ޝަރުތު ހަމަނުވަނީސް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ނަޝީދު ހޯއްދެވުމާއި އެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ ޚިޔާލަށް ހުރަސްއެޅި، އެންމެ ފަހުން ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވުމުން ރައީސް ނަޝީދު އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީވެއްޖެއެވެ.

ގާސިމް އިބްރާހިމް ނެރުއްވި "ހޫނު ބަޔާނަށް" މިއަދު ހެނދުނު "ވަރަށް ފިނި ޖަވާބެއް" ދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ "ރައީސް ޔާމީން އާއި ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑު ހުރަހަކަށް ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން." ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުމެން ނެރޭނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓް" ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ގާސިމް ރޭ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު ފާޅުގައި ތާޢީދު ކުރައްވާ އިޢުލާން ކުރެއްވި ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ "ޖުމްހުރީ ޕާޓީ ދުވަހަކުވެސް އެއްބަސްވާނެ އަދި ޚިޔާލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަންތަކެެއް ނޫން" ކަމަށެވެ.

ޤާސިމް އިބްރާހިމް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައިވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލު ކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި ދެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުުގެ ވާހަކަ އާއި ބޭރުގެ ބައެއްގެ އެހީގައި ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނަޝީދު ގެންގުޅުއްވާ ޚިޔާލުފުޅު ތަކަށެވެ.

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލާއި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ގުޅުން ވަނީ ގޯސްވެފައެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރައީސް ނަޝީދު ނެރެން އެމްޑީޕީ އިން ބޭނުންވާއިރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިން ބޭނުން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ގާސިމް އިބްރާހިމް ނެރޭށެވެ. ނަމަވެސް ދެބޭފުޅުން ކުރެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތު ހަމައެއް ނުވެއެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލި ހިސާބުން އެމަޝްވަރާތައް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

50 ކޮމެންޓް

 1. ޙަފްޞާ / މާލެ

  އެހެންވެތަ ޤާނޫނާޚިލާފް ޕްރައމަރީއެއްބާއްވާ ، ގައްޑާބަސްބުނެ ، އެކިގޮތްގޮތަށް ފޮޓޯހަދާ ، ތަތްކޮށް ޖަރީމާރައީސޭކިޔައިގެން ކެމްޕެއިންކޮށް މީހުން ތިޔަ ތަޅުވަނީ؟ މަށަށް ޔަޤީނޭ ޤާސިމު ބަޔާނެްނެރުނީމާ ހިރުވައިގަތީކަން!

  • ރަައްދު

   އަސަރުކުރިޔަސް ޔާމީނަކަށް ތާއީދެއް ނެތް.......ލޮލް

   • ޙމ

    ޢަހަރުން ރައީސް ޔާމީން އައް ފުލް ސަޕޯޓް ކިރަން.

   • ލޯބޮޑޭ

    ތިޔަ އައްނި އަކީ އެމްޑީޕީގެވެސް ހަލާކު. ތިޔަކަލޭގެ ކިބައިން ފޭވެ ރައްކައުތެރިވުން ހުރި.

    • ލޯ ކުޑޭ

     ކިތަންމެ ހަޖަމު ނުކުރެވުނަސް އެމްޑީޕީގެ ބާނީ އަކީ އަންނި. އަންނި އަކީ އެމްޑީޕީ. ކޮއްކޮއަށް އެމްޑީޕީ އުފެދުނު ސަބަބު އަދި އެމްޑީޕީ ވުޖޫދައް ގެނައީ ކާކާކުކަން ނޭގެންޏާ މަޑުން ހުުރުން ރަނގަޅު.

     • އެދުރު

      ކަލެއަށް ތިހުރީ އެމްޑީޕީ ވުޖޫދަށް ގެނައިމީހާ ރަނގަޅަށް އެނގިފަ

     • ޢަބްދުއްލަޠީފު

      ބަލަ ގޯގޯ ލަތީފް އަތުން ނަޝީދު ޕާޓީ ޖަހައިގަތީކަން އަހަރުމެން ދަންނަން. ކަލެއަށް އެވަރުވެސް ރޭކާ ނުލީތީ ދެން މިތާގަ އިތުރު އަނގަ ނުގަޅާ ރަށުތެރެއިން ކޮންމެސް އެހެން ކަމެއްކުރެވޭތޯ ބަލާބަލަ.

