ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައި ހުންނެވި މިނިސްޓަރު މަލީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރީ 59 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ އެންމެ މެންބަރެކެވެ. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ހަތަރު މެންބަރުން ތިއްބެވިއެވެ.

މަލީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ފާސްކޮށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ދެ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މަލީހް މަގާމުގައި ހުންނެވުމުން މަޖިލީހަށް އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް އިސްވެ ހުންނަވައި 14 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކުގައެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަ ގޮތުން ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު މަޖިލިހަށް ވެއްދޭނީ 10 މެމްބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންނެވެ. ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްވާނީ 44 މެންބަރުންގެ ވޯޓު ލިބިގެންނެވެ.

މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ބުނެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ވަނީ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަދަން ޖެހޭ އެއްވެސް ގަވައިދެއް މަލީހު މަގާމުގައި ހުންނަވާތާ ދެ އަހަރުވީ އިރު ވެސް ހަދާފައިނުވާ ކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

މި ގާނޫން ހެދުމަށް ލާޒިމް ކުރާ ގަވައިދުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމް ސިނާއަތް ފުރިހަމަ އަށް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ގަވައިދުތަކަކަށްވެފައި އެ ގަވައިދުތައް ނުހެދި ލަސްވެގެންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ދިވެހި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއް ކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށް ވެސް މަލީހާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތައް މަލީހު ދޮގު ކުރައްވައެވެ.

މަލީހު ދާދި ފަހުން "ވަގުތު" އަށް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ކުރުން އެއީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ގާނޫނުއަސާސީގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ކުރުން ކަމަށެވެ. އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް މަލީހް ވިދާޅުވެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތާ މެދު ވެސް މަލީހް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ. މަލީހް ވިދާޅުވަނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންނަވައިގެން މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަރަށް ޚުދުމުހުތާރު ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި، ދޮގު ތުހުމަތެއް އަޅުވައިގެން އެ ކުރާ މަސައްކަތް ކުށްވެރި ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މަލީހަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އެކަމަކު އެ ސަރުކާރު ހިނގަމުން ދިޔަ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން މި ސަރުކާރު ގެނައުމަށް މަލީހް ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ. މި ގޮތުން އޭރު ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތެވެ. ވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގަތީ އެ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

35 ކޮމެންޓް

 1. ކާފަ

  ކަލޯގެޔާ މިހާރުވެސް އިންޓަރނެޓް

  35
  2
 2. ކާފަ

  އަދި މިއުޅެނީ މާގިނައިރެއް ނުވެގެން މިހާރުވެސް އިންޓަރ ނެޓްގެ ސްޕީޑް ހަލުވި ވެއްޖެ... އެހެންވީމައި ކައުންސިލް އިންތިހާބުވެސް އެމްޑީޕީއަށް ދޭނީ

  22
  68
  • ކެތި

   ތިބުނީތެދެއް މިއަދު މެންދުރުނަމާދަށް ބަންގިގޮވީއްސުރެންމިއުޅެނީ އިންޓަނެޓްގެސްޕީޓް ފާސްޓް ކަމުންގޮސް ހަތަރެސްފަޔަށް އޮބިނޯވެގެން ....

   28
   3
  • ޔޯ...

   ޚަރާމް މަ ވޯރޓް އެޑީޕީއަށް ދީފިއްޔާ! ****

   38
   3
 3. ކިޔުންތެރިޔާ

  ރަނގަޅު ނިންމުމެއް. އިންޝާ ﷲ، ރައީސް ޔާމީނަށް ހިތުހުރި ގޮތެއް ހަދާފައި އަދި އެވެރިންނަށް އެއްބާރުލުންދޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިގޮތައް ނިކަމެތިވެގެން ދާނެ. ހައްގުން ކުށަކާ ނުލާ ރައީސް ޔާމީން ހުރަގޭގަ ބަންދުކުރި އެންމެން ފަޟީހަތްކޮށް ދެރަ ނިކަމެތި ބައެއްކަމުގައި ލައްވާށި! މި ލާދީނީ ސަރުކާރުގެ ނިމުން އަވަސް ކުރައްވާށި!

  132
  11
  • ޙޯނު

   އާމީން

   32
   2
 4. ލޮލް

  ދައްކަވަންހުރި ތަނެއް ދައްކުވާފަ ގެންދަވާނީ. މިހާރު ރާކަނި މަސް ކެވިއްޖެއެއްނު! އަދި ބޮޑު މަންޒަރު ބަލަންތިބޭ. ކޮބާ އިމްރާން ޚާން. ދެން އޮތީ ކަލޭ! އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ!

