ސިޔާސީ ހަސަދައެއް ފިލުވައިލުމުމުގެ ބޭނުމުގައި، އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން ކުރި ހުތުރުކަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ ޝަރީފް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއިން މިފަދަ ދެރަވަރު ކަންތައް ކުރަނީ، ރާއްޖެއަކީ ކުޑަ ޤައުމަކަށްވުމުން އިންޑިއާގެ އިސް އޮފިޝަލަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުކެރޭނެކަން އެނގޭތީ ކަމަށެވެ.

ޝަރީފް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗެންނާއީ އެއާޕޯޓްގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ހަތަރު ގަޑިއިރު ވަންދެން ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް ފޮނުވާލި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ އިންޑިއާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ މީހަކަސް، ބޭސްފަރުވާއަށް ދިއުމުން ސިޔާސީ ހަސަދަގަނޑެއް ފިލުވާލުމަށް މިފަދަ ހުތުރުކަންތައް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖެއަކީ ކުޑަ ޤައުމަކަށް ވީމާ އިންޑިއާގެ އިސް އޮފިޝަލަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުކެރޭނެކަން އެނގޭތީ މިކަހަލަ ދެރަވަރު ކަންތައް ކުރަނީ. ކޮންމެ މީހަކަސް، ބަލިވެގެން ބޭހަށް ދިޔައީމާ ސިޔާސީ ހަސަދަގަނޑެއް ފިލުވާލުމަށް މިފަދަ ހުތުރުކަންތައް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭ ކަމެއް ނޫން،" ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިހާން އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އަނބުރާ ރާއްޖެ ފޮނުވާލާފައި މިވަނީ، ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގައި ދިޔަ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އެޤައުމުގެ ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކުން ވަދެ، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެކަންކަމަށް ފިނި ރައްދެއް ދެއްވައި އެފުރުސަތު ނުދިނުމުން އިންޑިއާގެ ފާޑުކިއުން ފާޅުގައި ރާއްޖެއަށް އެޤައުމުން އަމާޒުކުރިއެވެ.

މި ކަންކަމަށްފަހު، އިންޑިއާގައި އުޅޭ ދިވެހި އާއިލާތަކަށް އެޤައުމުން ދުއްތުރާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފަިއިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ދިވެހިންނަށް އެޤައުމަށް ވަނުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވާފައިވެއެވެ.

ރޭގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ނިހާން ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ އަށް ދިވެހިން އެތެރެވުމުގައި އާގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކަން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވެސް އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން މިކަމާއި ގުޅިގެން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. ޖުމައިނާމެން

  ބަލަ އިންޑިޔާއަށް ވެސް އެގޭ ވާނުވާ..ބަލަ ކަލޭ ދިޔަސް ވާނީ ހަމަ އެހެން... އެއީ ކަލޭމެން ކުރި ކަންތައްތަކުގެ ނަތީޖާ..

 2. މަޒް

  ބޭސް ފަރުވާގެ ހިދުމަތް ނުލިބި ބޭ އިންސާފުން ޖަލުގައި ކިތައް މީހުން ބަންދުކޮއްގެން ނިހާނުގެ ބޮސް އެއުޅެނީ؟ ތިމާވަރުގެ މީހެއް ނެތި މީހުންނަށް ބަދުބަސް ބުނެ އެތައް އާއިލާއެއް ބިކަ ކޮއްފަ ނިހާނު ހީކުރީ ދުނިޔެ ވަށާ ބުރު ޖެހޭނެކަމަށްތަ؟ ހަމަ ރަނގަޅަށް އެވީ... އަދި މިފަދަ އެތައް ކަމެއް ނިހާނުއާއި ބައިވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާތަން ދެކޭ ހިތްވޭ...

  • ޙމ

   ކަލޭތީ ރަހުމެއް ހުންނަ މީހެއް ނުވާތީ ތިހެން ތިވަނީ. ކިތަންމެ ގޯސް މީހަ އައް ވެސް ރަނގަޅައް ކަންތައް މެދުވެރި ކުރެއްވުމައް އަންގަވާފަ އޮންނަނީ.