 2. ފދ

  ޝިހާބުގެ ނަންހުށަހަޅަންފެނޭ

  • ޒިބު

   އައްޗި، ރުޅިއަންނަ އިރަށް ޒިބު ތިރިކުރަން؟

 3. ކެޔޮޅު

  އައްނި އުރާލައިގެން އދ އިން ދިވެހިންނާ ޒުވާބުކުރަން ނަަންާނާނެކަންޔަޤީންވީ ދޯ ؟

 4. އަންނި ދި އިންޑިޔަން

  އާ ކަލޭ ނުބުންޏަސް އެކަން އިގޭ އަހަރުމެންނައް.. ގަޅިބޯ

 5. ޓިނޭ

  ގާސިމް އަށް މީހުން ކުރަމުން އައި ގަދަރު އަނެއްކާވެސް އަމިއްލަ އަށް ތި ވަޅުލީ މޮޔަޔާ! މީހުންގެ ލޯބި ލިބި ލިބި ހުއްޓާ ތި ކޮށްލި ކަންތަކުން %100 ވޯޓޫން މޯޅުވާނެ ހަހަހަހ

  • ޙަމިމޭ

   ބަލަ ކަލޭންނައް އޮންނަ އުސޫލަކީ މޑޕ އައް ތާއީދު ކުރީމަ ގަޒީންނައްވުން. ޙަގީގަތައް ކަލޭމެނާ ދެކޮޅައް ބުނެފިއްޔާ ބާގީންނައް ހަދާބައެއް.

   • ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

    އެހެންތާވާނީ ތިޔަމީހުންނަކީ އަމިއްލަ ސިކުނޑިއަށް ބާރުފޯރުވޭ ބައެއްނޫން.. ސިކުނޑި ހުންނާނީ ބޮނޑިބަތުން ދޮވެލާފަ.. ރައްޖޭގެ ހުރިހާގާނޫނެއް ފުނޑާފަ އަންނި ކޮންމެކަމެއްކުރިޔަސ ތިމީހުނަށް ޗުއްޕުވެސް ބުނާކަށް ލާހިކެއްނޫން.. ހަމަޖަހަންޖެހޭނީ އަތް..

 6. 3ނިރު

  ރަގަޅެ އެމްޑީޕީން ނެރެނީ އެއްކެނޑިޑޭޓް އެމްޑީޕީއަކުން ދެ ކެނޑިޑޭޓެއް ނުނެރެ

 7. ޙޮއްކޮ

  ގަސިމު އިނީ ޖަމީލު އާ އުގެލު ނެރުމައް ހަމަޖައްސާފަ

 8. Anonymous

  އިލެކްސަން ކޮމިސަން ފަހަތަކައް ނުޖެހޭނެ. ޖަރީމާ ރައީސް ޖެހޭނީ ފަހަތައް ޖެހެން. ދެން އަތްޖަހާ

 9. Anonymous

  ހެހެހެ ޖަރީމާ ރައީސް އަތައް ގޮވަނީ. އެހެނޭވާނީ ރފުޅި ކިހިލި ޖަހައިގެން އުޅެންވީމަ

 10. މާލަސް

  ލާދީނީ ވިސްނުމަކީ މަކަރުވެރިކަމާއި ހީލަތުން ފުރިގެންވާ ވިސްނުމެއް. ދޮގު ހެދުމާއި އޮޅުވާ ލުމަކީ އެމީހުންގެ ތަބީޢަތް. މުސްލިމު މުޖުތަމަޢު އަކުން ތިޔަ ފަދަ ޖައްބާރު މަކަރުވެރި ހީލަތްތެރި ޣައްދާރަކަށް އިތުބާރުކޮށްގެން ނުވާނެ. މުޅި ގައުމު ސުންނާފަތިކޮށް ފަސާދަކުރާކަށް ތިޔަ ފަދަ ޣައްދާރު ޖައްބާރެއް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ، އެއީ އެފަދަ ޣައްދާރުންގެ ފަލްސަފާ.

 11. ޒުނބަ

  ވެރިކަން ނުލިބޭނެކަން ޔަޤީންވީ

 12. ފެންނަގޮތް

  ހެހެހެ މިހާރު ވޯޓް ބޭނުންވީދޯ

 13. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ތީކާކު؟ ކަލޭބުނާ އެއްޗަކީ ދުވަހަކުވެސް އިންސާނަކު ގަބޫލުކުރަން ހެޔޮނުވާނެ އެއްޗެއް! ދުވަހަކުވެސް ބުނާބަހަކާ ކުރާކަމަކާ ދިމާނުވާނެ! ނަޝީދު އާ އެކީ އެކަކަށްވެސް އެއްގަލަކަށް ނޭރޭނެ! މުޅިންވެސް އަމިއްލައެދުން! އެކަކު ވަށައިގެން އެނބުރޭ ޕާޓީ!

