އަހުމަދު ނިހާން - ވަގުތު އިމޭޖެސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ނިހާން އިންޑިއާގެ އެއާޕޯޓްގައި ހިފަހައްޓާ އަނބުރާ ރާއްޖެ ފޮނުވާލި މައްސަލައަކީ ރޭވިގެން ހިނގި ކަމެއްނަމަ އެއީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު "ހޮޓެލް ޖެން" ގެ ބޭރުގައި ނިހާން ބާއްވަމުން ގެންދަވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިހާން ވިދާޅުވީ ބޮޑު ގައުމަކުން ވެސް ކުޑަ ގައުމަކަށް ބްލީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ބޮޑު ގައުމަކުން ކުޑަ ގައުމަކަށް ބްލީ ކުރުމަކީ ގަބޫލު ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ރާއްޖެ އަކީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ގައުމެއް ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވިއެެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ބުނާ ކޮންމެ ގޮތެއް ރާއްޖެ އިން ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާ ބައެއް މީހުން އިންޑިއާގައި އުޅޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނިހާން ވިދާޅުވީ އޭނާ އެއާޕޯޓްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުން އެއީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފެށީ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"މިއީ މާސިންގާ ކުއްޖަކު ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ބްލީ ކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް. މިއީ އިންޑިއާ އިން ކަމަކާއި ނުރުހިގެން ކުރާކަމެއް ނަމަ އެކަން ވެސް އިންޑިއާ އިން ބުނެލަން ވާނެ." ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ އެކަން ކުރިން އަންގަން ވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅައިވެސް ނުލާ މިވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރުން އެއީ ހައްލެއް ނޫން. މިވާހަކަ ދައްކާ ހައްލެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ." ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ އެހެން މީހަކަށް މިފަދަ ކަމެއް ދިމާނުވާނެ ގޮތައް ކަންކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. އަބްދުއްލާ

  މިހުރިހާކަމެއްގެ ހައްލަކީ އެމްޑީޕީ އުވާލުން. އެމްޑީޕީ އުވާނުލައިފިނަމަ ތިޔަ ޒާތުގެ ކިތަންމެ ކަމެއް އަދި ފެންނާނެ

  • ޕާޓީ އުވާލެވިދާނެ، އެކަމް މިފިކުރެއް މިރާއްޖެއަކުން ނުފޮހޮވޭނޭ

   • ޗޭ ފިކުރެއް ނޫން، ވަބާ އެއް. އިންޝާﷲ ތިވަބާ ފުހެލާނަން.

    • ލާހިކު ކުލަދާނައެއް ނު މި ފިކުރު ފޮހެލާކަށް

     • ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

      ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެމްޑީޕީ މީހަކު ކިޔާނީ ދުނިޔޭގެ ލަދުން ފިލަން

  • މިހިޔާލެއް މި ގައުމަކުން ނުހޮހެވޭނެ. އަދި މި ޕާޓި އެއްވެސް އުވައެއް ނުލެވޭނެ!!!
   ދެން ލަލަލަލަލަ

 2. ކޮބަކޮބަ ފެނޭ. މޯދީމެން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އެކަންޔެއް ނޫނޭ ބަލަނީ. މުޅި މޯލްޑިވިސް ޓޮރާންސްލޭޓާރ އަޅައިގެން ބަލޭ....
  ދެންވެސް ތިޔަ ލިބުން ފިލާވަޅުން އިބްރަތެއް ހާސިލް ވޭތޯ ބަލާބަލަ

 3. މިގައުމުގައި ހުރި އިންޑިއާގެ ސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ގެނެސް އިޙްތިޖާޖްގެ މެސެޖެއް އެކަލޭގެ އަށް ދޭން ޖެހޭނެ. އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ ފިސާރި ދުއްޕާން ބޮޑުވާނެ.

 4. ޜާއްޖޭގަ ހުއްނަ އިންޑިޔާ އެމްބަސީ ތެރެއައްވަދެ ހަފްތާއެއް ވަންދެން އައްނި ފިލާ އޮތް..އެއީ ވެސް އެމީހުނަށް ވިކިފަ ހުރީމަ..ތި އައްނި އަކީ ހަމަ ސީދާ މިގައުމުގެ ހަލާކު..ބަޔަކު އެއީ މާމޮޅު މީހަކަށް ހަދައިގެން އުޅުނަކަސް އެއީ ފިތުނައިގެ ހުޅުގަނޑެއް އެހުޅުގަނޑު ނިއްވާލަން އެބަޖެހޭ މި ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ..

