ދިވެހިންނަށް ހަލުވި އިންޓަނޭޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް މި އަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައި، އެކަން ހައްލުކޮށްދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވީ، އިންޓަނޭޓް އަގު ކުޑަކުރުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅޭ އަދާހަމަތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގެނެސްދޭނެ ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، މިވަގުތު ހުރި އަދާހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، އިންޓަނޭޓްގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"މިއަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އިންޓަނޭޓް ޓްރޮޓެލް ވުމުގެ މަސައްލަ ހައްލު ކުރަން،މާނައަކީ ޕެކޭޖެއް ނަގާފައި ވަކި ސްޕީޑެއްގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި،މާ އަވަހަށް ޕެކޭޖް ހުސްވާ މައްސަލަ، އެއީ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއެއް، ދެން އެ ސްޕީޑް ދެމި ނުހުންނަކަަމަށް، ކުރެވޭ ޝަކުވާ". މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަތަކަށް އެޑްރެސް ކުރުމުގެ ވިސްނުން މިވަގުތު އަވަސް ހައްލެއްގެ ގޮތުގައި ގެންނަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވިސްނައިގެން، މިއަހަރު ތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، ދުރު ރާސްތާ ވިސްނުން އެއީ އިންޓަނޭގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުން ކަމަށާއި، އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ކޯމަސް

  އަގަތެޅިވަރަކަށް ހަލުއި ސްޕީޑް

  24
 2. މާމީ

  މިހާރު ތިހެން ކިއާގެން އުޅޭތާ 3 ވަނައަހަރު ދޮގުހަދަން ކުޅަދާނަ މީހަކު ތިހިރީ ހޮވާފަ.

  26
 3. ބޯގޯސް

  މިއަހަރު ތެރޭގަ އިސްތަށިބާލަބަލަ ކަލޭމެން

  26
  • ހުސޭނުބޭ

   ސޯލިބޭ ތިކަމަށްވެސް އޮތީ ވަޢުދުވެފައި! ވަރަށް އަވަހަށް ތިކަމަށް ކަމިޝަނެއް ހަމަޖައްސަވާނެ! އަދި އަނގަތަޅައިގެން އެކަން ފުއްދާލާނެ!

   23
 4. ސްޕީޑޭ

  އަލީވަހީދު ފުރައިގެން އެދިއައީވެސް އެހާ ހަލުވި ސްޕީޑްގައި. ކޯޓުން ޕާސްޕޯޓް އަމުރު ބާތިލްކުރުމާ އޭނާ ފުރުމާ ހުރިހާ ކަމެއް އެ ދިއައީ އެންމެ ހައި ސްޕީޑްކޮށް.

  14
 5. ބޭރުމީހާ

  ތިފާޑުގެ ސަޅިބާސާ ކެނޑުން ހުއްޓާލުން މާރަނގަޅެވެ. މިސަރުކާރުން އިންޓަނެޓް ފާސްޓުކޮށް އަގުހެޔޮ ކުރި އަޑުގެ ޢަދަދެއްނެތެވެ.

  14
 6. ކޮރަލް

  ސްޕީޑް އަވަސް ކުރުމުގެ ކުރީން އޮރިޔާން ސައިޓް ތައް ބްލޮކް ކޮށްބަލާށެވެ.
  ދެން ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ދިމާ ކޮށް ވައުދު ނުވިއަސް އެންމެ ރަނގަޅެވެ.
  އެމްޑީޕީ އަށް ދޭ ވޯޓަކީ މ ރައީސް އަށް ދެވޭ ވޯޓެކެވެ.

  10
  2
 7. އަލިކޮއެ މިއާ

  ނުކެރޭނެ މަލީހު ބޭރުކުރާކަށް.

 8. ސްލޯލީ

  ސްލޯ ސަރުކާރު ޓޯކިންގް އެބައުޓް ދި ސްލޯ އިންޓަނެޓް.ސްލޯ ސަރުކާރު އިސް ޓްރައިންގް ޓު ޕުޓް އަ ޗިޕް އިން ދި ހެޑްސް އޮފް ޕުއާރ ސިޓިޒަންސް. މަބްރޫކް ދިސް އިސް ނޮޓް ގުޑް.

 9. ޢިޔާބު

  އެއްކަލަމީހާ އަރުވައިގެން ރައްޔިތުން ބޯކާލަނީ.

 10. ޑަބުޔާ

  ތަނެއްދޮރެއް ނޭންގޭ ބަޔަކު ކޮންކަމެއްވާނީ. ބޭފުޅާ އަށްވެސް އިގޭނީ ދޮގުހެދުމާ މަކަރުހެދުން

 11. އަލީ

  ހެޔޮ ކިތައްމެ ސަޅި ވާހަކައެއް ދެއްކިޔަސް ހަމަ ހުވާ ކަލޭމެނައް ދޭނެ ވޯޓެއް ނުއޮއްނާނެ އެހެން ބައެއްގެ ގޮތެއް ކިޔާކައް ނޭންގެ ދެން...

 12. އެމަންޖެ

  މިސަރުކާރު މަސައްކަތް ކުރާނެ ވާނެކަމެއް ހަތްހަރާމުން ހަރާމް.

 13. ލޮބުސްޓާ

  ތި މަސައްކަތް ކުރާ ސްޕީޑު ވެސް ހަލުއި ކޮއްބަލަ
  ހީއެއްނުވޭ ތީ ވާނެ ކަމެއްހެން