މިސައިލުން ހަމަލާ ދިނުމަށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ނިޒާމަށް ވެސް ހަމަލާދެވޭ ވަރުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިސައިލެއް ޕާކިސްތާނުން އުފައްދައިފި ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ޕާކިސްތާންގެ "ނިއުސް-24" އިން ގެނެސްދިން ރިޕޯޓެއްގައި "ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންޑިއާގެ މިސައިލް ނިޒާމަށް" ހަމަލާދެވޭނެ މިސައިލެއް ޕާކިސްތާނުން އުފައްދައިފިކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ މިސައިލް ނިޒާމެއް ހުރިކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އަދި މިހާތަނަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭތީ ފަހަކަށް އައިސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

ލ.ކައްދު އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ގަމާއި އަދި ހދ.ހަނިމާދޫގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދެއް ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަތުގައި ހަތިޔާރު ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

"ނިއުސް-24" ގައި ބުނެފައި ވަނީ އިންޑިއާ އިން އިންޑިއާގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކެއް ގާއިމުކޮށް ޕާކިސްތާނަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ އިންޑިއާގެ ކޮންމެތަނެއްގައި އެފަދަ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކުރި ނަމަވެސް އެމަރުކަޒަކަށް ހަމަލާދެވޭ ވަރުގެ ގާބިލްކަން ޕާކިސްތާންގައި ހުންނާނެކަން އިންޑިއާއަށް އެނގޭތީ ކަމަށް އެނޫހުން ބުނެއެވެ.

"ނިއުކްލިއާ ހަކަތައިގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޕާކިސްތާންގެ މިސައިލް ޝާހީން-03 އަކީ 27000 ކިލޯމީޓަރުގެ ރާސްތާއަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މިސައިލެއް. މިއީ އިންޑިއާގެ ކޮންމެތަނަކަށް ވެސް ހަމަލާ ދެވޭނެ ނިއުކްލިއާ މިސައިލެއް. އަދި އިންޑިއާ އިން މިސައިލްތައް ބަހައްޓާފައި ހުރި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ހަމައަށް ވެސް މިމިސައިލް ދަތުރު ކުރާނެ." ޕާކިސްތާންގެ ޓީވީ ޗެނަލް އިން ބުންޏެވެ.

ޕާކިސްތާންގެ ޓީވީ ޗެނަލް އިން އެޚަބަރު ގެނެސްދީފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ރަސްމީ ފަރާތަކާއި ހަވާލާދީއެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ މިސައިލް ނިޒާމެއް ހުރި ކަމަށް ބުނާ ޚަބަރަކީ ޕާކިސްތާންގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ދީފައިވާ ރަސްމީ މައުލޫމާތެއް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނަކީ އަބަދުވެސް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރަމުން އަންނަ ދެގައުމެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ދެގައުމުގެ ގުޅުން ގޯސްވެ، ދެންމެ ދެންމެ ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ކަމަށް ވެސް ލަފާކުރެވުނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

64 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  Buraanvheh veriakah leema vaane goi mee

  75
  2
 2. ސަތަރޭ

  މީ ގައުމުގެ ސަލާމަތައް ހުރި ނުރައްކާ ބޮޑު ވާހަކައެއް، އިންޑިއާ ރާއްޖޭގެ ނާޖާއިސް ފައިދާ އެނަގަނީ، މުސްލިމް ގައުމަކައް ހަމަލާދޭނެ މަރުކަޒެއްް ރާއްޖޭ ހުރެގެން ނުވާނެ

  199
  6
  • ޒަކް

   ތި ޗެނަލް13 ކަހަލަ ހޮޅި ވާހަކަ ދައްކާ ފޭކު ޗެނަލެއް.. ލާރިކޮޅެއް ދިނީމަ ހަބަރެއް ގެނެސްފާނެ ޔާމީނު ޖަލުގަ އޮވެގެން ނިއުކުލިއަރ ބޮމެއް ހަދަނީއޭވެސް

   9
   21
   • ނުރަބޯ

    ކަލެއަށް ތިޔަހަރީ ރީނދޫ ލާދީނީން ލާރިކޮޅެއް ދީފަތާ....!
    އިންޑިއާ އަކީ އެދުމެއްނެތި ވެދުން ކުރާ ގައުމެއް ނޫން.

