ނިހާން މިރޭ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
ނިހާން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާން އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެގައުމަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ އެތައް ގަޑިއިރަކު އެއާޕޯޓްގައި ބޭނުންދުމަށް ފަހު އަނބުރާ ރާއްޖެ ފޮނުވާލި މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް ދިވެހި ސަރުކާރާ ހިއްސާކުރަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިންޑިޔާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ އާއި އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒްގައި އަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންގައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ "ދަ އިންޑިއަން އެކްސްޕެސް" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އިންޑިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު އަހުމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ނިހާންއަށް އިންޑިޔާއަށް ނޭރުނު މައްސަލަ މާލޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒްއަށް ވެސް އެކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖެ އިން އެދިފައި ވާނީ ނިހާން އިންޑިޔާއަށް ވަނަ ނުދިން ސަބަބު އަންގައިދޭން. މީގެ ކުރިން ވެސް ނިހާން ވަނީ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހަދަން އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފައި. ނަމަވެސް މިފަދަ މައްސަލައެއް ދިމައެއް ނުވޭ، މިފަހަރުވެސް ދިޔައީ ހަމަ އެއް ޗެކަޕްއެއް ހަދަން" ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިހާން އިންޑިއާ އަށް ވަނަނުދީ އަނބުރާ ފޮނުވާލި މައްސަލައިގައި އިންޑިއާގެ ސަފީރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް ހާޒިރު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިމައްސަލައިގައި އިންޑިއާ ސަފީރު ވެސް އަދި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ނިހާން ފޮނުވާލި ސަބަބު ސާފުކޮށްދޭން ރާއްޖެ އިން އިންޑިއާ އަށް އަންގައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އިންޑިއާ ޖެހޭނެ ސައިޒުން ކަނޑާތިރި އަރުވާލަން މިފަހަރު. ދެން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯރޓަކުން އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވޯކް ވިސާ ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އެކަން ޖެހޭނެ ކަށަވަރު ކުރަން.

 2. އިންޑިޔާ މީހުން ދެކޭގޮތު ރާއްޖެއަކީ އިންޑިޔާގެ އަވަށެއް، މިހެން އޮއްވާ އެހެން ބަޔަކު އިންޑިޔާގެ ނުރުހުމުގައި ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަކީ އެމީހުންނަށް ހަޖަމުކުރަން ދަތިވި ކަމަކަށް ވެގެން ދިޔުން، ތިކަމުގެ ސަބަބަކީ،

  ރާއްޖެއަކީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ގައުމެއްގެ ކަމަށް އިންޑިޔާ އަކަށްނޭގޭ،

  އަހަރުމެން އިންޑިޔާއިން އަޅާފާނެ ތިކަހަލަ ފިނޑި ފިޔަވަޅަކަށް ކުޑަކޮށްވެސް ޖެހިލުމެއނުވޭ

 3. އިންޑިއާއިން ތިޔަ މައްސަލާގައި ޖަވާބުދާރީ ނުވެއްޖެނަމަ ރާއްޖޭން އެކަމުގައި އެޅޭނެ އެތައް ފިޔަވަޅެއް އެބަހުރި. އެހިސާބުން އިންޑިއާއިން ތެޅޭލެން މާ ބޮޑުވާނެ.

 4. ތިޔަސުވާލުގެޖަވާބުވަރާސްވެސްސާފުދެއްތޯ ؟ ޖަވާބަކީ ނިހާނަކީއިންޑިއާސަރުކާރަށްއާމީހެންނޫން ހަމައެހެންމެ ނިހާނުމެންގެދުލާހެދިހުރިހާކަމެއްދިމާވީ . އެހެންނޫނަސް ނިހާނަކީއިންޑިއާއަށްއެހާބޭނުންތެރިމީހެއްވެސްނޫން ދެއްތޯ ؟

