ޓެކްސީތަކުގައި އެތެރެ ފެންނަ ބިއްލޫރި ޖަހަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، ޓެކްސީކުރާ އުޅަނދުގެ ބިއްލޫރި ހުންނަންވާނީ މަގެއްގެ އަރިމަތީގައި ހުންނަ މީހަކު އާދައިގެ ގޮތަކަށް އެ އުޅަނދު ބަލާއިރު، އެ އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން ފެންނަގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ނަމަވެސް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ޓެކްސީ ކުރާ ގިނަ އުޅަނދުގެ ދޮރުފަތުގެ ބިއްލޫރި ނުހުންނަ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސީކުރާ އުޅަނދުގެ 04 ދޮރުފަތާއި ވިންޑްސްކްރީނުގެ ބިއްލޫރި އެތެރެ ފެންނަ ސާފު ބިއްލޫރިއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އަންގާފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. ކޮވިޑް19

  ނުކުރާނަން

  11
  23
 2. ކޮމެންޓު

  ކޮން ކުންފުންޏަކުން ބިއްލޫރި އަޅުވަންޖެހެނީ އަނެއްކާ

  21
  3
 3. ރޯދަ މުބާރިކް

  ރާއްޖެއަށް މި ވަގުތަށް އެންމެ މުހިއްމު ނިންމުން...މި އަހަރުގެ ބޮޑު ޚަބަރު...!! ކަލޭނޭ ގަދަ..!!

  26
  3
 4. ސަންއެކްސް

  އަވިއެރީމަ އުނދަގޫވާނީ ހަމަ ފަސިންޖަރުންނަށް ނޫންތޯ!

  7
  7
 5. ރަގަޅު

  ބަ ރާބަ ރު

  15
  3
 6. ެއިސްމާލު

  ތިޔައީ ވަރައް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ތިޔަ ޓެކްސީ ތަކުގައި މީހުންގެ އަނޞިން ކަޓް ޖައްސާލޭ މަދެއްނޫން އަދި ކަންޖާ ސްމަގުލް ކުރާމީހުން އެކަންވެސް ކުރަނީ ދުއްވަން އިންނަމީހާވެސް އަދުތުރު ކުރާމީހުންސް އިނގެނީކީނޫން..ތިކަންވެސް ކުކުރަން ކެ ރިއްކިއްޔާ ރަނގަޅު

  3
  2
 7. ެއިސްމާލު

  ތިޔައީ ވަރައް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ތިޔަ ޓެކްސީ ތަކުގައި މީހުންގެ އަނޞިން ކަޓް ޖައްސާލޭ މަދެއްނޫން އަދި ކަންޖާ ސްމަގުލް ކުރާމީހުން އެކަންވެސް ކުރަނީ ދުއްވަން އިންނަމީހާވެސް އަދުތުރު ކުރާމީހުންސް އިނގެނީކީނޫން..ތިކަންވެސް ކުކުރަން ކެ ރިއްކިއްޔާ ރަނގަޅު މިނޫން ކަމެއްނެއް ގައުމުގަ

 8. ނަައީމް

  ނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުނުކުރާނަންކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަންނުކުރާނަން

  3
  1
 9. Happy

  މ ސަރުކާރު ރއްޔިތުންނަށް ޖެއްސުން ނޫންކަމެއް ނުކުރޭ! 😡

 10. ޖަލާބި

  ތިޔަށްވެސް ވާނީ ހަމަ އެހެން ގަވައިދުތަކަށް ވެސް ވާހެން. ތަންފީޒެއް ނުވާނެ. އަނދިރި ބިއްލޫރި ޖަހަގެން ދުއްވާނީ 'ގަދަ' މީހުން.