 3. އިރުފާހް

  އިބޫ މިހާރު ތިޔަދަނީ މާ މައްޗައް، އިންޑިއާ މިހާރުން މިހާރައް މި ގައުމުން ބޭރު ކުރަންޖެހޭ..
  މީދެން ކޮންފަދަ ވަބާއެއް ؟ މި ގައުމައް ބަޔަކު ހަމަލާދީފާނެ ކަމައް ހީކުރެވޭ ހިސާބައް ކަންތައް ދިޔައިމަ ގޯހޭ، އަހަރުމެން ދެން ދާނަން މުޒާހަރާއައް. މި ބަހުލޫލް ވެރިކަން ވެއްޓެންދެން

  208
  9
 4. ޢީސާ

  ޔާމީންވެސް ޗައިނާ އާ ގުޅުން ބާއްވާ، އެކަމް ހައްދުފަހަނާ އަޅައެއް ނުދޭ، ޔާމީން ހުރިނަމަ މި ދުވަސް ނައިސް.

  229
  14
 5. ސިރީން

  މާރިޔާ ޑިފެންސްމިނިސްޓަރަކައް ހުރިއްޔާ ތިޔަކަން ހިނގާނެ، އޭނަ އަކީ މިގައުމުމީ އިންޑިއާގެ އަޅެއްކަމުގަ ބުނި މީހެއް

  209
  9
 6. ......

  ހަމަ ހިނި އަންނަނީ....

  55
  29
 7. ޝަރީ

  މި މައްސަލަ ސާފް ކޮއްދެންދެން މުޒާހަރާ ކުރަންޖެހޭ، މީ ސަމާަާސާ ވާހަކައެއް ނޫން، މީ ވަރައްވެސް ނުރައްކާ ވާހަކައެއް

  179
  10
 8. ކޮވިޑް

  ހިތާމަ ހުރި... މީގެ މަޤުޝަދަކީ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް އިސްލާމީ ޤައުމަކުން ހަމަލާދިންކަން ދުނުޔެއަށް ދެއްކުން . އިންޑިޔާ އިން ކަން ކޮށްފަ ދިވެހި ރައްޔަތުންގެ ބޮލުގަ އެޅުވުން، މިސަރުކާރުން ގެންނަނީ ޓެކްނީޝަނުން ކަމަށް ބުނީ ހަތިޔާރު ހަދާ މީހުން ކަމަށް އެކަން އެންގޭ މީހުން ކިޔާތީ އަޑު އިވޭ ، މިހިރީ ރާވާ ނުބައި ނުލަފާ ރޭވުން، ޔާ ﷲ މި ނުބައި ނުލަފާ ރޭވުން ތަކުން މި ޤައުމާ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކޮށް ދެއްވާށީ އާމީން

  168
  3
  • ޙާލަތު

   آمين

   23
   1
 9. ޑެނީ

  ޕާކިސތާނުން ތިޔަ ބުނާ ހަމަލަ ދިނިއްޔާ ރޮއެހޭރި އެންމެ އަވަހާ ފިލަން ދުވާނީ ހަމަ ތިޔަ ރީނދޫ ބައިގަނޑު

  153
  7
 10. އަޜަގް

  މަރުހަބާ އިބޫ، ދެން އަވަހާ އުޅޭ ޕާކިސްތާނާ ހަނގުރާމަ ފަށަން، ދިވެހި ސިފައިންވެސް ފޮނުވައްޗޭ ގެރިދީނުގެ މީހުންގެ ދިފާއުގަ..