 14. ޙަސަނުބެ

  ތި ބުނާ ނަޝީދަކައް ތާއީދު ކުރާނީ އިސްލާމް ދީންގެ އަދުއްވުން މި އުއްމަތަށް ޝަހާދަތް ކިޔާ މުސްލިމަކު އޭނާ މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަށް ގެންނާކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނެ ވ ސަލާމް

 15. ދޮންދޮނާ

  ބަލަ ނަސީދު ކަލޭ ގެ މަކަރުން ބުނާ ވާހަކައެއްތީ! ކުއްލިޔަަކަށް ހުރެލާފަ ތެޅިގެންފަ ބުނާނީ ދެން ކޮންކޯލިސަނެއްހޭ؟ ކޮން ގާސިމެއްހޭ؟ ކޮން ސޯލިހެއްހޭ؟ ކޮން ޕާޓީއެއްހޭ؟ އަހަރެން އެކަންޏޭ ވެެރިކަމަށް އަރާނީ ވެސް. ކުރިމަތިލާނީވެސް! ހަހހަހަަ. އހަރެމެން މޮޔަހައްދަން ނޫޅޭބަލަ! ތިތާ ހޮރުގައި ހަރުފަސޫޖީ ބޯލަން އޮވެފަ ޓްވިޓާއަކުން ދިވެހިންގެ ބޯކޮވޭނެކަމަށް! ހެެހެހެހެހެހެހެ.

 16. Anonymous

  ޢަންނިއައް ކުރިމަތި ނުލެވޭތީ ވަރައް އަސަރުކޮއްފިދޯ

 17. ދިވެއްސެއް

  މަށަކަށް ހަމަ ނުވިސްނުނު އެމް.ޑީ.ޕީން ނަޝީދު ކޮނޑަށް ލައިގެން އުޅެންޖެހޭ ސަބަބެއް. ނަޝީދު، ނަޝީދުއަށް ހެދީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އެމް.ޑީ.ޕީއެއް ނޫން ނަޝީދު ހެދީކީ. ނަޝީދުއަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރުން ބޭނުންވާ ކަންތަކެއް ނުކޮށްދެވޭ. އަބަދުވެސް މެމްބަރުން ނަޝީދުއަށް ކަންތައްކޮށްދޭންޖެހެނީ. ޕާޓީން ނަޝީދުއަށް ހަރަދު ކުރަންވީ، ނަޝީދު ޕާޓީއަށް ހަރަދު ކުރާތަނެއް ނުފެނޭ. މަށަށް ގާސިމުވެސް މާރަގަޅު. ގާސިމުވާ ޕާޓީއަށް ހަރަދުކުރޭތާ.

 18. 3ނިރު

  މީހަކުތާއީދު ނުކުރިޔަސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރާމީހަކު އަންނިއަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނެ

 19. ރައްޔިތުން

  އެއް ކެންޑިޑޭޓް ނެރެން އަޅުގަނޑު ހުރަހަކަށް ނުވާނަން އެކަމު އެ ކެންޑިޑޭޓަށް ވާންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު.... ލޮލް

 20. އިބިރިހިމާ ބެއްޔާ

  އެއީ އޭނަ ޢޭނަ ނޫން މީހަކަށް ނުދޭނެ ފުރުސަތެއް ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަން ތިޔަ ވަރަށް ޖެހިފެއި ހުރި މީހަކެ ބެއްޔައެއް ނުދެކެން

 21. ނައިންޓީ

  ވެރިކަމާ ތޮޅޭމީހުން ދުވަހަކުވެސް އެއްގަލަކަށް ނާރާނެ. ރ. ނަޝީދަކީ މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ދޭން ހެޔޮވާވަރުމީހެއްނޫން. ތިމާއަށް ވެރިކަން ނުލިބޭނަމަ މުޅިގައުމު ފުނޑާލުމުގެ ޚިޔާލެއް އަބަދުވެސް ގެންގުޅެނީ. ކަމަކުނުދޭ. ޤާސިމް އަކީ ކައިރި ތިބޭ މުނާފިްުން ކައި ހުސްކުރާ މުދާގަނޑެއް. ދެ ޖުމްލަ ރީތިކޮށް ގުޅުވާލައިން އަމިއްލަ ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާލަން ނޭނގޭ. އަރިހުގަ އެކި ކުލައިގެ މުނާފިގުން ލައިގެން އެމީހުން ގެ އަމިއްލަ ދަހިވެތިކަމުގަ ދޭޚިޔާލަށް ނަފްސު ދީލާލައިން އުޅެނީ. ކަމަކުނުދޭ.

