާޅުވީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހިއްސާ ކުރުމަށް އޮންނަނީ ދެ ބާވަތެއްގެ ލިޔެކިއުންތައް ކަމަށެވެ. އެއީ ދައުވާ ތަފްސީލްކޮށްދީފައިވާ ލިޔުމާއި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ މައުލޫމާތު ކަމަށެވެ. އެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހިމެނޭ ލިޔެކިއުންތައް ދައުވާ ރައްދުވާ ރައީސް ޔާމީނަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ނުކުތާތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށް ފަހު، މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުންނާއި ޝަރީއަތުގެ ފަރާތުން ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދޭން ޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުމަށް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ދައުވާގައި ހިމެނޭ ސީޑީއާއި އޭގައި ހިމެނޭ އޯޑިއޯތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ވެސް އެ ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ދައުވާ އިއްވަން ޝަރީއަތުން ފުރުސަތު ދިނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ވަނީ އެ މައްސަލަ މަތީ ކޯޓެއްގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ މައްސަލަ މަތީ ކޯޓެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ދަށު ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ ފުރުސަތު ދެއްވައިގެން ދައުލަތަށާއި ޝަރީއަތަށް ގެއްލެނީ ކޮން ހައްގެއްތޯ ވެސް ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މި ވަގުތަށް ވަނީ މެދުކަނޑާލައިފައެވެ. އަޑުއެހުން ފަށާއިރު އެ ކަމުގައި ޝަރީއަތުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

 1. ކުރަނގި

  ކޮބާ ޓިނު އަދުރޭ އާ މުޢީޒް އަދި މިކަހަލަ ކިތަން މެ މީހަކު އެބަތި މިމީހުން ވެސް ލިސްޓު ގަ ފަވާލާތި

  32
  195
  • ހުސްވަގުން

   ކަލޭ ހިތާވެގެން އުޅޭ މީހާތަ ޓިނުއަދުރޭ އެއީ އިންސާފަހަމަ ހަމަކަން މިއޮތީ އެންމެ ބޮޑު 3 ވަގުން އެތިބީ ދޫކޮށްލާފަ މޖިލީހުގަ މުލުވަގު ދެންތިބި 2ވަގުން އެތިބި ގެގަ ވާވާ މިހަރަ އިންސާފުވެރި ފަޑިޔާރުގެތަކެއްދޯ ބޮދުވަރުތީ ވަޒިފާ މަގާ ހެދި ހެބަލިއަސް އަބަދު ފަޑިޔާރުގެތަކުގަ ބޮޑުގޮޑީގަ ތިނެވެނަތަ ހަނދާންކުރާތި އެހެން ދުވަހެއް އޮތްކަން

   16
  • ޙަސަން

   ކެރަފާ ކަލޭގެ އެންމެކުރިން

   16
   2
 2. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  މީހުންގެ މުދްލާ ފައިސާފޭރިގަނެގެން ސަރުކާރުހިންގަން ދިމާކޮއްފަ ދޯތިބީ ދުވަހެ އަންނާނެކަން ހިންނަވަރު އިބުރާހީމު ހަދާނަކުރާތި

  223
  27
  • އިލޮށި

   ބަލަ އޭނަ އަމިއްލައަށް ދޯ ބުނީ މުސާރަ އެއްކޮށް ނެގީ ދަރިންނަށް ކުލި ދެއްކޭނެ ފަދަ ނެތިގެންނޭ. ޔާމީނަށް ކިތަންމެ ތާއީދު ކުރާ މީހަކު ވިއަސް ޔާމީނު ބުނި މި ބަސްތަކަށް ބަލައިފަ އިންސާފަށް ލޯބި ކުރާނަމަ އެއްރެއިން ނުބައްދަލު މުއްސަދިކަމެއް ހޯދި ގޮތް ބަލަން ތާއީދު ކުރާނެ.

   30
   100
   • ޙަބީބު.

