އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެންނަ އަސްތައް އެސްޓީއޯއިން ދާދި ފަހުން އުފެއްދި މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގގެ ބޯޓަކަށް އަރުވައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އެ ޝިޕިންގ އެޖެންޓްގެ ފަރާތުންނެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ، މިއީ ދިރޭ ޖަނާވާރުތައް އެ ކުންފުނިން ރާއްޖެ ގެންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން އައްޑޫއަށް އަސްތަކެއް ގެންނަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައިކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އައްޑޫގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން އެސިޓީއަށް އަސްތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި އެ ސިޓީއަށް ފަސް އަސް ގެނައުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ހުއްދަ ދީފައިވާކަން އޮގަސްޓް މަސް ތެރޭގައި ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އަސްތައް ގެނައުމުން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އަދި އެސިޓީއަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނާއި މެހެމާނުންނަށްވެސް އެއަށް އަރާލެވޭނެ ގޮތް މިކަން އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ގެރި

  ދެބޯގެރި ދުއްވަނީ

  33
  7
 2. ާއަހުމަދު

  ސުޓުރީޓްޑޯގުވެސް ގެނެސްއާލާ ކުރުން އުބައޮތް

  23
  2
 3. ދަރަނި ދަންތުރަ

  އަސްތަށް ގެންނަނީ ކެންޕެއިނަން ލާދީނީ ތިލަފަތަށް ވޯޓުދޭނެކަމަށް ހުވާކުރީމަ 50 ފޫޓު ދުރުމިނަން އަސްދުއްވަން ފުރުސަތުދެނީ ރައްޔިތުން ގުނބޯހައްދަށް ރީނދޫ ގުރޫޕު ރާވާރޭވުން

  45
  8
 4. މޯދީ

  ގެރިއެއް ނުގެންނަންތަ؟

  52
  5
 5. ޝައުގީ

  ޕަކާސް.. ކެކެކެކ..ހިހިހި.. ހަހަހަހަހ.ހަހަހަ.. އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ މެގާޕުރޮޖެކްޓު..ކެކެކެކެކ..ހަހަހަހަހަހަހ.ހިހިހިހ..ކެކެކެކެކ. ދެން ގެންނަންވީނުން އެތެއްވެސް.. ކކެކެކެކެ...

  45
  7
 6. ޝަފީއު

  އަނެއްކާ ސިހުުރު ހަދަން ގެންނަ އަސްތަކެއްތަ.. ؟ އެސޮރުމެން މަރަންތަ މިތަނައް ގެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިސްރާފުކޮއްގެން. މި ގޭސްގަނޑުގެ އަޑީގަ ކޮންމެވެސް މުޑުދާރު ކުޅިގަނޑެއް އޮންނާނެ. އަދި ފަހަތުގައި އޮންނާނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ދެއުޅިއެއްނެތް ޕާޓީ.

 7. ޝިފާއު

  ބުނާ އަޑުއަހަން އަހުގެ މަސްވަރައް މީރުކަމައް.. އީދައް ގެންނަ އެއްޗެއްބާ.؟

 8. މެގަޕްރޮޖެކްޓް

  މެގަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން އައްޑުއަށް ދެބައިއުމުރުން މައްޗަށް ގޮސްފައިތިބި ހައެއްކަ އަހާއި ފަލަ ރީނދޫ ގެރިކޮޅަކާއި ދޫދިގު ކުއްތާ ކޮޅަކާއި ބާރަށް ފޮޑިޖަހާ ޟޮއްބުގެ ހައެއްކަ އެއްޗާއި ބާރަށް ހޭރޭ ހައެއްކަ އަށެއްކަ ހިމާރާއި ދޮންދީނި އައްޑޫއިން މަދުވާތީ ވިއްސަކަށް ސީގަލް ދޫނި ގެންނަން ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމަށް މާދަމާ ކޮންމެވެސް ޚަބަރެއްގައި އޮންނާނެ. ކިޔާލަން ތިބޭތި. ކިޔަކިޔާފައި ބާރަށް އަތްޖަހަން އަކަޔަންބޯ ހެދިފައި ގުބޯހެދިފައި ތިބި ބަޔަކު ތިބޭނެ. ވަލްހަމްދުލިއްލާހި.

 9. ޫރު

  އައްޑޫގަ ޒުލެއް ގާއިމް ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު..

  1
  1
 10. ގޯ ޕާލް

  އިންތިޚާ ބު ކަވާ ކުރަން ބަކައްޓެއް ފޮނުވާދެން ތަ؟

 11. ސަމައިދާ ބިން ޤަތޫރާ

  އަހަރެމެން އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވަނީ އަހެއްނޫން... ބޭނުންވަނީ އުހުތުން

 12. Anonymous

  އަޖައިބެއްނު މޮޔަ ވެގެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގިގެން އުޅޭ ހުސް އެއްވަރުގެ ބައެއް.. ތިތާ ނެތް ރަނގަޅު އެކެއް ވެސް.. މަށަކަށް ހަމަ ނުފެނޭ މި ތަނަށް އަހެއް ގެންނަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް.. އަދި ގެންނަން ވީނު އަހެއް ކީއްކުރަން ގެރި އެއް ވެސް...

 13. ބާތު

  ތީގެންވާނީ ކޮންފައިދާއެއް.. އޭނ.. ބުނެބަލަ ... ހުސްގުއިބޭލުން ނޫންކަމެއް ކުރާން އިނގެނީކީނޫން...

 14. ޙަކީިމުހާަނިމު

  މޮޔަ ވީިތަ....ބޯ ގޯސު ކަމެކޭެތީި

 15. އަބްދުއްލަޠީފު

  އެމްޑީޕީ އަކާ ބެހޭކަމެއްވެސް ނޫން ހޯސްކުލަބު ކަންތަކަކީ. ތަނެއްދޮރެއްނޭގިތިބެ އަނގަގަޅާ.

 16. ނާދިރާ

  ޢައްޑޫ ވޯޓް އަހަށް ގަނެލަން ފަސޭހަވާނެ.

 17. ހުސެއިން

  ދެން އައްޑޫ ކުދިން ވަރައް މޮލުވާނެ އަސް ދުއްވަން ހުރިހާތަނެއް ގަވެސް

 18. ކުންނާރޭ

  ތިޔައީ އަނެއްކާ އަހާއެއްކޮއް ޑުރަގްނޫންބާ އެތެރެ ވާނީ ކެންޕޭން ކުދިންރުއްސަން

 19. އެމަންޖެ

  ތަންކޮޅެއް ގިނައިން ގެރިކޮޅެއް ގެނނަންވީނުން ނަޝީދޫ، ވަރަށް ގެރިކާހިތްވޭ މިދުވަސްކޮޅު.