އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިއަދުވެސް ރ.މަޑުއްވަރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށަައިފިއެވެ.

ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި މަޑުއްވަރީގެ މަސްލަހަތު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި އެރަށުގައި މީގެ ދެ ރޭ ކުރިން މުޒާހަރާކޮށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ގެއްލުން ދީފައި ވެެެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ފުލުހަކަށާއި، ޓީޗަރެއްގެ އިތުރުން އިތުރު ބަޔަކަށްވެސް ރަށު މީހުން ކުރެއެވެ.

މިއަދު އެރަށުގަައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާގައި ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެއެވެ. އެ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ތިބީ އެ މީހުން ފާޅު ކުރަން ބޭނުންވާ ޝުއޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ހިފައިގެންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ކޮރަލް

  ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ ހައްލެކެވެ. ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން މައްސަލަ ހައްލެއް ނުވާނެ އެވެ. ފުރަތަ ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަ ރައްޔިތުން ނިނުކުންނާނެ އެވެ. ކުއްލިހާލަތު އިތުރު ފުލުހުން އަޔަސް އަބަދަކު އެމީހުން ރަށަކު ނުތިބޭނެ އެވެ. މިއީ ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

  27
  1
 2. ޕެޑް ހުސެއިން

  ތިއީ ބޭކާރުކަމެއް.
  މުޒާހަރާ ކޮށްގެން ތިކަމެއް ހައްލެއް ނުވާނެ. ޢަދި ތިކަން ކުރި މީހުން މުޒާހަރާ ތެރޭގައި ނެތްކަން ކިހިނެއް އިނގޭނީވެސް.

  5
  1
 3. ޑަބިޔާ

  މިސަރުކާރައް ރޭޕް އެއީ މާބޮޑު ކަމެއްނޫން ތިކަމެއް ނުހިގާނެ

  11
  1
 4. މާމީ

  ސަރުކާރަކައް އަބަދަކު ގޮއްމުށުން ހުރިހާކަމެއް ނުވާނެ ވަރައްސާފު.

  7
  1
 5. ......

  ރޭޕްކުރުން ހުއްޓޭނީ ރުހުމުގަ ޒިނޭކުރުން ހުއްޓައިގެން...ޒިނޭ ހުއްޓޭނީ ޒިނޭއަށް ހުށްހެޅޭނެ ހުރިހާ މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން...ލޮލާ ކަންފަތާ ހިތާ ސިނކުޑިޔާއި އިހްސާސްއިންވިޔަސް މީހާ ޝަހުވަތަށް ޝައުގު އުފައްދާ ހުރިހާ ސަބަބެއް ނެތިކޮށްލެވިގެން...މިކަން ކަން ނުކޮށް ނުވަތަ މިކަންކަމާ ނުރުހުމެއްނުވާ މީހަކު ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅޭ ބުނުމަކުން ހަގީގަތުގައި އެމީހަކު ރޭޕްކުރުމާއި ދެކޮޅުކަމަކަށްނުވާނެ...ރޭޕްކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ބޭއްވިގެންދާ އެއްވުންތަކުގައި ޒިނޭ އަށް ހުށްއެޅޭ ގިނަ ސަބަބުތަކެއްއެކުލެވިގެންވާކަމީ ފެންނަންހުރި ހަގީގަތް...ރޭޕް އަކީ މުޖުތަމައުގައި ޒިނޭ އަށް ހުށަހެޅޭ ސަބަބުތައް އާންމުވެދިއުމުގެ ހިތި ނަތީޖާ...އިހްލާސްތެރިކަން ނެތި ހެވެއްނުހޯދޭނެ

  13
  1
 6. އޯގާތެރިވޭ

  މީއޯގާތެރި ރޭޕްގެ އަހަރު އަހަރުފެށުނީ އެބުނާ ރޯޔަލް ރޭޕްން މިހާރު މިދަނީ މިރޭޕް ކުރިލާ ފޯދެމުން މޫލަމުން ތުހުމަތު ފަރުދެއް ޓީޗަރެއް ޕޮލިހެއް އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކިމީހަކުބުނީ މިކަން ފުރިހަމަވީހީ މާގައި ލޯޔަރއަކު ބައިވެރިވިނަމަ ފުރާފުރިހަމަވީ ކަމައް ކީއްތޯ ކުރާނީ މިޔޮތީ ގައުމެއް ވެންޓްލޭޓަރތައްވެސް މަތިންދާބޯޓްގަ ހުއްޓާ މީދާކާލީ ކަމައް ވެދާނެނޫންތޯ ސަހަރޯ ނަންވާނީ ސަދޫމް ހިމާރު ގެނައިމީހާ ކުއްވެރިވި މިގައުމުގަ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 7. ނިޒާމު

  ކޮބާތޯ ސޯލިހު، އަންނި، ހަ މީދު، ސަ މާލު، އި މްރާނު، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ބީރު އަދި ކަނު ބަޔަކައް ވެފަތޯ.....ސާބަހޭ މަޑުއވަރީ ރައްޔިތުން ދޫނުކުރާތި މިފަހަރު އަހަރުމެންވެސް އެބަތިބިން...

 8. ކޮސްބެ

  ވަރުބަލިވާނީ.
  މިސަރުކާރަށް 100 ޕަސެންޓް އިތުބާރު އެބައޮތް.

 9. މ

  މިފަހަރު ސަރުކާރަށް ވިސްނޭނީ ގޮނޑިތަށް ސަރުކާރަށް ނުދީ އިދިކޮޅަށް ދީގެން. މަޑުއްވަރީ މީހުން ވެސް އެހެންހަދާ

 10. އަމީ

  ސާބަސް ކަނބަލުންނަށް .

 11. އަމީ

  ތިަކަމުގަ އުޅެނީ ފުލުހުން ވީމަ ނުބެލިގެން އުޅެނީ. ހަރުކަށި މީހުންނޭ ޓެރެރިޒަމޭ ކީ ގުރޫޕު މީ. ސަރުކާރުގެ ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުން ނަށް މިގައުމުގަ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެތަ؟ ފިޔަވަޅު ނިކަން ހަލުވި ކޮށް އެޅޭނެ ނިކަމެތި މީހަކު ދީނީ އެއްޗެއް ބުނެފިއްޔާ.

  1
  1
 12. ރޭޕުގެރި

  ރީނދޫ ރޯޔަލް ގެރި ރޭޕު ސަރުކާރު ......
  ރައްޔިތުން ނޭ އިއްޔެގަ ބޭރު މީހެއް މިއަދު ދިވެހި ދަރި އެއް މާދަމައަށް ދޫނުދޭތި..، މިހާރުން މިހާރައް މިކަން ނިންމާ.. ނޫނީ ހިތާމަ ކުރަން ޖެހިދާނެ
  ރީނދޫ ގެރިން ބޭނުން ވަނީ މިތަނުގަ އޮތް ހަމޖެހުމާއި މަސްލަހަތު ނަގާލަން

 13. އޮޅުވާލި ހަސަނު

  ކޮންމެދުވަހަކު މުޒާހަރާ ކުރިޔަސް މިސަރުކާރަކުން އެކަމެއްނުބަލާނެ.ކުރަންޏާ ކުރަންވީ.ޝިދާތާ ވަކިކުރީމަހީވި ޝިދާތާ ހުރެގެން މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީހެން.އެކަމަކު ވަކި ކުރިފަހުން މާގޯސް.