އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ހިންގުމާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އާއި އެޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އަކީ މުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތައް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ފުލުހުްނ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މިހެް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ކަށަވަރު ނުކުރަނީސް ދިވެހިން ގަޔަށް ޖެހުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއިން ކުރި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން އެ ދެމީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު، މުއްދަތު ޖެހުމަށެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައެވެ.

އެއަޑުއެހުމުގައި ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ޝުޖާއާއި އަދުރޭ ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއަޅައި ޓްރެފިކަށް ދަތިކުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެމީހުންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ވެދާނެކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން މިފަދައިން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އަދުރޭއާއި ޝުޖާއު މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވާނެ ދެމީހުން ކަމަށް ބެލެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ކޯޓުގައި ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ބައިތިއްބަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމާ ކޯޓުންވަނީ އެ ދެމީހުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އަދުރޭ އާއި ޝުޖާއު ދޫކޮށްލުމަށް ކޯޓުން ކުރި އަމުރުގައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއަޅައި ޓްރެފިކަށް ދަތިކުރި ކަމުގެ ހެކި ހުރި ނަމަވެސް ގާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ގަވާއިދުގައި މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ޖެހޭ ހާލަތްތަށް ނުފެތޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވެސް ކޯޓު އަމުރުގައި ވެއެވެ.

އަދުރޭ އާއި ޝުޖާއު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް ވެކްސިނާ ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅުން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ދަރުބާރުގެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. އިސްތިއުފާ

  އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން 11 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ މިއިން އެގިގެންދާ އެއްޗަކީ ތަމެންގެ ވެރިކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ތަމެން ކަމެއް ކޮށްނުދޭއިރު ކޮވިޑް އިން ކުރީ ބޮޑެތި ވައްކަން ކަމަށޭ ތަމެން ދެން އިސްތިއުފާ ދީފައި ގެއަށް ކަނޑާލަންވީއޭ ތަމެން އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  49
  3
 2. ނުޖަހާތި

  ތަމެން އިންޑިއާ އިން ގެނެސްގެން އުޅޭ ވެކްސިން އަކީ އެއީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިންޑިއާގެ ވަގު މޯދީ އާއި ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ސިހުރު ވެކްސިނެކޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެވެކްސިން ދިވެހިން ގަަޔަށް ތަމެން ޖަހައިގެން ނުވާނެއޭ އޭގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ވެކްސިން ޖަހާ މީހުންގެ އޯގަންސް ތަކަށް ކެންސަރު ޖެހުން އެއީ ވަރަށް ގާތް ކަމެކޭ ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި

  46
  4
 3. މަސްއޫދު

  މިހާރު ތިޔައުޅޭ ފުލުހުންނަކީ މާބޮޑު ބިރެއް! ކުޜިގެ ފުލުހުންގެ ހުންނަމާތް އަޚުލާގު މިހާރުގެ ސިފައިންނެތީ ފުލުސްގެ އިދާރާ ސިޔާސީވާތީއާ ފުލުހުންގެ ވެރިންގެގޮތުގައި ޔުނީފޯމުލައިގެންތިބި ސިޔާސީ މުޖުރިމުންގެ ދަބަބުން!

  64
  3
 4. ހަނިމާދޫ

  މުޖުތަމައަށާ ޤައުމައް ނުރައްކަލީ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހާއި އެމްޑީ ހަމީދު އެދެމީހުން މިހާރުން މިހާރައް ހިފާ ހައްޔަރުކުރޭ ހަނިމާދޫވެސް އިންޑިޔާ ސިފައިން އަރުވާ ހަލާކު ކޮއްފި. އިންޑިޔާ ސިފައިން މިރަށުން ބާލާ.