  135
  5
 11. ޕަކާސް

  މިހާރު ތިޔަ ކުރަނީ ހެޔޮ ވެރިކަން،
  ރައްޔިތުން ފެލާލާފަ އަދި މަޑު ނުޖެހޭތި، އެމީހުންގެ އިއްފަތް ފޭރިފަވެސް މަޑު ނުޖެހޭތި، ނުބެހޭ ހަނގުރާމަ އެއް މެދައް ރައްޔިތުން އެއްލާލާ އެމީހު މަރާފަ ކަލޭ މައިތިރިވާންވާނީ
  ސާބަހޭ އިބޫ

  116
  4
 12. ނޫސް

  ތާހިރު ވެއްޖެއެއްނު؟ އަހަރެމެން ފަނާކުރަން ބަޔަކު ގެނެސް އަދި ނުވިތާކަށް އެހެން ބަޔަކާ އަހަރުމެންނާ ޖައްސަައިގެން ފަނާކުރުވަން ތައްޔާރުކުރީ. ދިވެހިންނަކީ މޮޔަ ބައެއް ލަދުގަނޭ ދިވެއްސަކަށް ވީތީ. އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓެއްވެސް. ބަންގާޅު މީހަކަށް ހިލޭ ދޭންވެސް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް މާ ރަނގަޅު

  100
  6
  • ދިވެހިން

   ދެން ތިހާ ލަދުގަންނަންޔާ ކައި ދޭބަލަ ޕާކިސްތާނަށް..

   14
   61
   • ނޫނޫން

    ކަލޯ ދާންއުޅޭ އިންޑިޔާއަށް

    19
    3
 13. ތޮރާ

  މިހާރު އަދި ކިރިއާ ހަތަރަސްކަންތިހަނަވަނީ ބޯންއުލޭ ރާނާޅިތިބޮއެވެނީ ސާބަސް ރާވެރިފަތިސް

  92
  5
 14. ޑިރާސާ

  ބިރުވެރި ވާހަކަ އެއ އް.. ދެގަ އުމެ އްގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެ އަށް މި ކުޑަ ކުޑަ މީސްކޮޅު މަދު ދިވެހިރާ އްޖެ ނުވަ އްދާ.. އަހަރުމެން ބޭނުމެ އް ނޫން ބޯމަތިން މިސަ އިލް ދަތުރުކުރާ އަޑު އިވި މަންޒަރު ފެންނާކަށް. އޮޅިގެން ފޮނުވާ މިސަ އިލަކުން އާއއ އިލާ ތައ އް އެކީ މަރުވެ، ޒަހަމުވެ މުޅިގަ އުމު ލޭގެ ކޯރަަކަށް ވާކަށް.. މިގަ އުމުގެ ހަމަޖެހުން އިސްކޮށް ތިހާ ނުރަ އްކާތެރި ކަންކަން ނުކުރާނެކަމަށް އުއ އްމީދު ކުރަން.

  79
  1
  • މަ

   އިންޝާﷲ

 15. ތޮރާ

  އަދިކިރިޔާ ބޯންއުލޭ ރާނާޅިތިބޮއެވެނީ ސާބަސް ރާވެރިފަތިސް

  78
  4
 16. ހަނި

  ބޭރުސިފައިން މިގަޣުމުގާ ބައިތިބުމަކީ މިގައުމަށް އޮތް ނުރަކަލެތް އެގެ އަލާ މަތް ތަށް މިފެނަނީ