    ޙަމަތިގޮތައް އަންނިވެސް ބުނިދޯ އެމްޑިީޕީމީހުންނައް ދީފަ ބާކީހުރިއެއްޗެކޭ އެހެންމީހުނައް ލިބޭނީ އަމަގަ ތިބޭކައްނުޖެހޭ ތަޅާނެ ބަޔަކުނެރެގެން ފުލުހުންގައިގަ ތަޅަންވީއޭ ކޮބާ މިމައްސަލަތައް ކީއްވެނުބަލަނީ ކޮވިޑުގެ ރިކޯޑު ވައްކަމެއް ތިޔަ ނިންމާލީ އެއްވެސްތާކު އެއްކަމެއްނުކޮއް އަހަރު ދުވަހުން ކޮބާ އިންސާފު

    20
    • ހޭބަލި

     ބަލަ ހޭބަލި ތިވަނީ އޭގެ ފަހުން ވެރިކަން ކުރީ ޔާމީނޭ. އޭނަ ކައިރީ އަހައިބަލަ ނުބެލި ސަބަބެއް. އޭނަ ބެލީ އަތުޖެހުނު ވަގުތު ކެވޭތޯ. ކައި ނިމިގެން ބަލައިލިއިރު އޮތީ އޭނަގެ ވަގުތު ޖެހިފަ. ގޮޅި އޮތީ ހަނާ އަޅައަޅަ

   • Anonymous

    ކޮންއިރަކު ބުނީ ދަރިންނަށް ކުލި ނުދެއްކިގެންނޭ ލާރި ނެގީ. ކަލޭ ކޮންމެހެން ސީދާ ދޮގު ހަދާފަ މީހުން ގަބޫލުކުރާނެޔޭ ހީނުކުރާތ.

 3. Anonymous

  މިގައުމު މިގެންދަނީ ހަމަ ނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް.

  209
  19
 4. އެމީހާ

  ޔާމީންގެއަނބިދަރިންވެސް ސަރުކާރަޢްނަގަންވީނޫންތޯ. ގަންނާނެމީހުން މިސަރުކާރުގައި ތިބޭނެ. ސަރުކާރައް ލާރިއެއްލިބިދާނެއެހެންގޮތެއްނޭގޭ ބަޔަކަށް މިކަމުންވެސް އެއްޗެއްލިބޭތޯ އެބަޖެހޭ ނޫންތޯބަލަން. މިސަރުކާރު ޔާމީންދެކެ މިގަންނަނީ ހާދަވާބިރެކެވެ.

  198
  21
 5. Anonymous

  ދައުލަތް މޮޔަވަނީތަ؟ ކޮބާ އަދީބުގެ މުދާނެގުން؟ ޒާތްޒާތަށް ޒާތީ ނުވާތި މިގައުމަކީ ވެރިކަން ހިންގާ މީހުން ބޭނުން ކުޅިއެއް ކުޅެން އޮތް ތަނެއްނޫން. ރުޅި އަރުވަން ނޫޅެ.

  214
  17
  • ހަސަނު

   އެންމެ ކުރިން ނަގަންވީ ކެރަފާގެ ކޮރަޕްޓް ފައިސާއާއި މުދާ

   15
   2
  • އެމްޑީޕީ ބުރޯ

   އެއްކަމެއްވެސް ނުވާނެ! ތިގޮތައް ފލފލ ހުންނަންޖެހޭނީ!

   2
   8
 6. ކޮރަލް

  ރައީސް ކަން ކުރި ވަކި މީހަކަށް އަމާޒު ކުރުމަކީ ވ ބޮޑު ގޯހެކެވެ. ކުރީން ވެރިކަން ކުރި މީހުން ވެރިކަން ކުރި އިރު ވެސް ވ ބާރަށް ދެކެވުނު ވާހަކަ އެވެ. އެކަމު އެމީހުން ކޯލިޝަން ހެދީމަ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނިއްޖެ އެވެ. އެވެ.

  164
  13
 7. Anonymous

  ސަރުކާރު ހިންގާނެ ލާރި ހޯދަންދޯ ތިޔައުޅެނީ ކަލޯމެން.