  • ޢަބޭ

   ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެހުރެ ދިވެހިންނަށް ދެރަދޭން އެދޭ މީހުން މި ރާއްޖޭގަ ނޫޅެ އަނެއް ދިވެހިި ރާއްޖެ އަށް ދޭބަލަ!

  • ނާނު

   މި ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކީ އަންނި ދައުރުގައި އާސަންދަ ލިބެނީ ހަމަ އެކަނި އިންޑިޔާ އަސް ގޮސްގެން ކަމުގައި ވެފަ އޮތީ .
   ދެން ރަާއްޖެއިން ކުރީގަ އިންޑިޔާ އަށް ގޮސް ގެން ވާ ހުރި ބޭސް ފަރުވާ މިހާރު އެބަ ލިބޭ. އޭގެ ހައިޖާނު މިއުޅޭީ

 3. މަވޯޓާ

  ރައްޔިތުން ފޭރި އަނިޔާކުރަމުންދާ ވަގުންނަށް ފުރުސަތު ދޭންވީތަ؟

 4. ލިލީ

  އިންޑިޔާގައި ރޭޕް ކަންތައްރަނގަޅުކޮށްބަލަ

  އިހަށް އަދިވެސް އެހެންގައުމުތަކަށްޖެއްސުން

  ކުރެވޭތޯބަލައެއްނު އެބަ..އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެ

  އަންނަ މީހުނަށްވެސް އެހެންހެދީމަ ވީނު.

 5. Anonymous

  ކަލޭ ބަލައި ނުގަތަސް އަހަރުން ބަލައިގަންނަން.

  • Anonymous

   މިއަދުނިހާނު. މާދަމާ ކަލޭ ތިއީ ވެރިމީހާއަށްވެ ކަލޭކަންތައް އިންޑިޔާއިން ބަލައި ނުގަތުމަކީ ވެދާނެ ކަންތައް. އެހެންވީމަ އަބަދުވެސް އިންސާފުން ވާހަކަ ދައްކަން ދަސްކުރޭ. މިއީ އިންޑިޔާ ގެރީގެ ނުބައިކަމުން ދިވެހުންގެ މޫނުމަތީގައި ޖެހި އެތިފަހަރެއް. ކިންމެ ދިވެއްސަކީވެސް މިފަދަ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލު ކުއްވެރިޖުރާ މީހަކަށް ނުވާތީއާ ޕާޓީގެ ބައިބައިވުންކަނޑިންމައިން ބޭރުވާތީ ހިތާމައަކީ. މިއީ ދިވެހިންގެ އިލްމީ ގާބިލްކަން ދަށްކަން ދައްކުވާދޭ ކަންކަމަކީ.

 6. ޢަލިތަކުރު

  މިކަމަކީ ކިހިނެތް ހިނގާދިޔަ ކަމެއްތޯ ބަލަން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން އިންޑިޔާ ކިބައިން ރަސްމީ ކޮށް އެދެންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެން. މީގެން މި ދައްކުވައިދެނީ އިންޑިޔާ ބުނާހާ ގޮތަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭށޭ.. އެހެންނޫނީ ބޭނުން ގޮތެކޭ ހަދާނީ.. ދަންނަވަންތޯ އިންޑިޔާ! ތިޔަ ޗެޕްޓަރ މިހާރު މާޒީވެ ގޮސްފި.. މިއީ ވޯރާއިންގެ ޒަމާނެތްނޫން އަދި ރައީސް މަޢުމޫންގެ ދުވަސްވަރެއްވެސް ނޫން. ކިއެއްތަ ރައީސް ނަޝީދު ގެ ދުވަސް ވަރެއްވެސްނޫން.. ކަލޭމެން ދިނިއްޔާ ކައިގެން. ކަލޭމެން ދިނިއްޔާ ލަގެން.. ސޮރީ މިހާރު އެހެރަ ރައީސް އެފުރުސަތެއް ނުދޭނެ. މީވަރަށް ވާހަކަ.

