މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

އެމްޑިޕީގެ ކައުންސިލަރުން، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސް ނޭޅުއްވުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ސަރުކާރުން ގެންނާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަން އިން ޕީޕީއެމް އެމްޑިއޭ ޖަގަހައިގައި މިރޭ ބާއްވަމުންދާ ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ކައުންސިލަރުން ތަރައްޤީގެނައުމަށް އެހީތެރިކަން ނުދިން ނަމަވެސް ތަރައްޤީ ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

"އެމްޑިޕީ މެޖޯރިޓީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅުއްވަން ނޫޅުއްވާތި، އަޅުގަނޑުމެން އެބޭފުޅުން އެހީ ވިޔަސް، އެހީ ނުވިޔަސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ގެންދާ ތަރައްޤީ އަޅުގަނޑުމެން ގެންނާނަން" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައިވެސް އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ ލިބޭ ކައުންސިލްތަކުން ސަރުކާރުގެ އެކި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ދަތިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޒުވާނުންނަށް ފުޓްސަލްދަނޑު ހަދަން ބިން ކަނޑައިދޭން ބުނެ ބިން ކަނޑައިނުދީ އެތައް މަހެއް ކޮށްފައިހުރިކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ކައުންސިލް އެހެން އޮތަސް ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާދަތު ފުރިހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީހުންގެ މައްޗަށާއި، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަކަފޫޓެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ ސަރުކާރެއް ކަމަށްވާތީ އެކަންވެސް ހުންނާނީ ކޮށްފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

33 ކޮމެންޓް

 1. "އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުން ތަރައްޤީއަށް ހުރަސް އަޅުއްވަން ނޫޅުއްވާތި، ތަރައްޤީ ގެންނާނަން - ރައީސް" މި އިބާރާތަކީ ހެޔޮނިޔަތުން ކަމެއް ކުރަން އުޅޭ މީހަކު ބުނާނެ ގޮތެއްނޫން. ގަދަ ބާރުން މިއަދު އަނބިމީހާވެސް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ޒަމާނެއްގަ ކިހިނެއް ޤައުމެއް ހިންގާނީ. ޤައުމެއް ހިންގަން ބޭނުން ވަނީ ޙިކުމަތް.

 2. މިއީކީކޭކިޔާމީހެ ފުރަތަ ތިމާއިސްލާހްވޭ ރައްޔިތުންނާދިމާލައްހިތުހުރިއެއްޗެއްކީމަވާގޮތްފެނޭތަ އެވެސްވީޓެއްނުދޭނަން

 3. މައްސޫދު އަލީ

  މާލެ ތަރައްގީވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކައުންސިލެއް އޮވެގެންތޯ؟ ދެއުޅި އެއްނުވާ ވާހަކަ ނުދައްކާ، ޔޫ ޖަސްޓް ލޮސްޓް މައިވޯޓް!

 4. އަދުރޭ އާ ނިހާނު ގޮވައިގެން ދާންވީނު ބޯވަޔަ. އޭރުން ހީވޭ ތަރައްގީ ވާނެހެން

 5. މިހުރީ ބަލަން ތިގެންނަ ތަރައްގީ.

 6. ާވަރަށްސަލާން

  ނަޝީދު ސަރުކާރުގަ ރޯމާ ދުވާލު ކުރި ވައްކަން ކޮބާ؟ އެއް ގައުމު އާރާސްތުކުރެވޭވަރަށް ރުފިޔާ ކާލައިފި. ދެން ކޮންވާހަކައެއް ތި ދައްކަނީ. ގުދޯ ގުދޯ ތިކިޔަނީ.

 7. ދެބާސްކީލިން ރަން އަޅައިދިނަސް ތިޔަ ރީނދޫފިކުރުގެ މީހުން ކެރަފާ ނަޝީދުގެ ފަހަތުން ނުދުވާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ އެހެންނޫންނަމަ މުސްކުޅިން ދައުލަތުން ދެއްވާ ފަސްހާސް ރުފިޔާ ޖީބަށްލައިގެން ސަރުކާރު ގޯސް ވާހަކަ ދައްކަމަކުން ނުދުވީހެއްނު؟

 8. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރައީސް އެއްގެ ފާޑުވެސް ނުޖަހާ. މަހީކުރީ ބަންގާޅީއެއް ކަމަށް

 9. ގަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކައެއްނޫން

 10. އަޅުގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ޔާމީން އަބުދުލް ގައްޔޫމް ގެ އަރިހުން ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އެކު އެދެން އެމްޑީޕީން ތަރައްގީއަށް ހިރަސް އެޅި ދާއިރާތަށް ވަކި ވަކިން ވިދާޅު ދެއްވަފާނަންތޯ.... މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑައް އެދޭކަމެއް....

