މިއުޒިކާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރަމުންދާ ބަހުސުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) ކުރެއްވި ޓުވީޓަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

ވައްޑެ މިގޮތަށް ޓުވީޓު ކުރައްވާފައި ވަނީ މާލޭގައި ޒުވާނުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު މިއުޒިކް އަޑު އަހާލައި، އެކުވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްލައި ހާސްކަމުން ބޭރުގައި އުފާވެރި މާހައުލެއްގައި ހީ، ސަމާސާކޮށް މަޖާކޮށްލައި އެއްވެ ތިބެވޭނެ ފަދަ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ބަހުސް ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ވައްޑެގެ ޓުވީޓުގައި އޭނާ ވަނީ މަޖާޒީ ގޮތަކަށް އިލްމުވެރިންނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވައްޑެ ވިދާޅުވީ ދަންނަކަމާއި އިލްމުވެރިކަމަކީ ސިކުނޑި ފުޅާވުން ކަމަށާއި އެއީ ބަލައި ދިރާސާކޮށްގެން ކަންކަން ދެނެގަތުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް "ދެލިގަނޑެއް ހިތުދަސްކޮށް، ވަކި ރާގަކަށް އެ އެއްޗެހި ކިޔަން އެނގުމަކީ" ތަމްރީނުވުން ނޫން ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީކީ އިލްމުވެރިވުމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭނާ ވަނީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަކީ ދެ އެއްޗެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވައިފައެވެ.

"ދަންނަކަމާއި ޢިލްމުވެރިކަމަކީ ސިކުނޑި ފުޅާވުމެވެ. އެއީ ބަލައި ދިރާސާކޮށްގެން ކަންކަން ދެނެގަތުމެވެ. އެހެނަސް ދެލިގަނޑެއް ހިތުދަސްކޮށް، ވަކި ރާގަކަށް އެ އެއްޗެތި ކިޔަން އެނގުމަކީ ތަމްރީނުވުމެކެވެ. އެއީކީ އަދި އިލްމުވެރިވުމެއް ނޫނެވެ. ތައުލީމާއި ތަމްރީނަކީ ދެ އެއްޗެކެވެ." ވައްޑެ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޓްވީޓުގައި "ދެލިގަނޑެއް ހިތުދަސްކޮށް، ވަކި ރާގަކަށް އެ އެއްޗެތި ކިޔަން އެނގުމަކީ" ތަމްރީނު ވުމެއް ނޫން ކަމަށް ވައްޑެ ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު، އެބަސްކޮޅަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އެގޮތުން "ދެލިގަނޑެއް ހިތުދަސްކޮށް، ވަކި ރާގަކަށް" މިހެން ވައްޑެ ވިދާޅުވަނީ ގުރުއާނަށް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. އަދި ވައްޑެ އެ ވަނީ ފާޅުގައި ކީރިތި ގުރުއާނަށް ހަޖޫޖަހާފައި ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މީސްމީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މި ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދެމުން ވައްޑެ "ވަގުތު" އަށް ވިދާޅުވީ އޭނާ މާނަ ކުރީ ކީރިތި ގުރުއާނަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އެ ބަސްކޮޅަކީ އިހުޒަމާނުގައި "ޕޭޕަރު ހިތުދަސްކޮށްގެން ޓެސްޓަށް ދާ ދިއުން" ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ޢަލީ

  ނަން ވާނީ މައުމޫނު. މުޅިންވެސް ރޯނު އެދުރުން

  34
 2. ކޮރަލް

  މާބޮޑަށް ނުލަފާ މީހަކު ދެކެ ލޯބި ވެވުނީމަ ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗެއް ނޭނގޭނެ އެވެ.

  53
  1
 3. ބަކުރު

  އިހުޒަމާނުގައި ޕޭޕަރެއްވެސް އަދިޕާޕަރެއްވެސް ނުހުރޭ ކަލޭ ތިޔައުޅެނީ އޮޅުވާލަން ކަލޭތިޔާހުރީ މުރުތަށްދުވެފަ ދެންމީނަ ދެއްޔޭ ފިލައޭ ބޯޑޭ ޗޯކޭ ބެޓެރި ދެއްޔޭ ކިޔާނެކަމެއްނެތް.

  48
 4. ޢަލީ

  ދެން ތިހެން ބުންޔަސް އެނގޭ ތީ އޮޅުވާލުމެއްކަން. ﷲ ދެނެވޮޑިގަންނަވާނެ ތިބާގެ ހިތް.

  47
 5. ss

  Allah ge kofayah biruvethi vasheve. Thima dhulun beyrukuri bahaai ebahuge maana Allah molhah dhenevodigen ve eve.

  17
 6. ޕިސްޕިސް

  މަޖިލިސްތެރޭގައި ރޯނުއެދުރުން ގިނަވެއްޖެ.
  މީގެ ފަހުން ތައުލީމާއި ތަމްރީނާ ގުޅޭ ސުވާލުތައް ކުރާނީ މެމްބަރު ވައްޑެއަށް. ރޮކުމިޔުޒިކާއި ހެވީމެޓަލް މިޔުޒިކާ ގުޅޭ ސުވާލުތައް ކުރާނީ މެމްބަރު އިންތިއަށް. ޖިންސީގުޅުމާއި ޖިންސީގުނަވަންތަކާ ގުޅޭ ސުވާލު ކުރާނީ މެމްބަރު އަންނިއަށް.

