ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ތިބީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި، ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުުންވެސް ތިބީ ކުރިއަށް އޮތް ކައުްސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުން ނަމަ ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވާދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ވަނީ ކޮވިޑްގެ ދަތި ހާލަތުގައި ވެސް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

"މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް ވުރެ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑު މިހުރީ ތިބޭފުޅުންނާއި އެކުގައި ކެމްޕެއިން އަށް ވަގުތު ހުސްކުރަން ތައްޔާރަށް. އަދި ސަރުކާރުވެސް މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޒީރުންނާއި، ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ އެހެން މުވައްޒަފުންވެސް، ބޭފުޅުންވެސް އެތިބީ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރަށް." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވަނީ އިއުލާން ކުރި ފްލެޓް ލިސްޓްގައި މައްސަލަ ހުރި ނަމަ އެކަން ބަލާ ހައްލު ހޯދާ ދޭނަން ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަދި މާލެ އަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ކަމަށް ވާއިރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފެށި ހިޔާ ފްލެޓްގެ ތެރެއިން 7000 ހައުސިން ޔުނިޓް ލިބޭ މީހުންގެ ނަން އިޢުލާންކޮށް ކުރުމާއިއެކު އާއްމުންގެ ގިނަ ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ މި ސަރުކާރުން މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް މިރޭ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. ރައީސް އިބޫ

  "މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް ވުރެ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑު މިހުރީ ތިބޭފުޅުންނާއި އެކުގައި ކެމްޕެއިން އަށް ވަގުތު ހުސްކުރަން ތައްޔާރަށް. އަދި ސަރުކާރުވެސް މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޒީރުންނާއި، ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ އެހެން މުވައްޒަފުންވެސް، ބޭފުޅުންވެސް އެތިބީ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރަށް." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
  މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާ ވާހަކައެއް. މިދެކެވެނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ. ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް މިވާހަކަތަކުން ފުރުސަތު ލިބޭ. އަދި ސަރުކާރުގެ ހުރި ހުރިހާ އެސެޓެއް ތިމާމެން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާނެކަމުގައި މިއޮތީ ވަރަށް ސާފުބަހުން ބުނެފައި. އެހެން ކަމުން މި ބަސްތައް ރެކޯޑްކޮށް ތަހުޤީޤު ހިންގަންޖެހޭ. އަދި އޭސީ.ސީ، ފުލުހުން، އަދި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޕާޓީތަކާއި އަމިއްލާ ފަރާތްތަކުން މި މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އިބޫ އަކަށް ނޭގޭ ބުޅައްބެ އޭނަގޮވައިގެން އެތަމަށް އަރާއިނދެ އޭނާ ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އިބޫ ލައްވާ ކިއުއްވާ އިބޫ ދަންޖައްސުވަން އުޅެނީކަމެއް.

  35
 2. ފަޒޫކޮމިޓީ

  "މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް ވުރެ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑު މިހުރީ ތިބޭފުޅުންނާއި އެކުގައި ކެމްޕެއިން އަށް ވަގުތު ހުސްކުރަން ތައްޔާރަށް. އަދި ސަރުކާރުވެސް މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޒީރުންނާއި، ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ އެހެން މުވައްޒަފުންވެސް، ބޭފުޅުންވެސް އެތިބީ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރަށް." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
  މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާ ވާހަކައެއް. މިދެކެވެނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ. ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް މިވާހަކަތަކުން ފުރުސަތު ލިބޭ. އަދި ސަރުކާރުގެ ހުރި ހުރިހާ އެސެޓެއް ތިމާމެން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާނެކަމުގައި މިއޮތީ ވަރަށް ސާފުބަހުން ބުނެފައި. އެހެން ކަމުން މި ބަސްތައް ރެކޯޑްކޮށް ތަހުޤީޤު ހިންގަންޖެހޭ. އަދި އޭސީ.ސީ، ފުލުހުން، އަދި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޕާޓީތަކާއި އަމިއްލާ ފަރާތްތަކުން މި މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އިބޫ އަކަށް ނޭގޭ ބުޅައްބެ އޭނަގޮވައިގެން އެތަމަށް އަރާއިނދެ އޭނާ ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އިބޫ ލައްވާ ކިއުއްވާ އިބޫ ދަންޖައްސުވަން އުޅެނީކަމެއް.

  19
 3. ފުލެޓް

  ފުލެޓް ވަގު ދެންނުލިބޭނެވޯޓެއް ވަރަށްސަލާމް

  43
 4. އޮޅުން އެބައަރާ

  " ކުރިއަށް އޮތް ކައުްސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން" ކޮން ބަޔަކަށްތޯ މުޅި ސަރުކާރު އެންމެންވެގެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ.

