އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުން ލ.ގަމުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކާއި މެދުއުމުރުގެ މީހެކެވެ. އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ގުޅުން ހިންގަން ތިއްބާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

"އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މީހެއް. ދެ މީހުން ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ވަދެ ގުޅުން ހިންގަން ތިއްބާ ފުލުހުން ވަދެ އެމީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި." މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހަކު "ވަގުތު" އަށް ބުންޏެވެ.

މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުނީ ހައްޔަރުކުރި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަކީ މިހާރު ވެސް ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ މީހެކެވެ. ދެވަނަ މީހާ ވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކައިވެނިތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ދެފިރިހެނުން ލ.ގަމުން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި އަދި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. މަހޭޝް

  އުތެމަ އާއި އެމްޑީއެން ގެ ފަރާތުން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުންދާނީ އެދެ މީހުން ރޢްޖެއިން ބޭރަށް ފުރިވާލުމަށް،،، ގައު ހަލާކު ވެ ނިމިއްޖެ

  148
  24
  • ގަންޓާބެ

   ކަލޭއާ އެމީހުންނާ ހާދަ ގުޅުން ރަގަޅޭދޯ ކަލޭތީ އެމީހުންގެ ސެކެޓްރީތަ

   31
   70
   • ބުރަނދަ

    ގަންުޖާބޮވުނު ދީނަށްފުރައްސާރަކުރާ އުތެމަ ލާދީ މީހުނަށް ހާދަވަރެއް ވެއްޖެދޯ ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް މިގައުމުގާ ޖާގައެއްނެއް ކަލޭ ދަންވީނުން އެކަންކުރަން އެކަންކުރާ މީހުނގެ ގާތަށް

    39
    5
 2. އަލިކޮއެ މިއާ

  ލ.އަތޮޅު ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުން ކުރީގަ.

  110
  43
  • ސޯލިހުބޭ

   ހައްދުން ނައްޓާ، ހައްދުންމައްޗަށް ގޮސްފައިދޯ؟

   62
   13
  • ޒައިޝާ

   ލ އަތޮޅު އެކަނި ނޫން މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މިހާރު ތި ކުޅިގަނޑު އޮވޭ. ހަމަ އެކަނި މާލޭގައި ބަންގާޅީން އުޅޭ ކޮޢްޓެއްގައި މޫވީ އެއްހަރުކޮށްބަލަ 5 މިނިޓަށް . އެމަންޒަރުބަލަން ކެތްވާނެތޯ. ދުނިޔޭގެ ނިމުން އައިސްމިއޮތީ ޖެހިފަ. ވިސްނާ ބަޔަކަށް އިބުރަތެއްހުރި.

   59
   5
 3. ޝަރީފާ

  އަބުނާ ބާނައިގެން ނޮޅި ދޮވެލީ އުތަ؟

  63
  9
 4. އާމިނާ

  ތިޔަކުޅިވަރު އެންމެ ގިނައީ އަންހެނުންގެ މެދުގައެވެ. އެކަމަކު އެމީހުން އެ ކުޅިވަރުކުޅޭނީ ވަރަށް ރައްކާތެރިވެތިބެއެވެ. ދެން އަދި ދެ އަންހެނަކު ބައްދަބައްދަފަ އަތުގުޅާފަތިއްބަސް އެއީ މާ ބޮޑުކަމަކަށް މީހަކު ނަހަދާނެއެވެ.

  84
  19
 5. Anonymous

  ޜަޖަމު ކުރަން ޖެހޭނީ. ލާދީނީ އެމްޑީޕީން ބޭނުންވާ ކަހަލަ 2 އެއްޗެއް ތީ.

  70
  22
  • ޟިސާލު

   kabaru libey gothugai eiee MDP dhegolaa

   28
   9
 6. ހީހީ

  ދެން ވަރަށް ސަޕްރައިޒިން މިއޮށް ފަދަ ޒަމާނުގަވެސް.

  47
  14
 7. ކެރަފާ

  ފުލުހުން ރަނގަޅަށް ބަލާލަނިކޮށް ތިކަހަލަ ކިތައްމެ ތަނެއް ފެންނާނެ ދެފިރިހެނުންނެއްނޫން ދެއަންހެނުންވެސް ފެނިދާނެ ތޯއްޗެއް؟

  70
  6
  • އަވާމެންދުރު

   ފުލުންނަށް ބެލޭނެތަ؟! ޖިންސީއެދުން ފުއްދާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާކުރާ ގާނޫނުގައިއޮވޭ. އެކަމަކު އާންމުކޮށް ފޯނު ނަންބަރު ޖަހައިގެން އަގުވެސް ޖަހައިގެން ފޭސްބުކުގައި އެތަކެތި އާންމުކޮށް ވިއްކާ ބަޔަކު އެބައުޅޭ. މީ ފުލުހުން ދެނަހުރި ކަމަކަށްވެސް ނުވޭ. މި ގާނޫނު އޮންނަ ކަމެއް ފުލުހުން ނުވެސް ދަނޭ. މިކަމާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ނޫސްވެރިޔަކު ލިޔެފިއްޔާ އެމީހަކާ ސުވާލުކުރާނެ ތަންތަން ވަަރަށް ގިނަވާނެ. ފުރައްސާރަކުރުން އެހާ ބޮޑުވާނެ.