  174
  13
  • ސަ ނާ

   ކޮން ކަހަލަ އަދުލް އިންސާާާާާާާާަ ފެ އް ޔާމީނަށް ވަކި ގޮތެ އް އަދީބަށް ވަކި ގޮތެ އް ހީނާ ހަމަ ބުނީ ރަގަޅަށް ކޯޓަށް ފޮނުވަނީ ސާވްކުރަން މުދާ ނަގަންޏާ އަދީބުގެ މުދާވެސް ނަގާ ހަމަ އެކަނި ޔާމީނުގެ މުދާ ނަގަ އިގެން ކަމަކު ނުދާނެ ލިބުނު އާމްދނީ އާ ނުބަ އްދަލު މުދާ އަދީބުގެ މާ ގިނަ މީހަކާ ދިމާކޮށް ލަ އިގެން އުޅުނަސް މީހުންގެ ބު އްދި އަށް ވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތަށް ކުރާ ކަމެ އް ކޮށްބަލަ ދެބަންދިހާރަނުވެ

   104
   5
 8. ސަދޫމް

  މައްސަލައިގެހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހިފަހައްޓައިގެންވެސް ކަލޭމެންނައް މިއަދު ރައީސްޔާމީންގެމައްޗައް ހުކުމްކުރެވިދާނެ އެކަމަކުއވާނެތަ އިންސާފުވެރި ހުކުމަކައް ނުވާނެ ﷲއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދިކަލޭމެންނައްމިދުވަސް ދާދިއަވަހައް ބައްދަލުކުރާނެ އޭރުންމުލުވަގަކައް ފިލައެއްނުހުރެވޭނެކަން ހަނދާންކުރާތި

  149
  10
 9. އައްޑޫ މީހާ

  ޔާމިން މަރުވި ދުވަހަކުން މަހާނަވެސް ކޮނެގެން ޖަލުގައި ބޭއްވޭތޯ އޑޕ ގުންޑާއިން ބަލާނެ ހަޔާތްކުޑަވިޔަސް ތަންފުކެއް ބޮޑުވަރު އުމުރަށް ޖަލުގައި ބޭއްވިޔަސް ގައުމު ތަރައްގީ ކުރިކަން ހެކިވާނެ ވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުން މިގައުމުގައި ތިބޭނެ އެކަންތައް ނުފޮރުވޭނެ ކަޑަވާނެ ދޯ އިބިރިހިމާ

  101
  9
 10. ޔާމީން

  އަންނި އެހހެރީ ގައުމަށް ގައްދާރުވެ އިންޑިޔާ ސިފައިންނަށް މިތަން ވިއްކާފަ. އޭނާއަށް އޮތީ ކޮން އަދަބެއްބާ

  101
  7
 11. ވަތަނީ

  ރ ޔާމީންގެ އެ އެއ އްވެސް މުދަލެ އް ސަރުކާރަށް ނެގެންވާނީ
  އޭގެ ކުރިން ވެރިކަން ކުރެ އްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއ އިން މުލި
  ވަގު ހިފާ ހައ އްރުކޮށް އޭނާ ފޮރުވާފަ އި ހުރު އެތަ އްބަ އިރު
  ފަ އިސާ އާއ އި މުދާ ސަރުކާރަށް ހިފުމަށް ފަހުގަ އ އެވެ.

  87
  5
 12. ޒިންދަގީ

  ބުނަން މިހާރު ތިޔަކުޅެނީ ލެޔާ. މި ލާދީނީ ސަރުކާރުން އިބުލާ އަންނިބޯ އެއުޅެނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ކެންޕޭން ކޮށްފާނެތީ. ހިތާމަޔަކީ ރީނދުލޭ މެންނަށް ދުވަހެއް އޮތްކަން ނޭނގޭތީ.

  88
  7
 13. .....

  ގައުމު ހަލާކު ވެ ނިމިއްޖެ...
  ފަހަރުގައި ޔާމީން ވައްކަން ކޮށްގެން ހޯދި މުދާކަމުގަ ވެދާނެ..އެހެނަސް ވަކި ވަކި ކޮންމެ މުދަލަކަށް ތަހުގީގު ހިންގާ ޘާބިތު ކަމާއެކު ޝަރީއަތުން އެ ނަގަން ވާނީ...މީހަކަށް އާމްދަނީ ނުލިބުނަސް މުދަލެއް ލިބިދާނެ އެތައް ގޮތެއް ހުރޭ...ހޮވައިގެން ނުވަތަ މީހަކު ދީގެން ނުވަތަ އެހެން ސަބަބުތައްވެސް ހުންނަ އިރު ހަމަ އާމްދަނީއާއި ނުބައްދަލޭ ބުނެ ނެގުން ވާނީ ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއަކަށް...ނުހައްގުން ހޯދައިފަ ހުރި މުދަލެއްނަމަ އޭގެ ހައްގުވެރިންނަށް އެ ހޯދާދިނުން ވާނެ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއަކަށްވެސް...އެހެނަސް ސަރުކާރުންވެސް އެކަން ނުހައްގު ގޮތުން ކުރީމަ އެވަނީ ކޯންޗަކަށްބާ...

