ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ރާއްޖޭގައި މާދަމާ ވެކްސިން ދެވެން ފަށާނެ ކަމަށާއި، ދުއާއަކީ މި ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމުން އަވަހަށް ސަލާމަތްވެ، އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ރުޖޫއަވުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެ ޓްވީޓް ކުރެއްވީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ވެކްސިން މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެކަން އިއުލާން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާ ކުރި އޮކްސްފޯޑް-އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނެއް ކަމަށްވާ "ކޮވިޝީލްޑް" ވެކްސިންއާއި އެކު ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުން އާންމު ހާލަތަކަށް ރުޖޫއަވުމަށް ދުއާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ބައްޔަށް ޝިފާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ، މި ވެކްސިން ލިބުނީތީ ﷲއަށް ޝުކުރުވެރިވާ އެ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މާދަމާއަކީ ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް 19 އަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށާ ދުވަސް. މާތް اللهُ ގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރުމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ މި ވެކްސިނާއެކު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުން. އާމީން." ރައީސް ސޯލިހް ކުރެއްވި ޓްވީތްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެކްސިން ދޭން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗް، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް، އަދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. އަދި އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ވެސް ވެކްސިން ދޭނެއެވެ.

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންއަކީ އޮކްސްފޯޑުގެ އެސްޓްރާޒެންކާއިން ތަރައްގީކޮށް، އިންޑިއާގެ ސީރަމް އިންސްޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންއެކެވެ. އިންޑިއާގެ ސީރަމްއަކީ ދުނިޔޭގައި ވެކްސިން އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ކުންފުންޏެވެ.

ނަމަވެސް މި ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ނުވާތީ ސަރުކާރާއި ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އިހްތިޖާޖްތައް ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ނުޖަހާތި

  ތިޔާ ވެކްސިން ހެޔޮނުވާނެއޭ ދިވެހިރައްޔިތުން ގަޔަށް ޖަހަން ތިޔާއީ ސިހުރު ހަދައިގެން ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ވެގެން ތަމެން ޖަހާ ވިހަ ގަދަ ވެކްސިނެކޭ ތިޔާއީ ޑްރަގް އެކޭ ތިޔާ ވެކްސިން ރައްޔިތުން ގަޔަށް ނުޖަހާތި ފުރަތަމަ ޑަބްލިޔު އެޗްއޯ އިން ތިޔާ ވެކްސިން އެކްސެޕްޓް ކުރުވާށޭ ތިޔާ ވެކްސިން ރައްޔިތުން ގަޔަށް ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި

  14
 2. އަޒޫ

  ދުޢާ އަކީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހިތިގޮތްކަށް މި މޑނ ވެރިކަން ނިމުން.

  19
  1
 3. މާމީ

  ޑަބުލިއު އެޗު އޯ އިން ހުއްދަ ނުދެނީސް މީހުން ގަޔައް ވެކުސިން ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟؟ ނަޒުލާ ބުނި ހުއްދަ ދޭއިރައް ގެނެސް ގުދަން ކުރިކަމައް. މިހާރު ކިހިނެއްމިވީ؟؟ ދެން ތިބުނަނީ ވެކުސިން ސިއާސީ ކުރަނީއޭ ހެއްވާ ކަމެއް..

  14
  1
 4. ޓޮމް

  1978 ގައި ކޮލެރާ ވެކްސިން ޖެހި ގޮތަށް އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހުރި ޑޯޒްތައް ޖަހާލަން ރާވާލާނެ ކެޕޭސިޓީ އެޗް.ޕީ.އޭގައި އެބަހުރިބާ؟ އެދުވަހާ މިއަދާ ވަރަށް ތަފާތު. އޭރު ކޮމްޕިއުޓަރ ތަކެއް ނުހުރޭ. ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އަތުން ލިޔެގެން ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓީ. މިއަދު ހުރިހާ ފަސޭހަތަކާއެކު އަަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި 50000 މީހުންނަށް ވެކްސިންޖެހެންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އެކަމެއް ނުވާނެ. މިއަދު ކަންކަމާ ހަވާލުވެތިބި މީހުންނަކަށް ކަމެއް އިންތިޒާމުކޮށް ނަތީޖާނެރޭކަށް ނޭންގޭ. ނަގާފައިކަމަށް ބުނާ މޮޅެތި ފާސްތަކަކީ އަގެއް ހުރިއެއްޗެއް ނޫން.

  13
 5. ކެޔޮޅު

  ދުއާއަކީ މިވެރިކަން އަވަހަށް ވެއްޓުން ﷲ އީ ހުރިހާކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހުއެވެ ތިޔަވެކުސިނަށްވުރެ މިލާދީނީ ވެރިކަން ވެއްޓުން ރަށްޔަތުންނަށް މާ ހެވާއިލާބަހުށީ.

  18
 6. ޢަހުރ

  ވެކްސިން ދިނީމަ ވާ ހަމަ އެކަނި ގެއްލުމަކި މަރުވުމެއް ނޫން.. ދަރިމައި ނުވުން ވެސް މީ ލިބޭ ވ ބޮޑު އަނިޔާއެއް

  13
 7. ސަނާހް

  ކަލޭ ޖަހައިގެން ވިހަވެބަލަ، ދިވެހިން ހަލާކު ކުރާނެ ކަމެއްނެތް

  16
  1
 8. ޑަބިޔާ

  ދުވާ އަކީ ވެކްސިން ނާއެކު ދިވެހި ރައީތުން ސަލާމަތުންތިބުން އަދި ތިނުބައި ބައްޔެއް ޖެހިފަތިބި މީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވުން

  13
 9. އައުޓް

  އިންޑިއާގެ ފޭކް ވެކްސިން އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް އައުޓް

  13
  1
 10. ނުޖަހާށޭ

  މަމެން ތިޔާ ވެކްސިން ޖަހާނީ ތިޔާ ވެކްސިން އަކީ އެއީ ޑަބްލިޔު އެޗްއޯ އިން އެކްސެޕްޓް ކުރުމުންނޭ މަމެންގެ ޓައިޓޭނިއަމް ޕްލޭޓެޑް ކައުންސިލުން އަންގަނީ އެނޫން ގޮތަށް ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ

  14
 11. ސޫއޫދު

  މިމަސްނިމޭއިރު ވެކްސިންތަ އިއުލާންކުރީ ފުލެޓްތަ

  16
 12. ނާސިރު ބުނިބަސް އެހިންތަ؟

  ހިންނުބައި މީހުން ދިވެހިން ހައްދަން ނޫޅެ

 13. ޞަފޫރާ

  އެދުމަކީ އަދި ދުޢާއަކީ މި ޖާހިލް ވެރިކަމުގެ ވަކިތަކުން ދިވެހިން އަވަހަށް ސަލާމަތްވުން

 14. ޥެކުސިންބެ

  ާއަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ޞާލިޙު އެޖެއްސެވީ އިންޑިޔާ އިން ގެނެސްފައިވާ ވެކްސިންކަން ނޫވެރިން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނީ ކިހިނަކުންތޯ ؟ ޭކަން ޔަޤީކޮށް ދީބަ؟