  • ވޯރާ

   ވޯރާއިންގެ ޒަމާނެއްނޫން. އެކަމަކު ސްކޫލެއްގަ ކިޔަވައިދޭން ވެއްޖެއްޔާ އިންޑިޔާ މީހުން. ހޮސްޕިޓަލަކަށް ނަރުހެއް ބޭނުމިއްޔާ އިންޑިޔާ މީހެއް. ޑޮކްޓަރެއް ބޭނުމިއްޔާ އިންޑިޔާއިން. ތިޔަ އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގަ މިއަދު މިވަގުތުވެސް އެތައް ދިވެއްސަކު ކިޔަވަނީ. އެމީހުނަކަށް ނޫން ފައިދާ ވަނީ. އަދިވެސް ކިޔަންވީ ތައްޕާހޭ.

 7. މިލިޓަރީ

  އަހަރުމެން ނުޖެހޭ އިންޑިޔާގެ ތައްޕާހުގާ ހުންނަން އެމްޑީޕީ މީހުން ފިތުނައުފެއްދިޔަސް.

 8. ރހހ

  އިންޑިޔާ ކިތަންމެ ފުއްޕިޔަސް ޖމރ އައް އަލުން އެއާޕޯޓުދޭނެ ސަރުކާރެއް ދެން މިގައުމަކު ނުއުފެދޭނެ.

 9. ހުސެން

  2008 ކުން 2012ގެ އޮޑިޓް ރީޕޯޓުތައް ކިޔާލަބަލަ، ރައްޔިތުން ފެލައިލާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބައިއެޅުންގޮތް އެގޭނެ. ތީ ހުސްވަގުން

 10. ކައުންސެލަރު

  އިންޑިޔާ ޑިޕްލޮމެޓަކުއައިމަ "ހޭއަރުވާލަ" ބަލަ ނިކަން. އެހެންތަ ހީވަނީ

 11. މަހަށްދޭބަަލަ

  އިންޑިއާ އިން ފޮނުވާލުމަކީ ބުލީކުރުން ކަމަށް ނިހާނު ބުނާނަމަ އިންޑިއާ އަށް ދައްކާލަން ވެސް ސަރުކާރުން އެބަޖެހެއޭ ޗައިނާ ގެ ސީސީސީ އާއި އެމްޓީސީސީ އާއި ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ބޭންކް އަކުން ލޯނެއް ނަގައިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ގުޅި ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލާ އެތަނުން އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ އެމްޓީސީސީ އަށް ދައްކާ ގޮތަށް ހަދާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ހުރިހާ ކުންފުނި ތަކަށް ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިން ދީ އަދި އެއަށް ފަހު މާލެ އާއި ގުޅި ފަޅާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅާލަންވީއޭ. މިހާރު ގުޅި ފަޅު ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި އަތުން ގުޅިފަޅު ވަކި ކުރުމަށް ފަހު އެމްޓީސީސީ އާއި ގުޅިފަޅު ހަވާލު ކުރަންވީއޭ ޝަރުތަކަށް ވާން ޖެހޭނީ ހަވާލު ކުރާތާ އެއް އަހަރު ދުަވަސް ތެރޭގައި ގުޅި ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލާ ބިން ތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން. މިކަން ކުރުމުން ދެން އިންޑިއާ އަށް ވިސްނިގެން ދާނެ މަމެން ޗައިނާ އާއި އެކު ހަމަ އެގްރެސިވް ކޮށް ގުޅުން ގާއިމް ކުރަމުން ދާކަމަށް. އިންޑިއާ މަހަށްދޭބަލަ..