 11. ކައޭ ތިބުނަނީ ކައޭމެން އެކަނި ކަމަށްދޯ ތަރައްގީ ގެންނަނަ އުޅެނީ.. ބުނަންވީނު ރަައްޔިތުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިންމިޔަސް މަ ވެރިކަމަކުން ނުފައިބާނަމޭ.

 12. ޕީޕީއެމް އެކަނި ނިކުމެ 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުން ނަމަ އެބަޖެހޭ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގުޅި ފަޅު އަދި ތިލަފުށިން ބިން ހިއްކާ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް 100 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ހުރިހާ ކުންފުނި ތަކަށް ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 5000 އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް ދޭން. މިހާރު ބިން ހިއްކަން ފަށަންވީ ތިލަފުށިން ވެސް އަދި ގުޅި ފަޅުން ވެސް. ރޭގައި ވެސް ޚަބަރުގައި ތިލަފުށިން އެންމެ 20 ބިން އަކަފޫޓަކަށް 5 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށް އަދި 30 އަހަރު ދުވަހަށް އެގްރިމެންޓް ކުރުމުން ތިލަފުށިން އެހެން ލިބޭ ބިން ތަކުގައި ރަނގަޅު އންވެސްޓެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހާ ބޮޑު އަގުގައި ބިން ވިއްކާނަމަ ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތް ތެރި ކަމުގެ އަގު ބޮޑު ވާނެއެވެ. ނަތީޖާ އަކީ ތިލަފުށީގައި ހުންނަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސައިޓުން އުފައްދާ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ވެގެން ދިއުމެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މާލެ ސަރަހައްދަކީ އެއީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިޔަފާރި ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ އަދި އަގުހެޔޮ ކޮށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ތަކެތި އުފައްދާ އެޚިދްމަތް ދެވޭނެ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ހެޔޮ އަގުގައި ތިލަފުށިން ވެސް ބިން ތައް ދިނުމަށް ޓަކައި ތިލަފުށި ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލަންވީ އެވެ. އަދި ގުޅި ފަޅު ވެސް އެއްކޮށް ހިއްކާލަންވީއެވެ. އަދި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްލަންވީ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ހުރިހާ ކުންފުނި ތަކަށް. އެއިރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި އެތައްހާސް ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތް ތަކުގެ ހިތް ތަކުން ސަރުކާރު ވިންވީ ނޫންތޭ.

 13. ތަރައްގީ ވާޖަހާފަދަމާ އޭރުން އަންނާނީ ކަލޭފަހަތުން........

  • އޭއި "ރަމީ" ތަމެން ތީ ޓްވިޓަރޭ ކަން މަމެންނަށް އިނގެއޭ އިނގޭ. ތަމެންނަށް ވެސް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ އިނގޭ. ބަސްއަހާ ބަލަ. ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ކިޔާނެ ތިމަންނާ މެން ރަށް ތަރައްގީ ވީމާ ރަށަށް ދާނަމޭ. އެކަމަކު ނުދާނެ އެމެން ދުވަހަކު ވެސް ރަށަށް. އެއީ ޔަގީން ކަމެކެވެ.

