ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ، މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ، އަތްޕުޅުގައި ޕްލާސްޓާ އަޅުއްވައިގެން މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް އާއްމުވެއްޖެއެވެ.

އެ ފޮޓޯ އާއްމުކުރައްވާފައި ވަނީ، މިނިސްޓަރގެ ޕާސަނަލް އެސިސްޓަންޓް މުހައްމަދު ޝާންއެވެ.

އެ ފޮޓޯ އާއްމުކުރައްވަ ޝާން ވިދާޅުވީ، އަތްޕުޅުގައި ޕްލާސްޓަރު އަޅާފައި އޮތަސް، ހުކުރަކަސް، މިރޭވެސް މިނިސްޓަރ އެ ގެންދަވަނީ ގެ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފައިންނަށް ދެއްވާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވަމުން ކަމަށެވެ.

މިިނިސްޓަރ މާރިޔަގެ އަތްޕުޅުގައި ޕްލަސްޓަރު އަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ކިހިނެެއް ވެގެންކަން އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

މާރިޔާވަނީ އެކަމަނާގެ އަތްޕުޅުގައި ޕްލާސްޓަރު އެޅި ދުވަހު ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އަތުގެ ކަށިގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް)ގައި ފަރުވާ ދެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުންވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. އަ ލި ފުތާ

  މަންޖެ ރެހެންދި ޚަދީޖާ އަށް ވުރެ ގަދަ ދޯ@

  19
  7
  • Anonymous

   ކިތަންމެ ޕުރަމޯޝަނެއް ދިނަސް ކިތަންމެ ސްޓަންޑެއް ޖެއްސިޔަސް މިފަހަރު ލާދީނީ އެމްޑިޕީ ބަލިކުރާނެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން. ވަގު މަރިޔަދީދީ ގާނޫނު އަސާސީ މައްޗަށް ކޮޅުފައިން އެރީވެސް ގައުމު ދެކެވާލޯބިން

   7
   1
 2. ޖިސް

  ހައް ހައް
  އަމިއްލަޔަށް މާކެޓްވެސް ކުރަން މިޖެހެނީ.
  މިގައުމުގައި އެބަތިބި ރެނދު ނުލާވަރުގެ ހިތްވަރުގަދަ ތައުލީމީ ޒުވާނުންވެސް

  39
 3. ފޯލިންގްއިންލަވް

  ހުކުރެއް ރޭގަނޑެއް ބެލުމެއް ނެތި، އަތްޕުޅުގައި ޕްލާސްޓާ އަޅުއްވައިގެން މާރިޔާ ހުންނެވީ ހިދުމަތުގައި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އެއީ ފޭކް ގޭމް ނުޖައްސާ ޖެނުއިން ކޮށް އެކަން ކުރާ ނަމަ މަމެންގެ ގައުމުގައި ތިބި އަންހެން ދަރިންނަކީ ގައުމަށް ޚިދްމަތް ކުރުމުގައި ވަރަށް އަރާ ހުރި ބަޔެކޭ ސަމްތިންގް އިޒް ރިއަލީ މީންސް އިން ދެމް މަމެން ގައުމުގެ އަންހެން ދަރިންނޭ މަމެން ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ތަމެން ދެކެ މަމެންނަށް އެކަން ނުހުއްޓޭނެއޭ މަމެން ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ތަމެން ދެކެ މަމެން ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ތަމެން ދެކެ މަމެން ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ވެލް އައި ކާންޓް ސްޓޮޕް ފޯލިންގް އިން ލަވް ވިދް ޔޫ ފޯލިންގް އިން ލަވް ވިދް ޔޫ ފޯލިންގް އިން ލަވް ވިދް ޔޫ...

  9
  2
 4. ޢަފްލާ

  ﷲގެ އިސްމުފުޅަށް ފައިން އެރީމަ ޕްލާސްޓަރު އަޅަން މިޖެހުނީ އަތުގަ ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމާއެވެ. ޢިބްރަތެއްތާ!

  16
 5. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  އަހަރެ މެންގެ ދިފާއުގަ ލަކުނޑި ކޮނޑިއެއް އުފުލަނިކޮށް އަތްބިދުނީ...ހުކުރެ ހޮނިހިރެއް ނުބަލާ ގައު މުގެ މިނިވަންކަ މާ އިސްތިގުލާލުވިއްކާލީ ކުރުސްކޯރޓްލީ ދަތުރުގަ..އަ މިއްލަ ދަތުރެއްގަގޮސް އެ މެރިކާއާއެކު ދެންއޮތް އެއްބަސްވުންހެދީ..ދެން ދިވެހިން ދެއަތުން ހަންދަންދެން އަތްތިލަބަޑިޖަހަ މާ.

