ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހިމް، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ޤާސިމް އިބްރާޙިމްގެ ނަމުގައި ދެންމެ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ތާޢީދު ކުރައްވާ އިއުލާން ކުރެއްވި ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ތާޢީދު ނުކުރައްވާކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ފާޅުގައި ތާޢީދު ކުރައްވާ އިޢުލާން ކުރެއްވި ބައެއް ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޤާސިމްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ "އެއީ ޖުމްހުރީ ޕާޓީ ދުވަހަކުވެސް އެއްބަސްވާނެ އަދި ޚިޔާލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަންތަކެެއް ނޫން" ކަމަށެވެ.

މިރޭ ދަންވަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނެރުނު ބަޔާނުގައި ޤާސިމް އިބްރާހިމް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައިވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލު ކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި ދެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުުގެ ވާހަކަ އާއި ބޭރުގެ ބައެއްގެ އެހީގައި ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނަޝީދު ގެންގުޅުއްވާ ޚިޔާލުފުޅު ތަކަށެވެ.

ނަޝީދުވަނީ ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއްގައި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރައްވާނެކަން އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ދެ ސަރުކާރެއް އުފައްދަވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާއިރު ވެރިކަން ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް ބޭރުގެ އެހީއަށްވެސް ތަކުރާރުކޮށްވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުން ސޯޝަލް މީޑީޔާގައި ދައްކަވަމުންދާ ވާހަކަފުޅުތަކަށްވެސް ޤާސިމްގެ ބަޔާނުގައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ކޮންމެ ދުވަހަކު އިރު ދުނިޔެއަށް ތޮޅެނީ ބައެއް ޕާޓީތަކުގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅުންގެ އަރިސް ކުދިން، ތަފާތު އެކި ދޮގު ތުހުމަތުތައް އެހެން ބޭފުޅުންގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވަމުން ނޫންތޯއެވެ. އެވެސް ސިޔާސީ، އެހެން ނޫންތޯއެވެ." ޤާސިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ތިމާއާއި ޚިޔާލު އެއްގޮތްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޣާޒީއަކަށް ބަޠަލަކަށް ވެފައި، ޚިޔާލު ތަފާތުވާއިރަށް ޣާޒީ ބާޣީއަކަށް، ބަޠަލު ޤައްދާރަކަށް ހަދާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

42 ކޮމެންޓް

 1. ކައްބެ

  ށޭޓުގެ ރާގު ހާދަ ބަދަލުވެއްޖޭ. ހީވަނީ މޭޒުމަތިން ޑީލެއްގެ ކޮޅުމަތި ދައްކާލަންއުޅޭހެން.

 2. hasana

  ކަލޭ ތީ މިގައުމުގެ ހަލާކު ކޮންބަޔާނެއް ނެރޭކައް ބޮޑުބާޢީ އެއް

 3. ވެރީހެޕީ

  ހާސްކަނޑާލާ ނިމޭއިރު ގާސިމްވެސް ހުންނާނި ޔާމީނުކައިރީގަ.. ޔާމީން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނެ.. ތިހެން ފަހަރަކު ގަލެއް އެއްލަމުން ގޮސް ނިމޭއިރު ހުންނާނި މިކޮޅަށް

  • ޢައިންތު އިނާޔާ

   ޢަލްހަމްދު ލިއްލާހި

 4. އަހަންމާ

  ސެޓޫ ތިކުޅެލީ މަގޭލެޔާ ރައީސް ނަޝީދު އާދިމާކޮށްގެން ނޫޅެވޭނެ. ބާޢީކަލޭގެ

  • ޙަމޭ

   ޢަންނި އެ ކަލޭމެންގެ ކަލާންގެ ތަ. ޢެހެންވީމާ އަންނި މަރުވާއިރު ކަލެންވެސް އަމިއްލަ އައް މަރުވާނެ ތޯންޗެ. ދެން ފެންނާނީ ޣާސިމް ބާގީއަކައްވެފަ ހުރިތަން. ޓތީ މޑޕ ބައިގަނޑެއްނު.

  • ކަލޯ

   އަންނި އަކީ މަތިން ފައިބާފަ ހުރި މީހެއްތަ؟ މިހާރު ވެސް އޭނަ އެ ހުރީ މިތަނުން ބޭރު ކޮއްފަ..

