އިންޑިއާއިން ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ މިހެން ވިދާޅުވީ މާލެ އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ގެ މިހާލަތުގައި ވެސް އެ ކަންތައްތައް ފެނިގެންދާކަން ސަފީރު ސަންޖޭ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

"އިންޑިއާ އަކީ ފާމަސޫޓިކަލް ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ ގައުމަކަށް ވުމުން ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ހާއްސަ އިއްކަމެއް ދެއްވާ އިންޑިއާގެ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށާއި އަދި ހާއްސަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް އަވަހަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. ވަރަށް އަވަހަށް އިންޑިއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެ. މިއީ އަނެއްކާވެސް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީތެރިވާނީ އިންޑިއާ އިން ކަމުގެ އިތުރު ހެއްކަކަށް ވެގެން ދާނެ." ސަފީރު ސަންޖޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ އަށް މިއަހަރުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ލިބޭނެކަން ކަށަވަރު ވެފައިވާ ކަމަށް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ވެކްސިން ގެންނަނީ ކޮން ގައުމަކުން ކަމެއް ރާއްޖެ އިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ އެސްޓްރާޒެނެކާ ކުންފުންޏާއި އެކު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެސްޓްރާޒެނެކާ އަކީ އޮކްސްފޯޑްގެ ވެކްސިން އުފައްދާ ކުންފުންޏެވެ. އެކްސްޓްރާޒެނެކާ އާއި އޮކްސްފޯޑް ގުޅިގެން އުފެއްދި ވެކްސިން އިންޑިއާގެ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން ވެސް މިހާރު އުފައްދަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

އިއްޔެ އިންޑިއާގައި ވަނީ ރަސްމީކޮށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދޭން ފަށާފައެވެ. އިންޑިއާ އިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ މެދާއި ހަމައަށް ދާއިރު 300 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. ޖޯން

  ޢިންޑިޔާއިންދޭ ވެކްސިނެއް މަށެއްނުޖަހާނަން . ޢިންޑިޔާެިން އުޅެނީ ރާެްޖެ އަލުވެތިކުރަން.

  68
 2. މާމިގިލީ މީހާ

  އިންޑިޔާ ޑޮކްޓަރުންނާ ނަރުހުން ނުޖަހާން ދެކޮޅުހެދި، ވެކްސިން ރާއްޖެ ގެންނަނީ ރާއްޖޭ ރައްޔިތުން މަރުނުވެގެން މަރާންތަ، ތިވެކްސިންނެއް މަގޭ ގަޔަކަށް މަގޭ އާއިލާމީހެއްގެ ގަޔަކަށް ނުޖަހާނެން.

  74
 3. ރަސްދޫ

  އަނހަ މިހާރު ވަރަށް އަވަހަށް ދޭނަމޯ. އިއްޔެ ކެރަ ބުނީ މި މަހު ލިބޭނެ ވާހަކަ. ވަގު ވަގު ވަގު ވަގު ވަގު

  57
  1
 4. ނައުބެ

  ޢިންޑި އާ ވެކްސިން ބޭނުމެ އްނޫން! އޮކްސްފޯޑް

  60
 5. ސޭކްސްތާން

  ސިންގަޕޫރުން ގެންނަ މޮޅު ވެކްސިން ލާދީނީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންނަށް. އިންޑިއާއިން ގެންނަ ކައްޕަޅި ގެރި ވެކްސިން ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް. މިއީ އިންޑިއާއިން ވެކްސިން
  ޓެސްޓް ކުރަން ޖަހާ މަޅިއެއް.

  72
 6. ނަޝީދު

  އެކަމަކު ސަރުކާރުހިންގަން ތިބި ބުރާންތި ތައް ބުނީ 25 ގެ ކުރިން ވެކްސިން ލިބޭނެ ކަމައް މިހާރު ތިކިޔަނީ ކޯންޗެކޭ .. ސޯލިހް ކަހަލަ ތަންދޮރު ނުދަންނަ ގަމާރުން ވެރިކަމައް ގެނާމަ ވާނީ މިހެން....