  60
  6
 5. މުޒާހަރާ ރާއްޖެ

  އެމްޑީޕީން ދަސްކޮށްދިން ކަމެއް މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ... ދެން މުޒާހަރާ ކުރާނެތާ... މިހާރު މިގައުމުގަ އެހެން ޕާޓީ އެއްގެ ވެރިކަން އޮތް ނަމަ އެމްޑީޕީ ގެ ބޭފުޅުން ވެސް ތިބޭނީ މުޒާހަރާގަ... މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ 2000ge ކުރީކޮޅު އެމްޑީޕީން ދަސްކޮށްދިން ކަމެއް... ދެން ކޮން ވާހަކަޔެއް

  66
  4
  • ކަނީރު

   ދެން ވައްކަން ކޮށްފަބުނަންވީ މީ ޕީޕީ އެމް އިން ދަސްކޮށްދިން ކަމެކޭތަ؟ ނުވަތަ ހުރިހާ އެންމެން ޖަލައްލާފައިވެސް ބުނަންވީ ޔާމީން ދައްކޮށްދިން ކަމެކޭތަ؟ ގަދަ

   7
   16
   • Anonymous

    ތި އުޅެނީ އޮޅިގެން. ވައްކަން ކުރަން ދަސްކޮށްދިނީ އަންނި. އެހެން މީހެއް ނޫން. އޭނަ ފެށި ކަމެއް އެއީ. އެއާޕޯޓާ ދިރާގާ އެނޫންވެސް ތަނެއް ވިއްކާލާފަ ކަޓެއް ނަގާފަ. މިއޮއް ހުރިހާ ދުވަހު ފައްޔާޒުވެސް ކަމުނުދިޔައީ އަންނި އަށް ލިބުނު އެތިކޮޅު މަދުވާތީ

    14
 6. ލަޔާން

  ވެކްސިން ގެ ރަގަޅުކަން އިންގޭނީ އަންނި ޖެއްސެވީމަ... މަޖުލީހުގަ އިންނަވާ ވިޑިއޯއިން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ވެކްސިން ޖެއްސިވީމަ އަވަހަށް ޖަހަން ދާނެ

  51
  3
 7. ނުލަޑާތި

  އިންޑިއާ އިން ގެނައި ސިހުރު ވެކްސިން ޑަބްލިޔު އެޗްއޯ އިން އެ ސިހުރު ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ނުދެނީސް ތަމެން ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި އެވެކްސިން ދިވެހިން ގަޔަށް ޖަހައިގެން ދިވެހިން ބަލިން އަރައިނުގަންނަ ގޮތް ހަދަން އުޅޭތީވެ އެވެކްސިން ދިވެހިން ގަޔަށް ތަމެން ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި

  38
  3
 8. ޖަނާޒާ

  އެއީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ސައިޒް ކުރާ ސަފުގެ އިސްދެބޭފުޅުން ދެއްތޮ!

  56
  2
 9. ޓެގު

  ޙަމަ ތެދެއްތިބުނީ
  އަމަލުވެގެން އުޅޭ ދޭތި ތި

  12
  64
  • Unbelievable

   އަމަލު ވެގެން އުޅުއްވި ބޭފުޅުން މިހާރު ވެރިކަމުގަ ތިބީ.. މުޒާހަރާ ކުރަން ގަދަ ބައެއް... މައުމޫނާ ދިމާލަށް ހަޅެއްލަވައިގެން ވެރިކަން 2008 ގަ ހޯދާފަ، 2018ގަ އެކީ ވެރިކަން ހޯދަން ވެގެން މައުމޫނާ އެކުވީ...2008 ގަ ލެއްވި ހާ ހަޅޭއް ކޮބާ؟

   15
   1
  • އަނަސް

   2012ގަ ގައުމުގަ ހުޅުޖެހި މީހުން ނަކީ ނު ރައްކާ ބަޔަކަށް ނުވެފަ މިދެމީހުން ނު ރައްކާ ބަޔަކަށްވީ ކީއްވެބާ

   16
   • ހުސޭނުބޭ

    ތަންތަނުގައި ހުޅުނުޖަހާތީ

 10. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން ވެސް އައުޓް

  16
 11. އިސްތިއުފާ

  ތަމެން ކޮމިއުނިކޭޝަން ކަޓޭ ކޮވިޑް ވަގޭ ބޮޑެތި ވަގުން ތިބި ރައީސް އޮފީހަކުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ނެތޭ ތަމެން ދެން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  12
 12. މަޚުމާ

