ހުޅުމާލެ މިސްކިތެއްގައި ހުރި ދިވެއްސަކަށް ހަމަލާ ދިން އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މިއަދު އަސްރު ނަމާދު ވަގުތު ހުޅުމާޅޭގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް އަޒީޒާ މޫސާ މިސްކިތުގައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އަޒީޒާ މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ހުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގައިން ވަސް ދުވާތީ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާ ފިރިހެނަކު އެ މީހާ ނެރެން އުޅެ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ މީހަކު ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. މޮންކުދަ ފުލައި

  ޢެވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައި ވެދާނެ ދެބައުޑުވުން ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދުން ކަމަށްވެސް ކުއްކުރާ މީހުން ހުރިހާ އެންމެންވެގެން ދިފާއު ކޮށްފަ ބާރަށް އިންޑިޔާއަށް އަތްޖަހާދީބަލަ މިޔޮތީވާ ގައުމެއް

  67
  4
  • އެމީހާ

   މިސްކިތަށް އެރި ބިދޭސީއަކީ ނަމާދަށް ދިޔަ މީހެއް ކަމަކަށެއް ނުބެލެވޭ.

   35
  • ހުރިހާކަމެއް ދަންނަ

   ތަނެއް އޮތިއްޔާ އަނގަބާނާ ހުރިހާ ކަމެއް ދަންނަ އެލެކްސް މިކަމާމެދު ބުނަނީ ކީކޭބާ!

   25
   1
 2. ހުސޭނުބޭ

  އިންޑިޔާ މީހުން ކައިރީ ބުނޭ މުލިއާގޭގައި އުޅޭ މީހާއާ ހަމަލާދޭށޭ! މޯދީބޭގެ ޕަ÷ެޓަކީ އެމީހާޔޭ!

  60
  7
 3. ގުއިދައިތަ

  ތިކަމުގަ ކުއްވެރިވާނީ މުސްކުޅި މީހާ. އިންޑިޔާ މީހުންގެ ޤައުމުގަ އެމީހުން ބޭނުން އެއްޗެއް ހެދޭނެ. ބޭނުން މީހެއް ގައިގަ ޖަހާ މާރާމާރީ ހިންގޭނެ. ގައިގަ އަތްލާ ރޭޕް ކޮށް ހެދިޔަސް ކަމަކަށް ނުވާނެ.

  64
  4
 4. މޯދީ

  ނިކަން ތަޅާޅަބަލަ އެއިރުން މައިތިރިވާނީ

  51
  1
 5. ބަކަރި

  ރޭޕް ސަރުކާރު އައުޓް.. އިންޑިއާ އައުޓް

  62
  4
 6. ޖަމަލު

  ހުރިހާ އިންޑިއާ އެއްޗެހިތައް ޑިޕޯޓު ކޮށްލަންވީ

  66
  8
 7. ނޫރާ

  އިންޑިއާ މީހާގެ ފެންވަރު އެހެރީ. މިމީހުންގެ ގައިން ދުވާ ވަހުން ވައިމަތިން ހިނގާލަން ނުކެރޭ އެކުއެކީގަ. އަމިއްލަ އަތް ހިއްލާލާފަ ނިކަން ގައިގަ ވަސްބަލާލަބަ. މިމީހުން މިގައުމަށް ގަދަވިވަރު ދެކިބަލަ ނިކަން..ކީކޭބުނާނީ. ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ނުބައިވަސް އިންޑިއާ މީހަކަށް ދޮވީތީ އަޖައިބުހީވޭ..ދުނިޔޭގެ ވަސްދޮވުމުން އެއްވަނަ ގައުމެއް ޓިޗަރެއް ޑޮކްޓަރެއް ފާމަސިސްޓެއް ނަރުހެއް ސޭޓެއް ބާބަރއެއް ކިޔާނެކަމެއްނެތް ރިހަގަނޑުވަސް ދުވާނީ. މަހިތަށްއަރާ އިންޑިއާގެ ދެމަފިރިއަކު ގަސްތުގަ މިސްކިތުގެ ހުރުމަތް ކަނޑަން ގޮސް މިސްކިތުގައި ކާންތިބެގެން އެކަން ކުށްވެރިކުރި ދިވެހިންނަށް އެއްޗެހިގޮވާ ބެވި ދޮވެހިންތައްކޮބާ މިހާރު؟؟ ޢޭރު މިސްކިތަކީ ކެވޭ ތަނެއް އެހެންވެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މިސްކިތުގަ ކެވޭނެކަމަށް ގޮވީ އިންޑިއަ މީހާގެ ދިފާއުގަބާ މިފަހަރުވެސް؟ ދިވެހިންނަށް މިބިމުގައި ނެތޭ މިނިވަންކަން މިބައިގަނޑާހެދި.

  58
  3
 8. ޖިސްމާނީ

  ފެށުނީ! ތިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް އަދި ހިނގާނެ.

  53
  1
 9. ދުންމާރި

  އެ އިންޑިއާ މީހާގެ ތަފްސީލުވެސް ދީބަލަ؟ އެއީ ނަމާދަށް މިސްކިތަށް އެރި މީހެއްތަ؟

  49
  1
 10. ތެދު

  އެނެއްދޮރުމް އެމްޑީއެން ދޮރުން ތީނަނެރޭދެން...
  އިންޑިޔާއައުޓް..ލާދީނީ ބައިގަނޑު..

  48
  1
 11. ޣަނޫ

  ޢިންޑިއާ މީހުން މިތަނުން މަދުކުރަންޖެހޭ

  52
  1
 12. ބުއްޅަބޭވެސް

  ތިމައްސަލަ މިސަރުކާރަށް ބެލިދާނެ.
  ޢިންޑިޔާއިންވެސް ތިމީހާ ސަލާމަތްކުރަން އެއްވެސް ކަމެއްނުކުރާނެ.
  އެއީ މުސްލިމެއްވީމަ

  44
  1
 13. ތެދު

  މިހާރު އޮޅިއްޖެ މިސްކިތަކީ ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ ތަނެއް މައްސަލަ އަކީ ގަޔައް ބޮޅަށް އެރީމަ ނުބައި ވަސްދުވަންޏާ ދުރަށް ދިޔައީމަ ވީނު ނޫނީ
  ނަސޭހަތެއް ވެސް ދެވިދާނު.
  އެސޮރު ބޮޑުވީ ހާޖާނު ހިންގާ ގަޔަށް ބޮލައް އަރާ ތަނެއްގަ ޔަގީން ކަމާއެކު މިބުނަނީ
  ނޫނީ ނުކެރޭނެ މިސްކިތުގަ އެހެން އުލޭކަށެއް

  21
  1
 14. އަޙްމަދް

  ތި ހަސަދަވެރި އިނޑިއާމީހާ މިސްކިތަށްވަދެ ހިންގި ޖަރީމާ އާމެދު އެއްމެ އުފާކުރާނި އިނޑިއާ އެންބެސީތެރޭގައި ހިމާޔަތް ހޯދައިގެން ހުރި ޓްރިޕްލްރައީސާއި އޭނާގޭ ޕާޓީ މެންބަރުންނެވެ.

  7
  2