 14. ރައީސް ގެ ވަރުގަަދަ ހަމަލާ ތަކެއް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަށް ދިނުން އެއީ މަމެން އުފާކުރާ ކަމެކެވެ. އެއަށް ވުރެން ބޮޑަށް އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަށް ރައްދު ދޭން ޖެހޭނެ އެމެންގެ ވެރިކަމުގައި އެމެން ކޮރަޕްޝަންގެ އުސޫލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާ ހެދުމަށް ފަހު. އެކަމަކު ޕީޕީއެމް އަށް ވެސް ވަގުތެއް ނެތް 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި މިއަދާއި ދެމެދު. ފުރަތަމަ ޕީޕީއެމް އިން އެބަޖެހޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ގަނޑުކޮށް 1 ލައްކަ މީހުންގެ ހިތް ތަކުން ވިންވެ އެމެން ހިތުން ރުހުމުން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީން އަށް ވޯޓް ލާން ދާނެ ގޮތް ހަދަން. އެގޮތަކީ އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ހުޅުމާލެ ދޭއް ގައި ފްލެޓްސް ތައް އަޅާފައި ދޭނެ ކަމަށް މިހާރު ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޯމް ލާފައިވާ އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ސަރުކާރުން އެ އެންމެންނާއި ހަވާލު ކުރަންވީއެވެ. އަދި އިތުރަށް 90 ހާސް މީހުންނަށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތައް ލިބޭނެ އުސޫލެއް ގާއިމް ކޮށް ހަދާ އެގޮތަކީ އެއީ މާލެ ދަފްތަރު ގައި އޮތް ނަމަ މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތައް ލިބޭނެ ކަމަށް އަދި ފުރަ މާލޭގައި 600 އަކަފޫޓަށް ވުރެން ކުޑަ ބިމެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ލިބޭނެ ކަމަށް ގަވާއިދު ބަދަލު ކޮށް އެމަގުން ފޯރމްތައް ތައްޔާރު ކޮށް ފޯރމްސް ތައް ދޫކުރާނީ އެވެ. އެއިރުން 90 ހާސް މީހުންނަށް ފޯރމް ދޫކޮށް އެމެން ފޯރމް ލުމުން އެމެންނަށް ވެސް ފްލެޓްސް ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ސަރުކާރުން ދޫކުރާނީ އެވެ. އެންމެންނަށް އަންގާނީ 2019 ނިމުމުގެ ކުރިން އެންމެންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަމަށެވެ. ކުއްޔަކީ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނީ 100 އަހަރު ވަން ދެން. ސަރުކާރުން މިފްލެޓްސް ތައް އަޅާ ލޯން ދައްކާނީ މާލެ ސަރަހައްްދުގައި ހުރި ފަޅު ތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ނެވެ. އެނިމުނީ އެވެ. އެއިރުން ޕީޕީއެމް އަށް 2018 ގައި ފަސޭހައިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަން މަމެންނަށް ޔަގީން ކަށަވަރެވެ.

 15. ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބަށް ވޯޓް ލާން މީހުން ނުނިކުތީ އެއީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް ސިސްޓަމް އަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރު ނުކުރާތީއެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރު އެމެން ބެލީ ޕާރކްސް ތައް ވިއްކައިގެން ކޮަރަޕްޝަންގެ އުސޫލުން އެމެންގެ ގެދޮރު ހެދޭތޯއެވެ. އެމެން އެކަން ކޮށްފިކަން މަޖީދީ މަގުގައި ހުރި 10 ބުރި އިމާރާތެއް ބަލާލުމުން ފެންނާނެއެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް މާލޭގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ޕާރކްސް ތައް ވެސް ހުރީ ވިއްކާލާފައި ވަކި ބަޔަކަށް. ކަން މިހެން ހުރުމުން މާލެ ސަރަހައްދަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް ނިޒާމް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުން ބޭނުން ނުވާ ކަން މިއަންގާ ދެނީ. އެހެންވީމާ މާލެ ސަރަހައްދުން ވޯޓް ލާން ބަޔަކު ނުނިކުތީ.

 16. ދޮންއާދަންބެ

  .ރައީތުންނަށް ކޮންމެހެން ބިރުނުދައްކުވާ ނަތީޖާވަރަށްސާފު 18 ވެސް ހަމަ މި ހާސާފުވާނެ ތިބޭފުޅާޔާ ރައީތުން ވެރިކަންހަވާލުކުޜީ ހުރިހާ ބާރަކާ އެތްކޮށް އެކަމަކު ވެރިކަން ކުރަންނޭގުނީ ކައިރީގަ އުޅޭ ދެތިން ބޭފުޅަކު އަޑުގަދަކޮށްލީމަ ތިބޭ ފުޅާ ހީކުރީ ރައީތުން ތިބޭފުޅާޔައް ވަރަށް ތާއީދު ކުރެޔޭ.ރައީތުން ކުރިމައްޗައްް ނުނިކުމެ ތިހެން ހަރުަގަ އޮވެލާފަ އެތްޗެއް ބުނީމަ ރައީތުން ބަލައި ނުގަންނާނެ. ޥަގުތު ފާއިތުވެއްޖެ އެމްޑީޕީ އެނެތްކާވެސް އަރާދަމާލައިފި ދެން އަތެއްނުވާނެ.ހުރި ހިތާމައެތްގެ ބޮޑުކަމާއެ ވަގުތަކަށް މިކޮމެންޓު ޖަހާކަށް ކެރޭނެ ހެނެތް ހިއެތްނުވޭ