  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެނަން މޯލްޑިވުސް ގުންޑާސަވިސްއަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ! އަދރޭއާ ޝުޖާޢު މުޖުތަމަޢުއަށްހުރި ބިރަކަށްވަނީ ނޭވާހޮޅިން ވަށްކަން ކުރީއިތޯ؟ ހަކުރު ކިލޯއެއް ސޯޅަރުފިޔާ ގަތީމައިތޯ؟ 2018ވަނަ އަހަރާ2019ވަނަ އަހަރުގެ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ބިލިޔަން ރުފިޔާ ދިރުވާލީމައިތޯ؟ނޫހަށް ބަޔާންދިން ފުލުހަކީ ތަނެްދޮރެއް ނޭގޭ ފައްކާހިލެއް! ބަލަގަ ޕޮލިސް މީހާގަޑާ އިދިކޮޅަކީ ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން އޮންނަންޖެހޭ ބައެއް! އަދުރޭއާ ޝުޖާއު ބިރަކަށް ވާންޖެހުނު ސަބަބު ހާމަކޮށްދީބަލަ!

  14
 13. އަލީ

  މިގައުމައް މިހާރު ބޮޑު މިއުޅެނީ ބޮޑު ކިނބުލެއްގެ ނުރައްކާ ވަރައް ބޮޑުވެގެން.

  14
  1
 14. ކުޑޭ

  މި ޤައުމަށް ހުރި އެންމެބޮޑު ނުރައްކަލަކި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރިއަނުދޭން ރާވައިގެން އިންޑިއާމީހުންލައްވައި ދިވެހިންނަށް އަނިޔާކޮުރުމަށް ފޮނުވައި އެ ކުއްވެރިޔާ ފޮރުވައިގެން ޤައުމަށް ފޮނުވާލިމީހުން ނޫންބާ

  16
 15. ލޮލީ ބެ

  ނުރައްކާ ބަޔަކީ ކެރަފާ އާއިލާ ....މިހާޜުވެސް ވަނީ 19 ދިވެހިން މަރާފަ

  18
 16. ފުތާބެއްޔާ

  މިސްކިތަށް އެރި މުސްކުޅި ގައިބާރު ދެރަވެފަ ހުރި މުސްކުޅިއަކަށް އެއްވެސް ކުށެއްނެތި ހަމަލަދިނީމަ މުޖުތަމައަށް ހުރި ނުރައްކަލަކަށް އެމީހާ ނުވި ފުލުހުންނަކަށް އިންޑިޔާ މީހެއްވީމަ. މިސްކިތަށް ރޯ އޮރިޔާމާ އަރާ މިސްކިތުގެ ހުރުމަތް ކެނޑީމަ ނުރައްކަލަކަށް ނުވޭ ބޭރުމީހެއްވީމަ. އަދުރޭމެން ނޫނަސް ފުލުހުން ގޮޅިއަކަށް ބައްދާލަން ބޭނުން މީހެއް ކޯޓަށް ގެން ގޮއްސިއްޔާ ފުލުހުން ޖަހާ ބޮޑުއެތި މީ "މުޖުތަމައަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް".

  13
 17. އެމަންޖެ

  އަންނިޔޯ އޭނަ އޯކޭ ގައުމު ރޮލާކައި ހުސްކޮއްލިޔަސް.

  12
 18. ކިޔުންތެރިއެއް

  ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ މިހާރު މުޖްތަމައުއަށް ހުރި ނުރައްކަލެއްކަން އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭނެ. ރައްޔިތުންގެ ރުފިޔާއިން މުސާރަ ނަގާގެން ވެރިކަމުގަ އޮތް ވަގުންގެ ލާދީނީ ސަރުކާރު ވެރިކަމުގަ ބައިތިއްބަން ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ހުވާ ހަނދާންނުކޮށް މަތިން އަށްނަހާ އޯޑަރެއް ތަންފީޒުކުރުމުގަ.

  11
 19. ނިޒާމު

  މިހާ ރު ތެދުތެދައް ބުނަނީ ނަމަ ފުލުހުންގެ ނުރައްކާކަން މާބޮޑު ފިހާރައަކައް ވަދެލާފަ ނުކުންނަ އިރ ރު ސައިކަލް ގެއްލެނީ، މީހަކު ހީނގާފައިދަނިކޮއް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއެކޭކިޔައިހައްޔަރުކުރަނީ، ގައުމުގެ މިސްކިއްތަކުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލަން ބބދެސީންނައް އެއްބާރުލިންދެނީ، ފައިސާ ފޮއްޗެއްދޭއިރައް ހެއްލި ނުކުރާ ކަމެއްނެއް، ދަންވަރު ޑިއުޓީ އައް ނެރުނީމާ ވާނުވާ ނޭނގެ، ގަވައިދެއް ގާނޫނެއް ނޭނގެ، ހރީތި ބަހުރުވައިން މުއާމަލާތް ކުރާކައް ނޭނގެ.... ..ހު ރިހާ ޕާޓެން ދޫކޮއްލައިފަ ހުސް ފު ރެންޑުން....ކީކޭ ދެން މިކިޔަނީ.....ލިޔަންކިޔަން އިނގޭބައޭ ހިތައްއަ ރާ ކަލަ ޔޯ ގިނަ މީހުން ބުނަނީ..

