ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ނިހާން – ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ނިހާން – ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވިޔަނުދީ އަނބުރާ ރާއްޖެ ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުގައި، ރޭ އިންޑިއާއަށް ނިހާން ވަޑައިގަތުމުން އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ނިހާން އެއާޕޯޓުގައި ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު އެންމެ އަވަހަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ފްލައިޓުން އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް ފޮނުވާލާފައެވެ.

ނިހާން އަށް އިންޑިއާއަށް އެތެރެވިޔަނުދީ އަނބުރާ ފޮނުވާލިނަމަވެސް، ނިހާންގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ޑީޕޯޓު ތަތްގަނޑު ޖަހާފައި ނުވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ނިހާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިރޭ 10:00 ގައި ހޮޓެލް ޖެންގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިންނާއި ޙިއްސާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ލީޑަރަކު އިންޑިއާއަށް އެތެރެވިޔަނުދީ ފޮނުވާލާފައި މިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް އިންޑިއާއިން ވަދެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ނަމަވެސް ނިހާން އިންޑިއާއިން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމާާއި ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާގެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން އަދި ވަކިއެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. ނިހާން، އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ އެއްވެސް ގާނޫނީ ބާރެއް ނޯންނާނެއޭ އިންޑިއާ އަށް އިންޑިއާއަށް މަމެންގެ ވެރިކަން ނުވެއްޓުނީމާ ދެން ތަމެން ނަށް ހީވަނީ މަމެންގެ ލޮލުގެ ނޫރު ކަމުގައިވާ މަމެން ޕިންކީންގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް ލީޑަރު ތަމެން އިންޑިއާ އިން ސެމީ ޑިޕޯރޓް އެެއްގެ ގޮތަށް ދޭހަވާނެ އުސޫލުން އެކަން ކުރުން އެއީ މަމެން ނަށް ޓޮލެރޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ކޮބާތޭ އިންޑިއާ އެމްބަސޭ މީތޭ ތަމެން ބުނާ އެންމެ ގާތް ރަހްމަތްތެރިޔާ ގޮތުގައި ތަމެން ތިބެގެން ކަންކަން ކުރާ ގޮތަކީ އިންޑިއާ އިން ޖެހޭނެ މީގެ ޕްރައިސް ޕޭ ބެކް ކުރަން މަމެން ޕިންކީން ދުލެއް ނުދޭނަމޭ މިކަމުގައި މަމެން އާރމަރ ލޭޑައުން ކުރާނެ ގޮތަކީ އެއީ ނުވާނެ ގޮތެކޭ ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ވީ ވޮންޓް ބީ ބްލައިންޑް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 2. ޢިންޑިޔާއަކީ ދުނިޔޭގެ ގަދަ އެއްބާރު، އިންޑިޔާ އާ ކުޅެންވާނީ މިކަން ދަނެގެން،

  • ގަދަބާރެއްވިއްޔާ ކީއް. އަހަރެމެންނަކީވެސް މިނިވަން ގައުމެއް. ތިކިޔާ އދ އޭ ކިޔާތަނުން ނެރެފަ އޮންނަ ހިއުމަން ޑިކްލަރޭޝަނެއްގަ އޮވޭ ދަތުރުފަތުރުކޮށް ބޭނުން ތަނަކަށްގޮސްވެ އުޅުމަކީ ކޮންމެ މީހެއގެ ހައްގެކޭ. ވަކިމީހަކަށް މިކަން މަނާކުރެވޭނީ ބަެިނަލް އަގްވާމީ ގާނޫނަކަށް އަރައިގަނެ ކުއްވެރިވުމުން. އެކަން ކޮށްފަ ހުރި މީހަކީ ނަޝީދު. އެއީ އިންސާނަކު ވަގަށް ނެގުން. އެކަމަކު އޭނައަށް އެރޭ އިންޑިޔާއަށް. މިހުންނަނީ ދެފުއްދެގޮތް ގެރި ސިޔާސަތު