 5. އެހެން ދިވެހިންވެސް ފޮނުވާލާ ނިހާނުވެސް ފޮނުވަން ޖެހުނީމަ ފޮނުވާނެ ! ނިހާން ތީ ޕޯޑިއަމް ތަކައް އަރާ މީހުން ބުލީ ކުރަމުން ދުވާ މީހާ، ނިހާން މެން ކަހަލަ ތަންދޮރު އޮޅި ފަ ތިބޭ މީހުން ނައް ނޭންގޭނެ ކިޔޭ ނުކިޔޭ! ނިހާން ފޮނުވާލީ އަންހެނުންނައް އިހުތިރާމް ނުކުރާ މީހަކައްވާތީ ސާފު ވެއްޖެތަ އަދިވެސް މފުއްޕާފަ މީހުން ގަޔައް ކުޅު ތަޅަމުން ދުވޭ!!

 6. ހަހަހަ އަންގައިފިޔޯ؟ ކަލޭމެންނަށް އެންގޭ އެންގުން ހުންނަކަމެއް ނުދެނަހުރިން. އޭނަ ފޮނުވާލީ އޭނަ އެއީ ޓެެރަރިސްޓަކަށް ވާތީ.

 7. ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ފޮނުވާލަން އުޅޭތީ! ޖަވާބަކީ މިއީ!

 8. އިންޑިއާ ސައިޒަށް ކަނޑާ ތިރިއަރުވާލަންވީ ތި ދެން މާ ފުއްޕަނީ ހިނިއަރާ ފަރުބަދަ ކަނޑާކަން 1000ފަހަރު ލިޔަން ދޭންވީތަ؟

 9. ބޭސްފަރުވާ ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޗައިނާއިން އަގުހެޔޮކޮށް ބޭސްފަރުވާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ފެނޭ. އޭރަށް ތިއިންޑިއާ އޮންނާނީ ކުޑަކަކޫ ޖެހިފަ

 10. ހުރިހާ އެކައުންޓަންޓުން ފޮނުވާލަން ހިފާ. އެ ޤައިމުން ނޫނަސް މީހުން ލިބޭނެ

 11. މަމެން ތަމެން ދުނިއޭގެ މެޕްބަލާބަލަ ތަމެންފެނޭތޯ ދުނިއޭގެ ބޮޑުބާރަކާ ތިބެހެނީ މަމެން ވެފަ

  • ކަލޯ ބޮޑު ބާރަކަށްވީމައޭ ކިޔާފަ ނަފުސުވިއްކާލައިގެން ކަލޯ އޮންނަންވީނުން ރަޖާލައިގެން ބިރުންދޯ؟؟؟

 12. އިންޑިއާ އިން މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންނަށް އިންޑިއާ އަށް ނޭރޭނެ ގޮތް ހެދުން އެއީ މަމެން އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތް. އެއިރުން މަމެން ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުން އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ މީހުންނަށް ދޭ ވިސާ ނުދީ ހުއްޓާލާނަން ބިކޮޒް އެމެން އެެއަދާ ކުރާ ހުރިހާ މަގާމް ތަކަކީ އެއީ ދިވެހިންނަށް އަދާ ކުރެވޭނެ މަގާމް ތަކެވެ. ދިވެހިންނަށް ރިސޯރޓްސް ތަކުން މެދު ފަންތީގެ ވަޒީފާ އަދި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ނުލިބެނީ އެއީ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އާލާތުންގެ ބަލާއާއި ހެދިއެވެ. އެހުރިހާ އާލާތުން ނަށް ރިސޯރޓްސް ތަކުން ވޯކް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަންވީއެވެ.

