މާލޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަންގެ ފާރުމަތިން އާއްމުންގެ މީހަކު ވަންނަން ފުލުހުންތަކެއް އެހީތެރިވި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އެބަދެއެވެ.

ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފައި ވަނީ ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަހުމަދު ނަރީޝް އެވެ. ވީޑިއޯ އާއިއެކު ނަރީޝް ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ "މިއީ ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ؟" ފުލުހުން ޓެގްކޮށް ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. ދަންވަރު ގަޑީގައި އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަށް މީހުން ވައްދަނީ ފާރުމަތިންތޯ ވެސް ނަރީޝް ވަނީ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

ނަރީޝް އާއްމު ކުރި ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ފާރުމަތިން އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަށް މީހަކު ވަންނަން ދެފުލުހަކު އެހީތެރިވިއެވެ. އޭރު ކައިރީގައި ވެސް އިތުރު ފުލުހަކު ހުއްޓެވެ.

ފާރުމަތިން އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަށް ވަނީ އާދައިގެ ހެދުމުގައި ހުރި މީހެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ދިވެއްސެއްކަމެއް ނުވަތަ އިންޑިއާ މީހެއްކަމެއް ވީޑިއޯ އިން ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަންގެ ފާރުމަތިން މީހަކު ވައްދަން ފުލުހުން އެހީތެރިވުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތުދޭ ވައިޓްސް އެޕް ގްރޫޕްގައި ނޫސްވެރިން ވަނީ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. އެސުވާލަށް ފުލުހުން އަދި ޖަވާބު ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. އަނބު

  އަނބު ކާން ކަންނޭންގެ😂

  38
 2. ުއުުއ

  މިކަން އެންމެ ރަގަޅަށް އިނގޭނީ އުމަރަށް

  24
  6
 3. ކެހެރި ނުފަޅާ އެޖެންޑާ19

  ގައުމު ހިމާޔަތް ކުރުން މިފެންނަނީ.

  63
  4
 4. ޑިރަސާ

  ޑިޕްލޮމެޓިކު މިޝަންތަކުގެ ޤަދަރެއް މިހާރަކު ނެތް. ހަޝޯޤީ މަރާލީ ޑިޕްލޮމެޓިކު މިޝަންއެއް ކަމަށްވާ ތުރުކީގައި ހުންނަސައުދީ އެންބަސީގައި. ކޯޓު އަމުރަކަށް ފިލަން މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނަށް ވަނުމުން ހިމާޔަތްދީ ގެންގުޅުނު.އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުންނާނެ އިންޑިޔާގެ މީހުންނަށް ނިދައިކައިބޮއި ހަދޭގޮތަށް ހުންނަ ކޮޓަރިކޮޅުތައް. ތިޔަ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ސޮރަކު ބޯލައިގެން މާލެ ތެރެއުޅަފައި އައިއިރު ދޮރުހުޅުވާނެ މީހަކު ނެތީމައި ފުލުހުންގެ ވެރިންނަށް ގުޅާއިގެން އެތަނުގައިތިބި "ކުދިން ބޭނުންކޮށްގެން އެތެރެއަށް ވަނީކަމަށް

  31
  1
 5. މޫސާ

  ފޮރުވިފޮރުވީނުން ތަޅުދަނޑިވެސް ނުފެނުނީތާ.!

  36
  1
 6. ކޯރި

  ފާރުމަތިން އެތެރެއަށް އެއްލާލީމަ ވިސާޖެހޭކަހަލަ މެޝިނެއް ބެހެއްޓީތޯއްޗެ.

  35
  1
 7. ޢައިސްތު

  ދިވެހިން އިންޑިޔާ މީހުންގެ އަޅުންނަށްވެ ނިމިއްޖެ. ބުނާކަމެއް ބުނާގޮތަކަށް ނުކޮއްދީފިނަމަ ނިކަމެތިކަމާއެކު ދެއަތް ފޮޅާލާފަ ގެއަށް ދާންޖެހޭނީ. މިއޮތިޥާ ސަރުލާރެއް. ވަލިއްޔުލްއަމްރަކީ ދިވެހީންނަށްވަރަށް ހަމްދަރުދޫ ބޭފުޅެކޯ

  35
  2
 8. ެގެރި

  ތިވާނީ އިންޑިއާ ގެސްޓަކަށް ނިދާނެފަދައެއްނެތީމަ ފާރުމަތިންއަރުއަދެނީ އެވަރަށް އެބައޮތްވިއްޔާ ތިކިޖެހިގެސްޓުން މާލެއަށް އަޅާފަ

  21
 9. ސޭހް ކައްޒާބް

  މުސްތަގުބަަލުގަ ގައުމުގެ ކަންތައް ވާނެގޮތް ތިފެންނަނީ ދެން ފެންނާނީ ރައްރަކައް އިންޑިޔާ ސިފައިން އެގޮައް އަރާތަން

  9
  1
 10. ކޮރަލް

  ހަދާނެ ދޮގަކާ ދޭތެރޭ ވިސް ނަނީ އެވެ.

  11
 11. މޯހަން

  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ގެ ކީއުއަށް އެތަނައް މީހުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރެޭގަނޑު 10 އެއް ޖެހިއިރު މީހުން އެއްވާންފަށާފި ، ދެން މީހުން ގިނަވެ ހަމަނުޖެހުން ހިނގާ ޕޮލިހުން އައިސް ކަންކަން ހިނގަންފެށި ، އެވަގުތު ހައިކޮމިޝަން ތެރޭން ވާހަކަ ދައްކަން ނުކުތް މީހާޔައް ނުކުމެވުނީ ހަނދާނަނެތި ދޮރު ގެ ކާޑުބާއްވާފަ ، ނުކުތް ތަނާ ދޮރު ލެއްޕުނީ . ދެން އެމީހާ އެރީ ފާރުމަތިން ޕޮލިހުންގެ އެހީގަ

  8
  2
 12. ސްޓާފުން

  އެމް ޑީ ޕީ ވެރިކަމެއް ގަ ބޭނުން ކަމެއް ކުރެވޭނެ

  10
  2
 13. ޅަބޭ

  ތީގެން ދައްކުވައިދެނީ ދިވެހި ޕޮލިހުންނާއި ސަރުކާރު އިނޑިޔާ މީހުނައް ގުލާނު ކޮއްދޭތަން.

 14. ގަލަން ތުނޑު

  މިވެސް ވައްތަރެއްގެ ޓްރޭނިންގ އެއް ކޮވިޑް އާގުޅޭ