 22. ނުރަބޯ

  މިގައުމުގެ މިނިވަންކަމާ އިސްތިގުލާލާ ތަރައްގީ އާއި ފާގަތިކަމާ ދުޅަހެޔޮ ކަމާ ތަނަވަސްކަމާ މިކަންކަމުގެ އިތުރުން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ވެސް ހުރަހަކަށް އަދި ބިރަކަށް ވާމީހެއް ތިޔަ ނަޝީދަކީ. ދިވެހިރައްޔިތުން މިކަން ދަނެވެ.

 23. ޔާން

  ހިނިއަންނަނީ
  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިން ބޭނުން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ގާސިމް އިބްރާހިމް ނެރޭށެވެ. ނަމަވެސް ދެބޭފުޅުން ކުރެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތު ހަމައެއް ނުވެއެވެ.

 24. މާމިގިލީ މީހާ

  ގާސިމް ބޭނުން ވޭ ކޮންމެހާލަތެއް ގައިވެސް ވެރިކަމަށް. އަރާން.. ދެން އިދިކޮޅުން އެހެން މީހަކު ނެރެވޭނެތަ؟ ގާސިމް ރައީކަމު ޖަމީލު ރަނިންމޭޓެކަށް ނެރޭން ހަމަޖައްސާފައި އިނީ... މުޅި މާމިގިލީ ތެރޭ ދަނީ އަޑުތައް ފެތުރެމުން މިހާރުވެސް.. މާ ދުރާލައި ރާވައިގެން..

 25. އައިގޯ

  އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް، ރަށް ގުޑާނެ ބޮމެއް ކަމަށް އެމެންނަށް ހީވާނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް ނުވެސް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން އެމެން އެއުޅެނީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރި ވެވޭނެ ގޮތް ހަދަން އޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެހެން ހެދިޔަ ދީގެން ނުވާނެއޭ. އެމްޑީޕީ ގެ ކޮންގްރެސް ޖެހޭނީ ބާތިލް ވާން އޭ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ނުވެސް ބޭއްވޭނެއޭ ސަބަބަކީ އެއީ އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ބާއްވަން އުޅޭ ކޮންގްރެސް އެކޭ ބިކޮޒް ކޮންރެސް އަށް ހިންނަވަރު ނިޔާޒު ހުށައެޅީ އެއީ ކޮންގްރެސް އެއް ބާއްވަން އެކަމަކު ޗެއަރ ޕާރސަން ފާސް ކުރީ އާދަޔާއި ޚިލާފު ކޮންގްރެސް އެއް ބާއްވަންއޭ އާދަޔާއި ޚިލާފު ކޮންގްރެސް އެއް ބާއްވަން ފާސް ނުވާނެއޭ ހުށައެޅި ގަރާރުގައި ވަނީ ކޮންގްރެސް އެއް ބާއްވަންްއޭ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން އިން ޖެހޭނެއޭ މިކަން ބަލާ މިކަން ހުއްޓުވަން އެން ސޯ އައި ހޭވް ޓު ސޭ އިޓް ބިފޯރ އައި ގޯ.

 26. ރަށްދު

  ހަމަ ކަލޭ ނިކުންނަން ވާނީ ކުރިމަތި ލެވޭނެ ލާންވާނީ

 27. ސާފިރު

  ތި ނަޝީދު ނޫން ކޮނމެ މީހެއްވެސް ރަނގަޅުވާނެ ނަޝީދަކީ ދީނާއި ޤއުމުގެ ދުޝްމަނެއްކަން ބަހުންނާއި އަމަލުން އަބަދު އެގެންދަނީ ސާބިތުކޮށްދެމުން. ކުރިން ވެރިކަން ދިނީމަވެސް ކުރާކަށް ނޭނގުނު. ދެން ލިބުނަސ ވާނީ ހަމަ އެވަރު. މަގުމަތީގަ ނުލަފާއަރުން އެކަނި އޭނަ ކަމުދާނީ. އެކސން އެނގޭތީ އުމަރު އެކަލޭގެ ފަހަތަށް ނުފައިބަނީ.