 5. ސަލީމު

  ތިހެންބަޔާންނެރެން ހުރެބަލަ މީހުނާ ނުބެހި ހުރިހާކަމެއް ނިމޭއިރު ޔާމީނުގެ ފަހަތުގަ ހުންނާނާނީ ކޮސްގޮވާމީހެއް ކަލޭބަލައެއް ނުގަންނަން

 6. ނިކާ

  އާ ގާސިމާ އެކު އުޅެވޭތޯ ރައީސް ނަޝީދު ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރޭ. އެކަމަކު ކޮންމެސް މުންޖެކޭ ކިޔަނީ.

 7. Anonymous

  އާ ގާސިމާ އެކު އުޅެވޭތޯ ރައީސް ނަޝީދު ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރޭ. އެކަމަކު ކޮންމެސް މުންޖެކޭ ކިޔަނީ.

 8. އަލިތަކުރު

  ހަހާ މިއޮތީ އެެއްކަލަ ދުވަސް އައިސްފަ.. ލަނޑަޔާ ވާނީ ލަނޑަޔައް އެހެންނޫންތޯ.. ތިޔަ ދެމީހުންނަކީވެސް ވެރިކަމަށް ކުފޫހަމަވާ ދެމީހުންނެތް ނޫން.. ނަޝީދު އައިސްފިނަމަ އިހުނައްވުރެ ޔޫރަޕާ ޒައިނިސްޓް ދައުލަތްތަކުގެ ނުފޫޒު މިކުޑަކުޑަ ޤައުމަށް ކުރާނެ.. ޤާސިމް އައިސްފިނަމަ މުޅިދައުލަތާ އިޤްތިޟާދު ގެ މަސްލަހަތުތައް ޤާސިމާ ޤާސިމްގެ ކުންފުނިތަކާ ފުށުއަރާނެ. ސިމެންތި،ތެޔޮ،ގޭސް،ރިސޯރޓް،މަސްބޭރުކުރުން،ފްލައިމީ،ޝިޕިންގް،ބޯޓްޔާރޑް،ސަޕްލައި،ވިލާޓްރެވަލްސް.. މިހެންކިޔާނެ ކަމެއްނެތް.. ވެރިކަން ލިބެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ޕްރޮޖެއްކްޓެއްވެސް ހަމަ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާނެ..ބަރުލަސްކޯނީ އައްވުރެން ހާލަތު ގޯސްވާނެކަން ޔަޤީން..

 9. އަހުމަދު

  ނަސީދަކީ އިންސާނުއުޅޭތަނެއްގައަ ގެންގުޅޭވަރުގެމީހެއްނޫން

  • ޗިއްލޫ

   ތިވަރުގެ ތެދެއް މީހަކަށް ނެހެދޭނެ!

  • ޔޫސުބު

   އެއީ ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ގޮތަކަށް ނައްތާލަން ވެފަހުރި އެއްޗެއް

 10. ރަށްދު

  ސާބަހެ ގާސިމް ހައްގުބަހެއްތިބުނީ

 11. ނަމަ

  ޤާސިމް މޮޔަފުލު ވެގެން ފާހާނާ ދޮންނަން ތައްޔާރު ވަނީބާ

 12. ޙަސަން

  ކޮސްބެ ދެއްކޭވާހަކައެއް ވެސްނޭގޭ ބޮޑުކަރައެއް އަތުލަފިކޮށްގެން ރައީސްނަޝީދު ހިގާމަގުންވެސް ނުހިގޭނެ 2018 ރ ނަޝީދު

 13. ޝައްލެ

  ތީހަމަ ބާޣި އެއް

 14. މާރިޔާ

  ސާބަހޭ ގާސިމާ. ރައީސްޔާމިން އާ ބައިއަތުހިއްޕަވާމުސްތްގުބްލުއޮތީ ޔާމިންއާއެކުގާ

 15. ޜަސީދު

  ދުވަހަކުވެސް އެއްގަލަކައްނޭރޭނެ

 16. ކަރުންމަތީގެ ޑޮކްޓަރު

  ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާ އެމްޑީޕީގެ ނުބައި މަކަރުވެރި ރޭވުމުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާށި.