  108
  4
 5. ތ

  ފަހަރަކު ގަހެއް ކަނޑާ ކަނޑާ ބަނގަޅީސް އެއް ވަަލަށް ހަދަނީ

  74
  3
 6. މޯލްޑިވްޝް

  ބަރާބަރު

  36
  4
 7. މާދިހު

  ތީ ކޮންމެވެސް ރޭވުމެއް. އެމްޑީޕީގެ ކޮންމެވެސް ރޭވުމެއް ނެތި ތިޔަފަދަ ކަމެއްނުކުރާނެ.ތީ ހުސް ފޭކު. އެމްޑީޕީ އަކީ ކަނާތުން ޖަހާފަ ވައަތުން ފިރުމާމީހުން ތިބޭޕާޓީއެއް. ރައްޔިތުންނަށް ތިމާމެން މީ ވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކުކަމަށް ހެދިގެން ތިބޭ ބައެއް. ދޮގާ މަކާރާ އޮޅުވާލުމާކީ އެމްޑީޕީގެ ފަލްސަފާ. ބޭއިންސާފުދޮގުހަދާފަ ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެ. ތިމާމެން ކުރީމަ އިންސާފުން ހުރިހާކަމެއްވެސް ވާކަމަށް ހެދިގެން ތިބޭ ބައެއް.ތިމާމެންގެ ޢަދާވާތްތެރީން ވީމަ ބޭއިންސާފުހިންގަމުން. ތިމާމެން ރަޙުމަތް ތެރީން ކުރުމުން އިންސާފުން ކަންކުރާބައެއް. އެކަމަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަޢުދުވެގެން އައީ އެއްވެސް މީހަކަށް ދެރަގޮތްތައް ނަހަދާ އިންސާފާހަމަކަން އިސްކުރާނެ ކަމަށް. މިވީ ހިސާބަށް ގްރޭޑް ދެންޏާ ދޭނީ އެފް ގްރޭޑެއް.

  71
  4
  • ކާފަ

   އެފް ގުރޭޑަކީ ފެންޓާސްޓިކް..ވައު..

   9
   1
 8. ޒީރޯ ޓޮލަރަންސް

  ރައްޔިތުންގެ އެއްްވެސް އިތުބާރެއް، ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހަށް އެބައޮތްބާ؟ މަޖްލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ނެއްތޯ ބެލުމަށް ވޯޓުނެގޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެބާ؟ ރައްޔިތުމީހާ އަކަށްނެތް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް. މުޅިންވެސް "ވަންވޭ".

  31
  2
 9. އަނިލް

  ކޮބާ އަދިވެސް ކިޔަކިޔާތިބޭ މިހާރުމިއޮތީ ކޯލިސަންސަރުކާރެކޭ އެދަނީ ފަހަރަކުމީހަކު ކޯލިސަނުން ބޭރުކުރަމުން މިހާރު އެތިބީ ނަމެއްގައި ބުރުމާއި، މައުމޫނު، އިމްރާނު މެން ބުނާނެ އަދިވެސް ކޯލިސަން އޮތީ ވަރަށްބަދަހީކޮށޭ
  އެއްބަޔަކު ތިޔަތިބީ ލާރިގަޑުގެ ދަހިވެތިކަމުން ،އަނެއްބަޔަކުތިބީ މަގާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި މިބައިގަޑަށް ގޯސްވީ ރައީސް ތާމީނު އަދުވެސް ރާޓީވީން މިސަރުކާރުން ހިންގާގޯސްކަންތައްތަކެއް

  22
  1
 10. ސޫއޫދު

  މިއީ މަލީހުއައްދިން އެއްޗެއްނޫން 2023ގެ ރިޔާސީއިންތިހާބައް އިބޫކުރިމަތިލާފިނަމަ ވާނެގޮތުުގެ މަންޒަރެއް އެމްޑީޕީ ބެއެއް މެންބަރުން ނުދިނަސް އިދިކޮޅާއެކުވެސް މިކަންކުރެވޭނެކަން އިމްރާން ހާން ގެކޯލިށަނައްދައްކާލީ ކރ ނަޝީދު ހަމަމޮޅީ

  8
  6
 11. Anonymous

  ދެން އިންޓަރނެޓް އަގުހެޔޮވޭ.......................

  15
  1
 12. ފުވައްމުލަކު ޒުވާންޖީލު

  މިހުރިހާދުވަހު މަލީހުމިއުޅުނީ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑުގަ ވާޖަހައިގެންތާ !!
  ފުވައްމޮލޮ ކެ ޒުވާނުންވެގެން މަލީހުށަ ފަންޑުފޭށައްބާންނަހިނގައު، އެހެންނުންފަހެނާ އެ ކަލޯ ބަނޑަހަމަރޮވޭންނެން..