 17. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް ވަރު އިނގޭނެ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓްސް ތައް ބަލާލުމުން. އެމެންގެ ވެރިކަމުގައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ އައްޑޫ ޑީބީ މެން ދަވާލީ މާލޭގައި ތިބި ފަސްމާމުލޭ މެންނާއި ގުޅިގެން ވަގު އިންވޮއިސް ތަކެއް ހަދައިގެން ނެވެ. އެއަދަދު ވެސް 250 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައެވެ. މިކަން އެއޮތީ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް އިން ފެންނާން. އަދި އޭސީސީން ވަނީ މިމައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ވެސް ފޮނުވާފައެވެ. ދެން ޕީޖީ އޮފީހުން މިމައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ނުފޮނުވާ 10 އަހަރު މިކުރަނީ އެއީ ކީއްވެގެންތޯ އެއީ މަމެން ހިތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޕީޖީ ކޮރަޕްޓް ފްރީތޯ އާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެކެވެ. ރެސްޕެކްޓް ޓު ބިލީވް އިން ސްވީޓް ޑްރީމްސް.. ޓެލް މީ ވަޓް އާރ ޔޫ ޑުއިންގް ޕީޖީ..

 18. މަނިކުފާނެވެ، އަދިވެސް ބަލި ޤަބޫލުކުަރައްވައި ބަލިފައިތައް ދެނެގަނެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރައްވާށެވެ. ގަދަ ފޮނިބަސް ވިދާޅުވާ ދޫދިގު ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރައްވައި ތަރައްޤީއާއި އެއްވަރަށް ރައްޔުތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރައްވާށެވެ. ކާޑުގެ އަގު ތިރިކޮށްދެއްވާށެވެ. މިހާރު މުވައްޒަފުންނަށް މިލިބޭ 4000 ރ 5000 ރ އިން ދެކޮޅު ނުޖެހި މުވައްޒަފުން ދަރާވިކެނީއެވެ. އެކަމަކު 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން އުފަލުން އެކައުންޓްތަކުގައި ފައިސާ ރައްކާކޮށް ހަދަނީއެވެ. އެންމެ ފަހުން މުސާރައަށް ބަދަލު ގެންނެވިފަހުންވެސް މިހާރު 7 އަހަރަށްވުރެ ގިނަވެއްޖެއެވެ. ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލިފައި ވީއިރުވެސް ދަށުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަކޮޅު ބޮޑު ނުވުމުން އަޅެން މިޖެހެނީ ވަރަށް ޙާލުގައެވެ.