  99
  3
 17. ސަކްތީ

  ޢިބޫ ހުއްޓާނީ ރައްޔިތުން މަރާފަ

  88
  3
 18. ދިވެހި

  ޢިންޑިޔާ އިން މިގައުމަށް ދަހިވެތިވެ އުޅެނީ އަމިއްލަ އެދުމާއި ހެދި. ގަބޫލު ކުރިއަސް ނުކުރިއަަސް އިންޑިއާއިން މިވަނީ އަދުގެ ސަރުކާރާއި ސިއްރު ޑީލްތަކެއް ހަދާ ގޮތްނޭނގޭ އަސްކަރީ އެގްރީމެންޓް ތަކެއްގަ ސޮއިކޮއްފަ. ޙަނގުރާމަވެރި ހާލަތެއްގަ ހަމަލާދޭ ތަނަކަށް މިގައުމު މިއަދުމިވަނީވެފަ. ޢުތުރު ތިލަފަޅުގަ އިންޑިއާ ނޭވީ ބޭސް، އައއްޑޫގައި އިންޑިޔާގެ އަސްކަރީ ލޭންޑްފޯސް ބޭސް، ހަނިމާދޫގަ އިންޑިޔާގެ އެއަރފޯސް ބޭސް އެއް ނެތޭބުނެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް. މިކަމުގެ ޒިންމާ ކިނބޫ ސަރުކާެުން ނަގަންޖެހޭނެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ގައުމު.

  91
  4
  • ކާފަ

   އުތުރު ތިލަފަޅަކީ ޔާމީން އާދޭސްކޮއްގެން އިންޑިޔާލައްވަ ކުރުވަން އުޅުނުކަމެކޭ އޭނަގެ ފޮރިންމިނިސްޓަރވެސް
   ބުނި..

   10
   54
   • މާލް

    ތީ ވަރައް ސާފް ވާހަކައެއް، ޔާމިން ސަރުކާރުގަ ތި ޕްރޮޖެކް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް ކުރިއަށް ނުދިޔަ ސަބަބު ވަރަށް ސާފް. ސަބަބަކީ ދިވެސިފައިންގެ އުޅަނދުތަކެއްގެ ބަނދަރުގައި އިންޑިޔާ ސިފައިން ދާއިމީކޮށް ތިބުމަށް ކުރި ސަރުތު. ޢެކަން ރިޖްކްޓްކުރުމުން ގައުމަށް ގައްދާރު ބަޔަކު އަންނަންދެން އިންޑިޔއިން މަޑުކުރީ

    41
    4
 19. އިބޫ

  ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވާހަކައެއް

  84
  2
 20. އިބްރާހިމް

  މި ސަރުކާރުން ޖަހާ ސަކަރާތަކީ ތިޔައީ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އަޑީގައި އިންޑިޔާގެ ނިއުކުލިއަރ ހަތިޔާރު ރައްކާކުރުން ކަމަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް. އޭގެ ބަދަލުގައި އިންޑިޔާއަށް އަބަދުވެސް އާއެކޭ ބުނާބަޔަކު ވެރިކަމުގައި ބައިތިއްބަން އެހީވަނީ.

  71
  4
 21. ޟމ

  މި ޤައުމުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަކީ އިންޑިޔާއިން ހުއްދަ ލިބިގެން ވަދެވޭ ތަންތަންކަމަށް ވަނީނަމަ މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން އޮތް މިންވަރު ވަޒަން ކުރައްވާ

  81
  3
 22. ސަކީރާ

  ރައްޔިތުން މަރައިފި، މި މުސީބާތުން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި

  81
  1
 23. ޔާމީން

  ތިޔަހަނގުރާމަ ފައްޓަވާ ދެއްވާނީރާއްޖޭގަމިއުޅޭ ދެބޯގެރިން

  59
  3
 24. ޙަސަނު

  ޕާކިސްތާން ޒިންދާބާދް އިންޑިއާ އަށް ހަލާކުހުރ

  79
  1
 25. ބިރުވެރިކަން

  މީގެ ޙަގީޤަތަކީ ކޮބާކަން އޮޅުންފިލުވާދިނުމައްގޮވާލަން
  މިދައްކަނީ އާދައިގެ ވާހަކައެއްނޫން މީ ބިރުހުރިކަމެއްގެ ވާހަކަ މިކަން އާދައިގެ ގޮތަކައް ނުނަގާ