 12. އެއްލާލާތި

  އިންޑިއާ އަށް ޖެހޭނެ ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކާން ދޭން މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ. އިންޑިއާ ދެން ތަމެން ތައްޔާރަށް ތިބޭތި އިންޑިއާ އެމްބަސީ ވެސް ޖެހޭނީ މާލޭން ބާލަން މާލޭގައި ހުރި އިންޑިއާ އެމްބަސީ މާލޭން ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލު ކޮށްލަންވީ އޭ އެއިރުން ހުންނާނެއޭ އެމެންނަށް ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 13. ތިބެބަލަ

  އިންޑިއާ އިންޑިއާ އިންޑިއާ. ރާޑޮ ރާޑޮ. ތަމެން ނަކީ މަމެންގެ ނޯކަރުން ނޫންތޭ އަވަރު ކަންޓްރީ އަވަރު ވާޓަރު ދޯ. މަމެންނަށް ހާދަ ބޮޑަށް ހީވެއޭ އިންޑިއާ ތަމެންގެ ސައިޒު އޮޅިގެން ތަމެން އުޅޭހެން އިންޑިއާ ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރި ވާނެ ދޯ ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓް ތަކުން ވާކް ވިސާ ވެސް އަދި އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ވެސް އަދި ބިޒްނެސް ވިސާ ވެސް އިންޑިއާ މީހުންނަށް ނުދޭން ނިންމީމާ. މަމެންނަށް ބުނެވިދާނެ ދޯ ރީޒަން އަކީ ވަލުގެ އިންފްލުއެންޒާ އިން ރައްކާތެރި ވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެކޭ ވެސް ބުނެވިދާނެ ދޯ. އަދި މަމެންނަށް ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީ ނޯޓިސް އެއް ވެސް ނެރެވިދާނެ ދޯ މިހާރު އިންޑިއާ ފެތުރޭ އިންފްލުއެންޒާ ގެ ސަބަބުން. ތިބެބަލަ އިންޑިއާ. ވަރުގަދަ ޝޮކް އެން އޯވް އެއް ދޭނަން ވަރަށް ސިސްޓަމެޓިކް ކޮށް ރޭވިގެން. އެއިރުން ހުންނާނެ ރަނގަޅަށް އަލާފިލާފައި އިންޑިއާ އަށް ދޯ.

 14. ހަސަނު

  އިންޑިޔާ އަކީ މުސްލިމުން ނާއި ދެކޮޅައް ހުތުރު ކަންކަން އަބަދުވެސް ކުރާނެ ބައެއް.....

 15. ކަލޯ އައްޕަ

  އިންޑިޔަމީހުންނަށް ވިސާ ދިނުންވެސް ހުއްޓާލިވާހަކަ ހުޅުމާލޭގަ ވިޔަފާރިކުރަ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ބުނި. އެއީ އިންޑިޔާއަށް ކުރި ކޮންކަހަލަ ކަމެއް. ހަދިޔަކުރި ދެ ހާލިކާފިތަރު ފޮނުވާލިއްޔޯ. އެއީ ކޮްނޖެއްސުމެއް. ތިހެން ކިޔަންޏާ ކިޔާފަ ނުކިޔާނެ ކަމެއްނެތް. އަސްލު ހަމަ ރަގަޅު އެކުރިކަންތައް. ނިހާނު އިސްސަފުގަ ހުރެގެން އިންޑިޔާއަށް ކޮށްފަ ހުރިޖެއްސުމާ ދިންލަޑު ރަގަޅަށް ބަލާބަލަ. ލަޑެއް ދިނުމަކީ ހަމައެކަނި މޫނުމައްޗަށް އަގަދޮވެލުމެއްނޫން އިގޭ.

 16. ފޭން ސޮރު

  ނިހާނު ހަމަ ރަގަޅު. މަމީ ނިހާނު ނަމަ އަންނާނީ އިމިގްރޭޝަންގެ އިސްއޮފިޝަލުންގެ މޫނުމައްޗަށް އަގަދޮވެލާފަ

 17. ޒާ

  ރާއްޖެއަކީ ކުޑަ ގައުމަކަށް ވީމާ ކުރަން ނުކެރެންވީވަރުގެ ކަމެއްނޫން މީއަކީ. މިފަދަ ކަންކަން އެ އެއްގައުމަކުން ކުރީމާ އަނެއްގައުމަކުން އެފަދަ ކަމެއްކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ އާދަ. އެހެންވީމާ އަހަރެން ހީކުރަން ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން މިއަށް ރައްދެއް ދީ މިރާއްޖޭގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވާނެކަމަށް.