  15
 6. އާމިރު

  ގައުމު އިންޑިޔާއަށް ވިއްކާލައިި ވާވަރަށް ނެގުމުގެ ޚިދުމަތުގަތޯ

  18
  1
 7. މޫސަ

  ތިޔައީ ދެއްކުން ނޫން ކޮންކަމެއްބާ؟އޮފީހަށް ދިޔަ ދުވަހެއް ހަނދާން ހުރިބާ؟މާރިޔާ ސޮއިިކުރަންޖެހޭ ކިތައް ލިޔުން އޮފީފަށް ނުދާތީ ސޮއި ނުކުރެވިފަ މޭޒުމަތީގަ އޮތްކަން އެނގެނީ ކިތަަަަައް މީހުނަށްބާ؟

  18
  1
 8. ޑައެލޯގް

  ހޫން ގައުމީ ޚިދުމަތުގައި އެހުރީ އެކަމު މާރިޔާއަކީ އެފްޕީއައިޑީ ވައްކަމުގެ އެއް މޭސްތިރިކަމުގައިވާ ސަޓޯގެ އެއިރުގެ އަބިމީހާއެވެ. ސަޓޯހޯދި ވައްކަމުގެ ފައިސާއިން މާރިޔާގެ ދަރިންނާއި ތިމާގެމީހުނަށް ޚަރަދުކުރިއެވެ.

  15
  1
 9. އަރީ

  ބަލަގަ މަށައް ދީބަލަ ތިޔަ މަގާމު އޭރައް ފަތިހެއް މެންދަމެއް ނުބަލާ ދެ އަތާ ދެފަޔާ ޕުލާސްޓަރު އަޅައިގެންވެސް އުޅެދާނަން

  23
  1
  • ފަރީޝާ

   ވަރަށް ޖޯކް މީހެއްތީ. އަހަރެން އިންނަން ބޭނުމީ އަރީ ކަހަލަ އަހަރެން ހެއްވާފަ ބަހައްޓާނެ ކަހަލަ މީހަކާ.

   11
 10. އާދަމުގެދަރި

  ހުކުރު އޮންނަކަން ނުދަންނަ ހުކުރު ނާންނަ މީހަކަށް ކޮން ހުކުރެއް؟

 11. ހުސެން

  އިންތިހާބެއް ބޯ މަތީގައި އެބައޮތް.ކެމްޕެއިން ސްޓަންޓެއް ދޯ.ސިފައިންނަކީ ފިނދަނަކޭ ބުނި ހަނދާނެއް ނެތޭ ހާ ދުވެހެއްނުވޭ

 12. ލަތީ

  މިވަރަަށް ސިފައިންގެ އިތުބާރު ގެއްލުނީތޯ ނުވަތަ މިނިސްޓަރު ބަލައި ނުގަންނަނީތޯ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި. އަތުގައި ޕްލާސްޓަރު އަޅާގެން ސިފައިންގެ ޕްރޮމޯޝަން ލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރާތަން އެކްޓިވިސްޓުން ލައްވާ ޕްރޮމޯޓްކޮށް ހަމްދަރުދީއާއި ސަޕޯޓް ހޯދަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކު އުޅޭނީ ތަނުގެ ހާލަތު ވަރަށް ދަށްވީމާ. ސަޕޯޓް ނެތީހަމަ

 13. ސަމްސިއްޔާ

  އަމިއްލައަށް ފްރޮމޯޓްވާންވެގެން. ކޮންމެހެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފައިންނަށް ދެއްވާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާކަށްނޫން.

 14. ހުސޭނުބޭ

  ނޫސްތަކަށް މި އަންހެނާގެ ވާހަކަ ރީތިކޮށްގެން ތި އަރުވަނީ މަތިއޮމާންކުރަންތަ؟ ތިއީ ދިވެހިރާއްޖެ ހިފަން އިންޑިޔާ ސިފައިން އަންނާށޭ ގޮވި މީހާ! ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ފައިން އެރި މީހާ! ސިފައިންގެ ޕެރޭޑަށް ވަދެ އަވަގުރާނަގޮވުމުގައި މުގުލުގައި ހުރި މީހާ! ހަރަތެސްފަޔަށް ގޯނިއޮޅައިގެން މަސައްކަތްކުރިޔަސް ތިއީ ދިވެހި ސިފައިންނަށް ހުރި ހުތުރެއް!

 15. މަސްކޮޅު

  ލިބޭ ލާރިގަޑު ގިނަވީމަ

 16. ހަޙާ

  މޮޅެއް ނޫން... ސްޓަންޓް