 17. ލިއު

  މިދެން ކިހާ ބޮޑުކަމެއް. އެންމެން ވެރިކަމާ ހެދި. ވެރިކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ރައީސް މިހާރު ވެރިކަމުގައި އެހެރީ. ބްރިޖް ރައީސް. ނުވާނެއޭ ބުނާ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްފަ އެއޮތީ.

 18. ގާސިމު

  ޙަކުރު ބޮންޏާ އެސޮރައް ވާނުވާ ނޭގޭނެ

 19. ފޭކުސްތާނު

  ގާސިމޫ. ހާދަލަހުންނޭ ތިޙަބަރު ޖަރުމަނާ ހަމަޔަށްދިޔައީ... ތިވާހަކަ ރނަޝީދު ދެއްކީ މިއަދަކުނޫންދޯ.. މީގެ މަސް ދެމަސް ކުރިން ދެއްކިވާހަކަތަކެއް.. މިރޭ ދަންވަރު ކުއްލިޔަކަށް ނޫސްބަޔާން ތިނެރުނީ ޖަރުމަނުޓީވީ މިޙަބަރުކީތަމިރޭ... ތިޔައީ ރައްޔިތުންނަ ދައްކާ ފޭކުދަޅައެއް.. ބޭރުގެ ގައުމަކުން މިރާއްޖެއަރަންޖެހޭކަމަށް ގޮވީ ރނަޝީދު އެކަންޏެނޫން.. މިހާރު ގާސިމުގެ އެޑުވައިޒަރު ޖަމީލުވެސް އެތައް ފަހަރަކު ތިހެންގޮވާއިފި.. ވީމާ ތިކަމާ ގާސިމު ދެކޮޅުނަމަ ޖަމީލު ވަކިކުރޭ ތިޕާޓީން...

  • ނޫން

   ނޫން ރަނގަޅަށް ނަޝީދު ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާ... އޭނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދައްކާ ވާހަކައެއް އެއީ... މިއަދު އޭނަޔާ އެކު އުފަލުގަ އުޅުނަސް މާދަމާ ރޯންޖެހޭނެ... އަދި ވިސްނޭނެ...

 20. ފާތުމަ

  ސޭޓް އަށް ވެދުންސަލާން ދިވެހިބަހުން މިބުނަނީ ރައީސް ނަޝީދު ނޫންމީހަކު ބޭނުމެއްނޫން

 21. މާމިގިލީ މީހާ

  ގާސީމް އަކީ ވެރިކަމާ ހެދި ދަހިލަވާފަ ހުރި މީހެއް.. ކާން ނުލިބިގެން އުޅޭ ވަލު ޖަނަވާރެއް ކާއެތިކޮޅެއް ހޯދަން އުޅޭ އުސޫލަށް... މިކަހަލަ މީހުން ގައުމުގައި ބައިތިބައިފިޔާ މުޅި ގައުމުވެސް ވާނީ ހަލާކު.. ދުވަހަކުވެސް ގާސިމަކަށް ވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ..

 22. ޢަބުދުލް ކަލާމް

  ގާސިމަކީ އުމަރުވެސް މިޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ދުރުވިސްނޭ ބޭފުޅެއް ނަޝީދު ކަހަލަ ދެއުޅިއެއްނުވާ ބޭފުޅެއްނޫން އަދިވެސް ޤާސިމަށްވެސް ރައީސް މަޢުމޫނަށްވެސް ހެޔޮއެނީ ހަމަ ރައީސް ޔާމީން

 23. އެދުރު

  ތި ނަޝީދަކީ އެއްވެސް ތާކުންތާކު ޖެހޭ މީހެއްނޫން ، ބަލާ މިހާރުވެސް ޖަޒީރާ ރައީސްއޭ ކިޔައިގެން އެޔޮއް އުޅޭ އުޅުމެއް ،

 24. ޗިއްލޫ

  ޔަހޫދިންގެ އުޅުންހުނާނީ އެކަހަލުގެ ގޮތަކަށް، މުސްލިމެއްގެ ގައިގާ ހުންނަޖެހޭ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އެންމެ ސިފަޔެއްވެސް ނަޝީދާއި އޭނަ ފަހަތުގަ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ކިބަޔަކުންނުފެނޭ، މިހެންވީމަ ލާދީނީއޭ ހަރުދަނާކަމެއްނެތޭ އެމްޑީޕީގެ ތެރޭބުނެވެނީ!!!