  69
  1
 26. އަބްދޫ

  ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް.ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެހަތިޔާރު އެތެރެކުރުމަކީ މަނާކަމެއް. ރާއްޖޭގެ ދިފަ\ާއީބާރަށް ދެވެ ހާއްސަ ހުއްދަިގެދަށުން ރާއްޖޭގެ ދިފައީ ބާރަށް މެނުވި އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް އެތެރެ ނުކުރެވެނެ. ރާއްޖެގެ ދިފާއީ ބާރަށް މެނުވި އެހެން ފަރަތަކަށް ހަތިޔާރު އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދައެއްވެސް ނުދެވޭނެ. ވީމާ މިކަން ތަހުގީގު ކޮށް ބަލަނޮ ނުޖެހޭނެބާ؟

  60
  1
 27. Anonymous

  ދިވެހި ސިފައިންނެއް ނޫން ދިވެހި ގައްދާރުން.. އެހެން ނޫންނަމަ މި ގައުމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ޖަހަމުންދާ ސަކަރާތް ގަނޑު ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ. އަދި އާންމުންނާއި ހަމަޔަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ. މިއުޅެނީ މިތާތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަކުރަން ނުކެރިގެން. އަނެއް ކަމަކީ ކޮޗިން ފެރީގައި ގިނަ ހަތިޔާރު އުތުރު ތިލަފަޅަށް ޖަމާ ކުރާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަޔަށް ވެސް ސަމާލުކަން ނުދިނުން މީ ނުރައްކާތެރި ކަންކަން..

  72
  2
 28. ހުސެން

  އިމްރާން ތިތަ ބޭފޔޅާ ގޮރު ބަ އްލަވާތަން ދުނިޔޭގަ ތިބިބަޔަކަށް ފެންނާނެ ކަންނޭނގެ..ހަބޭސް..

  29
  2
 29. ކެތި

  މިވެރިންކަންތަ އްކުރަމުންމިދާގޮތަށްބަލާފަ ތިޔަ އީނުވުމަށްވުރެން ވުންގާތްކަމެ އް!!

  27
  1
 30. އަދުރޭ

  އަހަރެމެންނަށް އޯކޭ ޔާމީނާ ދިމާލަށް މިސައިލް ނުފޮނުވާލާފިއްޔާ..

  7
  24
 31. ބަލާވެރި

  ނަގުލާ ، ދަޅަކާ ތޯޢްޗޭ ދެން މަދީ!

  29
  1
 32. އަލީ

  ގޮއްރީންދޫ ބަޔައް ވޯޓުލައިގެން މިއޮތީ އަތަފަނި ބޮވިފަ ރަނގަޅައް. މިކަންތައް ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންވެސް އާޙިރުގަ ކަނޑާލާނީ ޔާމިނު ބޮލައް. އަހަރުމެން ވާނެ ގަބޫލު ކުރަން ތައްޔާރައް ތިބެން.

  33
  3
 33. ފަތޭރި ހަނޑި

  ޕާކިސްތާނުގެއަސްކަރިއްޔާ އައް ގޮވައިލަން ތިޔަބައިމީހުންނައް ނުރައްކާ ވާގޮތައް ދިވެހިފަސްގަނޑުގަ އެއްވެސް ކަހަލުގެ ދުރުރާސްތާ މިސައިލް އައްޑަނައެއް ދިވެހިންގެ އިޒުނަޔަކާލައިގެ ނެހެދޭނެއެވެ.އަދިތިޔަބައިމީހުންނާ އެއްދީނެއް ގަތިބެ ތިޔަބައިމީހުން ނައް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ހާދަހާވާ ލަދުވެތިކަމެކެވެ. ތިޔަބުނާ ޒާތުގެނުރައްކާ އެއްޗެއް ދިވެފަސްގަނޑުގަ ހުރިނަމަ އިސްވެހަމަލާދީ އަވަހައް ނައްތަވާ ލައްވާށެވެ، އެއީ ދިވެހިންނަށްޓަކާކޮށްދެވޭ ވަރައްވެސް އަގުހުރިގުރުބާނީ އެކެވެ، ދިވެހިންނަކީ ހަނގުރާމަމަތީ ބައެއް ނޫނެވެ.