  70
  7
 14. ގާމިނީ

  ކޮބާ އަދީބު އޭނަ އެންމެ ގިނަލާރިކެއީ ކޮބާ ޒިއަތު ކޮބާ އައްލާމް ލަތީފް މިގޮތަށްގޮސް ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބަތިބި އެމީހުންގެ މުދާ ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ ޔާމީނުގެ އެކަނިމުދާ ދައުލަތަށް ނެގިއަކަސް ކަމަކުނުދަނެ އެ އެންމެންގެ މުދާވެސް ދައުލަތަށް ނަގައިގެން ދައުލަތް ހިންގޭނީ

  85
  4
 15. އީދު

  ސާބަހޭ އެންމެތަންކޮޅެއއވެސް ދޫނުދޭތި ނިކަމެތިންގެމުދާ ކައިގެންތިބި އެންމެންގެވެސް މުދާ ނަގާ

  17
  80
  • އައްޑޫ މީހާ

   ތިޔަހެން ސާބަސްދެމުން ތެޅިބާލާނީ ރަން ރީދޫ ގުންޑާއިން މާދަމާ ތިޔައުޅޭ އިބިރިހިމާގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނީމަ ތިބޭނެ ބީތާވެފަ މަގުތަކަށަ ނިކުމެ ތަންތަން ރޯކުރަން ހުޅުޖަހާ އަންދާލީ ރައްޔިތުންގެ މުދަލެއް ނޫންތަ ރައްޔިތުންގެ ހައްގަށް ނޫންތަ އަރައިގަތީ؟ ކޯޓް ތަކުގައި ހުރީ ކެނެރީގެ ބަދިގޭގައި ކައްކަން ގެންގުޅޭ ދަރު ތޯ؟ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ތަކުގައިހުރީ ޔާގޫތުގޭ ބަދިގޭގައި ކައްކަން ބަހައްޓާފައިހުރި ދަރު އެހެންވެ އޑޕ ގުންޑާއިން ނެރެގެން ކެންނާރި ދަންނަ ނުދަންނަ މާފަތް ހުކުރު ހޮނިހިރި އާދީއްތަ ބޮވުނު މަހާރަދުން އެތަންތަން އެންދީ! ދައުލަތުގެ ކިހާ ފައިސާއެއްތޯ ؟އެކަން ކަލެއަށް އެނގެނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟ އަނގަ އަރ އިރު ތިމާމެން ކޮށްފައިހުރި ވައްކަމާއި ތިމާމެން ހިންގި ޖަރީމާތަކާއި ހިޔާނާތާއި ހިތައް އަރުވާލުން ރަނގަޅުވާނެ މިހެން ބުނަން މިޖެހުނީ ވަރަށް ގާތުން މިކަންކަން ފެނިފައިހުރި މީހަކަށް ވާތީ އޑޕ ވެރިކަމުގައި އައްޑޫއަށް ކަލޭމެންގެ އިބިލިސް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ދޫގަހުގައާއި ހިތަދޫ ސްޓޭޓްހައުސް ތެރޭގައި ހިންގާ ހިޔާނަތުގެ ޖަރީމާތަކާއި ފާހިޝްކަމުގެ ޖަރީމާތަކާއި ވަރަށް ގާތުން ފެނިފައި މިވާހަކަ މިދެއްކީ

   10
   1
 16. އަނގަ

  ޔާމީނު އަމިއްލައަށް ބުނީ މުސާރަ އެއްކޮށް ނެގީ ދަރިންނަށް ކުލި ދެއްކެން ނެތިގެންނޭ. ދެން ކޮންތާކުން ލާރި ނެރެގެން ހަދާ ގަނޑުވަރެއް. ޔާމީނު ވެރިއަކަށް ހުއްޓަސް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް މީ.