 25. ހެޔޮބަސް

  އޮނަރަބަލް ޤާސިމް ނިކަން ހޭއަރައިގެން ހުންނަވައްޗޭ މަނިކްފާނުގެ ފިކުރާ އެނުލަފާ ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ކުޅޭނެ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހަލާކުކޮށްލާ!

 26. ނުވާނެއޭ

  ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާން އޭނާ އުޅެނީ ހޭދެބައި ވެގެންނޭ ވެރިކަމާއި ހެދި. އެމްޑީޕީ އަކީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ އަމާބަފާގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނެވެ. އެއީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރާ ޕާރޓީ އެކެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނެރެންވީ އިބޫ އެވެ. އިބޫ އަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަން ނުދޭނަމަ ދެން ޖޭޕީން ނެރެންވީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އެއް އެކެންޑިޑޭޓް އަކަށް ހައްދަވަންވީ ޕްރޯ އުގައިލް އެވެ. ކޮންމެހެން ވެރިކަން ނުލިބުނު ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނަކީ އެއީ ތަސައްރަފު ފުދިފައިވާ މައިދާނަކަށް ހެދޭނެ ޖޭޕީން ވެސް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކަންކަން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނި ކޮށް. ސަރުކާރު ހިންގަނީ ޕީޕީއެމް އިން ކަމަށްވާތީވެ ޕީޕީއެމް އަށް ޖެހޭނީ ސަރުކާރު ހިންގަން ދޫކޮށްލަން. ސަރުކާރުގެ ތެރޭން އިސްލާހު ކުރަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލަން ޖެހޭނީ އެއީ ސަރުކާރަށް ވެސް ކުރެވޭ ކަންކަމެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސަރުކާރަށް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަންކަން ކުރަން އިދިކޮޅުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިގެން ނުވާނެއެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ޖޭޕީން ދެން މިހާރު މަމެން ޕިންކީން ނާއި ނެކް ޓު ނެކް ނުޖައްސާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ކުރަނިވި އުސޫލުން ކަންކަން ކުރެވޭތޯ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން އުޅެންވީއެވެ. މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ބަންގާޅީން ތައް ހޯދާ އެމެން ފުރުވާލުމުގައި އިމިގްރޭޝަން ނުކުޅެދި އެމެން އެކަމުގައި ފެއިލް ވެފައިވާތީވެ މުޅި އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްސަސާ އަކީ އެއީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ ތަނަކަށް ހައްދަވާ ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އޅޭ ބިދޭސީން 3 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ފުރުވާލާ އަދި ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީން ގެ ކޯޓާ އިން ކުންފުނި ތަކުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ކޯޓާ ވެސް ކުންފުނި ތަކަށް ދޫކޮށްލާ ރާއްޖޭގައިވެސް ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވެސް ކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ނޫންތޭ ޖޭޕީން ވަކާލާތު ކުރަންވީ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން. ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ރާއްޖޭގައި ހުރި އެއްވެސް މައްސަލަ ތަކަށް ހައްލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