  31
  3
 34. ޢަލީ ހަނިމާދޫ

  ސަމާލު ކަލޭ ދިވެހިންނައް ތިވަރައް ޖެއްސުމާ އުނދަގޫނުކޮށް ރައްޔިތުއްނަށްޓަކާ ތިޔަމަގާމުން އިސްތިޔުފާދީބަލަ މާތްކަލާކޮއްޓައްޔޯ!

  34
  1
 35. ދޮންމަނިކް

  އަދި ކިރިޔާ އެގެންޑާ 19 ތަސްދީގްއެވަނީ، ސާބަހޭ.. އިބޫ
  ޕާކިސްތާން މުސްލިމުންނައް އައް ރޮކެޓް ހަމަލާދީ އެމީހުން މަރާފަ ހުއްޓާލަންވާނީ ލޯބިވާ އިންޑިއާގެ ދިފާއުގަ.. ދިވެހިންނައް ހުންނާނީ ރާޚަނިމަސް ކެވިފަމިހާރު

  33
  2
 36. އަލީ ވާފިރު އެމް އެން ޑީއެފް، އެފް އާރ އެސް

  ތިޔަ ބުނާ މިސައިލް އޮތީ ޖަލުގަ މިހާރު

  7
  38
 37. އިންޑިޔާ އައުޓު

  ދިވެހި ތާރީހުގަ ރާއްޖެއަށް މިވަރިގެ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ނުފެނެ. ސިޔާސީ ދަހިވެތިކަމުގަ އެހެން ގައުމުތައް ބައިވެރިކުރީމަ ވާނެގޮތް ތިއީ. ޙަގީގަތް ތިޔޮށް ހާމަވީ. ޢިންޑިޔާ ބޭނުންވަނީ މުސްލިމް ދިވެހިން އެމީހުންގެ މިސައިލްތަކަށް އިންސާނީ އަށްޑަނަޔަކަށް ހަދަން.

  އިންޑިޔާ އަެުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް. މޑޕ ހާއިނުން އައުޓް މޑޕ ހާއިނުން އައޫޓް

  37
  1
 38. ކެހެރި ނުފަޅާ ޖަނަވާރު

  ކިބޫ ހޮވަން ވޯޓް ދިން މީހުން މިގަ އުމު ސަލާމަތްކުރޭ.

  37
  1
 39. އަލީބަލީ

  ތަނެއްގެ ހަމަ ލިޔާހާ އެއްޗަކީ އަދި ތެދެއް ނޫން. އަދުރޭ ޖަހާހާ ހިސާބަކީ ދިމާވާއެއްޗެއްވެސް ނޫން. ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ މިސައިލެއް ނެތް.

  5
  29
  • ޢެހެންވީމާ

   ޢެހެންވީމާ ތި ލިޔުމަކީވެސް ބޭކަރު ލިޔުމެއް. ގަބޫލުކުރަން ހެޔޮނުވާނެ.

 40. ނީސާމް

  ތިސިސްޓަމް އެހެރީ ސުނާމީ ބިނާ ބޯޅަތަށް އަޅުވާފަދޯ. ޢޭރުވެސް މަށަށްހުވިޔޭ.

  3
  20
 41. ކޮރަލް

  އިންޑިޔާސިަފއިން ރާއްޖޭގަ ތިބުމުގެ ސަބަބުން ގައުމުނުރައްކަލަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. ހަނގުރާމައެއް ފެށޭއިރު ހަމަލާ އައުން ގާތެވެ.

  32
  2
 42. ނަން

  ސަރުކާރަށް ދޭ ފަހު އިންޒާރު!!!!!!!!!!
  ދިވެހިންގެ ސިޔާދަތައާއި މިނިވަންކަންމާއި އިސްތިޤުލާލާއި އިސްލާމީ ވަހުދަތަށް ހުރަސްއެޅޭ އެންމެ ކަމެއް ކުރިއަސް ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ވެރިކަމުގެ ތިބެގެންނުވާނެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަންޖެހިދާނެ

  39
  1
 43. ތީތެދެއް

  އަދި ރާއްޖޭގައި އިންޑިޔާ މީހުން އެޅި ހާލިގޭނާޗަރަންގީ ސެންޓަރާއި ކުމާރު ފިލްމު އިސްޓޫޑިޔޯއާއި ޗާވަލް ހަނޑޫދަނޑުތަކަށް ހަމަލަދެވޭ ވަރުގެ މިސައިލުވެސް އެބަހުރި

  21
  1
 44. ޏަމް

  ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ހަރުކަށިމީހުންނޭ ކިޔައިގެން ކުޅުނުގޭމް ވަރަށްނުރަށްކާ މިހުރިހާރޭވުމެއްގެ ޖާހިލަކީ ރައީސްކަމުގަމިހުރި ބަލާބޮޑު ވަލަބޮޑުބެ މި ޖަރީމާ ސޯލިހުހިންގީ ނިއުކުލިއަ މިސައިލް ރާެްޖޭގަބެހެއްޓުމުގެ ވަގުފާރި ފުޅާކުރުމަށް.

  22
  3
 45. ޕާކިސްތާން

  ކަލޭމެނަށް އަޅުވެތިކަން ރަނގަޅު ވެއްޖެ ނަަމަ.. ޕާކިސްތާންގެ އަޅުވެތި ކަމަށް ދިއުންވެސް މާ ރަނގަޅު..

  17
  2
 46. ނާޒްނީން

  ތިއޮތީ ފަޅާއަރާފަ.. ރާއްޖޭގައި އެހެންވީމާ އިންޑިޔާގެ މިސައިލް ޑިފެންސް ސިސްޓަމްގެ ބައެއް އެބަވޭ.. ފަހަރެއްގައި މިސޭލު ހަމަލަދޭ ސިސްޓަމްވެސް ހުރެދާނެ.. އަދި ކިރިޔާ އެ މައުލޫމާތު ސާފުވީ.. ޕާކިސްތާނަކުން ހަމަ ހުރެލާފަކާއެއް ތިހެންނެއް ނުބުނާނެ އޭގައި ކޮންމެވެސް އަސްލެއް ނުހިމެނޭކަމުގައިވާނަމަ. ސަހަރޯ އޭ އަޅެހިތައްނާރާތަ.. މިތިބަ ފެންނަނީ ދިވެހިން ވޯޓުލައިގެން ހޮވާ ދިވެސި ސަރުކާރުތަކުގެ ވެރިންގެ ހުރިވަރު.. މިކަހަލަ ވެރީންތަކެއް ތިބޭ ގައުމަކައް ބޭރު ދުޝްމަނުން ބޭނުމެއްނުވާނެ، ބޭރު ދުޝްމަނުންނައްވުރެ މިވެރިންގެ ނުބައިކަމާއި ޣައްދާރުކަން މާބޮޑު. މިވެރިންނަކައް އިސްލާމް ދީނެއްވެސް ދިވެހި ފަސްގަނޑެއްވެސް އަދ ކިއެއްތަ ދިވެހި ލޭހިނގަ ދަރިއެއްވެސް މުހިންމެއް ނޫން.. މި ވެރިންނައް މުހިންމުވަނީ ޖީބައްލެވޭނެ ލާރިކޮޅެއް އެކަނި.

  22
  2
 47. ތަޖޫ

  މިހާރު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ގައި އުޅެނީ ވަަރަށް ޅަ ފިދަން ތަކެއް. އެތަނުގެ ވެރިންނަށް އެސޮރުމެންގެ ބޮލަށް ވަރަށް އަވަހަށް ޗިޕް ޖަހާލެވޭނެ.