  54
  • ޞަލަ

   ބަލަ އަދި 25 ނުވެއޭ. ގަމާރު!

   4
   8
  • ޙހހ

   އަދި 25 ނުވެއެންނުން

   3
   8
 7. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  އަހަންނާ އަހަރެންގެ އާއިލާ ތިވެކްސިން ނުޖަހާނަން...އިންޑިޔާގެ ވެކްސިންއަށް ނޫނެކޭބުނަން ބޭނުންމީހުން ލައިކެލާބަލަ މިކޮމެންޓަށް... ބޮޑުމޯދީއާ ކުޑަމޯދީ ވެކްސިންޖެހީމަ ވާގޮތެބަލާ ފަ ޑަބްލިޔު އެޗްއޯއިން ވެކްސިންއާމެދު ބުނާއެއްޗެ އެގުނީމަ ވިސްނާވެސްލެވޭނީ އަހަރެމެން ތިވެކްސިން ޖަހާނެތޯ ނުޖަހާނެތޯ..

  93
  3
  • ކަނީރު

   އެހެންވިއްޔާ ކަލެއާއި ކަލޭގެ އާއިލާ އެންމެ ފުރަތަމަ ތެޅިގަންނާނީ ވެކްސިން ޖަހަން

 8. ހަޖަމު

  މިސަރުކާރަށް ކަމުދާނީ ގެރިގޮރުން ހަދާ ވެކްސިން، ތިޔަ ވެކްސިން ފުރަތަމަ ޖަހާ އިއްޒަތްތެރިންގެ ގަޔަށް،

  80
 9. ޙަސަނު

  ބޭނުމެއް ނޫން އިންޑިއާ އައުޓް

  16
 10. ޖީމް

  ލާދީނީ އަންނި ގަޔަށް ފުރަތަމަ ޖަހާ

  16
 11. Anonymous

  މިގައުމުގައި ވެރިކަމެއް ނެތީތަ؟ ލާރި ނުލިބެނީތަ؟ މި އިންޑިޔާގެ ހެޔޮކަމުގައި އުޅެން ޖެހުމަކީ ކިހާ ލަދުވެތި ނިކަމެތި ކަމެއް. އަހަރެމެންނަކީ މިނިވަން ދީމިގްރާތީ އަމިއްލަވަންތަ ގައުމަކަށް މިހާރު ނުވަނީތަ؟

  13
 12. މާމީ

  ވެކުސިން ގެނެސް ރޯޔަލް ފެމެލީތަކައް ދީ ނިއްމާފި.މިކަން ދޮގެއް ނުކުރެވޭނެ. ކެރަފާބުނިނޫންތޯ މިމަހުވެކުސިން ލިބޭނެ ވާހަކަ.... ހެލްތު މިނިސްޓަރީގަ އުޅޭ ރީނދޫ މީހުނައް އެގޭނެ މީތެދެއްކަން..

 13. އަހްމަދު.-

  ހަމްކޯ ޔޭ ނެހީ ޗާހިޔޭ.... އިސްމޭ ބޮހޮތު ޝަކުހޭ ހަމްކޯ

 14. ޙިބަރު

  މީ އިންޑިޔާގެ ޑޮކްޓަރުން އަމަލީތަޖުރިބާ އާއި ބޭސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ކުރަން ބޭނުންކުރާ ޓެސްޓްލެބެއް. ޢަމިއްލަ އެދުމާއި ގައުމުތަކުގެ މައްޗައް ބާރު ހޯދަން މިގައުމާއި މިގައުމުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށް ދިވެހިންގެ ފުރާނަ މުހިންމުވާނެހެން ހިޔެއްނުވޭ. އެމީހުންނަށް ދިވެހިންނަކީ ޓެސްޓްލެބްތަކުގަ ބޭނުންކުރާ މީދާ ތަކެކޭ އެއްފަދަ ވާނެ

