ކެރޭނު ވެއްޓިފައި – ފޮޓޯ : މިހާރު
ކެރޭނު ވެއްޓިފައި – ފޮޓޯ : މިހާރު

ކޮންޓޭނަރެއް އުފުލަން އުޅުނު އެމްޕީއެލްގެ ކެރޭނެއް ފުރޮޅާލައިފިއެވެ.

މި ކެރޭނު ފުރޮޅާލީ އެމްޕީއެލްގެ ޖެޓީ ކައިރީގައެވެ.

އެމްޕީއެލްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ކެރޭނު ފުރޮޅާލީ މޫދާ ދިމާއަށް ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެ އެވެ.

ނަމަވެސް ކެރޭނަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވެފައެވެ.

ADS BY SHEESHA

އަންގާރަ ދުވަހު ހޯނޑެއްދޫގައި ކެރޭނެއް ފުރޮޅާލާ މޫދަށް ވެއްޓުނު ހާދިސާއެއްގައި ބަނދަރުގައި އޮތް މަސް ދޯންޏަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވެއެވެ.

3 ކޮމެންޓް

  1. ހަމަ ފަރުވާ ކުޑައީ. ބައެއްފަހަރު މަސައްކަތް ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުވަނީ. އެހެންވެ މިތާއްޖޭގަ އާންމުކޮށް ތިކަހަލަ ކަންކަން ދިމާވަނީ.

  2. ހިސާބަށްވުރެ މީހުން މޮޅީ

  3. ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މޫސުން ލަފާކުރާގޮތުގައި ދުވާލަކު ކެރޭނެއް އަރިއަޅާލުމާއިއެކު މޫދަށް ވެެއްޓޭނެ