މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ތިން އަންހެނަކު ހުތުރު ބަސް ބޭނުންކޮށްގެން ޒުވާބުކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގައިފިއެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި އާއްމުވެފައިވާ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ދެއަންހެނަކު ވަނީ މަގުމަތީގައި ހުރި އަންހެނަކާއި ޒުވާބުކޮށް އޭނާ މަގުމައްޗަށް ވައްޓާލާފައެވެ. މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނު މީހާ ތެދުވެ އޭނާއަށް ހަމަލާދިން ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެތަނުގައި ހުރި ފިރިހެނަކު އެކަމަށް ހުރަސްއެޅުމުން ބޮޑު މާރާމާރީއަކަށް އެކަން ނުވިއެވެ.

ފިރިހެނަކު އެމީހުންނަށް ހުރަސް އެޅުމުން ފަހުން އެކަކު އަނެކަކުގެ ގަޔަށް އަތް ނުލެވުނު ނަމަވެސް އެމީހުން ވަނީ އެކަކު އަނެކަކަށް އައުގުރާނަ ގޮވާފައެވެ.

ވީޑިއޯ އާއްމުކުރި "އެމްވީކްރައިސިސް" އިން ބުނީ މާރާމާރީ ހިންގީ އެޗްއީއޯސީގެ ފާސް އަޅައިގެން ތިބި ބައެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން "ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ވީޑިއޯގައި ދައްކާ ވާހަކައަށް ބަލާއިރު ތަނަކަށް މައްސަލައެއް ރިޕޯޓް ކުރުމުން އެމީހުންގެ މެދުގައި ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ވީޑިއޯ އާއްމުކުރި ފަރާތުން ބުނީ މާރާމާރީ ހިންގާފައި ވަނީ 22:30 ކަންހާއިރު ބޮޑުފުންގަނޑު މަގުގައި ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ،

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ކަލޯ

  ތިމައްސަލަ ވަގުތުން ނިމި އެކުދިން މިނިވަން ވެދާނެ އިސްވެރިން ބުނާ އެއްޗަކަށް އާނބަސް ބުނެލާއިރައް!!
  ސާބަހޭ ކުދިންނޭ ވީ އާރ ވެއިޓިންގް ފޯ ނެކްސްޓް އެޕިސޯޑް!

  44
  5
 2. ކަލޯ

  އެއީ އިންސާނުން ނެއް ނޫން. ރޫޙާނީ ކަމެއް. އެ ވީޑިއޯ ކޮޅު ވެސް ގެއްލިއްޖެ!!!

  40
  5
 3. މޫތު ޓްރިޕަލް

  ތިވާނީ ސިދާތާ ކައިވެނި ކުރީ މަ އެކަމުގެ އުފަލުގަކަ މަށް

  43
  5
 4. ކެޔޮޅު

  މިއީ މިބުނަަ ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަ ކަން. ފިރިހެނުން އެކަންޏެއް ނޫނެއްނުން މާރާމާރީ ހިންގެން ޖެހޭނީ.

  57
  5
 5. ޓްރަންޕް

  އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރަންވީ އަދިވެސް. އަންހެނުންނަކީ ގޭގައި ތިބެންޖެހޭ ބައެއް ނޫން.

  49
  11
  • ފީ

   ފިރިހެނުންވެސް ބާރުވެރިވީވީނު މަސްތުވާތަކެތި ބޮޑެތި ގޭންގުތަކާ މާރާމާރީއާ ވައްކަމާ ފޭރުމާ އާމުވެގެން މިއުޅެނީ އެހެންވީމަ އެވެރިންވެސް ގޭގަބަޑިތަންޑު އަޅަންވާނޭނު ދެތިން އަންހެނަކު މަގުމަތީ ބުޅާކޯޅި ކުޅޭއިރަށް އެވަރު ނުބައިބައެއް ނެތިގެން ތިއުޅެނީ

   3
   2
 6. ޙސސ

  ސުރުހީ ވަރުގަދަކަމުން ހަބރު ކިޔާލާ ނިމުން އިރު ބުރުސްލީގެ ބާރު އޮތީ ކެޑި ވަޅޯވެފަ. އެހިސާބުން ފިލުމު ނިމުނީ ވަރަށް ވަޅޯކޮށް.

  37
  7
 7. ޅަބޭ

  އާޗާ ވަރައް ސަޅި އިނގޭ. ގާލް ކުދިންވެސް ޖެހޭނެ ބޯއިސް ކުދިން އުޅޭހާ ގޮތަކައް އުޅެން.

  33
  11
 8. ޚާރު

  ތީ 80 ގެ އަހަރު ތަކުގެ އަ މަލެއް... ބެކްޓް ޖަޒީރާ ލައިފް ދޯ

  34
  3
 9. ރު ބީނާ

  އެއީ އިދި ކޮޅު ޕާޓީ ގެ ފަހުލަވާނުން

  9
  44
 10. އާދަމުގެދަރި

  އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަވީއެވެ. އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުވީއެވެ. ތިކަމާ ތިއިން އަންހެނަކާ ދިމާލަށް ލޮލުގެ ކުޑަކޮޅުން ބަލައިލިޔަސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައަށްވެ ނިމޭނެއެވެ.

  41
  4
 11. ހާމާން

  އަންހެންވެރިން ފިރެހެންވެރިންނާ ހަމަހަމަވާނީ މިވަރަށް.ގައުމު މިއޮތީ ނުބާ ފައްތަތެއްގައޭ ހޭއަރާގެން ތިބޭށޭ ފިރެހެނުން

  37
  6
 12. އިއްބެ

  އަންހެނުން ބާރު ވެރިވާކަން ޤައުމުން ފެންނަމުން ދަނީ

 13. ހޮކި

  ތީ އޯކޭވާނެ ކިޔަވައިގެން އުޅޭ ކުދިން ތިޔާ ފެންނަނީ

  7
  1
 14. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ތިޔައީ ރީނދޫ ނަސީދު މިގައުމަށް ތައާރަފުކުރިކަމެއް ދިވެހިންގެ ހަޔާތްކަނޑުވާލީ އެމް ޑީ ޕީ އިން ، މަނީ މަނީ ޔެސް ސަރ މީ ކޮންބަޔަކު ކޮންބަޔަކާ ދިމާލަށް ކީ އެއްޗެއް...

  12
 15. ދޮނޭ

  މަސްތުވާތަކެއްޗާ ،މާރާމާރީ، ލާދީނީ މައްސަލަތައް ބަލައިތަ ބައެއްނޫސްވެރިންނަ ޔާމީނުގެ މައްސަލަ ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި ބަލާނެ ފުލުހުންނޭ މިވަނީ ކިހިނެއް

 16. ނާސިރު ބުނިބަސް އެހިންތަ؟

  ތިފެންނަނީ އަނެއް ދިވެހި ރައްޖެ

 17. ކޮރަލް

  ހައްގު ތައް ގިނަ ބައެކެވެ. މައްސަލަ ނުބެލޭނެ އެވެ.

 18. ޢަހު

  ދެކުދިން ވެގެން އަނެއްކުއްޖާ ބިންމައްޗަށް ައްޓާލި އިރު އެކަކުވެްސް ނެތީބާ ދުރުކރަން ވެއްޓި އަނިޔާ ލިބުނު ކުުއްޖާ ތެދުވެ ޖަަހަން އުޅުނީމަ ތަ ހުއްޓުވަން އެނގުނީ ކިރިން ނިދާފަތަ؟

 19. Anonymous

  ކުރައިމް ފުރީ މޯލްޑިވްސް