  • އިންޑިޔާއާ ކުޅެން ބަޔަކު ނޫޅޭ!!! އެކަމަކު މިކުޑަކުޑަ ރާއްޖެއާ ކުޅެން އިންޑިޔާ އުޅެނީ!!! އިންޑިޔާ އަޑީގައި އޮވެގެން ކުޅެން އުޅުނު ހުރިހާ ކުޅިއެއް ޔާމީންވަނީ މިހާތަނަށް ފެއިލްކޮށްލާފަ!!! ފެއިލްކުރި ފުރަތަމަކުޅިއަކީ މަޖްލިސްތެރެއިން ބަޣާވާތް ގެނަސް ޔާމީން ވެރިކަމުން ދުރުކުރުން!!! ދެވަނަ ކުޅިއަކީވެސް އިންޑިޔާ އަޑީގައި އޮވެގެން ސްޕްރީމް ކޯޓް ބޭނުންކޮށްގެން ގެންނަން އުޅުނު ބައާވާތް!!! ދެން އެމީހުން ދެހެލިކޮޕްޓަރު ހަދިޔާ ކުރީއޭ ބުނެ އެތަކެތިހިފައިގެން އައްޑޫ ގަޔާ ލ.ކައްދޫ ގައި ތިބެގެން ޖާސޫސްކޮށް ރާއްޖެ ހަލަބޮލިކުރަން ރޭވުންތައްވެސް ރާވަމުން ގެންދިޔަ 40 ވަރަކަށް އިންޑިޔާ ސިފައިންނާ އެކު ހެލިކޮޕްޓަރުތައްވެސްް އަނބުރާ ފޮނުވާލީ ޔާމީންގެ ދުރުވިސްނުން ބޭނުން ކޮށްގެން!! އެހެންވެ އެމީހުން ކުޅެން އުޅުނީ މިކުޑަ ގައުމާ!!! ގޮނޑި ކޮށްކޮ ސަރުކާރެއް މިތާ ހަދާ މިތަން އަޅުވެތިކުރުން ބޭނުމަކީ!!! ނަޝީދު ކަހަލަ ދީނާ ދުރު އަދި ގައުމިއްޔަތާވެސް ދުރު އަބަދު ހަމައިގާ ހުންނަން ބޭނުން ނުވާ ބުރާންޗަކު ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓައިގެން!!! ވަރަށްސަލާމް!!!

   • މަޖިލީހުން ވެރިކަން ބަދަލުވާނެކަން ޤާނޫނުގަ ލިޔެފަ އެއޮތީ މަޖިލީހުން ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަކީ ބަޤާވާތަކަށްވީ ކޮންއިރަކު. ބަގާވާތް ކުރީ 7 ފެބުރުއަރީގަ އެވެސް ޔާމީން އަޑީގަ ހުރެގެން

    • މަޖްލިހުން ވެރިކަން ބަދަލުކުރެވޭނީ، ގާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތަށް. މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން މުޑުދާރުކޮށް ވަގަށް ދަންވަރު ގޭގެއަށް ގޮސް މީހުނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ކުރާކަމެއްނޫން އެއީ. އެއީ ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި ކުރާކަންކަން. އެއަށް ކިޔަނީ ބަޣާވާތްކުރުން. ކޮއްކޯ ކަނޑުކޮހުންނަކަށް ގާނޫނެއް ނޭނގޭނެ.

    • ތި ބަޣާވާތުގެ އަޑީގައި އެ އުޅެނީ މަސްމަހާމެހިތަ؟ މީގެ ކުރިން ބުރުމާ ޤަސިމެއް ހުރެގެން އެތިވަރުގޮވީ. މިހާރު ބުރުމާއަކީ ވެރިކަން ރައްކާކޮށްދިން މީހަކަށްވެ ގާޒީއެއްގެ ލަގަބް ދީފި. މިހާރު ޔާމީނު ހުރިކަމަށް ބުނަނީ. އަދި ބުނާނެ ބަޣާވާތުގެ އަޑީގައި ހުރީ ޕައްލަންބެޔޭވެސް............ މި ސޮރު މެންނަކަށް ނޭގުނު ބަޣާވާތުގެ އަޑީގައި ހުރީ ކެނެރީގޭ ސޮރުކަމެއް. އެއީ އިންސާނީ ތާރީޚްގައި އަމިއްލަ ވެރިކަމެއްގައި އަމިއްލައަށް ބަޣާވާތްކުރި މީހެއް.

