ވެރިކަމަށް ގެންނާނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ނުލާ ބާއްވާ އިންތިހާބެއް އިންސާފުވެރިއެއް ނުވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަަށް ވާނެ ކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށާއި ކަންބޮޑުވާ އެތައް ކަމެއް ހުރި އިރު، ކަންބޮޑުވުމުގެ ތެރެއިން ވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކަރުދާސް ކޮޅު ރައްޔިތުންގެ އަތަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ މީޑިއާތަކުން ކަނޑައަޅާ މަންދޫބަކަށް ވޯޓު ނަގާ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭ އިރު، އެ މަގު މިފަހަރު އޮންނަ އިންތިހާބުގައި ބަންދުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.

"އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ނޫސްވެރިންނަށް އޮބްޒާވް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން , އަދި އިލެކްޝަނުން ކުރިން، ކުރި އިއުލާނެއްގައި އިންތިހާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް " ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ދޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަ ކުރިއިރު، ޕީޕީއެމް ފިޔަވައި ދެން ހުރި ޕާޓީތަކަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނިކުންނާނީ އެންމެންނަށް އެއްބަސްވެވޭ ކެންޑިޑޭޓަކާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

"ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީން ހިތްވަރު ހޯދައި، ވަރަށް އަވަހަށް ކެމްޕެއިން ފަށާނަން" ޝިފާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. އެއީ

  އެއީ މަލައިކަތެއްތަ؟ ނުވާނެތިކަމެއް ލާހިކެއްނޫން ތިކަމެއްކުރާކަށް

 2. ޙަމެ

  ބަލަ ނަސީދަކައް އިދިކޮޅު އެންމެން އެއްބަހެއް ނޫނޭ އިންތިހާބައް ނެރޭކައް. ނުވިތާކައް މޑޕ އިން ވެސް އެތައްބަޔަކު ބޭނުމެއް ނުވޭ އޭނަ އިންތިހާބައް ކުރި މަތި ލާކައް. ކޮންމެ ތާކުވެސް ތިބޭ ގަވައިދައް އަމަލު ކުރާބައެއް. ށސިފާޒު މެން ގާނޫން މުގުރުމައް ހިތްވަރު ދިނަސް

 3. ބޭބެ މުލި

  ނަސީދުގެ ނަމެއް ނޯންނާނެ ސިފާޒު މޮޔަނުގޮވާ

 4. މަމެން

  ކަލޯ އަބަދު ނަޝީދު.މިފަހަރު ނިކަން އިބޫއަށް ފުރުސަތު ދީބަލަ.ތިބައިމީހުންއަށް ގުއިވެސް ލެވެނީ ނަޝީދު ގޮވައިގެންދޯ

 5. ޙަސަނުބެ

  ކަލޯ ސިފާޒޫ ކަލޭ ނަޝީދުއާ ކަމެއް ކުރަންވީނު މޮޔަވޭ އިންސާ ﷲ ދެން ތި ބުނާ ނަޝީދެއް މި ޤައުމުގެ ވެރިކަން ކީކުރަން މި ޤައުމާވެސް ކިލޯ މީޓަރަކަށްވެސް ކައިރި ނުވެވޭނެ ހިއްވަރެއް ހުރިއްޔާ މި ގައުމަށް އަރާބަލަ މައުމޫނު ދައުރުގާ ތިމާއަށް ފުރުސަތު ލިބުނޭ ކިޔާފާ ހިޔަންޔައް މުޑިނުނަގާ މީ ވަރަށް ވާހަކަ އިންސާ ﷲ ސިފާޒްގެ ލަދުހަޔާތް ކޮބައިތަ ؟؟؟؟

 6. ޢަފުން

  ޢިސްލާމްދީނަށްޓަކައި އަޅެ ތިހެން ހަށިފޮޅާ މޮޅު ބަސް ހައްޤު ޤޮތުގައި ކިޔާބަލަ . ނަޝީދަކީ ކުފުރުވެފަހުރި މީހެއް

 7. ހުސޭނުބޭ

  ކަލެއާ ނަޝީދާ ދެމީހުންގެ އަމިއްލަ އިންތިޚާބެއް ބާއްވާ! ވެބްކެމް މެދުވެރިކޮށް.

 8. ޑީޑި

  ނަސީދު ގޮވައިގެން އަށްޕަޑަން ކުޅެން ދޭބަލަ... ތި ގައިދީގެ ނަމެއް ނޯންނާނެ ވޯޓް ކަރުދާހަކު ..މިޔޮށް ފަދަ ރޯދަމަހު މޮޔަނުވެބަލަ.. ވެބުކެމް ހޮވަން ތައްޔާރުވޭ ޔެލޯ ކުދިން..ހައްހާއްހާ

 9. މޯހަން

  ޝިފާޒު މޮޔަނުގޮވާ، ނިދަން ދޭ، މޑޕ އިން ނެރޭނީ އިބޫ. މޑޕ ތެރޭގަ އެކަކުވެސް ނެތް މޮޔަ ސޮރު ނެރެން ބޭނުންވާ. ނަޝީދުގެ އާއިލީ ތަޅާ ފޮޅުން ފެށުނީ. އަދިވެސް ކާމިނީ ގެ އާއިލީ ވެރިކަމޭ ކިޔައިގެން ވީދޭތި. ޙުސް އެކަށްޗެއް!

 10. ސިނާން

  ޝިފާޒް ވެބް ކެމަށް އަރާ ތިމޮޔަގޮވާބަލަ. އޭރުންވެސް ކޮންމެސް އެކަކު އަޑު އަހާނެ.

 11. ޑާލިންގެ

  ވެރިކަމާހެދި ނަޝީދު އާއިލާގެ ތަޅާފޮޅުން ފެށުނީ. ކާމިނީ އާއިލާ އެކަންޏެއްނޫންތާ ދަޯ!! ކެނަރީ ފެކްޝަން އާ ދީފުރަމް ފެކްޝަން! ތިމާ އެހެން މީހުނައް ކުރާމަލާމަތް އެބުރިތިމާމެނަށް ޖެހިދާނެ ކަމުގެރީތި މިސާލެއް. އިބްރަތް ހާސިލް ކުރޭ!