  10
 17. ޏަމް

  ހިންނަވަރު ކަޅުރަދުންތިޔަގެންދަވަނީ ރާއްޖެ ހަމަނުޖެހުމަކަށް މަގުފަހިކުރަން ހޭބަލިވެގެން ނުތެޅޭތި.

  7
  1
 18. ލ.ގަމު

  ހަރާން ވެރިކަމެ އް ގެ ދަ އުލަތުގެ ވަކީލުން ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި ވިސްނާ ރަ އީސްޔާމީން އާ އި މެދު ކިތަމެ އަނިޔާވެރިވިޔަސް ތިޖާހިލުނަށްވުރެ ބާރުގަދަ ފަރާތެ އް ވާކަން ހަ ދާންކޮށްލާ ކެތްތެރިން ނާ އި އެކު ﷲ ވޮޑިގެން ވާނެކަން ހަމަކަށަވަރު ތިދަ އުލަތުގެ ހަރުކަށި އަނިޔާވެރިކަން މާތްﷲގެ އިރާދަފުޅުން ނިމިގެންދާނީ ހަމަ ތިހާ ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށްކަންނިމިގެން ދި އުން އެކަށީގެން ނުވޭބާ ކިތަމެ ވަރަކަށް ތިޖާހިލިން ރަ އީސްޔާމީން އަށް އަނިޔާ ވެރިވިޔ،ަސް ތިބަ އިގަޑާ އު އެކު ރަ އީސްޔާމީން ތިފަރަންޖީނާ އި އެކު ޑީލެ އް ނުހަ ދާނެ ވަރަށްސަފު ނުހަ ދާނެ ދެން ހަރާން ދަ އުލަތް ހިންގުމުގަ އި ތިގޮތަށް ތިބަ އިގަނޑަށް ކިހާދުވަހަކު ތިބެވޭތޯ ބަލަން ކެތްތެރިކަމާ އި އެކު ދިވެހިރާ އްޖޭގެ މުސްލިމުރަ އްޔިތުން މިތިބީ މާތްﷲ ރަ އީސްޔާމީން އަށް ހިތްވަރާ އި ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކޮށްދެ އްވާށި އާމީން

  10
  1
 19. ޒިރޯ ކަރެޕްޝަން.

  ތިތިބީ ރަގަޅަށް އިންޑިޔާގެ ދަށުވެފަ. އ އިންޑިޔާ ސިފަ އިންނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދިވެހިންފެ މުދަލާ އި ފަ އިސާ ނަގާތް ނުވާނެ. ސާލިހުވެސް ނަޝީދު ވެސް ދުނިޔެ އަ އް އައީ ކީވެސް މަރުވާނީ ވެސް ބޭނުންވެގެ އްނެ އް ނޫން ތިތިތިބަ މުސްކުޅިވަނީ ވެސް ބޭނުންވެގެންނެ އްނޫން. އެކަން ކަންއިންޑިޔާއ އަކަށް ވެސް ނުހިފެހެހެއްޓޭނެ. ﷲ ގެ ވާގިފުޅާ އެކު މި ސަރުކާރަށް ރަގަޅުފިލާވަޅެއ އް ލިބިއިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމުން މި ޤައއއ އުމު ސަލާމަތްވާނެ.

  8
  1
 20. Anonymous

  ވޯޓްކައިރިވާ ވަރަކަށް ރައްޔިތުން ނަފްރަތު ވާނެގޮތްގޮތް ހެދޭތޯ ބަލާތި.
  ވައްކަން ފެންނަށް އެބަހުރި ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން. އެހެންވެ އަސަރު ކުރަނީ. މިދަންތުރަ ފަސްއަހަރު ނިމޭއިރުވެސް ލާހިކެއްނޫން ވަގުކަލޭގެ ކުރިވަރަކަށް ޤައުމު ތަރައްޤީ ކުރާކަށް.ރައްޔިތުންނަށް ވ. ސާފު އިންޑިޔާއަށް ޤައުމުގެ މައިދޮރުއަށިވެސް ދީގެން އުޅޭކަން. ކީއްތަވާނީ ދިވެއްސަކަށް އެލާރިކޮޅު ލިބޭގޮތަށް މަޤާމު ދިނިއްޔާ. ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ރ. ޔާމީން ވީމަ. ކޮބާ ހުޅުޖެހި މީހުންގެ އަތުން ވެސް ބަދަލު ހޯދަމާ.