  25
  1
 5. އަހުމަދު ނީޒް

  ނޯ ފޯ ގަވަރުމެންޓް. ނޯ ފޯ އިކޮނޮމިކް ވި ސާ ގަވާއިދު. ނޯ ފޯ އިންޑިޔާ ވި ސާ ކިއު. ނޯ ފޯ އިގްތި ސާދީ ހާލަތު

  33
 6. ހާމިދު ޝާހިދު

  ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންތޯ، ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކޭމްޕޭނުގައި އުޅުއްވަނީ. ކީކޭތޯ ތިޔަ ކިޔުއްވަނީ. ކިހާ ދެރަކަމެއްތޯ! ތަންދޮރު ނުދަންނަ މީހުންނަށް ކަންކަން ހަވާލުވީމާ މިހެންވާނީ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު މިއީ.

  26
 7. އިބުރާހިމްބެ

  އެއްމެ ގިނަ ކަންކަން ކުރަން ހުރީ ލާދީނިއްޔަތު ހިފަހައްޓައި ބަގުޑި ބައްދަން.

  19
 8. ލަޠީފް

  އަގައިން އެ ހާމަކުރީ ނުރައްކާ ވާހަކައެއް! ފިޔަވަޅުއަޅާ

  29
 9. ލަލަލާ

  ކޮސްވާހަކަ ނުދައްކާ، އަހަރެމެން މިތިބީ ކަލޭ ފެެއިލް ކުރަން ތަތްޔާރައް، އަދި ތިމާމީހާގެ ނާގާބިލު ކަމުން ގޮޅިޔަކައް ފެތޭއިރުވެސް ނޭގޭ، ދައުލަތުގެ އެސެޓްތައް ނުގަވާއިދުން ބޭނުންކުރާވާހަކަ ތިދައްކަނީ..ކޮބާ އޭސީސީ، މީނަ ގެ ކަންތައްބަލަން

  21
 10. އަހަންމަދަ ފުތާ

  ތިހެން ޓްރަންޕްވެސްބުނި ނިމުނުއިރު އަމިއްލަޔައް އަތުންފައިންގޯސް ހަދައިގެން މިހާރު ސަލާމަތްނުވެގެން އުޅެނީ މިސަރުލާރުވެސް އިންޑިޔާގެ ތައްޕާހުން އުލޭނީ އަދިމިއިންޑިޔާމީހުން ނޫސްތަކައް މީހުންލައްވާއެބަގުޅުވަޔޭ އެމީހުންނޭކިޔާގެން ލިޔާއާޓިކަލް އާއި ކޮމެންޓްނުޖަހަން ރައިޔަތުން މަގުތަކައް ނިކުއްނާކައް ބޭނުމެނޫން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގަ ވަގުނަހަދާފިޔާ 2 ގޮޑި ލިބުނަސް ރަގަޅު މަވެސްމީ އެމްޑީޕީ މެންބަރެއް މިއާއިލާޔަކުން ނުލިބޭނެ ވޯޓެއް

  21
 11. ޖަޒީރާ ހީލަތް

  ސިޔާސީގޮތުން ޚިޔާލުތަފާތު އެންމެނާ ނިަކމެތި ދިވެހި ރައްޔިތުން އެޗްޕީއޭ ބޭނުންކޮއްގެން ދަމާބަނދެ ގިއްގަޅުވާލާފަ، ދެން ވާދަވެރި އިންތިޚާބެކޭ ކިއުމުގެ މާނައެއްނެއް، އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް ދެނެތިބިކަމެއް މީ މި އިންތިޚާބު ސަރުކާރުން ވަގައްނަގާކަން

  16
 12. ކެންޕެއިން މެނޭޖަރ

  އަޅުގަނޑަނީވެސް ސަރުކާރު މުވައްޒަފެއް އަޅުގަނޑު ކުރަންއޮތް ކެންޕޭނަނީ އެންޓި ކެންޕެއިން. އެންޓި ކެންޕެއިން ކޮންޖެން އޮވުނަކަސް ފަރުވާލެއްނެތް.

 13. ފަލާޙް

  ވޯޓަށް އަތްނުބާނާ އިންސާފްވެރި އިންތިޚާބެއް ބާއްޥާ ޢަދުލަށް ވޯޓު ގުނައިފިނަމަ ބޮޑުތަނުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ ޕީޕީއެމް އިންޝާއަﷲ!

 14. ފުއްދެވި ވަޢުދުތައް

  1- ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީހޯދައިގެން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރަމުން އައި އެންމެނާއި، ސަރުކާރާއި ޚިޔާލުތަފާތު އަޑުތަކާއި ހަރަކާތްތައް މިވަނީ، އެޗްޕީއޭ ބޭނުންކޮއްގެން މައިތިރިކޮއް އިންދަޖައްސާލެވިފަ.
  2- ސަރުކާރުން ބަދަލުދިނުމުގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚަޒާނާއިން އެތަކެއް ސަތޭކަ މިލިޔަން ރުފިޔާވާނީ ކެންޕޭންތަކައް ޚަރަދުކޮއްދީ އެހީތެރިވެދިން ފަރާތްތަކައްދީ، އެފަރާތްތައް ރުއްސަދީފަ

 15. ހަސަންބެ

  އަނގަ އޮތިއްޔާ ކާޅެއް ނުކާނެ.