 5. ބަލަ އެމްޑީޕީ އަކީ ފިކުރެއް... ކޮސް ނުގޮވާ

  • ރީނދޫ ބަލާ

   އެއީ އަސްލު ކޮން ފިކުރެއް؟ އެއީ ޝިރުކެެއް
   ތިޔަ އެމްޑީޕީ އަކުން މުޅި ޤައުމު ފަސާދަ ކޮށް، ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ވީދާލަިފި.

  • ރީނދޫ ބަލާ

   އެއީ އަސްލު ކޮން ފިކުރެއް؟ އެއީ ޝިރުކެެއް
   ތިޔަ އެމްޑީޕީ މުޅި ޤައުމު ފަސާދަ ކޮށް، ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ވީދާލަިފި.

  • ކޮން ފިކުރެއް؟ ލާދީނީ؟

 6. ޒައީމް މައުމޫން ޖަލުގަ ތަޅުވަނީ ރޭވިގެން ނަމަ އެއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް

  ސްޕްރީމް ކޯޓު ފުރާޅުވައްޓާލީ ރޭވިގެންނަމަ އެއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދު ކުޑަގޮޅީގައި ގަނަތަޅުވަނީ ރޭވިގެންނަމަ އެއީ ސީރިއަސް

  ހަކުރު ބޯޓު ފަރަށް އެރީ ރޭވިގެންނަމަ އެއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް

  ރިޟުވާން ގެއްލުވާލީ ރޭވިގެން ނަމަ އެއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް

  އަދީބު ޖަލުގަ މަރާލަން އުޅުން ރޭވިގެންނަމަ އެއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް

  ޢިންތިޚާބު އޮޅުވާލަން އުޅުން މަސައްކަތްކުރުން ގަސްތުގަެިނަމަ އެއީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް

  އެސް.ޓީ.އޯގެ ކަދުރާއި ހަނޑުލާއި ފުށް ސަދަޤާތުން ބެހުން ރޭވިގެން ނަމަ އެއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް

  • ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

   ކެނެރީ މުގާބޭ ރޯދަނުހިފާ ވެރިކަން ހޯދަން އުޅޭއިރު އޭނަގެ އައުވާނުންނަށް ދިވެހި މުސްލިމު ދެމަފިރިންނަށް ލިބިފަތިބި ދަރީން އެ ޔަހޫދީ ކެނެރީ ޝެރޯނަށް މަރު ދޭ ދިނުމަކީ މައްސަލައެއް... ހުރިހާ ސުންޕާ ކަމެއްގެ އަސްލު... ދިވެހި ކެނެރީ ފިރުއައުނު

 7. ޢިންޑިޔާގެ މީހުންނަށް ވިސާ ނުދީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ދިވެހި އިމިގްރޭޝަނުން އުޅޭތާ ކިހާ ދުވަހެއް ވެއްޖެ ތޯ؟؟

 8. ޕާޓީ އުވާލެވިދާނެ، އެކަމް މިފިކުރެއް މިރާއްޖެއަކުން ނުފޮހޮވޭނޭ ފޮހެލެވޭނެ ފޮހެލެވޭނެ ފޮހެލާނަން އިންޝާﷲ

  • އެމްޑީޕީ ފިކުރަކީ ލާދީނީ ފިކުރެއް... ﷲ ވެޑިގެންވަނީ އެކަލާންގެ އެންގެވި ގޮތަށް އުޅޭ އަޅުންނާއިއެކު... ޤައްދާރުން ނަށް ހެޔޮމަގު ދައްކަވާށި... ދެކޮޅުހަދާ ބޮޑާވެގެންފިނަމަ ފިކުރު ނެތިކުރައްވާށި... އާމީން

 9. ބަލަ އެމްޑީޕީ އަކީ ވަގުފިކުރެއް... ކޮސް ނުގޮވާ ހަމައުވާލަންވީ