 18. ބައިކުޅަބައި

  މަވޯޓާ ގަޓް ހުރިއްޔާ އިންޑިޔާ އާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާލަބަލަ
  މައްސަލަޔަކައްވީ
  ވަކިމީހަކު ހިފޭއްޓީމަތަ ހަމަރަނގަޅަށް އެހެދީ ތިގިނތީގެ އެކަކުވެސް ނާރުވާތި އޭރުންތިބޭނެ ތެޅިތެޅި ކުރެވޭނެ ހަމައެއްވެސް ކަމެއްނޯންނާނެ

 19. ޕުންޑިޕޯޕޯޑާ

  މި ރާއްޖޭ ގިނަމީހާ އަހަރުމެން ރާއްޖޭގަ ހުންނަނީ، ކޮންމެމީހާވެސް ބަލިވަނީމަވެސް އަހަރުމެން ރައްޖޭގަ އަންނަނީ. އަހަރުމެން ޑްރާމާ ޗެނަލް ކެންސަލްކުރަނީމަ އެއްވެސް އަންހެންމީހާ ސަރްކާރްގަ ވޯޓްވެސް ނުދެނީ. ގިނަމައްސަލަ އަންނަނީ. ބޯހަލާކް.

 20. މުގާބެ

  ނިހާންމެން ބޯން އުޅުނު ބޮނޑި ބޮވިފަ ތިއޮތީ. އަދި ކުރިއަށް އޮތީ.

 21. ދެއަނގަ

  މީ ފައްކާ ދެފުއްކެހެރި އެކެވެ. އެކޮޅުން ކޮއްޓާލީމައި އެއްޗެކޭ ބުނެލީއެވެ.

 22. އދ

  މަވޯތާ ޝަރީފަކީ އިންސާފަށް ލޯބިކުރައްވާ
  ބޭފުޅެކެވެ

 23. މައިނާ

  ތިޔަކަން ހައްލުކޮށްލާކަށް މާގިނަ އިރެއްނުނަގާނެ. ރާއްޖޭގަތިބި އިންޑިޔާގެ ހުރިހާ ނަރުހުންނާ ޓީޗަރުންނާ ޑޮކްޓަރުންނާ މަސައްކަތު މީހުން ވަގުތުން ޑީޕޯޓް ކޮށްލީމަ މައްސަލަ ހަމަޖެހުނީ. ތީއެއްވެސް ކަމެއްނޫން. ގަޑިއެއްހާ އިރަށް ވެރިކަން މަށާ ހަވާލުކޮށްލާ "ނަޔާކު" ހެދިގޮތަށް ހަދާލާނަން.

 24. އަވަސް.

  ކޮބާތަ؟ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން! އިންސާނެއްގެ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ހުރަސް އެޅީމާވެސް އެއްކަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް މީހުން ހަމަ ހަނު!

 25. ޕްރޮޓެކްޓް އަވަރ ކައުންޓްރީ

  މިހާރު ރޭޕިސްތާނުގައި ހުރީ މުސްލިމުންގެ ދުޝްމަނެއް... އެއީ އޭގެ ނަތީޖާ..

  ޔާމީން....! ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކީ ފިޔަވަޅުއަޅުއްވަވާ!

  އެ މީހުން ބޭނުން އެއްޗެއް ހަދަން ފުރުޞަތު ނުދެއްވަވާތި!

  މިއީ އަހަރެމެންގެ (ދިވެހިންގެ) ޤައުމު.

 26. އ މ ރ ބ

  އިންޑިއާ ސައިޒަށް ކަނޑާލަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން...