 19. ކޮރަޕްޝަން ފުހެލަން އުޅުއްވަނީ އެއީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް ޝިފާގު ބުނުމުން މިހާރު އެމެންގެ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގޭނެ އެއް ނޫންތޭ ހަގީގީ ކޮރަޕްޝަން ހުރީ ތަމެންގެ ވެރިކަމުގައި އައްޑޫ ދަރުބާރުގެ ހެދި އިރު ކަން. އެ ތަނަށް އެހެރީ ޚަރަދުވެފައޭ އެވަރުގެ 10 ދަރުބާރުގެ ހަދަން ދައުލަތުން ދާނެ ޚަރަދު. ހަމަ މަޅާލީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ގަނޑު ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ބޮޑުން. ނުކުރާ މަސައްކަތަށް ދަންދެން ފައިސާ ގަނޑު ނަގަނަގައިގެން ކައްވާލީއެވެ. ތަމެންނަށް އަދި ނޭގެނީ ތިޔާ ލަބިއްޓެ ގްރޫޕް ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ވެރިކަމުގައި ކައްވާލާފައިވާ ފައިސާ. ބައިވޯޓަރ ނަމުގައި ފޭކް ކުންފުންނެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮމާރސް މިނިސްޓްރީ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ނުކުރާ ކުންފުންނަކަށް އައްޑޫ ގައި ފާޚާނާ ހޮޅި އަޅަން އޭ ކިޔައިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 15 މިިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުން 100 މީޓަރު ހޮޅި ގެނައީ. ދެން ނުކުރޭ އެެއްވެސް ކަމެއް. އެފައިސާ ގަނޑުވެސް ކައްވާލީ އެވެ. މި ބާވަތުގެ ތައުޒަންސް ކޭސެސް މަމެންގެ މެޓްރިކްސް ގައި އެބަހުރި. ކޮބާ މިފައިސާ ގަނޑަށް ވީ ކިހިނެއްތޯ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ޖަވާބު ދީބަލަ. 15 މިިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތުން ބައިވޯޓަރ ކިޔާ ފޭކް ކުންފުންނަކަށް ދިން އިރު އެކުންފުނިން އައްޑޫ ގައި ކުރި މަސައްކަތެއް ދައްކަބަލަ. ނެތް ދޯ. ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ވެރިކަމުގައި މަމެންނަށް ފީލްވަނީ އެއީ ފަސްމާމުލު ފަސް ވަގުން ގެ ވެރިކަން ކަމަށް ބޮޑަށް.

 20. ލަދުހަޔާތްކުޑަބައެއް އެމްޑީޕީއަކީ އާއެބަބުނެ އެއްވެސްކަމެއްސަރުކާރަކަށް ލާހިކެއްނޫނޭ ތިމަންނަމެންގެ ކައުންސިލް ކަމެއްގައެއް ހީވަނީ މިމީހުންގެ ބާރާ ވެރިކަމުގަވެސް އެއްކަމެއްވެސް ނުވީމަ ގޮތްހުސްވެގެން ކިޔާއެއްޗެއްހެން ގައުމުގެ ވެރިކަންލިބި ވީގޮތެއްނޭންގި އިސްތިއުފާދިނީމަ ގޮރުބޮލަށް އަރާގެން ތިއުޅެނީ ނޭންގޭނެ ެއމްޑީޕީ އަކަށް ވެރިކަމަކީ ކިހިނެއްކުރަން ޖެހޭކަމެއްކަންވެސް

 21. މިހާރުރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގަ މިސަރުކާރުން ތަރަށްގީގެ ބޮޑެތިހުރިހާ މަސްރޫއެއް އެބަ ކުރިޔަށްގެންދާކަން ފާހަގަވެ އެހެންވެ މިހާރުދެން ނުކުރެވިފަހުރި ކަންކަމުގެވާހަކަ އެމްޑީޕީން އެދަށްކަނީ ލަދުހަޔާތް ކުޑަކަމުން އެމމްޑީޕީ ވެރިކަމުގަ ކުރެވުނު ކަމެއް ހަރާމް

 22. އަތޮޅު ތެރެއަށް ވެސް ތަރައްޤީ ގެނެސްދީ މި ބުނީ ވޮލީ ކޯޓެއް ފުޓްސެލް ދަނޑެއް ފެން ހޮޅިއެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން ޖީބަށް އެނގުންވާކަހަލަ ކަންކަން... ކޮބާ ހަވާ އަރުވާފަ ގެނައި މޮޅު ޝެޒް؟ އޭގެން އެންމެ ކަމެއްވެސް އަތޮޅުތެރެއަށް ގެބެސްބަލަ މާލޭގަ ހުރިހާކަމެއް ނުކޮށް

 23. ޜައީސްއެވެ. މިއީ ދިވެހިންެގެ ގައުމެވެ. އެމީހުންބޭނުންނުވާ ތަރައްގީއެއް ގަަދަކަމުން ގެންނަށް މަނިކުފާނު އުޅުއްވާނެކަމެއްނެތެވެ.ޜައްޔިތުންބޭނުންވާފަދަ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެއްވުމުން މަނިކުފާނުގެ ޒިންމާ ނިމުނީއެވެ.ޢެއިރުން ރައްޔިތުންގެލޯބި ލިނޭނެއެވެ.ޢެއިރުން އެންމެއްގެ ވޯޓުވެސް މަނިކުފާނަށެވެ. ޢެހާ ގަދަބަސް ވިދާޅުނުވެ އޯގާތެރިކޮށް މުޚާތަބު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.ޢަޅުގަޑުގެ ލަފައެވެ.