 13. ސްޕީކިންގް

  އިންޑިއާ ޖެހޭނީ ހޭރި ހޭރި ތިބެން އިންޑިއާ އަށް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ނުވެސް ވެއްޓޭނެއޭ އިންޑިއާ އަށް ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ނަމެއް ބާއްވަން ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިންޑިއާ އާލާތުން ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރި ކުރާނަމޭ މިއަންނަ މިނިވަން ދުވަހު އިންޑިއާ އެމްބަސޭ މެންނަށް ދައުވަތު ވެސް ނުދީ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ޖަލްސާ ތަކުން އިންޑިއާގެ އެމްބަސޭ ބޮއި ކޮޓް ކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް މެމްބަރުން ފާޅު ގައި ޓީވީ ތަކުން ވެސް އަދި މީޑިއާ ގައި ވެސް ގޮވަންވީއޭ އަދި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯރޓަކުން އިންޑިއާ މީހަކަށް ވާރކް ވިސާ ނުދޭންވީއޭ އިންޑިއާ އަށް ތާށިކުރަންވީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން އެއިރުން އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް އަމާޒު ވާނެއޭ ނަތީޖާ އަކީ މޮދީ ޕާރޓީ ގެ ސަރުކާރު އާލާތުން ޖެހޭނީ މަމެން ޕިންކީން ކުރިމަތީގައި ހަތިޔާރު ބަހައްޓާ ކުޑަ ކަކޫ ޖަހަންއޭ ވީ އާރ ޑުއިންގް އަވަރ ބެސްޓް ޓު އެވޮއިޑް ދެމް އޯއް ދޭއާރ އެންޑިންގް ދޭ އާރ ނަތިންގް ވީއާރ ސްޕީކިންގް.

 14. ޒިންމާއެކޭ

  އިންޑިއާ އިން މަމެން ޕިންކީންގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް ލީޑަރު އެކްސްޕެލް ކުރުން އެއީ މަމެން ދެކެނީ މަމެންގެ މޫނުގައި ތަފާއްޔެއް އިންޑިއާ އިން ޖެހީ ކަމަށޭ އެއްގޮތަަކަށް ވެސް މިކަމަކީ އެއީ ނިހާން އަށް ދިން މެސެޖެއް ނޫނޭ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރަށް އިންޑިއާ އިން ދިން އެޓޭކް އެކޭ އޭގެ ބަދަލުގައި ވަރުގަދަ އިގްތިސާދީ ޝޮކް އެން އޯވް އެއް އިންޑިއާ އަށް ދޭންވީއޭ. އެގޮތުން ބަލާއިރު މާލެ އާއި ވިލިގިލި އާއި އަދި ގުޅިފަޅާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅާލާ ގުޅިފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލާ އެތަނުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކްސް ބިލްޑިންގްސް ތައް 25 ބުރިއަށް އަޅާލާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުނި ތަކަށް 100 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭ ގޮތަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ އެމްޓީސީސީ އާއި ޗައިނާގެ ބްރިޖް އަޅާ ކުންފުނި ސީސީސީސީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއް ހަދައިގެން ޗައިނާގެ ބޭންކް އަކުން ލޯން ނަގައިގެން މިކަން ކުރާ ގޮތަށް ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހުން ނިންމަންވީއޭ ޗައިނާގެ ޒިންމާއެއް މަމެން ވެރިކަން ދިފާއުކުރުން

 15. ނިހާނު މައްސަލާގައި އިންޑިއާ ހިމޭނުން، ސަރުކާރަށް ބިރު ބޮޑު ކަމަށް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ބުނި ނަމަވެސް އެއްވެސް ބިރެއް މަމެންނަށް ނޯންނާނެއޭ އިންޑިއާ ޖެހޭނީ ސައިޒުން ކެނޑެން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ބަލަން ތިބޭތި މި ނޫން ގޮތެއް ވޭތޯ. މިހާރު އިންޑިއާ އިން މީހުން ގެންނަން ވިސާ އެމެން ނުދޭތީވެ ދެން މަމެން ކޮންމެހެން ނޫޅެން އިންޑިއާ އިން ވިސާ ހޯދަން ވެސް ދެން އޭގެ ބަދަލުގައި ނޭޕާލް އިން މީހުން ގެންނާނީ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ކުޑަ ކޮށްލާނީ އިންޑިއާގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އާއި އެއް އަދަދަކަށް ސަބަބަކީ ނޭޕާލް މީހުން ނުފިލާތީއޭ އަދި ނޭޕާލް މީހުން މަސައްކަތަށް ވެސް މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެފައި އެއީ މުސްލިމުން ވިއްޔާ މާ ބޮޑަށް ރަނގަޅު ވާނެއެއް ނޫންތޭ މުސްލިމް ކޮމިއުނިޓީ އަށް އެހީތެރިވިއްޔާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ކުޑަ ކޮށްގެން. އެއިރުން އިންޑިއާ އަށް ހުންނާނެ ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައޭ މަމެން ބުނަންނެތީމު ދޯ.