 28. ރީޒަން

  އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް، ރަށް ގުޑާނެ ބޮމެއް ކަމަށް ވީނަމަ ވެސް އެބޮން ގޮއްވައިގެންނޭ މިކަން ރަނގަޅު ވާން އޮތީ މިފަހަރަކީ މީ އެމްޑީޕީގެ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ހިތި ބޭސް ބޯންދޭން ޖެހޭނެ ފަހަރެކޭ އޭނާ ގަދަ ކަމުން އޮބާ ބާއްވާފައި ވެސް އޭނާ އަށް ހިތި ބޭސް ބޯން ދޭން އެބަޖެހެެއޭ ބިކޮޒް އޭނާ އެހެރީ ވެރިކަމާއި ހެދި ހޭދެބައި ވެ އަދި ހޭބަލިވެފައޭ އޭނާ އެދަނީ ސީޓް ސިކްނެސް ސިންޑްރޯމް ކިޔާ ބައްޔެއް ޖެހިފައޭ އެހެން ކަމުން އޭނާ އެބަޖެހެއޭ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މަގާމް ތަކުން ވަކި ކުރަން ކޮންގްރެސް ފެށުމުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހުން މީ ގައުމީ މަޖްލީހުގެ ޒިންމާ އެކޭ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭންވީއޭ އިބޫ އަށް އަދި އިބޫގެ އަންހެނުންގެ ފެމިލީން ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ފެމިލީ އާއި ނެކް ޓު ނެކް ޖައްސައިގެން ނަމަވެސް މިކަން ކުރަން ޖެހޭނެއޭ ސިއްކަ މިހާރު އެމްޑީޕީ އަށް ކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހުއްޓާލަންވީއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުގައި ޖައްސާ އޭނާ ލައްވާ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މަގާމަކުން އޭނާ އިސްތިއުފާދޭން އޭނާ އަށް މަޖްބޫރު ކޮށް އޭނާ އަށް އެމްޑީޕީގެ ބަޖެޓުން އެންމެ ރުފިޔާ އެއްވެސް ޚަރަދު ނުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދާ އެމްޑީޕީގެ ޚަޒާން ދާރު ކަން މައުސޫމު އަތުން ވެސް ވަކި ކޮށް ނޮން ކޮރަޕްޓް މީހަކާއި އެކަން ހަވާލު ކުރަންވީއޭ އިބޫ މެންގެ ފެމިލީން ކެރިގެން ނިކުންނަންވީއޭ އީވާ މެން ސައިޒުން ކަނޑާތިރި އަރުވާލާ އެމެން އަތުން މަޖްލީސް ގޮނޑިވެސް ދަމައިގަންނަންވީއޭ އެމެން އެމްޑީޕީން ވަކި ކުރުމަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނުގެ ދަށުން. އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައިޒަންސް އޮފް ރިޒަންސް ފޯރ ދެޓް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރިޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ..

 29. ރީޒަން

  އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއުޅެނީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ދަ ހަރާމްކޯރު ތިއަރީގެ ދަށުން އެމެން ރަށުގައި އެމެން މީސް މީހުންގެ ގޯތި ތައް ފޭރިގަންނަ އުސޫލުން ނަމެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވާލާ އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް ގައި އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު ބަދަލު ކޮށްގެން ކުށްވެރިންނަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދަންއޭ އެބަަދަވިން ބޭނުން ގޮތަށް އެމްޑީޕީން ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެން އުކުޅަހުގައި އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން އިބޫގެ އަންހެނުންގެ ފެމިލީން އެންމެ ރުފިޔާ އެއްވެސް ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އެކަން ޖެހޭނެއޭ ކަށަވަރު ކުރަން އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް ފޯރ އިޓް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ...

 30. ާމަކޮސް

  ހެދުނުބުނާ އެއްޗެއް މެންދުރު އިންނާނީ ބަދަލުވެފަ. ހަވީރުކިޔާނެ އެހެންއެއްޗެއް ރޭގަޑު ކިޔާނީ އެހެން އެއްޗެއް. ރާތަށި ހިފައިގެން އިންނަ އަސްލަންޓޭ މިހާރު ކީކޭބާކިޔާނީ. މިނޫން މީހަކު އެމް ޑީ ޕީ އަކު ނެތޭ! އަންހެންވެސް ފިރިހެންވެސް! މިބުނީ ވަރަށް ވާހަކަ!