 24. މޮޔަޅާ އެއްތަ. ކާކުތަ ތަރައްގީ އައް ހުރަސް އަޅަން އުލެނީ. މީހުން ހުރަސް އަޅަނީ ބޭއިންސާ ފަށާ ކޮރަޕްޝަނަށް.

 25. މޮޔަޅާ އެއްތަ. ކާކުތަ ތަރައްގީ އައް ހުރަސް އަޅަން އުލެނީ. މީހުން ހުރަސް އަޅަނީ ބޭއިންސާ ފަށާ ކޮރަޕްޝަނަށް.

  • ފަގީރުކޮއި

   ބޭއިންސާފާ ކޮރޮޕްށަނޭ ނުކިއާ! އެއީ މަގޭ ފޭވަރިތު

 26. އަލްޖިބްރާ

  މީގެ ކުރިންވެސް ކައުންސިލްތައްއޮވޭ! އެކަމަކު ބާރު އޮތީމާ ކައުންސިލްތަކުގެ އަތްފައި ވަނީ ބުރިކޮށް ފާ ! ތިޔަދިންއިންޒާރުވެސް އަހަރުމެނަށް އެގޭ ! ތިކުރަނީ ތަރައްޤީ ކަމަށް ހީނުކުރާތި ! ތިޔަކުރާކަމަކީ މިހާރުވެސް ކުރާކަންތައް ! އިދިކޮޅުމީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކުރަނީ ! ދެންވެސް ކުރާނީ އެކަންތަށް ! އެކަމަކު ތާއަބަދަކު އަނިޔާވެރި ކަމުގައެއް ނުހުރެވޭނެ !

 27. އެމް ޑީ ޕީން ހުރަސްއަޅާތީކީނޫންތަރަށްގީނުވަނީއަކީ ވަކިބަޔަކުޖަލަށްލައްޏާވާނީ ތިޔަހެން ހިތިބޮވިއްޖެދޯ

 28. މީހަކު ނޫޅޭ ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އަޅާކަށް...ހުރަސް އަޅަނީ ރޯމާ ދުވާލު ކުރާ ވަށްކަންތަކަށް...

 29. ހައްޤުބަސް

  ތަރައްޤީއޭ ކިޔައިގެން ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާ ރައްޠިތުން ތިވާހަކަ ޤަބޫލު ނުކުރާކަމް އެއޮތީ ދައްކާފަ.. މު ސަރުކާރުން ބިންގާ އަޅާ ނިންމި އެންމެ ފުލެޓެއް ނުވަތަ އެއަރ ޕޯޓެއް ދައްކަބަލަ؟ ކުޑަ މިނުން މަސައްކަތް ވެސް ނުފަށާ.. މުޅިންވެސް މޮޅެތި ކުރެހުންތަކާ މާސްޓަރ ޕްލޭނުތައް ހެދުމުގަ.. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއަކަށް ބުނާވަރުގެ ކަމެއް ކިރިޔާވެސް މާލޭގަ ތިކުރަނީ.. އަތޮޅުތެރޭގަ ގުއި ހޮޅިއެއް ފުޓުސެލް ދަނޑެއް.. ރައްޔިތުން ބަލައެއް ނުގަނޭ... ކޮބާތޯ ޝެޒް؟ ކޮބާތޯ އައިހެވަން؟ ކޮބާތޯ އުތުރާ ދެކުނުގެ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް؟

  • އަޅެ ފަހެ ދެލޯ އަނދިރީތަ؟

  • ކަލޯ ނަޝީދު ރާއްޖެތެރެއަށް ކޮށްދިނީ ކޮންކަމެއް. މާލޭގަ އެޅި ހައެއްކަ ފުލެޓްފިޔަވާ. އެވެސް ޕާޓީކުދިންނަށް ބަހާލީ..ޔާމީނު ރާއްޖެތެރޭގައި ކިތައްބަނދަރު ހައްދަވާ ދެއްވައިފި. ކިތައްރަށުގަ ފެނާ ނަރުދަމާ ގާއިމުކޮށްފި އަދި ކުރަމުންދަނީ.