 27. އޮޅާލާ

  އިންޑިއާ ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރި ކުރާނަން މަމެން ތިޔާ ކޮރަޕްޓް އިމިގްރޭޝަން އިން އޮޕަރޭޓް ކުރާ އެއްވެސް ރިސޯރޓެއްގެ ވަޒީފާ އަށް ބޭރު އާލާތުން ގެންނަނަމަ އެ ގެންނަން ޖެހޭނީ ރައީސް އޮފީހުގައި އޮންނަ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދީގެން ކަމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހުން ނިންމަންވީ އެއިރުން އިންޑިއާ އާލާތުން ދާނެ ސައިޒުން ކެނޑިގެން. މިހާރުވެސް ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ހުރި ވަޒީފާ ތައް އަދާ ކުރަނީ އެއީ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އާލާތުންނޭ އެއާލާތުންނާއި މެދު އެބަޖެހޭ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން. ލަންކާ އާލާތުންނަށް ވެސް ވިސާ ދޭނެ ކަމެއް ނެތޭ ރިސޯރޓްސް ތަކުން. ކޮން މަޓީ އެއްތޭ މަޓީ އޮޅާލަލަ ބަލަ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ..

 28. މޫސަ

  އިންޑިޔާއަކަސް އެހެން ޤަވްމަކަސް އިމިގްރޭޝަން ގަވާއިދުތަކަށް އަޅުގަޑުމެން ބޯލަބަން ނުޖެހެނީތޯއެވެ. މިޤަވްމުގައި ޤާނޫނު ވަކިބަޔަކަށް ނުހިގާތީ އެއީ އެހެން ޤަވްމުތަކުންވެސް އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ އެގޮތަށޭތޯއެވެ.؟ އަޅުގަނޑު ދާދި ފަހުން އަންހެނުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ބެންގަލޫރަށް ދިޔައިމެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން އަޅުގަނޑާއި ސުވާލުކުރީ އިންޑިޔާއަށް ތިޔަ އައީ ކޮންބޭނުމަކުތޯއެވެ.؟ އިމިގްރޭޝަން ޤަވާއިދުން އިންޑިޔާއަށް ސާކް ޤަވްމުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޤަވްމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަހަރަކު 90 ދުވަހުގެ ޓޫރިސްޓްވިސާ ލިބެއެވެ. އެކަމަކު މެޑިކަލް ވިސާނަގަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ޗުއްޓީއެއްކަމަށެވެ. ނިހާނުވެސް ބަލިމީހަކާއެކު ޗުއްޓީއެއްގައި އައިކަމަށް ނުބުނެ ބޮޑާކަމާއެކު ބޭސްފަރުވާއަށޭ ބުނެ ޗެލެންެޖެ ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެވެ. އެހެން ނުހެއްދެވި ނަމަ ރަގަޅުވީސް ނޫންތޯއެވެ.

 29. ޖައްސާތި

  ނިހާންއަށް އިންޑިޔާއަށް ނޭރުވުމުން ޖަމީލް ދެރަވެއްޖެ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ. އިންޑިއާ އިން އަދި ލަންކާ އިން ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކަށް މީހުން ނުގެނައި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްްސް ތައް ހިންގޭނެއެވެ. މިކަން ނުވާނެއޭ ކިޔައިގެން ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ހަދައިގެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރަނީ އެއީ މަޓީން ނެވެ. މަޓީ އަކަށް ނޫން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ޑްރައިވް ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތް އިނގޭނީ އެއިނގެންވާނީ ސަރުކާރަށެވެ. މަޓީގެ ބޮޑުންނަށް އެގިގެން ދޯ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ކެޝުއަލް ލޭބަރުންގެ ގޮތުގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރަނީ. އަދި ރިސޯރޓްސް ހަދާ ޕްރޮޖެކްޓްސް ތަކުގައި ވެސް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރަނީ. މަޓީން ނޫޅޭ ދޯ މިކަން ހައްލު ކުރަން ވެސް. ދެން އޮތީ އިމިގްރޭޝަން. އިމިގްރޭޝަން އިން މިރާއްޖޭގައި ގަވާއިވާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދާ އެމެން ރަށަށް ފޮނުވާލަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެެެއެވެ. ކުރާނަމަ 3 މަސް ތެރޭ އެކަން ނިމޭނެއެވެ.