 27. ޖައްސާތި

  ޤާސިމް ނަޝީދަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދެއްވައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް އެއްވެސް މީހަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ނޭގޭނެއޭ އެއީ އެއަށް ވުރެން ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު މީހެއް ނޫންތޭ އެހެންވީމަ ނޫންތޭ އޭނާ އާއި އެކު ހިއްސާ ވެގެން މާލޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުކުރެވުނީ ވެސް. ކަން މިހެން ހުރުމުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަން އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ޕްރައިމަރީގައި އަންހެން ވެރިން ކަރުވަޅު ތެރެއަށް ވޯޓް ލައިގެން ނާއި އަދި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ބްރާ ތެރެއަށާއި ޖަނގިޔާ ތެރެއަށް ވޯޓް ލައިގެން 43 ހާސް ވޯޓް ހަމަ ކޮށްގެން އެމެން އިއުލާން ކޮށްގެން އުޅެނީ އެއީ ވަގު ވޯޓް ތަކެވެ. 3 ހާސް މީހުން ވެސް ވޯޓް ނުލާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި. ކަން މިހެން ހުރުމުން އިިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް ކަން އިބޫ އަށް ދޭންވީ އަދި އިބޫ ވެސް ކެރިގެން ނިކުންނަންވީ އެމްޑީޕީގެ ތޮށި ގަނޑު ފަޅާލާފައި ކެނެރީގެ އާއިލާގެ ބަލާއިން އެމްޑީޕީ ސަލާމަތް ކޮށް އެމްޑީޕީ ފަޅާލަން ވެއްޖެނަމަ އެމްޑީޕީ ފަޅާލާ އިބޫ ފަޅީގެ އެންމެން އައިސް ޖޭޕީ އާއި ގުޅިގެން ބަލަންވީ ޖޭޕީ ވަރުގަދަ ކުރެވޭތޯއެވެ. އެމްޑީޕީ އަށް ކުރާ ހުރިހާ ޚަދަރެއް ކުރަނީ ސިއްކައޭ އެއީ އިބޫ އަންހެނުންގެ ބައްޕަ އޭ އެ ޚަރަދު އެމްޑީޕީ އަށް ކުރުން ސިއްކަ ހުއްޓާލަންވީއޭ އަދި ސިއްކަގެ އެއްވެސް އިމާރާތެއް އެމްޑީޕީން ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ފެކްޝަން އަށް ބޭނުން ކުރަން ނުދޭންވީއޭ ސޯލްޓް ކެފޭ ވެސް އެމެންނަށް ބަންދު ކުރަންވީއޭ. އެމްޑީޕީ ފަޅާލައިގެން ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހަދަންވީ އިބޫއޭ ސަބަބަކީ އެއީ ސަރުކާރުން ވެސް އިބޫ އަށް އެފުރުސަތު ދީފައިވާތީއޭ. މިކަން ފުރަތަމަ އިބޫ ގަބޫލުކުރަންވީ އަދި އިބޫ ކެރިގެން ނިކުންނަންވީ ސިޔާސީ ކަންކަމަކީ އެއީ އަބަދު އާއިލާ އަށް ދޫދީގެން ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އާއިލާ ވެސް ކޮމްޕްރޮމައިޒް ކުރަން ޖެހޭ ތަންތަނުގައި ޖެހޭނީ ކުރަންއޭ އެއީ އޭ އެނިޒާމް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަކީ. ޖައްސަބަލަ ތަންކޮޅެއް ލާރޖް ކޮށް.

 28. ޖައްސާތި

  އިދިކޮޅުން ނެރެންވީ މައްސަލައެއް ނެތް ސާފު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނަމަ އެފަދަ ކެންޑިޑޭޓަކީ އެއީ އިބޫ އެވެ. މިރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އާއި ދިމާލަށް ޑްރައިވް ކުރަނީ އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން އަކީ ސާފު ބޭފުޅަކަށް ވެފައި ވަރުގަދަ އަޒުމް އަކާއި ހިތްވަރެއް ހުރެފައި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާތީއޭ. އޭގެ ނަމޫނާ ނޫންތޭ ހުރިހާ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ޗުއްޓީ ނަގަނަގައިގެން ތަންތަނަށް ދާއިރު ވެސް ރައީސް ޔާމީން މާލޭގައި ގައުމުގައި ހުންނަވަނީ. ނުދޭ ދޯ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ދިޔަ ގޮތަށް ބޭކާރު ޚަރަދުކޮށްގެން ރާއްޖޭން ބޭރަށް މަޖާ ކުރަން. ނުދޭދޯ މިހާރު ސިންގަޕޯރ އަކަށް ވެސް ކުރިން ދާ ގޮތަށް. މީ ސާފު ކެންޑިޑޭޓުން ނަކީ މީގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ މީހުންނަކީ. ކަން މިހެން ހުރުމުން އިިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިން ނެރެގެން ޖެހޭ ސާފު ކެންޑިޑޭޓް އަކީ އެއީ އިބޫ އެވެ. ކޮންމެހެން ނުޖެހޭނެ ދޯ އިބޫ އަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވާން. އެކަމަކު ވަރުގަދަ ފައިޓެއް ރޭހުގައި ދެވިއްޖެނަމަ އެނިމުނީއެވެ. އިބޫ ނެރެން އިބޫ ވައިފް ހިތްވަރު ދޭންވީއޭ އިބޫގެ އަންހެނުންގެ ބައްޕަ ނޫންތޭ އެމ،ްޑީޕީ އަށް ކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަނީ އެ ޚަރަދު ތައް ނުކޮށް މަޑު ޖައްސާލާ އިބޫ އަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް ކަން ލިބެން ދެން. އެއިރުން ދެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާއި އޭނާ ގެންގުޅޭ ވަގު ގޭންގް ކަމުގައިވާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރޭ މެންނަށް ހުންނާނެ ރަނގަޅު ލެސަން އެއް ނަގާދެވިފަިއ ދޯ.