  11
 15. ކޮމެންޓު

  ކޮބާ މަބުނީމެއްނު ބާރަތު ވެކްސިނޭ ލިބޭނީ. މައިސަރުކާރުން މަލިކާއި މާލިކުގެ ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ފޮނުވަދެނީ. ދެރަވޭ ލަދުގަނޭ ގިނަ ދިވެހިން ބޭނުންވީ އިންޑިއާ އަތްދަށުވާން. ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް

  10
 16. ބެއްޔާބެ

  އިންޑިއާ ވެކްސިން ކަޑަކަމަށް ދައްކާ މީހުންގެ ގާފިލުކަމާ. ބޭސްވެރިކަމުގައި އިންޑިއާއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމު. އަދި ތިކިޔާ އޮކްސްފޯޑް އާއި ބޮޑެތި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން ބޭސް އީޖާދުކުރިޔަސް މާސް ޕްރޮޑަކްޝަނަށް ހަމަ ގެންނަނީ އިންޑިއާ އަށް. އަދި މޮޅު ވެކްސިން ގެނެސްގެން ޖަހަން މިޖެހެނީ ވެސް އިންޑިއާ ޑޮކަޓަރުންނާއި ނަރުހުން ލައްވާ. އިންޑިއާއާ ނުލައި ނޭވާ ވެސް ލެވޭ ބައެއް ނޫން މި މޮޅު ވާހަކަ ދައްކަނީ

  1
  15
 17. ސަމް

  ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮ އެދޭ އަވައްޓަރިން ދޭ ތަކެއްޗަށް ޝުކުރުވެރިވާން ދަސްކުރަންވީ

  1
  11
 18. ާމަރީ

  ބޭނުމެއް ނޫން

  13
 19. ޤައުމު

  ހެޔޮނުވާނެ ތިހާނިކަމެތިކޮއް ދިވެހިންނައް ހަދާކަށް ތިވެކްސިނަކީ އަޖުމަބަލަން އިންޑިއަާ. ގެރިތަކައްވެސް ނުޖަހާ އެއްވެސް ޢިތުބާރެއް ނެއް ވެކްސިނެއް ޓެސްޓް ކުރަން ޖަހަނީ ދިވެހިންނަށް އެވެސް ބޮދުއަގުގާ ގަނެގެން
  މަގޭއާއިލާ ކީއްކުރަން ރައްޓެްސަކުވެސް ޖެހިޔަނުދޭނަން

  10
 20. ބޭކާރު

  ޓެސްޓްކުރަން ދިވެހިން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ.
  ޓެސްޓްކުރަން ޖަހަންޏާ އެވާހަކަ އެގޮތަށް ބުނެފައި ތިކަން ކުރަންޖެހޭނީ.
  ފުރަތަމަ ތިވެކްސިން ދޭން ނިންމާފައި އޮތީވެސް އިންޑިޔާގެ ބާރުދަށުގައިވާ ބޫޓާން، ނޭޕާލް އަދި ރާއްޖެއަށް.
  މިއިން ނިކުންނަ ނަތީޖާ ބަލާފައި އެހެން މާކެޓްތަކަށް ޓާގެޓްކުރުން އޮތީވެސް.

 21. ގެރި

  ގެރީގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ވެކްސިން ޖަހައިގެން މޮޔަވެދާނެ