 3. ޑޭންޖުރެސް

  ނިހާން، އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ އަނބުރާ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ފޮނުވާލައިފި ނަމަ ތަމެން އިންޑިއާ ޖެހޭނީ ކުރިމަތިލާން ހަމަ ތިފަދަ ސީން އަކާއި މަމެން ޕިންކީން ނަކީ އެއީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމެއް ވެސް ނޫން އަދި ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމެއް ވެސް މީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން މަމެން މާ ބޮޑަށް ހަޔާތް ކުޑަވާނެ އިންޑިއާ ތިޔާ ޒާތުގެ ނެކް ޓު ނެކް ޖެއްސުމުގައި އިންޑިއާ އަށް ތިޔާވަނީ އިންޑިއާ އަށް ވުރެން މަތީ ސައިޒުގެ ޗެޕްޓަރ އެއް ރީޑް ކުރަން އެކަނި ހަރުގަނޑަކަށް އަރަން ވެގެން ނޭ އިންޑިއާ ހަމަ ސައިޒުން ކަނޑާތިރި ކުރާނަމޭ މަމެން ޕިންކީން މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ. އިންޑިއާ ޔޫ އާރ ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ޔޫއާރ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް...

 4. އަނެތްކާ ޓެރަރިސްޓްބާ ކިހިނެތް މިވަނީ އަންނީ އައް އޯކޭދޯ

 5. ފެންނަގޮތް

  އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ނުބައި ބައެއް އިންޑިޔާ އަކީ

  • ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

   ހަމަ ހުރެފަ އެއްވެސް އަސާސެއްނެތި އިންސާނުން މިހާރުނަގާ ޑިޒިޝަންތަކަކީ އިންސާނުންގެ އިންސާނިއްޔަތުކަންގެއްލި ލަދުހަޔާތްނެއްކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެއްކެއް!!!

 6. މަހަށްދޭބަލަ

  އިންޑިއާ އަށް މަމެން ޕިންކީން ބުނެލަން އޮތީ އިންޑިއާއޭ ޓިޓް ފޯރ ޓެޓް އޭ މަމެން އާރމަރ ލޭޑައުން ނުުރާނަމޭ އިންޑިއާގެ ކުރިމަތީގައި. އިންޑިއާ ޖެހޭނީ ހަމަ މަހަށް ދާން ދޯ. މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

 7. އިންޑިޔާ ނޫނަސް ދާނެ ޤައުމުތައް އެބަހުރި.. އެއުޅެނީ ބިރުދައްކައިގެން އޮޅުކުރަން… ދެން އިނގޭނެ ނިހާނުގެ އަސްލު ހުރި ސާބިތުކަމެއް.. ސިޔާސީ ގޮތުން ތަފާތުވީ ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކިޔަމަންކުރުވުމާއި ދެކޮޅު.. އެއީ މިލޮބުވެތި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުޤައި..

  • ާައަލިފުޅު

   ރާއްޖޭގަޢިތިބި ހުރިހާ އިންޑިޔާމީހުން އިންތިހާބުގެ ކުރިން ފޮނުވާލަންވީ އޭރުން ސައިޒަށް ތިރިވާނެ.

 8. މިކަމުންވެސް ދޭހަވަނީ އިންޑިއާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއްބާ؟ ސަރަޙައްދީ ބޮޑު ގައުމެއް ކުޑަގައުމަކާ ޖައްސާލައިގެން އުޅުމަކީ ވަރަށް ޑީ ގްރޭޑްގެ ކަމެއްތާ.

 9. ސާބަސް އިންޑިޔާ! ދޮންކެޔޮ ކެވިފަ ހުންނާނީ ބިޑިބެއަށް

  • އިންޑިޔާއަށް ނޭރުވީމަ ވ ދެރަވާނެ. ޗައިނާއިން ބޭސްކުރެވޭ އިންޝޫރަންސް އޭ އެބޭފުޅުންގެ އޮންނަނީ. ހޭބަލިނުވޭ.