  40
 7. ޢަހު

  ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް =## ބުރި ކުރަންވީ އެއީ އަދަބަކީ

  24
 8. Anonymous

  ކަލޯ ދެލި ގަޑުގައި ކަލޯ ވާކޮށްލާ ދޫ ބަންދު ކޮށްލުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވޭ އެއީ ނޫރާނީ އަލި ކަމާއި ފަތަހަ ކުރުމުގެ ބާރު ހުރި ފޮތެއް ބިރުވެތިވޭ ކަލޭ ކޮސް ގޮވަނި ކޮން އަނގަ ވާ ވެދާނެ ކަލެޔަށް ދޫ ހަރަކާތް ތިކުރެވެނީ އެ ކަލިމަ ފުޅުތައް ބާވާލެއްވި އިލާހުގެ އޯގާވަންތަ ކަމުން ރާ ބޯމީހުންނާ އެކު އުޅޭތީ ހޭކެޑެނީ ތިމާޔަށް ކިޔޭ ނުކިޔޭ ވެސް އޮޅެނީ

  15
 9. ބޯގޯސް

  ފަހުޒަމާނުގެ ރޯނުއެދުރެއް

  11
 10. ނަޖީބު އައްބާސް

  ތިއަޅުގަނޑު ވަރައް ގިނައިން ބުނާ ވާހަކަޔެއް މެންބަރުގެ ވާހަކަޔައް ތާއީދު

  3
  31
 11. ނޯރާ ފަތޭހީ

  ވަރަށް މޮޅު އޮޅުވާލަން. އެއީ އެމް.ޑީ ޕީ އަށް ތާއިދު ކޮށްފިއްޔާ ވ. އޮޅުވަލަން މޮޅުވާނެ

  10
 12. އަހްމަދު

  ﷲގެ ކޯފާ އެއް ކައިރިވެއްޖެކަމުހެ އަލާމާތްތައްފާޅުވަަނީ! ވަކިވަރަކަށް ތިޔަކަންކަން ވާނީ ކަލޯ! މަގުފުރެދުނީ ތި؟ ދެން އަންނާނީ ﷲގެ ޙައްޤު ކޯފާ! އެހިނދު ކަލޯ ބުނާނީ ގޮވާނީ ކެނެރީގޭ ނަޝީދަކަށް ނޫނެންނު! ހަލާކުހުރި. الله أكبر

  10
 13. ކައްޑެ

  މިކަހަލަ ގަމާރުންނާއި މުނާފިޤުން ގިނަވެއްޖެތަނެއް ހަލާކުވެގެންދިއުމަކައް ލަހެއްނުވާނެ މަޖްލިހުގަ ގިނައީ މުނާފިގު މުރުތައްދުން

 14. ރަދީފް

  ވައްޑެ ކަލެއަށް ހަލާކުހުރި.ބުއްޅަބެ ރުއްސަން ކަލޭ ކޮސް ނުގޮވާ ހުރެބަލަ.މަހަށް ދޭބަލަ.ކަލޭ އަތުގަ ކޮންފާހެއް އޮވެގެންތަ މަޖްލިހުގް ތިއިންނަނީ؟؟ ޕޯޑިއަމެއްގަ ލަދެއް ހަޔާތެއް ނެތި ހަޅޭއްލެވީމަ ބުއްޅަބޭ ބުނީ ކަލޭ މަޖްލިހުގް އިންނަން ޖެހެއޭ.ކުރުސި ހިތުން ކިޔާލަން ކަލެއަށް އެނގޭނެތަ؟ ނޭނގޭނެ ކަން ކަށަވަރުވެ ޔަގީންވޭ.ލަދު ކޮބާ؟ ވ.ވެދުން

  14
 15. ލލ

  މިކަލޭގެ ގުރައިދޫން ޖާގަ ހޯދަނިތޯ ! އެތަނުން ޖާގަ ހޯދި ދެވަނަ މެމްބަރު !

 16. ވަހީދު

  ޢިހުޒަމާނުގައި ޕޭޕަރެއް ނުހުންނާނެ ޤުރުއާން ނޫންޢެހެން ފިލާވަޅެއް ރާގުރާގައް ކިޔާކަމެއް ނުދެނަހުރިން. ޅޮލް

 17. ވަހީދު

  ޢިންސާނާ ފުރިހަމަ އިންސާނަކަށް ވަނީ ކީރިޤުރުޢާން އުގެނި ދަސްކުރުމުން އަދި ދެދުނިޔޭގެ ފަލާހާ ކާމިޔާބު ލިބޭނީ އެޤުރުޢާނުގައި ވާގޮތަށް ތިމާގެ ޢަމަލުތަށް ބަހައްޓައިގެން. ޜޮކްލަވަ ކިޔާ އަޑުއަހައިގެނެއް ނޫން..

 18. މުޞްޠަފާ

  އިހު ޒަމާނުަގައި ޕޭޕަރު ހިޔު ދަސްްކޮށްގެން ގޮސް ރާގަށް ކިޔަވަނީތަ؟ އޮޅުވާލުމާ މަކާރާ ހީލަތާ ވައްކަމާ ދީނާ ގުރުއާނަށް ޖޯކުޖެހުން ނޫން ކަމެއް ކުރަން ނޭނގެނީތަ؟

 19. ވަތުއޮޑި

  މުރުތައްދުވެފަ ތިބި ހައިވާނުންތައް ނިކަމެތި ކުރައްވާންދޭވެ. އާއާއާމީމީމީން.