 16. ނިހާނު މައްސަލާގައި އިންޑިއާ ހިމޭނުން، ސަރުކާރަށް ބިރު ބޮޑު ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ބުނި ނަމަވެސް އެކަން އެހެން ނުވާނެ އިންޑިއާ އާއި އެކު ނެކް ޓު ނެކް ޖައްސަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރަށް އޮތް ނަމަ. އެގޮތުން ހަދަންވީ ގޮތަކީ ފިލައިގެން އުޅޭ މީހުން ހޯދާ ފުރުވާލުމުގެ ކަންކަން ހަވާލު ކުރަންވީ ފުލުހުންނާއި ރަސްމީ ކޮށް އެކަން އިމިގްރޭޝަން އަތުން އަތުލުމަށް ފަހު. ދެން ޕޮލިހުން މުޅި ރާއްޖޭގައި އެކަން ފުޅާ ދާއިރާ އެއްގައި ކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ފެރީ އެއްގައި ބިދޭސީން ދަތުރު ކުރާނަމަ ސައްހަ ވޯކް ވިސާ ކާރޑް އޮވެގެން ދަތުރު ކުރުމަށް އަންގާ އެކާރޑް ނެތް މީހުން ޕޮލިހަށް ހާޒިރު ކޮށް އެމެންގެ ކަންކަން އިންވެސްޓިގޭޓް ކުރުމަށް ފަހު އެހުރިހާ މީހުން ފުރުވާލަންވީއެވެ. ދުވާލަކު މަދުވެގެން 1000 ބިދޭސީން ފޮނުވާލަން ޖެހޭނެ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްސް ތަކުގައި. މިކަން މިގޮތަށް ކުރާތާ 30 ދުވަސް ތެރޭގައި މިކަން ހައްލު ވާނެއެވެ. ދެން ބަންގާޅުންމީހުން ގެންނަ ޑިޕޮޒިޓް 8 ހާހުން 4 ހާހަށް ދަށް ކުރާނީއޭ. އެއިރުން ދެން ބަންގާޅު އެމްބަސީ އަށް އަންގާނީ އެޓެސްޓް ހަދަން ވަކި އަދަދެއްގެ މުސާރަ އެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަންގާޅު އެމްބަސީ އަށް ނޭންގޭނެ ކަމަށް އެގޮތަށް އެކަން ނިންމާ ބަންގާޅުން މީހުން ގެނައުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ވެސް ބަންގާޅުގައި ތިބި އިމިގްރޭޝަން އިން ކަނޑައަޅާ 5 އެޖެންޓުން މެދުވެެރިކޮށް އެކަން ކުރާ ގޮތަށް ހަދާ އިމިގްރޭޝަން ތެރޭން ކޮރަޕްޝަން ފިލުވާލާ މިހާރަށް ވުރެން ބޮޑަށް އެތަން އޮގަނައިޒްޑް އުސޫލުން ހިންގޭ އަދި 1000 ފޯން ލައިން ލައިގެން ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވަން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ވިސްނަން ވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާ ސައިޒު ކުރެވޭނެ މިއުސޫލުން. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވުރެން މަސައްކަތަށް ރަނގަޅީ ބަންގާޅުންނެވެ. އެކަމަކު ބަންގާޅުން ގެނައުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަގުބޮޑު ކޮށްލާ އަދި އެކަން ވަރަށް ސްލޯ ޕްރޮސެސް އެއް ގައި ދާ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަން އާއި ބަންގާޅު އެމްބަސީން ކަންކަން ކުރާތީވެ އެކަން ކަން ހަރުދަނާ ކުރުމުން އިންޑިއާ ދެން ދާނެ ސައިޒުން ކެނޑިގެން. މިފުރުސަތުގެ ބޭނުން ބަންގާޅު އެމްބަސީން ވެސް ނަގަން ޖެހޭނެއެވެ.