  20
  2
 48. ހަމީދު

  މިކަހަލަ ޣައްދާރުކަމެއް އިހުޒަމާނުގެ ދިވެހިންނައް އެނގިއްޖެނަމަ އެބަޔަކު އުލުބައިންދާނެ. މިހާރު އުޅޭ ދިވެހިންނަކީ ގައުމީ ވަހުދަތައް ޖާހިލު އަދި މަޖޫސީ ފާޑު ރަންޑިންތަކެއްފަދަ ބަޔެއް.. ގައުމައް އެއްވެސް ލޯތްބެއް އިހުތިރާމެއް ކުރާބަޔެއްނޫން.. ބޭރުމީހުންނައް ހެއްލެމުންގޮސް އެމީހުން ސުއިޕެއްގެ ހޮރައްވަނަސް ފަހަތުން ގޮސް ވަންނަ ރާމާމަކުނުތަކެއްފަދަ ބުއްދިކުޑަ ބަޔެއް.

  22
  2
 49. ޖާބިރު

  ތިޔަ ބުނާ ރިޕޯޓަކީ ޒާހިދު ފައިސާ ދީގެން ބިދޭސީ އެއް ލައްވާ ކުޅުވި ވީޑިއޯ އެއް ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ...

  4
  9
 50. ހުއްދޮންބެ

  މިހިރަ އެނގެނީ ކަނޑު އަޑީގެ ޗާޓް ކުރަހަމުންދާގޮއް ވަރިހަމަތާ ވެރިކަމުގަ ތިބެވިއްޖެއަ ސަގަރޭމެން ނަންވާނީ ހީވާކަހަލަ ހަމަސަގަރޭމެންގެ ރޭޢވުމާ ވައްތަރުވަމުންދަހެން އެމިހުންވެސް ބެލީ ތަލަޅަ މީހުން ލައްވާ ވެރިކަން ހޯދަފަ ވެރިކަމުގަތިބެން މިހާރުތާ މިއނގެނީ ނޮވެމްބަރ 3ގެ ހީރޯއިންނަކީ އިންޑިއާ ސިފައިންނޭ ބުނީ ކީއަވެކަން އޭސަހަރޯ ހުރިހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއޭ

  11
  2
 51. ޖަގަޑާ

  ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދެއްކުމާ އެކި ގޮތްގޮތުން ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގޯނާކޮށް އެލެކްސް ބޭނުންވާ ފިކުރަށް ރައްޔިތުން ހާނުވަން ވަހުޝީ ގޭމްތައް ޖައްސާ ފިކުރު އަނބުރަން ޝަހުވަތުގެ ލައްޒަތައް އަހުލުވެރިކުރުވަން ބަޔަކު ލައްވާ އަދި އަމިއްލަޔަށް އިސްވެހުރެ ރައްޔިތުން ރަނގަޅަށް އިނދަޖައްސާ މުޅި ގައުމު ނާމާން އަނދަވަޅެއްގެ މައްޗައް ވައްޓާލާއިފި. އެނއް ދިވެހި ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ މި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޒަމާން ދުއްވާލައިގެނތާ..

  4
  1
 52. ބޮޑު ގަމާރު

  ޢެއްވެސް އަސްލެއްނެތް ދޮގުހަބަރު ފަތުރަނީ މިތާތިބި ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފަ ތިބަ ޕާކިސްތާނުން ކިޔަވަގެން އާސްތިބި މުއްލާއިން އެމީހުން މިތަނައް ހަމަލާދޭން ފަސްބުޖެހޭނެ މީ ކާފިރު ގައުމެއް ގޮތައް އެމީހުން ދެކެނީ

 53. އީދަ

  ކުރާނެކަމެއްނެތް،ހިތާމަހުރި ކަމެއްތީ އިންޑިއާ ބޭރުކުރެވެންއޮތީ ވޯޓުން

 54. މަ

  ރާކަނިމަސް ކެވިއްޖެ އެއްނުން. އެންމެފަހުން ޕާކިސްތާނު. ވެރިކަމުގައި ހުރި މުޑި ހިތްހަމަޖެހޭނީ އަހަރެމެންވެސް މަރާފަ.
  މަ އެބަ ޖެހޭ ސޭފްވާން

 55. ދިވެހި ދިދަ

  މި މީހުން މިދައްކާ ވާހަކައިގެ ހަގީގަތް ރައްޔިތުން އެބަ ބަލަންޖެހޭ...