 31. އެވްރީ

  ގާސިމަށް ނަޝީދާއި އިބޫ ކަމަކު ނުދޭ، ދެން ކާކު ކަމަށް ވާނަމަ އެމީހަކަށް ފެންނަނީ އެއީ ޕްރޯ އުގައިލް އެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ޖޭޕީން އިބޫ އަށް ތާއީދު ނުކުރެވޭނަމަ ޕްރޯ އުގައިލް އެއީ ޖޭޕީން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނެރެންވީ ދެން ރަނިންގް މޭޓަކަށް އޭނާ އަށް ފެންނަ މީހަކު ހަދަންވީއެވެ. އެއިރުން ގާސިމް އެވިދާޅުވާ ކްރިސްޓަލް ކްލިއަރ ޕެއަރ ނެރެވުނީއެވެ. ޔަގީނުންވެސް އިނގޭ އެެއްޗަކީ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ނަމެއް ނޯންނާނެ ކަން ދެން ޖީވަނޭ ހަމަ އެމްޑީޕީ ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިމަތި ލާތަނުން އޭނާ މަޖްލީހުގެ ފާރުމަތިން ވެލާ ފުރޮޅާލި މައްސަލަ ހިލުވާލާނަން މަމެން އެއިރަަށް އޭނާ އަށް ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. އެވްރީ ސްޓެޕް ޔޫ ޓޭކް އެވްރީ މޫވް ޔޫ މޭކް އެވްރީ ވެލިއު ޔޫ ބްރޭކް އެވްރީ ބޮންޑް ޔޫ ބްރޭކް ވީ ވިލްބީ ވޮޗިންގް ޔޫ ވޮޗިންގް ޔޫ ވޮޗިންގް ޔޫ އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ އިޓް ބޭބީ ބޭބީ ޕްލީޒް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންްސް ޑާންސް...

 32. ދައްކާދީ

  ގާސިމަށް ނަޝީދާއި އިބޫ ކަމަކު ނުދަނީ އެއް ނޫނޭ އެއީ ހަގީގީ ވާހަކަ އެކޭ ގާސިމް އެދައްކަނީ. ކަން މިހެން ހުރުުމުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެމްޑީޕީން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ސްޓެޕް ޑައުން ވާންވީއޭ އޭނާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އެއް ބާއްވައިގެން ސައްހަ ގޮތުގައި ވޯޓް ލައިގެން ހޮވުނު މީހެއް ނޫނޭ އެއީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މީހުންގެ ކަރުވަޅު ތެރެއަށާއި އަދި އެމެންގެ ރިހާކުރު ރުނބާ ތެރެއަށް ވޯޓް ލައިގެން އެމެން ވޯޓް އިން ވައްކަން ކޮށްގެން ހޮވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެކޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް އެމްޑީޕީގައި ވޯޓް ނުލައޭ 2000 މީހުން ވެސް ދެން 43 ހާސް މީހުން އޭނާ އަށް ވޯޓް ލިއޭ ކިޔައިގެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ވޯޓް ގައި ވަގު ހަދާ މަަކަރާއި ހީލަތް ހެދި ނަމަވެސް އެއީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ނަތީޖާ އެއް ނޫނޭ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ޖެހޭނީ އަލުން ހުޅުވާލަން ފޯރި ގަދަ ޕްރައިމަރީ އަކަށް އޭގައި ކެނެރީގެ ނަޝީދު ކުރިމަތި ލައިގެން ނުވާނެއޭ ދެން އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ގައި ސައްހަ ވޯޓް ލައިގެން ހޮވާ ކްރިސްޓަލް ކްލިއަރ ޕެއަރ އެއްދައްކާ.

 33. ވެންއިޓް

  ގާސިމަށް ނަޝީދު އާއި އިބޫ ކަމަކު ނުދަނީ އެއީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވޯޓް ގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދީމައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަކު ވޯޓެއް ނުލައޭ ފޭކް ގޭމެކޭ ޖެއްސީ ރާއްޖެޓީވީ ބޭނުން ކޮށްގެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރައިގެން. އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ އެއް ނޫނެވެ. އެއީ ވަގު ޕްރައިމަރީ އެކެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ގާސިމް އެވިދާޅުވަނީ އެމްޑީޕީން އަނެއްކާ އަލުން ޕްރައިމަރީ އަށް ހުޅުވާލަން އެފަދަ ޕްރައިމަރީ އެއްގައި ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބައިވެރި ވެގެން ނުވާނެއޭ އަދި އޭނާގެ ގޭންގްގެ މީހަކު ވެސް ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއޭ އެއިރުން ޕްރޯ މެން ފަދަ ބޭފުޅުން އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ގައި ބައިވެެރިވާނެއޭ. މީ ގާސިމް އެކިޔާ އެއްޗަކީ. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކެންޑިޑޭޓް އިޓް ހޭޒް ޓު ބީ ކްރިސްޓަލް ކްލިއަރ ޑޯންޓް ބީ ބްލައިންޑް އޮން އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 34. ބަލާތި

  އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިން ކޮމަން ކެންޑިޑޭޓެއް ނެެރެން ބޭނުން ނަމަ ތަމެން ގާސިމް އިބްރާހިމް ވެސް އަދި އެމްޑީޕީން ވެސް ހުއްޓާލަންވީއޭ ތަމެން ތިޔާއުޅެނީ އެއީ މަމެންގެ ވެރިކަން ނިންމަން ކަން. އެއީ ފުރަތަމަ ފެށުން ގޯސްވީއޭ އެއިން އެކުރިއަށް ނެރެނީ އަދާވާތް ތެރިކަމޭ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ އެކަމުގައި ބްލެސިންގް އެއް ނުހުންނާނެއެވެ. މީ ފުރަތަމަ ވެސް ގާސިމް އިބްރާހިމް މެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ. ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދި އަދި ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލަން ހަމަ އެކަނި މަގްސަދު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިގެން ވެރިކަމަށް އަންނަން އުޅެން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ފެންނާނީ އެމެންގެ ސިޔާސީ މައިދާން އިން ބަނަ ކަމާއި އަނދިރި ކަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނަކީ ވާނުވާ ނޭގޭ ބަޔެއް ނޫނޭ އަދި މީޑިއާ އިން ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ އާއި އަސްލު ސޫރަ ތަފާތު ކަން މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް އެބަފެނޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތައް ދޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރާނެ ދުވަސް އިއުލާން ކުރުމުން.

 35. ނެރޭނެއޭ

  ގާސިމަށް ނަޝީދާއި އިބޫ ކަމަކު ނުދަނީ އެއީ އެންމެ ސަބަބަކާއި ހެދިއޭ އެއީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ވޯޓް ލާ ނުނިމެނީސް ވޯޓް ގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން މެންދުރު 12 ޖެހިއިރު ވޯޓް ގުނާ ނިންމާ 43 ހާސް ވޯޓް އެމެން ގެ ޓްވިޓަރ ގައި އިއުލާން ކުރުމުން އެމެންގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަކީ އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި އިތުބާރު ކުރެވޭ ނަތީޖާ އެއް ނޫން ކަމަށް ޖޭޕީ އާއި އަދި އަދާލަތުގެ އެންމެންނަށް އެކަން ގަބޫލު ކުރެވުނީއޭ. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ޖެހޭނީ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހުން ބާތިލް ކުރުމަށް ފަހު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ވެސް އޭނާގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްލާ ކުށްވެރިއަކަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ގެ މަގާމް ދީގެން ކުށްވެެރިއަކު ކުރިއަރުވަން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އުޅޭތީވެ އޭނާ އެމްޑީޕީން ވެސް ވަކި ކޮށްލާ އެމްޑީޕީ އެބަޖެހޭ ވޯޓް އިން ވައްކަން ކުރަން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އާއި އެކު އުޅުނު ވަގުން ތައް ވެސް އެމްޑީޕީން ބޭރު ކުރަން. އެއިރުން ދެން ގާސިމް އެބުނާ ކެންޑިޑޭޓް ނެރޭނެ އެމްޑީޕީ ގެ ގައުމީ މަޖްލީހުން ވަރަށް ރީއްޗަށް. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރަމީ ދަ ހަރާމް ކޯރުން ފަދަ ވޯޓް އިން ވައްކަން ކުރާ މީހުން ޖެހޭނީ އެމްޑީޕީން ބޭރު އަރުވާލަން އޭ. އެއީއޭ މައިދާން ކްލިއަރ އައުޓް ވާނެ ގޮތަކީ.