 29. މަހަށްދޭދޭ

  އެމްޑީޕީ ގޮތް ދޫކޮށް، ސާފު ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެއްބަސްވާން ޖެހޭ ކަމަށް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މަމެން އުއްމީދު ކުރަން ދެން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހުގައި ވެސް ތިބި ހެޔޮ ވިސްނޭ ހުރިހާ މީހުން ވެސް ގާސިމްގެ އެބަސް ގަބޫލުކޮށް ހަދާ އިބޫ އަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަން ދޭން މަސައްކަތް މިއަދުން ފެށިގެން ފަށާނެ ކަަމަށް. އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ކޮންމެހެން ބާއްވަން ނުޖެހެއޭ އުކުޅަސް ފަދަ ކުޑަ އާބާދީ އެއް އޮންނަ ފަގީރު ކިބަޅި ރަށެއްގައި. އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ވެސް ގައުމީ މަޖްލީހުން ބާތިލް ކޮށްލަންވީއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހުން ވެސް ނިންމަންވީ އެއީ އިދިކޮޅު ކޮމަން ކެންޑިޑޭޓް ނެރެން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީން އިދިކޮޅު އެއް ކެންޑިޑޭޓް ނެރެން އެފަދަ ކެންޑިޑޭޓް އަކީ އެއީ އިބޫ ކަމަށް ހަދާ އިބޫ އަށް ދޭންވީ އިިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަން. ޕްރޯ އުގައިލް އަށް ދޭނީ ރަނިންގް މޭޓް ކަން. އެއިރުން އަސްލަންޓޭ ޖެހޭނީ މަހަށްދާން ތަމެްން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރޭ ދަ ބަނޑުދޮންނައޭ މެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. ބަދާ ބަދާ ބަދާ ކަޅަ ބަދާ ވަލި ބަދާ ރަތް ބަދާ...

 30. އިއްސެ/ހުޅުމާލެ

  2018 އިންތިހާބު ފަސޭހަކަމާއި އެކު ރައީސް ނަޝީދު ކާމިޔާބު ކުރާނެ.. ގާސިމް އަކީ ފާހާނާ ސާފުކުރަން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނި މީހާ.. ދެބަހެއްބުނާއިރަށް މިހާރު އެހެރީ ފޭކް މެޑިކަލް ރިޕޯޓްތަކެއް ހުށަހަޅާގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި...

 31. ޙުސެން

  ޤާސިމް އާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ވިސް ނުން އެބްމެ ކުރިން ވެސް ހުރީ މިހާރު ޤާސިމްއަމިއްލައަށް އެފާޅުކުރި ގޮތަށެވެ. ޤާސިމް އާއި ޔާމީން މިއީ އެއް ފައުސާފޮއްޗެއްގެދެބިތެވެ. ދެމީހުންގެ ޗެސް ބޭނުމާއި މަޤްސަދު ހަމަ އެކައްޗެކެވެ.އެއީ ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގެ ތަޖްރިބާއިން ދަސްކުރިފިލާވަޅެވެ.