  10
 20. ނުޚައްޤުން ޖަލުގައި ރައީސްޔާމީންދޫކޮށްލާ

  މިހާ ރުމިއޮތް ވަގުންގެ ސަ ރުކާ ރަކީ މާތްްވެގެވާ އިސްލާމްދީނަށްއޮތް ބޮޑުނު ރައްކަލެއް އަދި މި ރާއްޖޭގެ ހަލާކު އަދި މިމުޖުތަމައަށް އޮތްބޮޑުބި ރެއް ލާދީނީ ސަ ރުކާ ރެއް ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްކު ރާ ފުލުހުނާއި ސިފައިންނަކީ މިޤައުމުދެކެލޯބިވާ ބައެއްނޫން މިޤައުމުދެކެލޯބިވާ ނަމަ ލާދީނީ ސަ ރުކާ ރެއްދަމަހައް ޓަންއެއްވެސް މަސައްކަތެއްނުކުރާނެ ކޮބާތަ ތިމާމެންކޮށްގެންތިބި ހުވަޔާތިހިލާފުތިވަނީ ތިވެއްޓިގަތީ. ވަރަށްދަށުދަ ރަޖައަކަށް ނުބައިކަންތައްކުރާމީހުނަށް ހިތްްވަ ރު ދީއެފަދަމީހުނަ ށްއެއްބާ ރުލުން ދޭމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންގެތެރެއިންް ވާބައެކެވެ.

 21. Anonymous

  ކެނެރީގެ ރާބޮންޖާ އާއި ހިންނަވަރު ސޯލީބު އެއީ ގައުމުގެ ހައިވާނުން ދެ ހިޔާނަތްތެރީން

 22. Anonymous

  ފުލުހުންނަކީ މޑޕ ގެ ގޮތްޕެއް. ތިގޮފިން ހިތްވަރުދޭނީ ވަކިބަޔަކު ހަލާކުކޮށްލާގޮތަށް

  5
  1
 23. ހގހ

  ފުލުހުންނަކީ މޑޕ ގެ ގޮތްޕެއް. ތިގޮފިން ހިތްވަރުދޭނީ ވަކިބަޔަކު ހަލާކުކޮށްލާގޮތަށް

 24. Anonymous

  ބަލަ ޑަބްލިޔު އެޗްއޯއަކީވެސް މުޖުތަމައަށް ހުތި ނުރައްކަލެކޭ ބުނެބަލަ. އެތަނުން ތި އިނޑިޔާގެ ގެރި ޔޫރިންގ އަށް ހުއްދައެއް ނުދޭވިއްޔަ.

 25. އަސްލުލުތުފީ

  މިސަރުކާރަކީ އިދިކޮޅުގަ އޮވެމުޒާހަރާ ކުރަން މޮޅުބައެއް މިހުންނައް އޮޅުވާލާ ވޯޓުހޯދަން މޮޅުބައެއް އަލިފާން ބޯޅައުކަން ކުޅަދާނަބައެއް ނިކަންވިސްނަލަބަލަ ކޮންގައުމެއްގަބާ އެގައުމުގެ ފައްޅިޔަކައް ނުވަތަ މިސްކިތަކައް އަޅުކަމައްއަރާ ހުއްޓާ އެގައުމެއްގެ ގާނޫނޖ އަސާސީން އެކުށައް އަދަބުނުދީ ދޫކޮއްލާނީ މިރައްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހަމަ އެހާނިކަމެތީބާ ގައުމު ކުޑަވީމަ ހަމައެއްވެސް އިހުރިރާމެއްވެސް ނެތިބާ އަބުރާ އިއްޒަތެއްވެސް ނެތީބާ ވިސްނާފިކުރުކުރާ ބަޔަކައް ސުކުރު