  11
  2
 13. ާދަލޭކް

  ކޮބާ ހީ ވެއްޖެ ކަމެއްހެން ދެން އޮތީ އައިޝާ ހުސެން އިމްރާން ޔުމްނާ މިކަހަލަ ކުދިން ބޭރުކުރުން. ޢަހަރުމެން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ކުދިން ނަށް އެގޮޑި ހަވާލުކުރުން. ދޯ ފުލެޓް ދޮންބޭ.ނަމަ ނަމަ ދޮންބެ އާއި ނުކުޅޭތި .

  15
  4
 14. ކާފަބޭ2020

  ފަހަރަކުގަހެއްކަނޑަމުންގޮސްދާމޫގަނޑުގަވަޅިންނުޖަހާތި! ދެގަޑިދޭތެރޭދުފާލާނެ ކުރުވަނިބިލެތްކޮޅެއްނުލިބިދާނެ ނަމަނަމަ ލަނބުރާނުގަ ވަޅިޖެހުނަނުދޭތި! އޭރުންއަޅުވާފަހުރި ތުންމަޅި ނެއްޓި ބޯޖެހިތާނަގޫޖަހާފަ ނޫނީ އަތަށްފުއްކޮޅުދީފަ ފިލާފާނެ

  11
 15. ސިނެކް

  ލާދީނީ ބައެއްދެންކޮންވޮސްނުމެއްހުންނާނީ މާދަންވެސްމަރުފަލިޖަހަންވީމައިއްތިހާދު

  14
 16. އިބްރާހީމް

  ވަޒީރުގެ ޒިންމާއެއްދޯ އެ މިނިސްޓްރީ އެއްގެ ގާނޫނުތައް ހަދާ ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަކީ. މަލީހުއަށް އެކަން ވިތަ؟ ކަމެއް ނުކުރާތީވެ ދޯ ނުދެއްކެނީ. ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާ މީހުން ވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަނު ކޮއްބަލަ. އެއީކީ ޖާރިޔާއިން އެއް ނޫނެއްނު.

  4
  9
 17. ސަނީ

  ދެން ލާ އެތަނައް ރީނދޫވަގެއް، އެއީނު ތިޔަ ޕްލޭންއަކީ !!

  20
  1
 18. ޑރ. ރާމީ ހަސަން މަނިކު (އެންޑޯކްރައިނޮލޮޖިސްޓް/ނިއުޔޯކް-ސެއިންޓްމޭރީހޮސްޕިޓަލް/އެމެރިކާ)

  (1) މަލީޙް ވަކިކުރުމުގެ އިތުރުން މި މަޤާމް އަކީ އުވާލަން ޖެހޭ މަޤާމެއް. ރޮކެޓް އުފައްދާ ޤައުމެއް ނޫން ރާއްޖެ އަކީ. ހަނދަށް ރޮކެޓް ފޮނުވާ ޤައުމު ތަކުގައި ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ މަޤާމް އޮންނަނީ. (2) މި ހުންނަނީ މުޅިން ވެސް މައުމޫން އޭނާ ގެ ޢާއިލާ ގެ މެމްބަރުންނަށް އަތް އުރާލައިގެން ހުރެ ރައްޔިތުން ގެ ޖީބުން މުސާރަ ދޭން ހަދާފަ ހުންނަ މަޤާމް ތައް. ކުރިން ވަނީ މިދުޙަތު ހިލްމީ މި މަޤާމް އަށް މައުމޫނު ޢައްޔަނު ކޮށްފާ. މިދުޙަތު ޙިލްމީ އަކީ މައުމޫނު ގެ އެއްބަފާ ދައްތަ، ސަކީނާ ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ގެ ދަރިއެއް. (3) ހަމަ މިމޭރުމުން މައުމޫން ގެ ދަރިފުޅު، ޔުމްނާ މައުމޫނު އަތް އަތްއުރާލައިގެން ހުރެ، ހައްދަވައިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން ބޮޑު މުސާރަ ގެންދަން "ހެރިޓޭޖް" ކިޔާ މިނިސްޓްރީ އެއް ވަނީ މައުމޫނު ގެ ރޭވުމުން ހަދާފަ. (4) ރާއްޖޭގައި ހުރި ދެތިން ހަވިއްތަ ބަލަހައްޓާށާއި އިންޓަރނެޓް ގެ ސްޕީޑް ބަލަހައްޓާލާން މިނިސްޓްރީ ތަކެއް (ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހިފަ ތިއްބަ) ހަދާކަށް ނުޖެހޭ. (5) މައުމޫނު ގެ ދަރިންނަށް ބޭކާރު ޙަރަދު ކުރަން މިޖެހެނީ ރައްޔިތު މީހާ ގޮހޮރަށް އެއްޗެއް ވައްޓާ ނުލާހުރެ، ރައްޔިތު މީހާ ގެ ރޯގޮހޮރުން ލާރި ނަގައިގެން. (6) މި ދެ މަޤާމު އުވާލާ އެހެން މިނިސްޓްރީ ތަކާއި ޙަވާލުކުރަން ޖެހޭ.