 32. ނައިންޓީ

  ވެރިކަމާ ތޮޅޭމީހުން ދުވަހަކުވެސް އެއްގަލަކަށް ނާރާނެ. ރ. ނަޝީދަކީ މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ދޭން ހެޔޮވާވަރުމީހެއްނޫން. ތިމާއަށް ވެރިކަން ނުލިބޭނަމަ މުޅިގައުމު ފުނޑާލުމުގެ ޚިޔާލެއް އަބަދުވެސް ގެންގުޅެނީ. ކަމަކުނުދޭ. ޤާސިމް އަކީ ކައިރި ތިބޭ މުނާފިްުން ކައި ހުސްކުރާ މުދާގަނޑެއް. ދެ ޖުމްލަ ރީތިކޮށް ގުޅުވާލައިން އަމިއްލަ ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާލަން ނޭނގޭ. އަރިހުގަ އެކި ކުލައިގެ މުނާފިގުން ލައިގެން އެމީހުން ގެ އަމިއްލަ ދަހިވެތިކަމުގަ ދޭޚިޔާލަށް ނަފްސު ދީލާލައިން އުޅެނީ. ކަމަކުނުދޭ.

 33. ޖޮއްބެ

  ބަލަ ސޭޓާ ކަލޭގެދުލުން ނޫންތަބުނީ މުއުމިނެއްގެ ގަޔަށް އެއްހަރަކުން ދެ ކަށްޓެއް ނުޖަހާނެޔޭ، ތިމަންނަ ދެން ދުވަހަކުވެސް ނަޝީދު އާއި ބައިވެރި ނުވާނަމޭ؟ އަދި އޭނާއާއި ބައިވެރި ވެގެން ގެނައި ސަރުކާރުން ކަންކުރި އިހާނާތްތެރިގޮތުން އެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް ވެސް އެދުނީމު ނޫންތަ؟ އެކަމަކު އަމިއްލަ އެދުމަށްޓަކައި އަނެއްކާވެސް އެއްކަލަ ނުބައި ޝައިޠާނުގެ ފަހަތަށް ދިޔައިރު ދުލުން އެއްޗެއްބުނެވުނު ހަނދާންވެސް ނެތް. ނަޝީދުގެ ވެރި ކަމުގައި ސޭޓުގެކުށެއްނެތި ސޭޓު ޖަލަށްގަޅާލާ، ސޭޓުގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ސްޕާ ތައް ބަންދުކޮށް ސޭޓުގެ މަތިންދާބޯޓުތައް އުދުހުނަނުދީ ގްރައުންޑް ކުރި ހަނދާންވެސް ސޭޓެއްނެތް އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ފަހަތަށްދިޔައިރަކު. އެހެންވީމާ ސޭޓަށް ބުނަންއޮތީ މިއަދު ސޭޓު ޖަޒުބާތުގައި ހުރެގެން ތިޔަދައްކާ ވާހަކަ އަކީ އެއްވެސް އިތުބާރެއް ހިފޭ ވާހަކައެއްނޫނޭ.

 34. އަޙްމަދު

  މިރަމްޞާން މަހުގެ ފަހުދިހާގެ މަތްކަމުގެ ތެރެއިން ނަޝީދުއަށް ތެދުމަގުދައްކަވާ އެނާއަކީ ވެރިކަމާ ތޮޅޭ މީހަކު ކަމުން ދުރުކޮށް ދެއްވާނދޭ. އާމީން. ނުންނަމަ އެނާގެ ވަކިތަކުން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާފާނދޭވެ.

 35. މަހަށްދޭބަަލަ

  އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓުންގެ ރުޅި، ގާސިމަށް ބޭލި ނަމަވެސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ނަމެއް ނޯންނާނެއޭ މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި ދެން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ..

 36. ކޮޅުކެހި

  އެއީ ރައިސްނަޝީދު ޑަރުހީވާނޭ ކަމެއްނޫން ރައިސް ނަޝީދުގެ ބޮޑު ކުރައުޑު މިތިބީ އޭނާގެ ފަހަތުގައި ގާސިމު ޚިޔާލުވެސް އެކުރައުޑުން ހަޖަމުކުރާނޭ! ޤާސިމުވެސް އަމުދުން ގުންޑާއަކާ ނުގުޅޭނެ! ކިތަންމެވަރަކަށް ވަގުތުނޫހުން ދޭތެރެޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރިއަސް ވަރަށް ސަލާމް މޭލިވެތިބެ ތިކުރާހިތްވަރަށް!