 36. ޑާއުން

  ގާސިމަށް ނަޝީދާއި އިބޫ ކަމަކު ނުދޭ، ދެން ކާކުތޭ ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި. ދެން ތަމެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އަށް މިހާރު ތިޔާ އޮތީ ރަނގަޅަށް އެެއް ކެންޑިޑޭޓް ނެރެވިފައޭ ދެން ތަމެން ދަގަ ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލިހިލަން ތަމެން ދެން ރަނގަޅުވާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މަތިން ހަނދާން ނައްތާލިއްޔާއޭ ޖަޒީރާ ރައީސް އޭ ގާގަނޑު ރައީސް އޭ ކިޔާބަލަ ބޭބީ ޑޯންޓް ވޮރީ ޔޫއާރ ގޮއިންގް ޑައުން ޑައުން ނޯ ނީޑް ޓު ވޮރީ ޔޫއާރ ގޮއިންގް ޑައުން ޑައުން ޑައުން ޑައުން ލައިކް ޔޫއާރ ސަޕޯސްޑް ޓު ބީ. ހަހަހަހާހާހާ ހަހަހާހާހާ ހަހަހާހާހާޙާ...

 37. ވޮނާނޯ

  ގާސިމަށް ނަޝީދާއި އިބޫ ކަމަކު ނުދާ ނަމަ ދެން މަމެންނަށް ޔަގީން ކަން ލިބިގެންދާ ކަމަކީ އެއީ އިބޫ ވެސް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކަން ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދައުވާ ގައި މަމެންނަށް ޔަގީނޭ އެމެންގެ އެ ޝަރީއަތް ނިމޭނެ ކަން މިހިނގާ ޖޫން މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ޖަސްޓް ހިއަރ މީ ގިވް މީ ވަން ގުޑް ރީޒަން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދެން ތަމެންނަަށް އިިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިން ކޮމަން ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެވޭނީ ކިހިނެއްތޭ އައި ޖަސްޓް ވޮނާ ޓެލްޔޫ ޔޫ ކާންޓް ޑޫ އިޓް..

 38. ބާބާއި

  ކެނެރީގެ ނަޝީދެއް ވެސް ގާސިމް އަށް ކަމަކު ނުދެއޭ އަދި އިބޫ އެއްވެސް ކަމަކު ނުދެއޭ ދެން އެހެންވީއިރުން އިބޫ މެން އަދި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ކުނޫޒު ކިިއްލާ އަށް އައިސް ޖޭޕީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ގަނެގެން ގެނެސްފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ދެ ބަނޑަށް އަޅާލައިގެން ތަމެން ކުނޫޒު ކިއްލާގައި ތިބެ ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރަން ކުނޫޒު ކިއްލާ އަށް ވަންނަން މިޙާރު އެމްޑީޕީ އެއްޗެހި ތައް ލަދެއް ނުގަނޭތޭ ތަމެންގެ ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ހެއި ބޭބީ ކަމޯން ނައު އިޓްސް ޓައިމް ޓު ލީވް ގިވް މީ ވަން ގުޑް ރީޒަން ދެޓް ޔޫއާރ ރައިޓް ޔޫ ނޯ ދިސް ކާންޓް ބީ ރައިޓް ހެއި ބޭބީ ކަމޯން. އައި ނޯ ދެޓް އައި ކޭން ސީ ނޯމޯރ ކޮމަން ކެންޑިޑޭޓް ފްރޮމް ކްރިޓިކްސް ބޭބީ ބާބާައި ބާބާއި ބާބާއި ބާބާއި ބާބާއި ބާބާއި ބޭބީ ބާބާއި ބާބާއި ބާބާއި..

 39. މަހަަށްދޭބަލަ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ ދަ ބަނޑު ދޮންނައޭ ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި ދޯ. ކޮން ޖަޒީރާ ރައީސެއް ތޭ ގާގަނޑު ރައީސް ދޯ ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

 40. ޑޮންޑޮން ރައީސް

  އެމްޑީޕީ ކުދިން ފޫނެތް ފާއްވަކަށް ފެންފުރަނީ

 41. ހުދުކާޅު

  އެމް ޑީ ޕީގެ ގުޅުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގޯހެއްނުވާނެ ސޭކާ! އެމްދީޕީގެ ފަހުލަވާނުން އެއަށްވުރެ ހަންބޯވާނެ! ރައިސް ޔާމީނަށް ވާހެންނުވާނެ އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންނަށް ކިރިޔާ އިދިކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނާއިރު އެމީހަކު ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރާހެން، އެމްޑީޕީގަ ޚިޔާލުފާޅު ކުރެވޭނެ! މިފަހަރު 2018ގައި އެކަންދައްކާނަން! ވަރަށްވާހަކަ މުގާބޭ