  18
  4
  • ޝައްފަ

   ޒަހާ އަކީވެސް ކަންނެތްމީހެއް. މައުމޫނުގެ ބައްޕަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ސީދީ އަށްމުނިކާފަކިޔާ މީހެއް.

   4
   1
 19. ނެތީމޭނެތީމޭ

  ތަމެންގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސް ދަނީއޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމޭ މަލީހު މެން ދިޔައިމުން ދެން ތަމެންގެ ވެރިކަން ނިމެން މާގިނަ ދުވަސް ނުނަގާނެއޭ ޑރ. ޖަމީލު ޓީމް ރިޖެނެެރޭޓް ކުރަނީއޭ އެއިރުން ދެން ތަމެން އަނގަވަތަށް ވެއްޓޭ ތަން ބަލަން މަމެން ތިބޭނަމޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ...

  13
  4
 20. ދަނާލް

  ތީ ދެން މާ ކުރިންވެސް އެނގިފަ އޮތް ކަމެއް . ރީދޫ ނޫން ހުރިހާ މީހުންވެސް ވަ ކި ކުރާނެ ކަން ވަޒީފާ ދޭން ޖެހިފަ ތިބި ގިނަ ބަޔަ ކު އެބަ ތިބި އަދިވެސް

  18
  2
 21. ސިރީން

  ހެހޭހެހޭ.. ރާކަނި މަސްކެވިފަ ހުންނާނީ

  19
 22. މަހަށްދޭބަލަ

  ހައްގު ބަސް ބުނުމަކީ އާއިލީ ތަރުބިއްޔަތެއް ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވާނަމަ ދެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ވަލު ދޮރާށިން ވެރިކަމަށް އަންނަން ވެގެން ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް އިންޑިއާގެ ވަގުންނަށް ވިއްކާލަން ވެގެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ރާވާ ބޮޑެތި މަކަރާއި ހީލަތުގެ ރޭވުން ތަކޭ މިފެންނަނީ ތަމެންގެ ވެރިކަން ވަރަށް އަވަހަށް ތަމެންގެ މުއްދަތު ހަމަ ނުވަނީސް ބަންޑުން ޖަހާލާ ތަން ދެކެން މަމެން ތިބޭނަމޭ ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

  16
  2
 23. ބޭރުކުރޭ

  ކެނެރީގެ ނަޝީދު މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމުންނާއި މެމްބަރު ކަމުން ބޭރުކުރަންވީއޭ އެކަލޭގެ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ

  28
  3
 24. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް މަޖްލީހުގެ ރައީސް އައުޓް

  28
  2
  • ކާފަ

   އެއްކަލަ ޕޕމ ގޮލާ ރިލޯޑްކޮއްފި...

   4
   6
 25. ބޭރުކުރޭ

  ކެނެރީގެ ނަޝީދު ރަައްޔިތުން ނިކުމެ އެބަޖެހޭ މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމުން ބޭރުކުރަން އަދި އެކަލޭގެ އެބަޖެހޭ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުންވެސް ބޭރު ކުރަން އެކަލޭގެ ބޭރުކުރޭ އެއީ ބޮޑު ބަލއކޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެކަލޭގެ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ

  20
  2
 26. މާލި

  ހޭނުޖެހޭ ކުޑަކުދިން އުޅޭހެން އުޅެނީ ފުރަތަމަ އިހުލާސް ތެރިން ދެންލާރި

  8
  1
 27. ޅަބޭ

  އާއް ޗުއް!

  7
  1
 28. އޮޅާލާ

  ކޮން މަޖްލީހެއްތޭ ބޮޑު އެއް މަޖްލީސް އޮންނާނީ އިނގޭތޭ ތަމެން މަޖްލީސް އޮޅާލަބަލަ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ

  2
  1
 29. އަންނި

  ދެން ޑިމޮކްރަސީ ގިރައިގެން ބޮއިބަލަ ކަލޭމެން.