  10
  1
 21. އައްދާރު

  ކޮބާއެމްޑީޕީން އެމްއެންޕީއާރުސީގެލާރިގަނޑުކޭމީހުންގަނޑު އެއީއެމީހުންނައް ހައްގުއެއްޗެއްކަމައްނިންމަނީތަ ބަލައެވެސް ހަމައަހަރެމެން ރައްޔިތުންގެލާރިޔޭ އެމީހުންގެމުދާވެސްނަގަންޖެހޭނެ ހަދަންބޭނުންވާޑީލްތަކައް އެއބަސްނުވެގެން ބިރުދައްކަންމުދާނަގާވާހަކަދެއްކިޔަސް އެއީ އެހާފަސޭހައިންކުރޗޭނެކަންތަކެއްނޫން

  8
  1
 22. ހާލުގެދުލުން

  ގޮތްހުސްވެ ކުރާނެ ނުކުރާނެ ކަމެއް ނޭންގިގެން ތެޅިފޮޅެނީ

  9
  1
 23. Anonymous

  ބަލަ މިގައުމުގަ ވެރިކަން ކޮށްފަ ދައުލަތްދަވާލީ ރ ޔާމީންއެކޭނުކިޔޭނެ. މައުމޫންގެ ވެެރިކަމުަގަ ނަޝީދުވެރިކަމުގަ ދައުލަތުގެ މަތިފަޑީގަ ތިބިކޮންމެމީހަކީ އެމީހެއްގެ ވަރުން އެމީހަކަށް ހިންގުނުހާޖަރީމާއެއް ހިންގާފަ ތިބިމީހުންނޭ ރަށުތެރޭ ކިޔާތީއަޑުއެހިން. ގައިމު އޮޑިޓް ރޮޕޯޓް ތަކުގަވެސް ތިޔަވާހަކަތަކެއް ހުރި.. ކުރިން ކުށްކުރިމީހާ އިސްތިސްނާ ، ފަހުންކުށް ކުރިމީހާއަށްް އަށްއަދަބު، ދެމީހުން ކުރީއެއްކަމެއް އެއްކުށެއް. މިއީކޮންކަހަލަ އިންސާފެއް؟ .

  6
  2
 24. އަބްދޫ

  ގާނޫނުއަސާސީގެ 40 ވަނަމާޢްދާ އަށް ބައްލަވާ.މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ބަދަލުގަ އެމީހެެއްގެ މިލްކިއްޔާތު ދަވްލަތަށް ނުނެގޭނެ.ޔާމީނުގެ ގެއަކީ ދަރަނި ދައްކާގޮތަށް އިމާރާތް ކޮށްފާހުރި ތަނެއް.ޢެއީ ދަރަންޏެއް.ނުހައްގުން ހޯދާފަ ހުރި މުދަލެއްނޫން.

  10
  1
 25. ބްރޯ

  މާލޭގަ ކިތައްގެ ކިތައްބުރިޔަށް އިމާތާތް ކުރެވޭ އެއީ އެގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އާމްދަނީ އާބައްދަލު އިމާރާތްބާ؟

  9
  1
 26. ފޭދޫ ޗިއްލާ

  އެ މަނިކުފާނުގެ މުދާ ކޮޅު ނަގަން އުޅޭތީ ހިތާމަ ކުރަން!

  11
  1
 27. މިއަދު

  މެޑަމް ފާތުންނާއި ދަރިންވެސް ސަރުކާރަށް ނެގޭތޯބަލާ އެވަރުންނުވެއްޖެނަމަ ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުންގެތެރޭގަ އެބަތިބި ރ ޔާމީނަށްޓަކައި ދައުލަތަށް ލިބިދިނުމަށްދިތި އެތައް ކަބަލުންނެއް ކަނބަލުންނަގާ އިމްރާނުމެނަށްދީގެންވެސް ގައުމުހިންގޭތޯބަލާ

  5
  1
 28. ލާދީނީ އަންނި

  ދައުލަތް ހިނގާނެ ލާރި ވަރަށް އަވަހައް ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ 2021 ގެ ބަޖެޓައް ވީގޮތެއް އަޅުގަނޑަކައް އެއްވެސް ގޮތަކައްނޭނގެ.

  5
  1