 10. އިންޑިޔާ އަށް ދަތިވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ރާއްޖެ އަކުން ނުކުރޭ.! ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންތައް ތަކުގެ ތެރެ އަށް އިންޑިޔާ ވަދެގެން އިދިކޮޅޭ މެންނާ ގުޅިގެން އެ އުޅެނީ. އަހަރެމެންނަށްވެސް ހަމަ ތި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވި ދާނެ.

 11. އިންޑިޔާ އަށް ދަތިވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ރާއްޖެ އަކުން ނުކުރޭ.! ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންތައް ތަކުގެ ތެރެ އަށް އިންޑިޔާ ވަދެގެން އިދިކޮޅޭ މެންނާ ގުޅިގެން އެ އުޅެނީ. އަހަރެމެންނަށްވެސް ހަމަ ތި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވި ދާނެ.

 12. އަހަރެމެން ވެސް ވަރަށް ހަޔާތް ކުޑަވާނެ. ހަމަތިގޮތައް އިންޑިޔާ އަށް ހަދާލަފާނަން. ތިޔަހެން ބިރު ދައްކަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. ސިޔާސީ ގުޅުންވެސް ދެން ކަނޑާލާނީ!

 13. ދިވެހި ހިތެއް.

  ރޯނު އެދުރު ރައީސެއް ބަހައްޓައިގެން ގައުމުގެ އާމްދަނީން އިންޑިޔާ އަށް ކަހާނުލެވުމުގެ ރުޅިގަޑު. މިކަމެއް ދެންނުވާނެ. ވަރަށް ސަލާމް.

 14. އަލްޖިބްރާ

  ޔާމީނުވެސް އިންޑިއާއަށް މިހާރު ނުދަނީ ބޭޒާރު ވެދާނެތީ ! ނިހާނުވެސް ދެން ކޮންމެވެސް ވާހަކަތަކެއް ހަދާލާފަ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން ނޫސްތަކުގާ ޖަހާލާ ! އޭރު ން ކަލޭގެ މީހުން ތިބޭނެ އަތްޖަހަން !

 15. މަގޭ ގައުމު.

  ހިންދީ ލަވައެއްގަ ބުނާނެ. ތޮފި ޖަޕާނުގެ ފަޓްލޫނު އިގިރޭސި އެއްޗެއްކަމަށް. ހިތަކީ ހިންދީ ޚާލިސް ހިތެއްކަމަށް. . މިއީ ދިވެހިންވެސް އެގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮށް ދެވުނު ހަނދާނެއް.

 16. އިންޑިޔާ މީހުންތަށް ފޮނުވާލައި

 17. އިންޑިޔާގެ ހެލިކޮތަޅު ފޮނުވާލީމަ ހަޖަމު ނުވީ، ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައޮތް ހިންދޫ މޯދީ ސަރުކާރައް

 18. މިއީ ދިވެހިންގެ މޫނުމަތީގައި ޖެހި އެތިފަހަރެއް. މިގައުމުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ވެރިންނަށް އިޚްތިރާމް ނުކުރާ ގޮތްކުޑަ ބަޔަކާ ގުޅުން ބޭއްވުމަކީ ހުތުރު ކަމެއް.

 19. ހައްހައްހާ?

 20. މާމިގިލީ މީހާ

  އަދިވެސް ބުނޭ. އިންޑިޔާ އޮތީ ސަރުކާރާ އެކީގައޭ.. ކިހާ ތާހިރު..

 21. އިންޑިއާ އަށް އިނގެންވާނެއެއް ނުޏްތޭ މިހާރު ތަމެން ތިޔާ ކުޅެނީ އަލިފާނާއި ކަން. އެއްވެސް ރިސޯރޓަކުން އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވިސާ ނުދިނީމާ ދެން މާތާހިރެއް ނުވާނެއެއް ނޫންތޭ.