ފުލުހުން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ސައިކަލެއް ކަފިހުރަސް މަތީގައި ޕާކްކޮށްފައި ވަނީ އެމާޖެންސީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އެ ސައިކަލު ކަފި ހުރަސް މަތީގައި ހުރެގެން އެކަން ގިނަބަޔަކު ފާހަގަކޮށް ފުލުހުންނަށް ގިނަބަޔަކު ގެންދަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. އާއްމުކޮށް މިގޮތަށް ވެހިކަލް ޕާކް ކޮށްފައި ހުންނަ ނަމަ ފުލުހުން ސްޓިކާ ޖަހައެވެ. ނޫނީ ސައިކަލު ޓޯވ ކުރެއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ‏ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯއަކީ ޖެނުއަރީ 14 ވަނަ ދުވަހު އެދުރު ހިޔާގެ ފްލެޓެއްގައި މީހެއްގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯވިކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހާދިސާ ހިނގިތަނަށް ފުރަތަމަ ދިޔަ ފުލުހުން އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ސައިކަލް ޕާރކްކޮށްފައިވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ކަމަށެވެ.

‏އަދި އެ ހާދިސާގައި މީހާގެ ހެދުމުގައި އަލިފާން ހިފިނަމަވެސް ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ބޮޑުކަމެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ގާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބުކަމުގައި އަބަދުވެސް ދެކޭނަން". ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ވަށަފަރު މުދިމު

  ބުހުތާން ދޮގު ކަމެއް ނެތަސް ސައިރަން އަޅަމުން ދާބައެއް ތީ ކަންތައް ރަނގަލު ކުރަން ތިބޭަ މީހުން މުލިން އުޅެނީ ގަވާއިދާ ޙިލާފައް

  17
  3
 2. މޮޔަސޮރު

  އެމެޖެންސީ ޙާލަތުގައި ޢާންމުނަށް ޤާނޫނާއި ޚިލާފްވެވޭނެބާ. ތިގޮތަށް ކަންކަން ޖަސްޓިފައި ކުރުމުން ދޭހަވަނީ ސިޔާސަތު ކަނޑައޅަން ތިބޭ މީހުންގެ ދެއުޅިއެއް ނުވާކަން

  15
  3
 3. ކޮލި

  ރައީސް ޔާމީން އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރީ އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން.......

  16
  3
 4. ޖހދ

  ކަފި ހުރަސް މަތީގައި ޕާކް ކުރިޔަސް އެތަނުގެވެސް މެދުގަ ވިއްޔަ ތިހުރީ ޕާކްކޮއްފަ. އެއް ފަރާތެއްގަ ކުރިނަމަ މަގު ހުރަސް ކުރާމީހުންނަށްވެސް ފަސޭހަ ވީހެއްނު. ކުރުކޮއްބުނާނަމަ ތިޔަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގަ ވެސް ގިނައިން އުޅުނީ އެއްވެސް ގޮތެއް ފޮތެއްނެތް އުޅުމެއްނެތް މީހުން

  15
  3
 5. އިބިލީސް

  ހުސަ ދޮގު. އަހަރެންގެ މިކަންފަތުން އަޑުއެހިން ހަމަ ތިގޮތަށް ޕާކްކޮއްފަ ފަައިބަމުން ދުއްވަން އިން ގޮލާ ފަހަތުގަ އިންގޮލާ ކައިރިބުނި އަޑު ތިމަންނަ މެން ބޭނުން ތާކުއޭ ޕާރކްކުރާނީ. އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެވޭނޭ.

  11
  1
 6. އެމަންޖެ

  އާމު ގިނަރައްޔިތުންވެސް އެމަޖެންސީއެއްވެގެން ކަފި ހުރަހުގެ އަރިމައްޗައް ޕާކު ކޮށްލާފަ ދިޔައީމަ ކުއްވެރިވެ ފޮލިހުން ވެއްޖާ އެއޯކޭ ކަފިހުރަސް މެދައް ޕާކު ކޮއްލިޔަސް ، ތިތަނަައް ޕާކު ކުރުމައްވުރެ ރަނގަޅުވީސްކަންނޭގެ އެދުރު ހިޔާގެ ތެރެޔައް އެމެޖެންސީގަ ގޮސް ވަންނަމަ.

  10
  1
 7. ނުވާނެ.

  ތީ އެއް ެސް ވާހަކައެއްނޫން. ފުލުހުންގެ ވެހިކަގިނަ ވެހިކަލް ދުއްވަނީ ކަނޑަޢަޅާފަ އޮންނަ ސްޕީޑަށްވުރެން ބާރަށް ބުރިޖު ހައިވޭގަ. އެވެސް އެހާލަތުގަބާ! އަހުން އިމަޖެންސީ ހާލަތުގަ ސައިކަލް ދުއްވަމުން ޕޯނު ބޭނުންކޮށްގެން 750 ރުފިޔާއިން ފައިން ކުރި. މި ދިވެހި ރާއްޖެ ނޫނީ ނޫޅޭ މިހާ ގައްޑާ ފުލުހުން އުޅޭ ގައުމެއް. މައްސަލަޢަކީ ފުލުހުން ކުރާ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަން ކަން ބޭލޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތުން.

  14
  3
 8. ޢަލީ

  އިމަޖެންސީ ކަމެއް ދިމާވެގެން ޢާއްމު ރައްޔަތުމީހަ ކު ކުރި ކަމެއްނަމަ 750 ރުފިޔާ ނޫނީ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް އަންނާނީ

  7
  2
 9. Anonymous

  ސޭ ސަމްތިންގް ދެން

  3
  2
 10. އަހްމަދް

  ފުލުހުން ކަމެއް ކުރޭ ތޯ ބަލަ ބަލަ ތިބޭ.
  މިއުޅޭ ބޯދިގު މީހުން ތަނެއް ފަޅާލާފަ ދިޔަސް އާންމުން ތިބޭނީ ބަލަން

  10
  4
 11. ރަގަޅު

  މޮޅު ސުޓޯރީއެއް ހަދާލީ ދޯ

 12. އަހްމަދު

  ބަލައަހަރުމެންވެސް ގިނަފަހަރުޒޯނުންބޭރުގައި ޕާކުރަނީވެސް އެމެޖެންސީ ހާލަތުތައް ދިމާވެގެންނޭ

 13. އެޑިޓް

  މިއުޅޭ ބޯދިގު މީހުން ތަނެއް ފަޅާލާފަ ހޭބަލިވެގެން ދުއްވާއިރު..! ތިޔަ އެމާޖެންސީ ހާލަތުގަ މަގުމަތީގަ ތިބެނީ...! ކޮންމެސް އަންހެނެއްގެ ސައިކަލް ހުއްޓުވާފަ.. ހަނދާން ކުރަން..

 14. ލިމަނިކު

  އެމީހުން ކުރިޔަސް އަހަރުމެން ކުރިޔަސް ކުށެއްވާނީ ހަމަ ކުށަކަށްް ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