މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ.އަބްދުﷲ ހަލީލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަމީން ފަހްމީ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ.އަބްދުﷲ ހަލީލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަމީން ފަހްމީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް 600 ކެންޑިޑޭޓުން ނެރޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން ބުނެފިއެވެ.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވީ،  ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ފޯމު ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާނެ ކަމަށާއި، ޕްރައިމަރީ ބާއްވަންޖެހޭ ކައުންސިލްތަކުގައި ޕްރައިމަރީ މި މަސްތެރޭ ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ނިކުންނާނީ، އެމްޑީއޭ އާއި ޑީއާރްޕީ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ކައުންސިލްތަށް އެ ދެ ޕާޓީއަށް ދިނުމަށް ޕީޕީއެމްއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހަލީލް ވަނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމްއިން ނަގާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބު މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް، ޕީޕީއެމްއަށް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުނުވެވުމާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން، އެ ކޯޓުން ވަނީ އިންތިހާބު ދެ މަސްދުވަހަށް ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ADS BY SHEESHA

އިންތިހާބު އޭޕްރީލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރަން އަދާލަތު ޕާޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ADS BY ASTERS

4 ކޮމެންޓް

  1. މެޖޯރިޓީ ބޭނުމިއްޔާ ރައިސް މައުމޫނު ބޭނުންވޭ މި ޕާޓީއަށް. އެވަރުގެ ތާއީދެއް އޮތް ލީޑަރަކު އަދި ނެތް މި ޕާޓިއަކު.އެ މަނިކުފާނު ނިކަމެތިކޮށް ބާކީ ކޮށްލުން އެއީ ގޯހެއް. މިފަހަރު އެ މަނިކުފާނާ ނުލާ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެއްޔާ 2018 ގެރެންޓީވާނެ.

  2. ރާއްޖެތެރޭ މީހާ

    "އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައީސް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޒިކުރާ އެމަނިކުފާނު މިތާ ހުންނެވިހާ ދުވަހު ނެތް ނަމަވަސް އެންމެ ކުޑަމިނުން އެމަނިކުފާނުގެ ފޮޓޯފުޅެއް ހުރިއްޔާ ހިސާބު ލާހިކަކުޅަދާނެއެއް ނޫން، ޕީޕީއެމް ބައިބައިވާކަށް، ލާހިކު ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫން، އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިން އެކެއްގެވެސް ނުހުންނާނެ އެހިތްވަރެއް، އެކެއްގެވެސް ނުހުންނާނެ، ހަނދުމަފުޅު ނައްތާލައްވާ ޑީއާރުޕީ ބައިބައިވި ވާހަކަ، ހަނދުމަފުޅު ނައްތާލައްވާ." ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

  3. ޕުލީސް އަދި ދުވަސްކޮޅެއްއިތުރުކޮށްދީބަލަ . އަހަރެންމިއުޅެނީ ޕުރެގްނަންޓުވެގެން .. ވީމާ ވިހާގަދަވަންދެން މަޑުކޮށްދީފިއްޔާ ވަރަށްރަނގަޅު ..

  4. ނާ ހަމަ ތެދެއް؟؟؟؟ މިފަހަރު ކޯޓަށް ނުގޮސް ތިކަން ނިންމާލެވިދާނެ