   24
   2
 8. ޢަހު

  މިސަރުކާރުގެ ތާއީދު ވ ބޮޑު ކަމެއް ތިޔާއީ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް

  51
  8
  • އެޖެނޑާ

   ތީ އެޖެނޑާ 19 ތަފާތުވާނެ ރައްވެހިފަތިސް ވަނީ ތިކަަލަގެ ބިރަކާ ނުލަ މަޖާ ކުރުމުގެ ތރޭގަ

   31
   5
 9. ދެންވެސްކިޔާ

  ތީގެ އަނެއް އަތު މީހުން އަންހެނުންވެސް ގުޅުން ހިންގާ އަންހެނުންނާ ދުވަހަކުވެސް އޭގެން މީހެއް އަތުލައިނުގަނެވޭ. ކޮބާ ތަ އަންހެނުންތައް.

  55
  5
 10. ކިޔުންތެރިއެއް

  އިލާހީ ޤާނޫނު ތަންފީޒް ކޮށްގެން މެނުވީ މުސްލިމް މުޖްތަމައަކުން މިފަދަ ކަންތައް ތައް ނުހުއްޓުވޭނެ. ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރޭގައި ވަނިކޮށްވެސް އުރެދުމާއި ބޮޑެތި ފާފަތަކަށް އަރާގަތުމަކީ ހިތާމައިގެ މައްޗަށް ހުރި ހިތާމައެއް

  75
  7
 11. ސަންގޯރު

  ރައްވެހި ފަތިސް އަލިވިލުމުގެ އުފާ ފާޅުކުރަން ތިޔަފެށުނީ. ޔާ ﷲ މިނުބައި މުނާފިގުންގެ ކިބައިިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭވެ.އާމީން.

  72
  7
 12. ައައްޗީޑީ

  ކީކޭދެން ބުނާނީ ބުނެވެންއޮތީ ތިޔަދެމީހުން ވަރަށް ކުޅަދާނަޔޭ އައްޗީޑިދެން

  37
  10
 13. ހަކީމް

  މުޅިން ކަޑެއްނަން

  15
  6
 14. މަހޭޝް

  ރާއްޖެ ހަލާކުވީކީ މިއަދަކު ނޫން މާކުރިންސުރެ ވެ ނިމިފަ އޮތްކަމެއް މިއަދު ތިލަވެގެން މިއުޅެނީ.

  48
  5
 15. ސިރީން

  ހެހޭ، ވާނީވެސް އެހެންތާ، ކަން ކުރާމީހުންނައް އެނގޭ މި ސަރުކާރުން އަޅާނުލާނެކަން، ލާދީނީ ބައިގަނޑު މުޅި ގައުމު ހަލާކު ކޮއްފި

  30
  9
 16. އިބިލީސް

  އެބުނާހެން، އަބަދު ފިރިހެންނުން އަތުލާވާހަކަ މިދައްކަނީ، ކޮބާތަ ތިކުޅިވަރު ކުޅޭ އަންހެނުންތަށް. ޤާނޫނުގައި ނެތީތީ އެމީހުން ހައްޔަރު ކުރަން؟ ފުލުހުންވެސް ދުވަހަކުވެސް އެމީހުން ހައްޔަރުކުރަން އުޅޭތަނެއް ނުފެނޭ. މިހާރު ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުން ތިބައިގަ މާކުރީގައި އުޅެނީ.

  29
  7
 17. ނާޝިޒު

  ފާހިޝް ވާހަކަ ދައްކާ ހެދުމަކީވެސް ބޮޑު ފާފައެއް

  41
  5
 18. ޑަބިޔާ

  ވަރައް އުފާވާނެ މިސަރުކާރު. އެލެކްސް އަށް ރަސްމީސިފައެއްގަ ވާނެ ތިކަން ހުށައަޅަން. ވަރައް ރަނޅައް ބަލާނެ މައްސަލައެއްތީ. ފަހަރުގަ ރާއްޖޭގަ އެއްޖިއްސުން ކާވެނި ކުރެވޭ ގޮތައްވެސް ނިއްމާފާނެ

  23
  5
 19. ލާދީނީ އަންނި

  މީކީ އެހެންދިވެހި ރާއްޖެ ތިކަހަލަ ހަބަރުފެތުރޭލެއް ގިނަވާނެ.

  13
  3
 20. ޔ

  އަވަހަށް މަ ގައުމުން ނައްޓާލަންވީ
  މި ކަހަލަ ކަންކަން މިހާރު މާގިނަވެއްޖެ

  3
  2
 21. ސާފިޔާ

  އައްޗީޑި..

  3
  2
 22. ސަހަރޯއޭ..

  ތީދެން ބޮޑުވަރު. އަންހެނަކު ނުލިބުނީތަ؟

  10
  3
 23. އިންސާނާ

  މިހާރު މިޖަހާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހީމަވެސް އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިނގުމައް ވާރުތަ ކުރާކަމައް ވަނީ