  10
 22. ދިވެހިރާއްޖޭ

  ދިވެހިންބޭނުމެއްނުވޭ .ތިބިހާލައިގެންބައިތިއްބަދީ

  11
 23. ދޮގު ޖާޑި

  ބޭނުމެއްނޫން ތީ ނަމުންއިންޑިއާ ޑްރަގް ސަރުކާރު ދައްކާވާހަކަޔާ ނޫހުގައި ޖަހާ ފޮޓޯ އަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއްނޫން ދޮގު ހަ ދާމީހުން ދައްކާއެއްވެސްވާހަކައެއް ގަބޫލެއްނުކުރަން ތިއުޅެނީ މަކަތުން ކޮންމެވެންބޮޑު ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަންވެގެން ތިއިންޑިއާ ބައިވެރިވެގެންކުރާކޮންމެކަމެއްގެ އަޑީގައިއޮންނާނީ ބޮޑު ނުބައެއް ބޮޑުވައްކައްތަކެއް
  ހިންގުން ތީވަރަށް އަމިއްލައެނދުބޮޑުބައެއް ރައްޔިތުން ގުބޯހައްދަން އިތުރަށް ތިލާދީނީނަށް ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ހަމައެއްކަމެއްވެސްނޯންނާނެ އިންޑިޔާގެ ގެރިލާގޮރު ބޮއެއް އެމްޑީޕީގެ ގުންޑާއިން އަހަރެމެން ނުބޯނަން ތިތިބީ ވާނެއެތިވެނިމި ފަ ދެންއިތުރަށް ތިރީނދޫ ގުންޑާތައް ރައްޔިތުން ކައިރީ ދައްކަންޖެހޭވާހަކައެއް ނޯންނާނެ ތީގުބޯ ވެކުސިން ތިބަގަނޑު ތިދަމާ ގުއިރޯނުގައި ދެންރައްޔިތުނެއް ނުޖެއްސޭނެ ހޯ ޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯޯހޯ!

 24. ފާއިޒު

  ދޭނެ. ދޭންޖެހޭނެވެސް. ކެރެލާ އެކޭ ކަރުނާޓަކާ އެކޭ ދިވެހިރާއްޖޭއެކޭ ރާޖިސްތާނެކޭ ހަމަ އެއް ގޮތްވާނީ އެއްވެސް ތަފާތެއް އޮވެގެން ނުވާނެ. މިތާގަވެސް ހުންނަނީ ލޮކްޝަބާގެ ޢަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންވާ އިންޑިޔާގެ ގަވަރުނަރެއް.

  6
  1
 25. މުހައްމަދު

  😃😃😃😃😃

  1
  2
 26. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަ ދޭވެކުސިން މަށާ މަގޭއާއިލާއިންނުޖަހާނެ މަރުވިޔަސް އިންޑިއާ ވެކުސިން ބޭނުމެނޫން

  10
 27. އަލިބެއްޔާ

  އިންޑިއާ މީހުން ތީ ޗައިނާ މީހުން އަތުން ލޯނު ނަގައިގެން ރާއްޖެއަށް ލޯނު ދިން ބައެއް..

  12
 28. ސުދީރު

  މިފޮޓޯއިންފެންނަ ދެމީހުންގެތެރެއިން ވެރިއަކީކާކު

 29. އަބްދޫ

  އިންޑިޔާ އިންދެ ވެކްސިނަކަށް އިތުބާރެއްނެތް. ރާއްޖެއަސް ބޭނުންވަނި އިގިރޭސި ރަސިޔަ ޗައިނާ ވެކްސިން އެގައުމުތަކުން އިންޑިޔާ މެދުވެރިޔަކަށް ވެގެން ޑުބްލިކޭޓް ބޭނުމެއްނޫން.

 30. މައިތިރި

  އިންޑިޔާ އިން ގެންނަ ހަނޑޫ އަދި ބޭސް ވެސް ނުކާތި..

 31. ބޮޑޭ

  ތި ވެކްސިން އަކީ އަދި ޓްރައަލްސް ނިިފައިވައިފާ ވެކްސިނެއްނޫނޭ ސީދާ ބީބީސީ އާއި އިންޑިޔާގެ ސައެންޓެސްޓުން ގޮވާ ނަގަނީ! ޗައިނާ/ރަޝިޔާ ނުވަތަ އޮކްސްފޯޑް ވެކްސިން ގަތްނަމަ މިހާރު މިކަން އޮންނާނީ ފެށިފަ.. ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާ...