މާލެ އާއި ހުޅުލެއާއި ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ބުރިޖު ބޭޭނުން ކުރަން ފެށީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަލާހް އެހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަށައި އަދި ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ނިންމީ ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންނެވެ. ބުރިޖު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ 2018 އޮގަސްޓް 30 ގައެވެ. ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުނީ އޭގެ ތިން މަސް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ސަންގު ޓީވީ "ވާތު ސަންގު" ޕްރޮގްރާމްގައި ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފަލާހް ވިދާޅުވީ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ސޮއި ކުރެވުނީ ދައުރު ދެބައިވި ފަހުން ކަމަށެވެ. "އެބުރިޖު ނިމުނީވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރު އައި ފަހުން. އެބުރިޖުގައި ދުއްވަން ފެށުނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރު އައި ފަހުން." ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެޅި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތުގެ %60 މަސައްކަތް ނިންމީ ވެސް ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަލާހް އެހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުނުއިރު ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި، ބާކީ އޮތީ އިމާރާތައް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަރުކުރުން ފަދަ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތަކެވެ. އޭރު ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ވެސް ވަނީ ގަނެފައެވެ.

ފަލާހް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ދެގުނަ ޖައްސާލާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

96 ކޮމެންޓް

 1. ފާފް

  އަންގަޔޭ ކިޔާބަލަ

  159
  2
  • ނޭފަތް

   އަނގަޔެއް ނޫން. ޔާމީނު ހެދި ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓު ސަލާމް ބުނި.

   8
   46
   • ކޮރޯނާ

    ބުރާންޗާ މިތާ އެ ދައްކަނީ ބުރިޖު ވަހަކަ. ކުޅުދުއްފުށި ވަހަކައެއްނޫން.

    41
   • އެންޑީފީ

    އެއަރފޯޓަކާ މިކަމަކާ ކޮން ކަމެއް. ކަޑަ ވާތީ ވާހަކަ އޮޅުވަނީ ދޯ؟

    38
   • ރައްޔިތުމީހުން

    އެއާޕޯޓް ގެކަންތައްވެސް ނިންމާފައި ދޯ ދިޔައީ.. ހަމަ އެކަނި މަސައްކަތް ބާކީ އޮތީ...

 2. ހޭބަލި

  ރަގަނޅަށް ވެސް ހޭބަލި ވެފަ

  179
  2
 3. އަނިލް

  ކަލޯ މަށައް ފެންނަނީ ކަލޯގެ ތިޔަ އައިނު ބާލާފައި ވެލްޑިންގް މާސްކް އަޅައިގެން ބަލަން އޭރުން ފެންނާނެ އިބޫ ޞާލިހު ގުދައް އޮވެގެން ހިގާއުޅޭތަން ކަލޭއަށް ނޭގުނަސް އެތަންތަން ފެށި ތާރީހުއާއި ނިންމި ދުވަހާއި މާލޭއިން އެއާރޕޯޓަށާއި، ހުޅުމާލެއާއި، ވެހިކަލްތަކުގިރާކޮއްފައި ދަތުރު ކޮއް އުޅޭއިރު، ބަލިވެގެން ބޭސްފަރުވާ ކުރަންގޮސް އުޅޭއިރު މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައެނުލެވޭނެ ކަލޭމެންނަށް އޮޅުވާލެވޭނި ގެރި މޯދީ އަށް

  181
  4
 4. ޅަތީފާ

  ކާކު ވިހާފަ އިން އެއްޗެއް މީ އަޅެ

  179
  6
 5. ވެރިން

  ކަލޯ ސިކުޑީގެ ޑޮކްޓަރަކަށް އަވަހަށް ދައްކަން އުޅޭ،ނޫނީ ހިއްޕެވި އެއްޗެއްގެ އަލާ ކެންޑުނީމަ ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް އަރާ އިނޓަވިއުދީ ހަދާ.

  176
  2
 6. ސުވާލެއް

  ބްރިޖް އަޅަން ފެށީ ކޮން އަހަރަކު؟
  ދެން އެހެން ވީމާ މިހާރު ހައެއްކަ ބްރިޖް އެޅެންވާނެ. އެއީ އެއޮތީ ބްރިޖް އެޅޭނެކަން އެނގިފައި އަދި ބިރު ކެނޑިފައި. ހަމަ އެގޮތަށް 25 - 30 ބުރީގެ ޢިމާރާތް ތައްވެސް ގިނަގިނައިން ހެދެންވާނެ. ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފޭސް ވަރުގެ ބޮޑެތި ބިންތައްވެސް ގިނަގިނައިން ފެންނަން އެބަޖެހޭ. ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ވެރިކަން ބޭނުމިއްޔާ އިތުރު ބްރިޖްތަކާއި ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ފަސޭހަތަކާއި އެކު ނާންނަ ނަމަ ވޯޓް ދިނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ދޮގު ވަޢުދުތަކަށް ވޯޓް ދިނުމެއް ނެތް.
  އިތުރު ވާހަކައެއް. މިމަހު ދޫކުރަން ފްލެޓްތައް އޮތީ ކިހާ ހިސާބެއްގައިތޯ؟ ބާކީ 6 ދުވަސް!
  އަހުރެންނަށް ފްލެޓެއް ނުލިބޭ. ނަމަވެސް އެހެންމީހުނަށް އަވަހަށް ލިބުމަކީ އުފަލެއް ކަމުގައި ދެކެން

  152
  2
 7. ނޭމް

  ފުރަތަމަ ރާއްޖޭން ހައްޖައް މީހުން ދިޔައީވެސް ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގަ

  155
  2
 8. ބުރިޖް

  ބުރިޖ ނޫންތަ މިވެރިކަމުގަ ނިމުނީ

  87
  2
 9. ފިދަނަ

  سبحان الله ބުރިޖު ހުޅުވާން ބުރިޖުގަ ފުރަތަ މަ އަޅުގަނޑު މެން ދަތުރު ކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ
  ޔާ މީންގެ ވެރިކަ މުގަ.

  154
  2
  • ރަނާ

   ޔެސް ސެޕްޓެމްބަރ 2008 ގަ އެއީ އިބޫގެ ވެރިކަންބާ !

   26
 10. ކެހެރިނުފަޅަ ޖަނަވާރު

  އަޅުގަނޑު މެން ބޭނުން އެބަވޭ ތިބޭފުޅުންގެ ފަސް އަހަރު ވެސް ބުރިޖެއް އަޅާނީ މޭތޯބަލަން.

  116
  1
 11. ކިނބޫ

  އެހެން މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުން މެޑެލިޖެހާ ބައެއް ތިބައިގަނޑަކީ އަހަރުމެން ހިތުދަސް ކަލޭމެން

  129
  2
 12. ޜެޓޭ

  ފަލާހު ދުނިޔެއަށް އައިސް މުސްކުޅި ވީވެސް އިބްރާހިމް މުޙައްމދު ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގައި

  148
  1
 13. ޕެޑް މޭން

  ތީހަ މަ ޕެޑް މޭން ދައްކާ ކަހަލަ ވާހަކަ މިސަރުކާރު ތިން އަހަރު ވާން ކައިރިވެފައި ވާއިރު އޮށްޓަރު ހުރި އެއްވެސް ކަ މެއް ނުކުރޭ.

  123
  1
  • ާސާބަސް

   ތިހެން ބުނާކަށް ހެޔޮ ނުވާނެ ދޯ! އިބޫ ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގަ އެ ނިންމާލި މެގަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނުފެނޭތަ! 'ރަސްރަނި ބަގީޗާ' ގެ ނަންބޯޑު 'ސަލްޓަން ޕާކް' އަށް ބަދަލުކުރުން ކަހަލަ ކިތައްމެ ކަމެއް.

   10
   • މަރީ

    ލޮލް

 14. ވިސްނޭ

  ބުރިޖް މަސައްކަތް ފެށީވެސް ސޯލިހު ދުނިޔޭގަ ހުއްޓާ..

  115
  2
 15. ބައްޓޭ

  ބްރިޖް ފެށީވެސް. ބްރިޖްވެސް ކަލޭމެނަށް. ހައް ހައް ހާ

  91
  1
 16. Anonymous

  ބުރިޖު ހަދައިފިތަ؟ ކާކު ބުނީ؟ އަހަރެމެން ހީކުރީ 2018 އޮގަސްޓް މަހު އަހަރެމެން ހިލައާ ދަގަނޑުން ހަދާފަ އޮތް މޫދެއްގެ މަތީގަ ކަމަށް ކާރުގައާއި ސައިކަލްގަ ދަތުރު ކުރެވުނީ.

  94
  1
 17. އަހްމަދު

  މީނާގެ ބުއްދި ހަމައެއް ނޫން. މެންބަރު ކަމުގެ ޝަރުތެއް އުނިވެއްޖެ. މީނަ ހޮވި ރައްޔތިން ނުކުމެ މީނަ މެންބަރު ކަމުން ދުރުކުރަން އުޅެންވެއްޖެނޫންބާ؟

  102
  1
 18. ބި

  ގިޔައީ.ވޯޓްހޯދާން ދަށްކާހޮޅިވާހަކަ ރަށްވެހި ނަޖިސް ނުތާހިރު ދިރިއުޅުން ޒުވާނުން ގޮނޑުހޮވުން އެގަންޖާ19ގެ ވަކަރުގޭ ކުދިންނަށް ނުފެންނާނެ އެހެންސަރުކާރުން ކޮށްފައި ހުރި ތަރަށްޤީ ވަރަށްސާފް

  88
  1
 19. ކޮވިޑް

  ވަރައްވެސް ބޮޑު ތެދެއް ތީ ފަލާހު. މާދަމާ ބުނައްޗޭ މި ދިވެހި ރާއްޖާގަ މީހުން ވަޒަން ވެރި ވެ އުޅެން ފެށީ ވެސް ޞާލިހްގެ ވެރިކަމުގައޭ. އޭރަށް ވެސް ރީންދޫ ބައި ގަނޑު އަތްޖަހާ ފަލާޙް ކަރުގަ މާފަތި ވެސް އަޅުވާނެ، ނަސީބް ހަމަ މިމީހުން ނަށް ހޭވެރިކަން ވާކަން،

  90
  1
 20. ދިއްދޫ އަބޯ

  އިބޫ ސަރުކާރުން ކުރި ކަ މަކީ ، މާފުއް މޮޑެގެން އިންޑިޔާ ފޮނުވީ ، ކަލޭ ތި ހަދާ ދޮގު އަޑު އަހާނެ މީހެއް ނެތް ، ކެންޕެއިނަށް ދޮގު ހަދާނެ ކަ މެއް ނެތް ރައްޔިތުން ބޭނު މީ ބަދަލެއް. ފަލާ ކަލޭ ރުފިޔާ ހޯދި ގޮތް އެކަނި އިނދެގެން ވިސްނާލަބަލަ🙆 ، މަރު ހަނދާން ކޮށްލަބަލަ....

  88
  2
 21. ބުރާންޗެއް

  ފަލާހޫ ކަލޭގެ ތިކިޖެހިތާނަ

  76
  2
 22. ތެދުވެރިޔާ

  ދޮގު ހަދާކަން ކަށަވަރީ ﷲ ބާވައި ލެއްވި އާޔަތްތަކަށް އީމާން ނުވާ މީހުންނެވެ

  110
  2
 23. މިލާ

  ކޯމާއެއްގަ އޮވެފަ ތެދުވާ މީހަހަކު އެހެން ބުނެފާނެ ..އަޅާނުލާ

  87
  1
 24. ޣ

  އެފްޕީއައިޑީ ލާރިގަނޑު ކައި ނިމުނީ ކާކުގެ ވެރިކަމެއްގަތޯ ފަލާހުކުރެން ނޫސްވެރިއަކު އަހާލުން ރަނގަޅު

  81
  2
 25. ރާއްޖެ

  ބްރިޖް އެޅީ ވެސް އިބޫ. ޢޯކޭ. އެހެން ހިތައް އެރުވާފަ ހިތް ހަމަ ޖައްސާލާ.

  76
  3
 26. ލައްޗޭ

  ޢަހަރެން 2017ގައި އުދި ބަތްތަވާވެސް ކެކުނީ ރައީސް ސޯލިހް ވެރިކަމުގައި. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް

  81
  3
 27. ސަސި

  ހަހަ ބޯ ބުރާންތި ވިޔަސް ބޮޑުވަރު

  72
  1
 28. ކ̸̦̫͆̾̽̅̋ͅޮ̴̱̄̓̊͂͑͜މ̴͎͠ެ̷̡̰͆ނ̵̤͓̾̓̇ް̷̨̛̛̘̻̞͕̱͋̽̇̇ޓ̵̫̈́͋̒͌̐͗ު̴̢̻͙͑̇

  ރީންދޫ ހުންޖެހިފަ ތިބޭ މީހުން ތިޔަ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރާނެ ދެރައީ މިރާއްޖޭގަ ގިނައީ ރީންދޫ ހުންޖެހިފަ ތިބި މީހުންވީމަ

  78
  1
 29. ޙަސަން

  މީނާ ހުރީ ހަމަހޭގަތޯ ބަލަންވެސްޖެނު. މާދަމާ ބުނާނެ އިންޑިޔާކަނޑުގައި މި ބިން ފެތުރިވެސް އަބްރާހިީމޭ.

  66
  1
 30. ޙަސަނުބެ

  މިރާއްޖެ މިއޮތީ އަޑުގަދަ މީހާގެ ރުއްގިނަވާނެއޭ ބުނާ ބީދައިން ނެވެ. މެމްބަރު ފަލާޙަކީ ގަމާރެއްނަމަ އަހަރެން ދެން އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނަތީމެވެ. އެހެންޏާފަހެ ބުރިޖު ހުޅުވީ މުޅި ދުނިޔެއަޢްވެސް އޭގެ އަލިކަން ފެންނަވަރަށް ހަވާއެރުވުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމިން އެވެ. އެހެންކަމުން ރޯމާ ދުވާލުގެ ކަންކަން ފެންނަވަރުގެ ކަންކަންކަން ނުފެންނަ ނަމަ އައިނު އަޅައި ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ރިފްރެސް ވެލައި ތެދުބަހުން ވާހަކަދެއްކޭތޯ އުޅޭށެވެ.

  73
  1
 31. މަޗާ

  ރަނގަޅު މައުމޭނޫނުގެ ވެރިކަމުގަ ނުނިމި ހުރި ގިނަ ކަންކަން އޭގެ ފަހުން އައި ވެރިކަންކަމުގަ ކުރަމުން ދަނީ. އަދި ނިންމާފަ ހުރި ނިންމުން ތަށް ތަންފީޒު ކުރީ. މިސާލު:ޖީ އެސްޓި ނެގުން، އާސަންދަ، ގެސްޓު ހައުސް އެޅުމުގެ ހުއްދަ،ރައްޔަތުންގެ އެތަަށް އާދޭހަކާ އެކު، މިހެން ގޮސް އެތަށް ކަމެއް.އަދި ހުރިހާކަމެއް ނުނިމޭ.

  47
  1
 32. އަލީމޫސާ

  އަދި ފުރިހަމައެއްނުން. ރައީސްސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގަ ތި ބުރިޖްއަޅަންފެށީވެސް.

  60
  3
 33. އަލިބިޔާއްކަލޯ

  ބޯ ގަމާރު މިއީ ދެން ތަންކޮޅެއްބޯޑުވަރު 😜😜😜

  60
  1
 34. އަލީ

  ހާދަ ކުރެޑިޓް ކާލަން ބޭނުމޭދޯ މިސަރުކާރުން. ރައްޔިތުން ތިކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެ މިހާރަކު.

  60
  2
 35. ss

  Dhogu hedhun kasheega harulaafa . Bala thibuna hospital aa bridge akee meehehge bura masakkaiy

  47
  2
 36. ނާގާބިލު

  ނޫނޭ ހުރިހާ ތަރަށްގީގެ ކަންކަން ނިމުނީ
  މިވެރިކަމުގަ އަދި ފެއްޓީވެސް ހީހީ ހަލާކު ވެއްޖެ

  58
  4
 37. މައިނާ

  ދެން އަތްޖަހާ. ހެއްދެވިހާ ދޮގުހަދާ ގުންޑާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީ.
  ހަމަ އަސްލުވެސް ސޯލިހުތަ ބުރިޖްއެޅީ.

  63
  1
 38. އަލީ

  އޭއް ޔޯތް ރައްޔިތުންނޭ އެބުނީ ތެދެކޭ. ހުރިހާ އެއްމެން ގަބޫލް ކުރޭ. އަހަރުމެން މިތިބީ ލޮލައް ދުންއަރާފައޭ. އަހަރުމެނަކައް ނޭންގޭނެޔޭ!!!!! ނުފެނެޔޭ!!!!!

  53
  3
 39. ޙިޑް

  ކީކޭދެން ބުނާނީ !!! ލޯކުރިމަތީގަ ވީކަންތައްތައް ވިއްޔަ !!!!

  56
  1
 40. ޝައި

  ސާބަހޭ...ބޭފުޅުންނޭ! ދިވެހި ތާރީޚް ވެސް އޮޅުވާލައްވާތި!

  59
  1
 41. Anonymous

  ހޭދެބައިވެފަ ދޯ

  53
 42. ސިފަ

  މި މާލޭ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގެނީ މިކަހަލަ މީހުން ހޮވަން. ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި އިންސާފެއް ހަމައެއް ނެތި ވާހަކަ ދެއްކުން އެއީ މި މީހުންގެ ކަމަކީ. ދެން މި ބުނަނީ އިންސާފު ޤާއިމު ކުރާށޭ. ތިމަ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގައި ނެތް އިންސާފެއް ކާކަށްތޯ ޤާއިމު ކުރެވޭނީ.

  61
  1
 43. ނުރަބޯ

  ހިނދުކޮޅުގަކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

  51
  1
 44. ފުއްޕާކީ

  ހަމަހޭގައި ނުތިބޭމީހުންނަށް ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ފެންނާނީ ބުއްދި ހަމައެއަށްލިބުނީމާ. ފަލާޙު މެންނަށް ބުއްދި ކުރަން ލިބުނު ވަގުތު އައީ 2021 ވަނައަހަރު. އޭރު ވެރިކަމުގައިހުރީ އިބޫ ދެންމިފެނުނީ ބުރިޖެއް އަޅާހުއްޓާ.

  39
  1
 45. ފުއްޕާކީ

  މީނަ އަމަބުއްދި ލިބުނީވެސް އިބޫ ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގައި. ބުއި އެއްޗެއް ބޮއިގެން މިހުރިހާދުވަހު މިއުޅުނީ. މަގޭ ހިތަށް އެބައަރާ މިސޮރު އަމާ މިސޮރު ވިހިއީވެސް 2008 ފެބުރުއަރީ
  7 ވަނަ ދުވަހުގައޭ. އެދުވަ ވެރިކަމުގައި ހުރީ ކާކުކަން މިސޮރިކައިރީ އެހިނަމަވެސް ބުނާނެ ކެރަފާ ނަސީމު އޭވެސް.

  37
  2
 46. މޫސަ

  މިއީ ފެއިލް ވުމުން އެހެންމީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން ދައްކާ ވާހަކަ. މިކަލަކަ ބޮލުރޮދި ކެނޑިފަ ތިބޭ ގުންޑާއިން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް މިހާރު ނޫސްވެރިންވެސް ބީރުކަންފަތެއް ދޭން ވެއްޖެ. ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއްކަން އެނގޭ ވާހަކަތައް ނޫސްތަކުގައި ޖެހުމަކީ އެފަދަ މީހުނަށް ދެވޭ ހިތްވަރެއް.

  37
  1
 47. ސައްފަތު

  އެސޮރު އަދި ބާލިގު ނުވާތީ އެހެން އެބުނެވުނީ.

  38
  1
 48. ނަސީ

  ފަލާހު ދެން ތީ ފުކެއް ބޮޑުވަރު ރައްއިތުންނައް އޮޅުވާލަން މަސަތްކަތް ކުރިޔަސް ، ހަމަގައިމުވެސް ޔާމިން ވެރިކަމުގައި މަހުޅުމާލެޔައް ސައިކަލުގައި ދިޔައިން ސޯލިސަރުކާރުގައި އަކުނޫން، އެކަމަކު ބުނަންތަން އަދިވެސް އަހަރެން ފެރީބޭނުންކޮއްގެން ވިލިގިއްޔައް ދަތުރުކުރަނީ ސޯލިހުއަޅަން އުޅެ ހިޔާލީ ބްރިޖްގެ ތަބެއްނުވެސް ފެނޭ އަދި ނުވެސް ފެންނާނެ

  39
  1
 49. ސިރާޖް

  އަޅެ! ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީތާ!

  47
  1
 50. ޓަޓަސް

  މުއިއްޒު ފޮ މޭޔާ

  15
 51. ާދަލޭކް

  ބުރިޖު އަޅަން މަޝްވަރާ ފެށީވެސް 2020 ގައި ނިމުނީ 2021 ގައި . މީ ބުނަން އައުލާކްނަން ބޮޑު ގޮތަކީ.

  13
  1
 52. ާއަނގަމަޑުމިތުރު

  މަ ނެތިން އެއްޗެއް ބުނާކަށް ހައް ހައް ހައް ހާ

  10
 53. ލޮލްލޮލް

  ބައެއްމީހުން ވިހެއީ ސާލިހް ވެރިކަމުގަ....ސާލިހު ގެ ދަރިއަަކަށް ވާނެތޯ؟

  18
 54. ހުސެންބެ

  މީނަޔަށްކިޔަންވީ އިބޫ މޭން. އިބޫގެ ވެރިކަމުގަ ވީކަމަކީ ކުށެއްނެތި ރައްޔަތުން ގޭބަންދުކުރުމާ އަގަމަތީ މާސްކް އަޅާ އަގަ ބަންދުކުރުން

  14
 55. އަޒީޒް

  ގައިމު އަހަރެމެން ހަނދާންނުނެތޭ 2018 ގަ ރައީސް ޔާމީން އިންނަވަނިކޮއް ތިޔަ ބުރިޖް ފުރަތަމަ ފަހަރައް ހުޅުވާލައިގެން ބުރިޖުމަތީން ސައިކަލުގަ އަހަރެން ދުއްވާފަ ފުރަތަމަފަހަރައް ހުޅުމާލެއަށް ދިޔަ ދަތުރުމަތީން. ދެން ތިޔަ ދައްކަނީ ބުރިޖް ކިހިނެތް ހަދާގެން ސޯލިހު ގެ ދައުރުގަ ނިމުނުވާހަކައެއްތޯއެވެ. ؟ ދެވަނަ ފަހަރައް ނިންމީތޯ ބުރިޖް.؟

  13
  1
 56. ނަސީދު (ތިކި ނުޖަހާ)

  ނަސީބެއްނު އެވަރަށް ހަވާ އެރުވިކަން. އެހެން ނޫންނަމަ އެމްޑީފީ އެކަކުވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ ބްރިޖް މަސައްކަތް ފެށިކަމަކަށް ވެސް

  14
 57. ސޯޓުބެ

  ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ހުރިވަރާއި ސިޔާސީ ބޯބުރާންތިންނަށް ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ޤާބިލުކަން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ހުރިކަން ކައުންސިލް އިންތިހާބުން އެނގިގެން ދާނެ!

  12
 58. އެމަންޖެ

  ބުރިޖު އެޅީވެސް ސޯލިހާ ނަޝީދާ ދެމީހުން.

  14
  1
 59. އަހްމަދު

  އަދި އެއް އައިނު އަޅާބަލަ ބްރޯ

  13
 60. ކުކުޅޭ

  މީނަ ބުނެފާނެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލާއި ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ ބިންގާއެޅީ ސީދާ ޞާލިޙް ކަނޑު އަޑީގަ އާއި ބިމުއަޑީގަ އޮންނަވައިގެ އަމިއްލަ ދެއަތްޕުޅުންނޭވެސް. މީހެއްގެ އަގު ވައްޠައިލަނީ އެހެން މީހުނެއް ނޫން. ހަމަ ތިމާ އަމިއްލައަށް.

  13
 61. ޕެޑް ހުސެއިން

  ތިވާހަކަވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ބަޔަކު ތިބޭނެ.
  ހޭބަލިވެފައި ތިބޭ ބައެއް.

  14
 62. ނަައީމް

  ތިފަދަ ބޮޑެތި ދޮގުހަދަހަދާ ތިއްބާ އަހަރުހަމަވަނީ ހީކުރަނީތަ ތިފަދަ ނުބައިވެގެންވާ ދޮޑެތި ދޮގުތައް ހެދީމާ ތިތާގަ ހުރެވޭނެ ކަމައްތަ ވިސްނަވާ މަގާމެއްލިބި ކަމެއްކުރަންލިބުނީމާ ތިޔަހެއްދެވިހާދޮގު ސައިބޯނި ބޮކިމަތިން ހަދާންވޭތޯ .....ވވ ވާހަވަ ވިސްނާ

  11
 63. އައްޑޫ މީހާ

  ހިނދުކޮޅުގަ ތިބޭ ބަޔަކަށް ނޭގޭނެ ވާނުވާ

 64. އަމީ

  މިމީހުން އަނގައިން ނުބުނާ އަސްލު ސަބަބަކީ މީ. އެއްޗެއްބުނެފިއްޔާ ބުނެވޭނީ މިކަހަލަ ބުރާންތި އެއްޗެއް. ބޮޓު ސޯލިހު އަށް ވިއްޔާ ވީ ކަމަކީ ހޭރުން އިނގޭތޯ.

  12
 65. ބޯދުޅަ

  ތިޔަ ބުނާ ބުރިޖެއް އަދިވެސް ނުނިމެ ތި ޔަ ހުރީ ހޭބލި ވެފ

  12
 66. ބުރިޖު ހަލީފާ

  ކަލޭ އުފަންވީ ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައޭވެސް ކިޔާ..

  11
 67. އިންޑިއާ އައުޓް

  ކަލޯ ފަލާހު އިންތިހާބު މިހާކާރިވެފަ އޮށްވާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތަކަށް ތިޔަބުނީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަކީ ވާނުވާ ނޭނގޭ މިއަދު ވީކަމެއް މާދަމާ ހަނދާން ނުހުންނަ ބުރާންތިން ތަކެކޯ ދެއްތޯ

  15
  1
 68. އިބޫ

  ބޯބުރާންތި..

  14
 69. s

  Mi faharu bai kolhah goal thi jehunee dhen aiy jaha

 70. ޑިންޑިން ކޮވެލި

  ފަލާހުމެން ހަމަތިބެތިބެލާފައި ކޮފީފޮދު ހުސްވީމާ އެއްޗެއްބުނެލާނެ! ރީނދޫކުލައިން ޤައުމުގެ ހުރިހާބާރެއްގައި ވަކިހިއްޕަވައިގެން ތިބެ ޤައުމުއިނދަޖެހުނީ ރައީސްޔާމީންކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގައި އަތްހާކަން ތިއްބަ. އަލަކަށް ތިމަންމެނަށް ކުރެވުނުކަމެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަންވީ. ނަގަނަގާފައި މިވެނިކަމެއްކުރަމޭ ކިޔާއިރު ބްރިޖަކީ ނިމިފައި އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ދުއްވަން އޮތްތަނެއް. ހޮސްޕިޓާ ބުނީ ބިރުވެރިހޮހޮޅައެއްކަހަލަ ތަނެކޭ. އެތަންވިއްކައިގެން ލޯނުނެގިއިރު އެތަންވެސް ނިއްމާފައި ހުރީ. ޤައުމުގައި ހުރިމުދާ މަޑުމަޑުން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށްދީ ކުރިޔަށް އަންނާންއޮތް ދެޖީލު ރީދޫވެރިކަމުގެ މިވީ ދުވަސްކޮޅުގައި މިއޮތީދަރަނިވެރިވެފައި. ކިތަންމެވަރަކަށް ފެލާން އުޅުނަކަށް އެއެއްޗަކު ނެތްދިޔައެއް ނުފެލޭނެ. ލަދުން ފިއްކަނޑައިގެން ދާވަރުވޭ މާލޭގެ ގޮނޑުކަންވެސް ފިލުވާލާކަށް ނޭގުނު. އިންޑިޔާގެ އެކި ދިމަދިމާލަށް ޤައުމުވިއްކުން ނުންކަމެއް ނުކުރެވުނެ. ތިތިބީ އޮރިޔާންވެފައި. ޖެހުނު ދިމާލަކުން ވައްކަންކުރަނީ ދައުލަތުގެ ވެރީން. ކޮރޯނާއެކޭ ކިޔައިގެން މަގުމަތި ބަނދުކޮށްގެން އުޅުންނޫން ކަމެއް ނުކުރެވޭ. އިހައްދުވަހުމިފެނު ހޮޓަލަކުން ފްލެޓްދޮންބޭ ނެރިބޭރުކުރިތަން. ކަމެއްވީމަތާ!

 71. ކުޑަކާށި

  ދިވެހިރާއްޖޭގަ މީހުން ދިރިއުޅެންފެށީސް ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގަ /////

 72. ސަމްސިއްޔާ

  އެބުނީ ހަމަ ތެދެއް. ޔާމީން ކިޔާ މީހަކު މިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ނުވެސް ކުރޭ

  1
  1
 73. ޞ

  އެއްވެސް ކަމެއް އަދި ނުނިމެ ބުރިޖުރަނގަޅައް ނިންމާލެވޭނީ ތިބައުގަނޑު ތިތަނުން ފޭބީމަ.

 74. ދެލޯ

  ފަލާހު ނުބުންޏަސް ކުޑަކުއްޖަކަށްވެސް އެނގޭނެ އެބުރިޖު އެޅީ ސޯލިހުކަމާއި، ބުރިޖު އެޅީ އިންޑިޔާގެ އެހީގައިކަން. ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން ހީކޮށްގެން އުޅެނީ އެބުރިޖުއެޅީ ޔާމީނޭ އަދި އެހީވީ ޗައިނާއޭ.

 75. ވގތ

  ދަނގަޑާއި ކޮންކިރިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ތަރައްގީ ކުރަންނޭގޭ ބަޔަކައް ބުރިޖެއް ނިމުނަސް ނުނިމުނަސް ނޭގޭނެ.

 76. ޣަރީބު

  ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވީވެސް އިބޫވެރިކަމުގަ ދޯ!؟

 77. ބިންގޯ

  ކަލޭ ވިހެެެއީވެސް އިބޫގެ ވެރިކަމު އިބޫގެ އަތަށް

 78. ޢަމާ...

  މި ކަލޭގެ އަކީ ލޮލަށް ފެންނަން ޙުރި ހެކިތަކަށްވެސް އޮޅުވާލަ ގޮލައެއް، މިއީ ބޮޑުވެގެންވާ މުނާފިގެއް. މި ކަހަލަ މީހުންނަކީ އަބޫ ޖަހުލުގެ ދަރަޖަ ދޭންޖެހޭ މީހުން!! ޢަކުރު ނޭގޭ ރައީސެއްގެ ފަހަތުގަ އުޅޭނީވެސް މިކަހަލަ ތަންދޮރު ނުދަންނަ ގަމާރުން!!

 79. އކކ

  ރާއްޖެ އިސަލާމްވީވެސަ އިބޫ ސަރުކާރުގައި.

 80. ާއަހުމަދު

  އަހަރުމެންނައް ހެޔޮ5ބުރިޖުއަޅާ10ދަރަނިހޮސްޕިޓަލުއެޅިޔަސް އެމްޑީޕީއަކައް ވޯޓެއް ނުދޭނަން

 81. ޜާކަނި

  މީނަޓެސްޓް ހެދިނަމަ ޜޭގަ ޕޮރޮގްރާމް ނިންމިފަހުން. ޙުރިގޮތެއްބަލާލަން. މާރަގަލުވާނެ ޢޭދަފުށީގެ ހޮސްޕިޓަލް އަލަން ދެކަބަލުން ދީޔަނަމަ އަހަރުވީ އަލަންބުނިތާ ކުރެހި ގަނޑު ކުލަ ހިގައްޖެ މިޙާރު.... ކޮންކަމެއްކުރެވޭނީ.. އެއްޗެއް ނޭއގޭ މީހަކު މެނޭޖަރަކަށްލާފަ ތިހުރީ.... ޔާމީން ދިޔައީ ދަތުގެ ފަރުވާ ފަށާފަ އެކަންވެސް ނުވި

 82. ބުރިޖުދެވި

  މީ ހާދަ މަޖާ ގޮލަޔެކޭ ދޯ.. އެހެންވީމާ ޔާމީނު ވެރިކަން ކުރީ ވެސް އިބުރޭގެ ދައުރުގަ ދޯ؟ 🤣🤣

 83. ހަމީން

  ފަލާހުއަށް އެނގޭތޯ މާތް ރަސްކަލާންގެ ކޮންމެ އިންސާނަކުގެ ދެފަރާތުގައި އެމީހަކު އަނގައިން ނިކުންނަ ކޮންމެ ލަފްޒެއް ލިޔުއްމައް ހަވާލުކުރެވިފައިފާ ދެ މަލާއިކަތުން ލައްވާފައިވާކަން.

 84. ސަބީހް

  ފަލާހުގެ ވާހަކަ ދެގޮތައްވެސް.ގޯސް. ޓެކްނިކަލްކޮއްވެސް ގޯސް. ބުރިޖް ނިމިފަ އޮތީ ޔާމީންގެ ދައުރުގަ.. ބުރިޖް ޕުރޮޖެކްޓުގެ ކުލޯސިން ދިޔައީ ހިނގަމުން ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ފެށުނު އިރުވެސް. ވީމާ ބުރިޖް ނިމުނީ ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައެއް ނޫން. ބުރިޖް ނުނިމި ކިހިނެތްތޯ ބުރިޖް އިނޯގުރޭޓްކޮއް ޓުރެފިކް ހުޅުވާލާނީ.. ތިޔަ ދައްކަނީ ބުރިޖުގެ ޕުރޮޖެކްޓު ނެގި ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ވާހަކައެވެ.

  6
  1
 85. އަސްލަމް

  އަންހެނުން ބޮނބިއަޅަން އެތަންބާއްވާށޭ އެމްޑީޕީ ގޮވަގޮވާއޮއްވާ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާރޕޯޓް ހައްދަވާ ދެއްވީ ރައީސް ޔާމީނު ، ދެންލަލަލާ.

  5
  1
 86. ޏަމް

  ކަލޭ އުފަންވީވެސް ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގަ ބުރާންތިންގެ ބަޑިއެދުރު......

  4
  1
 87. ކަޅުބެ

  މިކަލޭގެ ދަރިޔަކު އުފަންވިބާ ސޯލިހުގެވެރިކަމުގަ ހީހީ ހަމަހަލާކު.

  1
  1
 88. ހުސައިން

  މޮޔައީ މިފަލާހުމެންނެއްނޫން .. މިވެރިންނަށް ވޯޓްދިން ހޭދެބައިވެފައި ތިބި ސިނކުޑީގެ އަހުލުވެރިން.
  ސިންގަޕޫރުގެ ބާނީ ލީކުއެންޔޫ ބުނީ ގައުމެއްގެ ކުރިއެރުން ހުއްޓި ފާނާވަނީ ވޯޓްދޭ ރައްޔިތުންގެ ބުއްދިގޯސްވެ ފާސިދުންނާއި ވަގުންނާއި އިލްމުނެތް ގަޅިންގެ ބަސްއަހާ އެގަޅިން ވެރިންނަށްވެ އަމާންކަމާއިއެކު ކޯޓްލައިގެން އުޅެންފެށީމަޔޯ

 89. ކަންފަތް

  އަޑުނުއިވޭ ކަންފަތް ބީރު މީހުންނަކަށް ނޭގޭނެ