ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފެރީއެއް ބަލާ ފާސް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ފެރީ އަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބަނދަރުގައި އޮތް ފެރީއެކެވެ.

އެ ފެރީ ބަލާ ފާސް ކުރާތީ މިހާރު އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަން އާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލު ފުލުހުން ނުދެއްވައެވެ.

އާއްމުކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގައެވެ. އަދި މިފަދަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެއެވެ.