ގއ. މާމެންދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި މަރާލި 17 އަހަރުގެ އަހުމަދު އުދައްޔުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށްފަހު ހަށިގަަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

މާމެންދޫގައި ދެ ގްރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި އުދައްޔުގެ އިތުރުން އޭނާ ބޭބެއަށް ހަމަލާދީ، ޒަހަމްކޮށްލި އެވެ. އެ ހަމަލާގައި ނިޔާވީ އުދައްޔު އެވެ.

އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާފައި ވަނީ ޓްރީވިންޑްރަމްގައި ހުންނަ މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

"ވަގުތު"އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މިޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، މާމެންދޫގައި ނިޔާވި ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށްފަހު،ހަށިގަނޑު މިއަދު މާލެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރާލި އުދައްޔުގެ ކަރުގެ އިތުރުން ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ބައެއް ތަންތަނަށް ވެސް ވަނީ ވަޅިން ހަމަލާ ދީފައެވެ.

މި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ފަސް މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ގާދިރު

  ޢޭނާ މަރުވި ގޮތް ނޭގިގެންބާ ތިޔަހެން ތިޔަ ހަދަނީ..

  40
  • ޢަލީ

   ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަނީ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް. އެހެންނޫނީ ބުނެފާނެ ހޮސްޕިޓަށް ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރު ވަޅި ނެއްޓިގޮތަކުންނޯ މަރުވީ..

   4
   2
   • ސަޓޯ

    ހަަމަ އިންސާނުންނޭ މިހުރިހާ ޕްރޮސެސް ކޮމްޕްލިކޭޓު ކުރަނީ

 2. ހެޔޮނުވާނެ

  ޕޯސްޓުމޯޓަމްއާ ބެހޭ މައުލޫމާތުކޮޅެއް ދީބަލަ، ޕޯސްޓުމޯޓަމަކީ ކީއްކުރަން ހަދާ އެއްޗެއްތަ؟ ޕޯސްޓުމޯޓަމް ހަދައިގެން ލިބެނީ މައްޔިތާގެ ކޮންކަހަލަ މައުލޫމާތެއް؟

  31
 3. ބޭކާރުފައިސާ

  ގުރޫޕް މަރާމާރީގައި ހަމާލާތަކުން ޒަހަމަވެ މަރުވި ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާކަށް ނުޖެހޭ....ބޮލެއް ހުރި ކޮންމެއް އިންސާނަކަށް އެކަން އެގެންޖެހޭނެ. ސަރުކާރު މިފަދަ ކަންކަމަށް ބޭކާރު ފައިސާ ހަރުދުނުކުރުމަށް ގޮވާލަން...

  68
  1
 4. އަލީ

  ކަން ހިނގި ގޮތާ ވީގޮތް ދުވާލުގެ އިރުފަދައިން އިނގެން އޮތް އިރު ޕޯސްމޯޓަމް ހަދަންށޭ ކިޔާފަ އެކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިޔާއައް ފޮނުވުމުގެ އެއްވެސް މާނައެއް ނެއް. ބޭކާރު ހަރަދު. މިދާވަރުން ދަންޏާ މަރުވިތޯ ޔަގީންކޮއް ޑެތު ރިޕޯޓް ހައްދަންވެސް މައްޔިތާ ގެންދާނީ އިންޑިޔާއައްކަންނޭގެ.

  55
  1
 5. ޢަލީ

  މަރުވިތޯ ޔަޤީންކުރަން ތަ ތިޔަ ބުނާ އެއްޗެއް ތި ހެދީ

  25
  1
 6. ނަގުލު ފިއްތި

  ހެއިބަލިވެނީ. ފޯސްޓް މޯޓަމް ހަދަނީ ކިއެންކެރާކަމަސް މިކޯ އޮޅިގެ.ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމުގެ ބަދަލި ގާތިލުންނަށް ހައްޤް އަދަބު ދިންފެހޭ މާ ތާހެރި ނުނީ. މާދުމަށް ބެނާށިޔެ މަރަވީ މާރާމާރީ އެއި ލިބެނެ އަނިޔާކުން ނުނާއު ހިއް ހުއްޓިގެނާއު. ކޮންމިއެސް ކަމަށް ފޮރޮވާ ވެގެން ހިންގާހެން ހީވެނީ

  22
  1
 7. މޯދި

  މަަައިސޯބު އެބުރޭގޮތައް ކުދިސޯބުތައް އެބު ރެެެވޭނީ މިސަރު ކާރުގެ ކޮއްމެ މުއައްސަސާ ތަކުގެ ތެރޭންވެސް މިފެނި ގެންދަނީ އުޑާއި ބިމާ ދޭތެރެ ހާވާއި ގެން ނަމަވެސް ލާރި ކޮޅެއްކެވޭތޯ އެވެ.

  14
  1
 8. ބައްޔާ

  މަރުވި ކުއްޖާގެ ގާތިލުން ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަންވީނު.

  24
 9. މޑނ

  އަހަރެމެންގެ ޓެކްސް ލާރިން ކިހާ ބޭކާރު ހަރަދެއް ތި ކުރެވުނީ.

  17
  1
 10. ރަނާ

  މަރުވި ކުޖާ ކިތައްމީހުނައް ހަމަލާ ދިންބާ؟ ކިތައް މާރާމާރީ ހިންގިބާ؟

 11. ޢާލިމް

  ޕޯސްޓް މޯޓަމް ހެދީމަ އެނގޭނީ ކާކުގެ ވަޅީގެ ހަމަލާއިންތޯ އޭނާ މަރުވީ. މީހަކު މަރާލުމުގެ ދައުވާ އުފުލާނެ މީހާ އެނގޭނީ އޭރުން. ދެން ތިބި މީހުންނަށް އުފުލާނީ މީހަކު މަރާލުމުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ދައުވާ.

 12. ނިއުރަންމޯޑު

  ލާރިކޮޅެއް ކާލެވެންއޮތް ގޮތަކުން ކާލާތި! ސަހަރޯހީވޭ!! ކޮންޕޯސްޓްމޯޓަމެއް ހަދާކަށް! މަރުވި ގޮތްނޭނ ގިގގ ގެންތަމިއުޅެނީ!!

 13. ގަން

  އެންމެންނަށް ވެސް އިނގޭ ކަރަށް ވަޅި ޖަހާފަ އިނީމަ ލޭ ހުސް ވެގެން ކަން މަރުވީ.. ލާރި ކާނެ ގޮތެއް ނޭންގިގެން ރައްޔިތުން ދެ ބޯގެރި ދުއްވަން މި އުޅެނީ

 14. ސަޓޯ

  އެންގުން އެއްޗެއް އަންގާލަދީބަލަ

 15. ސޮއްބެ

  ތިޔާ އެއްޗެއް ހަދައިގެން ވަޅި ޖެހި މީހަކު އެއްގިއްޖެތަ ކަލޯމެނަށް.. އެކަލޯއެއް އެނގޭނަމަ އަހުންގެ މައްސަލެއްނެތޭ ޓެކުސް ލާރި ބޭނުން ކުރިޔަސް..