 17. ނިހާނު މައްސަލާގައި އިންޑިއާ ހިމޭނުން، ސަރުކާރަށް ބިރު ބޮޑު ކަމަށް ހީކުރެވުނު ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ބިރު ބޮޑު ނުވާނެ އިންޑިއާ ސައިޒު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އިންޑިއާ ސައިޒު ކުރާނަމަ. ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި މަހަކު 300 ޑޮލަރަށްވުރެން ބޮޑެތި މުސާރަ ތަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ވަޒީފާ އެއް ދޭން ވާރކް ވިސާ ދެވޭނީ އެއީ އިމިގްރޭޝަން އަކުން ނޫން އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ސީދާ ރައީސް އޮފީހުގައި އޮންނަ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގާ ސަބްކޮމެޓީ އިން ހުއްދަ ދޭ މީހުންނަށެވެ. ރިސޯރޓްސް ތަކަށް މަހަކު 10 ހާހުން ފެށިގެން އައިސް މަހަކު 500 ޑޮލަރާއި ހަމައަށް ތިބޭ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ މީހުން ތިބެނީ އެއީ ފޭކް ސެރޓިފިކެޓްސް ހުށައަޅައިގެން ނެވެ. އެމެންގެ ސެރޓިފިކެޓްސް ތަކަކީ އެއީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެޕްރޫވް ވެސް ކުރަން ޖެހޭ އެއްޗަކަށް ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ. މިމަގުން ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ބޭރު މީހުންނަށް ވަޒީފާ އަދާ ކުރަން ވިސާ ދޭ އުސޫލަށްބަދަލުގެނައުމުން ދިވެހިންނަށް ބޮޑެތި މުސާރަ ދޭ ވަޒީފާ.

 18. އިންޑިއާ އިން ނިހާނު އެކްސްޕެލް ކުރީ އެއީ އިންޑިއާ އާލާތުން ހީނުކުރޭ މަމެންނަށް މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް ޗައިނާ އާއި ގުޅިގެން އެޅޭނެ ކަަމަށް އެކަމަކު އެއާލާތުން ހީކުރި ގޮތަށް ނޫން ދޯވީ ބްރިޖް ވެސް އެޅުނީއޭ. ސަރުކާރުން ލޯ މަރާލާފައި ދޭން އުޅޭ ކޮށްދިއްޕަރު ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާ އެެތަނުގައި ޗައިނީސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކެއް ހަދަން ޗައިނާގެ ސަރުކާރަށް އެތަން 100 އަހަރު ދުވަހުގެ ރާސްތާ އަށް. އެއިރުން ޗައިނާ އިން އެތަން ހިއްކާ އެތަނުގައި ޗައިނާގެ މުދާތައް ވިއްކަން ޗައިނީސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކެއް ހަދައިފިނަމަ ދެން މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ހާރޑވެއަރ ސާމާނު ވެސް އިންތިހާ އަށް އަގު ހެޔޮ ވާނެއެވެ. އެތަނުން ހިލަ ހިލަވެލި ބޮޑު ހިލަ ހުރިހާ ދަގަނޑެއް ލިބޭ ގޮތަށް ހުންނާނެ ނޫންތޭ އެއިރުން. ދެން ވާނެ ގޮތަކީ އިންޑިއާ ލަންކާ ވިޔަފާރި ވެރިން އަންނާނީ އެތަނުން އެއްޗެހި ގަނެގެން ރާއްޖޭން އެކްސްޕޯރޓް ކުރަން ދޯ. އެއިރުން އިންޑިއާ ބީރުބޮލު ބޮޑޭ މެން ޖެހޭނީ ދެން ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލާން ދޯ. ސީލާ ސީލާ ސީލާ.

 19. ނިހާނު މައްސަލާގައި އިންޑިއާ ހިމޭނުން، ސަރުކާރަށް ބިރު ބޮޑު ވެއްޖެނަމަ ވެސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސަރުކާރުން އާރމަރ ލޭޑައުން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ ނެކް ޓު ނެކް ޖައްސާށޭ އިންޑިއާ އާއި. އިންޑިއާ ބުނާ ގޮތަށް މަމެން ނަހަދާނަމޭ އިންޑިއާ އަކީ އެއީ މަމެންގެ ނޯކަރުންނޭ ނޯކަރުން ބުނާ ގޮތަށް ހަދަން ނުޖެހޭނެއޭ ސާހިބު މީހާ އިންޑިއާ އެމްބަސީ އަޅަން މާލޭގެ ސޯސަންމަގުން ދީފައި އޮތް ބިން އިންޑިއާ އަތުން ވަކި ކުރި ކަމުގެ ލިޔުން އިންޑިއާ އެމްބަސީ އަށް ފޮނުވާލީމާ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ. ހެޔޮ ނުވާނެ އިންޑިއާ އެމްބަސީ އެއް އަޅަން އިންޑިއާ އަށް މާލޭން ބިމެއް ދޭން ހެޔޮ ނުވާނެއެވެ. ސިޗުއޭޝަން ހޭޒް ގޯން ބޭޑް އެން މޭޑް އެން ކްރޭޒީ އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް. އަރާ މޭޒު މައްޗަށް އަރާ އަރާ އަރާ ނަށާލާ ނަށާލާ އުފުރާލާ އުފުރާލާ އުފުރާލާ އުފުރާލާ..

 20. ހާއު ހާއު ހާއު ހާއު އާއު އާއު އާއު އާއު ފެއްސެން އުޅޭ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މިތަނުން ފެެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ފެއްސޭ ނިހާނު މައްސަލާގައި އިންޑިއާ ހިމޭނުން، ސަރުކާރަށް ބިރު ބޮޑޭ ކޮން ބިރު ބޮޑެއްތޭ ބޮޑު އެއް ބިރު ބޮޑުވުން އޮންނާނީ އިނގޭތޭ ތަމެން ޖެހޭނީ އިންޑިއާ އޮޅާލަން އޭ އެއްކަމެއް ވެސް ނުުކުރެވޭނެއޭ އިންޑިއާ އާލާތުން ނަށް މަމެން ޕިންކީން ނަށް ބިކޮޒް މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެކުއޭ ޗައިނާ އޮތީ މަމެން ފަހާލެވޭ ވަރުގެ މަހެއް ދެން މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަނޑަކަށް ނާރާނެއޭ މަމެން ބީޓް ކޮށްލެވޭނެ ގައުމެއް ނޫނޭ އިންޑިއާ އަކީ މަމެން ނަށް ބީޓް ކޮށްލެވޭނެއޭ އިންޑިއާ ޖަސްޓް ބީޓް އިޓް ބީޓް އިޓް ބީޓް އިޓް ބީޓޭ އިޓް ބީޓް އިޓް ސޯ ބީޓް އިޓް ޖަސްޓް ބީޓް އިޓް ހާއު ހާއު ހާއު ހާއު ހާއު ހާއު ހާއު ހާއު ހާއު ހާއު ހާއު ހާއު...

 21. ނިހާނު މައްސަލާގައި އިންޑިއާ ހިމޭނުން، ސަރުކާރަށް ބިރު ބޮޑު ކަމަށް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރިނަމަވެސް މަމެންނަށް ކަހިރުވަކެކޭ ވެސް ހީނުވެއޭ މަމެން ޕިންކީން ނޭ ވެރިކަމުގައި މިހާރު މިތިބީ މަމެންނާއި އެކު އޭ ޗައިނާ އޮތީ ރަޝިއާ އޮތީ އަދި ސައުދީ އޮތީ ވިޔަފާރި ބޭނުންތޭ ފްލެޓްސް ބޭނުންތޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ބޭނުންތޭ މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ނުހިފާ ކުރާނެ އެއްކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ އޯއް އޯއް ޓްރަައި ޓު އަންޑަރސްޓޭންޑް މީ ޖަސްޓް ސިމްޕްލީ ޑޫ ދަ ތިންގްސް އައިސޭ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ޓޭކް މީ ހަޔަރ ޓޯކް މީ ލައިކް އަ ޖެންޓުލްމޭން ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..